• Σχόλιο του χρήστη 'Νικος Νικολακόπουλος - Ηλίας Σιδέρης' | 28 Σεπτεμβρίου 2021, 16:06

    Θέμα: «Η ποινική ευθύνη όσων παραβιάζουν τις διατάξεις προφύλαξης από τη φωτιά» Δυνάμει του άρθρου 24 του Συντάγματος «η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον». Σύμφωνα με τον τομέα β παρ. 22 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβλέπεται ότι υπάγεται στις αρμοδιότητες των Δήμων: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα». Όμως, σύμφωνα με το ισχύοντα Ποινικό Κώδικα (Ν.4619/2019 έναρξη ισχύος από 1.7.2019) το άρθρο 433 καταργήθηκε! Δηλαδή, δεν ισχύει ως ποινικό αδίκημα η παράβαση των διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά, παρά μόνον ως διοικητική κύρωση. Σύμφωνα με τον προισχύοντα Ποινικό Κώδικα, τιμωρείτο με κράτηση ή πρόστιμο το συγκεκριμένο αδίκημα (πταίσμα). Σήμερα οι συνθήκες επιβάλλουν την πρόβλεψη αυτοτελούς ποινικού αδικήματος σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις των αρμόδιων διοικητικών αρχών για την προφύλαξη από τη φωτιά. Η χώρα μας βίωσε τραγικές καταστάσεις. Χιλιάδες στρέμματα δάσους κάηκαν, εκατοντάδες οικίες καταστράφηκαν, περιουσίες εξαφανίσθηκαν και εκατομμύρια πολιτών αναστατώθηκαν από τις απαραίτητες προληπτικές εκκενώσεις. Παρόλα αυτά η πολιτεία δεν έχει εκείνα τα εργαλεία να πετύχει την πραγματική απονομή δικαιοσύνης, αλλά και τις πρόληψης – αποτροπής τέλεσης τέτοιου είδους αντικοινωνικών συμπεριφορών, μέσω της ποινικής διαδικασίας. Εν όψει του πραγματικού κινδύνου επανάληψης πυρκαγιών, οφείλουν άπαντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν οι πολίτες είναι να αναλάβουν την ευθύνη στο μέτρο που τους αναλογεί. Από την ιδιοκτησία οικοπέδων απορρέουν και υποχρεώσεις, όπως ο καθαρισμός, η αποψίλωση επικίνδυνων δένδρων, η απομάκρυνση ξερών κλαδιών και η λήψη προσωπικών μέτρων αυτοπροστασίας των ιδιοκτητών ή νομέων τους είναι η ελάχιστη προσφορά στην πρόληψη των πυρκαγιών. Μια κατά τα φαινόμενα πράξη προστασίας προσωπικής περιουσίας, αποτελεί ύψιστο κοινωνικό καθήκον. Μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, κυρίως όμως, από το γεγονός ότι τις πυρκαγιές βοήθησαν να επεκταθούν και τα μη καθαρισμένα οικόπεδα, πρέπει το καθήκον να μετατραπεί σε υποχρέωση, η παράλειψη της οποίας να διώκεται ποινικά. Για να μην ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις καταστροφών περιουσιών και οικιών, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη θέσπιση ως αυτοτελούς ποινικού αδικήματος (πλημμέλημα) για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις για την προφύλαξη από τη φωτιά, δηλαδή για όσους: α) κάνουν απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνουν τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού. Αθήνα, 28.9.2021 Οι προτείνοντες Νικόλαος Π. Νικολακόπουλος, Δικηγόρος Ηλίας Γ. Σιδέρης, Δικηγόρος