• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτήριος Δημόπουλος' | 27 Δεκεμβρίου 2012, 19:39
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην συνέχεια παρατίθενται τα σχόλια της εταιρείας Intrasoft International S.A. επί του αναρτηθέντος σχεδίου διακήρυξης του έργου "Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων": Παρατήρηση 1η: Αναλύοντας το αντικείμενο του έργου προσδιορίζονται τέσσερεις (4) βασικές συνιστώσες που επηρεάζουν σημαντικά το κόστος ως ακολούθως: o Εξοπλισμός κεντρικού και εφεδρικού κέντρου δεδομένων και χρηστών: Οι απαιτήσεις του έργου σε εξυπηρετητές, συστήματα αποθήκευσης, ενεργό δικτυακό εξοπλισμό, εξοπλισμό ασφάλειας και πρόσβασης, σταθμούς εργασίας και κατασκευή υπολογιστικών κέντρων ανέρχονται σε κόστος πλέον των 2.000.000 € πλέον ΦΠΑ υπολογίζοντας αγοραίες τιμές λιανικής των μεγάλων κατασκευαστών και αφαιρώντας ποσοστό έκπτωσης 30%. o Έτοιμο Λογισμικό: Οι απαιτήσεις του έργου για βάση δεδομένων, λογισμικό υποστήριξης εφαρμογών (application server), διαδικτυακή πύλη, ασφάλεια και διαχείριση χρηστών, υπηρεσιοστραφή ανάπτυξη, διαχείριση εγγράφων και ροών εργασίας, διαχείριση γνώσης, διοικητική πληροφόρηση, αυτοματισμό γραφείου κλπ. ανέρχονται σε κόστος πλέον των 3.000.000 € πλέον ΦΠΑ υπολογίζοντας αγοραίες τιμές λιανικής των μεγάλων κατασκευαστών και αφαιρώντας ποσοστό έκπτωσης της τάξης του 40%. o Εγγύηση: Η ελάχιστη ζητούμενη περίοδος εγγύησης είναι 2 έτη από την οριστική παραλαβή του έργου. Συνυπολογίζοντας όμως και την περίοδο από την παράδοση του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού (τα οποία απορροφούν και το μεγαλύτερο κόστος συντήρησης) έως και την οριστική παραλαβή προκύπτει ότι η περίοδος κατά την οποία ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει δωρεάν συντήρηση είναι 2,5 έτη. Λαμβάνοντας υπόψη την μέση τιμή του ποσοστού συντήρησης που προβλέπεται στο έργο (δηλαδή 10%) και πολλαπλασιάζοντας επί 2,5 έτη και επί 8.000.000 € που είναι ο προϋπολογισμός του έργου προκύπτει ότι το κόστος της περιόδου εγγύησης είναι της τάξης των 2.000.000 € πλέον ΦΠΑ. o Υπηρεσίες ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υποστήριξης λειτουργίας κλπ.: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης εκτιμάται ότι για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και pool εμπειρογνωμόνων απαιτούνται άνω των 200 ανθρωπομηνών οι οποίοι, με μέση τιμή ανθρωπομήνα στις 5.000 € πλέον ΦΠΑ, συμποσούνται σε περίπου 1.000.000 €. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου και περιλαμβάνουν διαχείριση έργου, παραμετροποίηση και ανάπτυξη εφαρμογών και μετάπτωση δεδομένων. Τα ανωτέρω μεγέθη αποτελούν απόλυτο κόστος για τον υποψήφιο ανάδοχο, με συνέπεια το περιθώριο για τους κινδύνους του έργου (risk budget), περιθώριο κέρδους (gross margin) του αναδόχου και φυσικά το χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο στο συγκεκριμένο έργο αναμένεται να είναι λίαν υψηλό καθώς άνω του 50% αφορά μεταπώληση προϊόντων, να μην έχουν συνυπολογιστεί. Η σπουδαιότητα και η πολυπλοκότητα του έργου εκτιμούμε ότι επιβάλλει σημαντική αναθεώρηση προϋπολογισμού. Παρατήρηση 2η: Στην ενότητα Α3.2.1 “Λογική αρχιτεκτονική” – σελίδες 52-54 του Μέρους Α’ της διακήρυξης δεν υπάρχει πρόβλεψη για περιβάλλον ανάπτυξης, δοκιμών, ελέγχων εγκαταστάσεων και εκπαίδευσης. Προτείνεται να προστεθεί η σχετική απαίτηση και να συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου. Παρατήρηση 3η: Στην ενότητα C3.2.6 “Κεντρικοί Μεταγωγοί (Network Switches)” – Απαίτηση 32.4 – σελίδα 38 του Μέρους Γ’ της διακήρυξης προβλέπεται η παροχή >= 1 τεμαχίου κεντρικού μεταγωγού για το Κύριο Υπολογιστικό Κέντρο. Η παροχή ενός μόνο τεμαχίου συνιστά Μοναδικό Σημείο Αστοχίας (single point of failure) για την αρχιτεκτονική του συστήματος και αντιβαίνει στην γενική παραδοχή ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος σε κάθε περίπτωση. Προτείνεται η απαίτηση να μετατραπεί ώστε να ζητούνται >= 2 τεμάχια και να συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου. Παρατήρηση 4η: Στην ενότητα C3.3 “Πίνακες έτοιμου λογισμικού” – σελίδες 66-122 του Μέρους Γ’ της διακήρυξης δεν υπάρχει πρόβλεψη για λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). Προτείνεται να προστεθεί η σχετική απαίτηση και να συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό του έργου. Με εκτίμηση, Για την Intrasoft International S.A. Σωτήρης Δημόπουλος