• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Διαμαντής' | 6 Ιανουαρίου 2013, 15:20

    Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α. 1.2.4 Στους μηχανογραφούμενους φορείς δεν εντάσσονται τα Ειρηνοδικεία της Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιώς εκτός του Ειρηνοδικείου Πειραιώς. Αν σαν κύριος λόγος επιλογής θεωρήθηκε ο ετήσιος κύκλος εργασιών, είναι απορίας άξιον γιατί αποκλείστηκαν τα Ειρηνοδικεία Νικαίας και Σαλαμίνος. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 2.1 Συμφωνούμε με τους στόχους του έργου. Έστω και με καθυστέρηση δυο δεκαετιών κατατίθεται ένα σχέδιο για την ηλεκτρονικοποίηση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας σ’ ένα ομογενοποιημένο πληροφοριακό περιβάλλον στο οποίο μάλιστα έχει προβλεφθεί διαλειτουργικότητα με τρίτους φορείς ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α. 2.2 και Α 2.3 Στους στόχους του έργου και δη σε στρατηγικό επίπεδο, περιγράφεται η επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Πως όμως θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, αφού πουθενά στο έργο δεν εμπλέκονται οι δικαστικοί λειτουργοί σαν οντότητα. Η χρήση του όρου «ολοκληρωμένο σύστημα» που διατρέχει όλο το κείμενο δεν σημαίνει ότι όπως περιγράφεται το συγκεκριμένο έργο οπωσδήποτε αναφερόμαστε σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα. Γιατί κακά τα ψέματα από πλευράς εφαρμογών (που θεωρούμε και το σημαντικότερο υποσύστημα αυτού) το έργο παραπέμπει σε μηχανογράφηση του χειρόγραφου συστήματος και όπου υπάρχουν εφαρμογές σε αναβάθμιση αυτών. Η υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων δεν αρκεί για να βελτιώσει την απονομή της Δικαιοσύνης, απαιτούνται πρωτίστως αλλαγές σε επίπεδο οργάνωσης. Αλλά αν περιοριστούμε στους στόχους του παρόντος έργου αυτό που θα βοηθούσε τους δικαστικούς λειτουργούς είτε στην ποινική είτε στην πολιτική διαδικασία θα ήταν, «ο ηλεκτρονικός φάκελος της υπόθεσης». Δηλαδή το σύστημα που έχει υλοποιηθεί στο ΣΤΕ και αφορά τη δυνατότητα του δικαστικού λειτουργού να έχει στη διάθεσή του, οπουδήποτε διαλέξει να εργαστεί, στο δικαστικό κατάστημα ή στην οικία του όλα τα έγγραφα που απαρτίζουν μια υπόθεση, σε ψηφιακή μορφή καθώς και τη νομολογία που θα χρειαστεί. Βέβαια για να μην είμαστε άδικοι στο έργο συμπεριλαμβάνεται το υποσύστημα διαχείρισης γνώσης. Το τελευταίο προϋποθέτει την ψηφιοποίηση ικανού αριθμού αποφάσεων. Και όμως στο παρόν έργο εισαγωγή δεδομένων (data entry) δεν προβλέπεται. Η εισαγωγή δεδομένων θα βοηθούσε επίσης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών (ειδικά στην Τακτική Πολυμελούς ) αφορούν στοιχεία της παλαιοτέρων ετών. (π.χ. στο Πρωτοδικείο Πειραιώς δεν υπάρχουν ψηφιακά ευρετήρια για την χρονική περίοδο 1950-1980 στην οποία όμως αναφέρεται μεγάλος όγκος πιστοποιητικών.) Επίσης στο συγκεκριμένο έργο δεν προβλέπεται ύπαρξη ενιαίας βάσης δεδομένων για τους δικαστικούς λειτουργούς η οποία θα ενημερώνεται από το διοικητικό τμήμα του εκάστοτε δικαστικού καταστήματος στο οποίο υπηρετεί ο δικαστικός λειτουργός (ισχύει και για την παράγραφο Α 3.3.5). Σημαντική επίσης παράλειψη θεωρούμε τη μη πρόβλεψη δημιουργίας εφαρμογής καταγραφής των υπηρεσιών (αναθέσεων και των κληρώσεων) των δικαστικών λειτουργών. Γιατί στους στόχους δεν προβλέπεται εφαρμογή του e-APP (σύμβαση Χάγης) από τη στιγμή που οι συμμετέχοντες φορείς θα εφοδιαστούν με ηλεκτρονικές υπογραφές. