• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ' | 25 Σεπτεμβρίου 2021, 23:11

    Όπως είναι γνωστό ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) έχει συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3599/2007 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής. Μεταξύ των θεσμοθετημένων σκοπών του συμπεριλαμβάνεται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση και την εξάλειψη της αντιποίησης άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος. Στο πλαίσιο αυτό ο ΠΣΦ, ενόψει του νομοθετικού κενού που είχε ανακύψει, εισηγήθηκε την εισαγωγή ειδικών ποινικών διατάξεων για τον κολασμό του αδικήματος της αντιποίησης. Αποτέλεσμα της εισήγησης ήταν η θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 118 του Νόμου 4600/2019 (Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 43/09-03-2019). Ωστόσο, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η ποινή που προβλέφθηκε δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος φυλάκισης. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι η παραγραφή αξιόποινων πράξεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, ενόψει ιδίως των ρυθμίσεων του άρθρου 63 παρ. 1 του Νόμου 4689/2020, σύμφωνα με τις οποίες «Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και την 30η.04.2020, κατά των οποίων ο νόμος, ως κύρια ποινή, απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές», σε συνδυασμό με εκείνες της παραγράφου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, σύμφωνα με τις οποίες «Οι δικογραφίες που αφορούν στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα». Συνεπεία των ανωτέρω είναι, όπως προειπώθηκε, η παραγραφή αξιόποινων πράξεων και η εν τοις πράγμασι ατιμωρησία προσώπων, που αντιποιούνται του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος. Το γεγονός αυτό έχει άμεση επίδραση στη δημόσια υγεία, δοθέντος ότι πρόσωπα που στερούνται των ελαχίστων τυπικών προσόντων παρέχουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας με άμεσο κίνδυνο για την υγεία των ασθενών. Ως εκ τούτου και προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παραγραφής των συγκεκριμένων αδικημάτων, προτείνεται η μεταρρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 118 παρ. 1 του Νόμου 4600/2019, ώστε η εκεί προβλεπόμενη ποινή να προσδιοριστεί στους 14 μήνες φυλάκισης, αντί του ενός (1) έτους που είναι σήμερα. Κατά συνέπεια προτείνεται η εισαγωγή διάταξης ως εξής : «Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του Νόμου 4600/2019 αντικαθίσταται ως εξής : Με φυλάκιση μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες και με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ τιμωρείται το πρόσωπο, το οποίο με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους χρησιμοποιεί τον τίτλο του φυσικοθεραπευτή, χωρίς να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή». ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