• Σχόλιο του χρήστη 'Σεβαστίδης Χαράλαμπος-Πρωτοδίκης' | 16 Σεπτεμβρίου 2010, 10:12

           Με την τροποποίηση των άρθρων 111 και 112 ΚΠΔ επιχειρείται ορθά ο δραστικός περιορισμός των προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι απόλυτα ορθή και επιτυχής (με την ευχή ότι δεν θα υπάρξει νέα νομοθετική μεταβολή, όπως συνέβη και στο παρελθόν, που σταδιακά θα διευρύνει τον σχετικό κατάλογο).       Εκείνο που πρέπει, όμως, να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η κατάργηση κάθε αντίθετης διάταξης, που σήμερα ισχύει. Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου. Σημειώνουμε ότι το αναφερόμενο στην Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται με μεταβατική διάταξη, πλην όμως τέτοια δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου, ενώ είναι αμφίβολο αν το άρθρο 27 παρ. 1 εδ. α΄ του σχεδίου μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική λύση, αφού οι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν ιδιάζουσα δωσιδικία ειδικών κατηγοριών προσώπων δεν είναι ρυθμίσεις που "αντίκεινται" στο νέο άρθορ 111 ή 112 ΚΠΔ.         Σήμερα πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας είναι: α) οι αξιωματικοί  της ΕΛ.ΑΣ. από το βαθμό του υπαστυνόμου Β΄ και άνω (άρθρο 40 παρ. 2 Ν. 1481/1984 και άρθρο 20 παρ. 1 εδ. β΄ Ν. 2800/2000)∙ β) τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (άρθρο 39 Ν. 3086/2002)∙ γ) οι συμβολαιογράφοι (άρθρο 36 Ν. 2830/2000)∙ δ) ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι βοηθοί του (άρθρο 1 παρ. 3 εδ. ε΄ Ν. 3074/2002)∙ ε) οι δήμάρχοι, περιφερειάρχες και πρόεδροι συνδέσμων (άρθρο 235 παρ. 1 Ν. 3852/2010 και προηγούμενα άρθρο 145 παρ. 1 Ν. 3463/2006)∙ ε) οι ιατροδικαστές (άρθρο 8 Ν. 3772/2009)