• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. Μιχελή, Ι. Μίχα' | 18 Οκτωβρίου 2019, 21:53

    Σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 104Α παράγραφος 1, εδάφιο β’: « Κάθε ημέρα φυλάκισης δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερες από τρεις ώρες κοινωφελούς εργασίας» και Με δεδομένο, ότι η έκτιση της ποινής στην κοινότητα, αποσκοπεί να ενισχύσει και να διατηρήσει - παράλληλα με την παροχή της κοινωφελούς εργασίας - τη λειτουργικότητα του ατόμου, στον εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό του χώρο, θεωρείται ότι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο, η απόφαση του δικαστηρίου να αφορά στο σύνολο των ωρών παροχής της κοινωφελούς εργασίας κι όχι στον προσδιορισμό αυτών ανά ημέρα. Έργο της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής αποτελεί η συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων μέσω της συλλογής, αξιολόγησης και στάθμισης των δεδομένων και δυνατοτήτων του ατόμου, για τον εξατομικευμένο προσδιορισμό των όρων (ώρες ανά ημέρα, τόπο, συνθήκες, κ.ο.κ.) παροχής της κοινωφελούς εργασίας καθώς και τη διασφάλιση της εφαρμογής της, σε συνεργασία με τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας, εφόσον κάθε άτομο θα έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να εξισορροπήσει/ κατανείμει ρεαλιστικά το χρόνο του τόσο στην υποχρέωση προς την κοινότητα, που διέπραξε το αδίκημα, όσο και στις ανάγκες και υποχρεώσεις βιοπορισμού και καθημερινότητάς του.