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.5 Συσχέτιση με τα έργα του ΥΔΔΑΔ και ειδικότερα με το περιγραφόμενο στην ενότητα Α.2.5.1. Θεωρούμε ότι το έργο «Βελτιστοποίηση της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας» έπρεπε να προηγηθεί ώστε με βάση τα όποια συμπεράσματά του να σχεδιαστεί το παρόν έργο. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 2.5.3 Οι αναφερόμενοι στόχοι της Διοικητικής Δικαιοσύνης που αφορούν: α) την λειτουργία Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Νομολογίας, με το οποίο θα γίνεται εισαγωγή, ευρετηρίαση και αναζήτηση της Νομολογίας και β) την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), μέσω της οποίου θα παράγονται σύνθετα στατιστικά στοιχεία από το σύνολο των δεδομένων της Κεντρικής Βάσης του ΟΣΔΔΥ ΔΔ και θα παρακολουθείται κεντρικά η πορεία διάφορων Δεικτών (KPIs’), με σκοπό την άμεση και ορθή διαβαθμισμένη πληροφόρηση της Διοίκησης και τη λήψη μέτρων ποιοτικής βελτίωσης του τρόπου αντιμετώπισης και ελαχιστοποίησης του χρόνου ολοκλήρωσης των υποθέσεων Δεν συμπεριλαμβάνονται στο υποσύστημα διαχείρισης γνώσης και πρέπει να υιοθετηθούν και στο ΟΣΔΔΥ ΠΔ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.3 Δεν περιγράφεται (δεν προβλέπεται ;) σε οποιοδήποτε σημείο της παραγράφου η διασύνδεση των υπηρεσιών. Δηλαδή τι δεδομένα θα μεταφέρονται και σε ποιο σημείο της ροής εργασιών . Στην πολιτική διαδικασία τα δικόγραφα που εφεσιβάλλονται αποτελούν σε μεγάλο βαθμό τα εισαγόμενα δικόγραφα του Εφετείου. Στην ποινική διαδικασία δεν αναφέρονται τα δεδομένα που προκύπτουν από τη δημοσίευση των αποφάσεων τα οποία πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιεί η Εισαγγελία. Γενικά η περιγραφή των λειτουργιών των Εισαγγελιών είναι ελλιπής και το βασικότερο δεν προβλέπεται διαλειτουργικότητα με τις αστυνομικές αρχές ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.3.4 Ομοίως. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.3.5 Ομοίως. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.4 Να ληφθεί υπόψη το Αναγνωριστικό Ευρωπαϊκής Νομολογίας (ECLI) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.6 Στις ψηφιακές υπηρεσίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική διασύνδεση με τις αστυνομικής αρχές για λήψη δεδομένων μηνύσεων (τεράστιος φόρτος εργασίας για τις Εισαγγελίες) και αποστολή δεδομένων που αφορούν φυγοποίνους κ.α Επίσης δεν προβλέπεται ηλεκτρονική διασύνδεση με τα Επιμελητήρια με τα τμήματα των Εταιρειών των Πρωτοδικείων. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.4 Ελλιπής εφόσον δεν περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις της προηγούμενης παραγράφου ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.3.7.3 Γιατί δεν προβλέπεται η αποστολή σε ψηφιακή αποστολή των πιστοποιητικών στους αιτούντες την έκδοση αυτών. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α 3.9 Πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα ειδικά της φάσης που προβλέπεται για την παραγωγική λειτουργία Με εκτίμηση Ευάγγελος Διαμαντής Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς admins@protodikeio-peir.gr Τηλ. 210-4280211, 213 215 7253