• Από τη στιγμή που με τα άρθρα 8 9 και 10 καθιερώνεται η άσκηση διαδικαστικών πράξεων με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και η κατάθεση επίδοσης γενικά δικογράφων, η σύνταξη εκθέσεων, απαιτείται στο παρόν νομοσχέδιο και στα σχετικά προεδρικά διατάγματα να αναφερθεί ρητά ότι: «Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών που προβλέπονται από το παρόν σχέδιο νόμου, αυτές θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA).. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, θα πρέπει η εξασφάλιση της προσβασιμότητας να εξασφαλίζεται βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής»