• Σχόλιο του χρήστη 'Στελιος' | 16 Μαΐου 2020, 17:19

    Στο άρθρο 343 ορίζεται "Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιστρέφει τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μαζί με τις σχετικές διαδηλώσεις του εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 76 παρ. 1 του ν. 2362/1995". Όμως, με το άρθρο 177 παρ. 1 του ν. 4270/2014 καταργήθηκε το άρθρο 76 του ν. 2362/1995. Πρόκειται επομένως για το ισχύον άρθρο 167 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (δεν καλύπτεται από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014, με το οποίο ρυθμίζονται αναφορές σε τότε υφιστάμενες διατάξεις που καταργούνται με το νόμο αυτό)