• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Ζημιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών' | 19 Σεπτεμβρίου 2010, 20:28

    Η πρόβλεψη εκδίκασης των αναβαλλομένων κατά το άρθρο 349 ΚΠΔ υποθέσεων με αίτημα διαδίκου ή συνηγόρου από την ίδια σύνθεση και μάλιστα εντός προθεσμίας δύο (!) μηνών, είναι πρακτικά αδύνατη και ανεδαφική και δεν λαμβάνει υπόψη της ότι είναι αδύνατη η εύρεση τόσων ημερομηνιών που όλα τα μέλη της σύνθεσης να δύνανται να συγκροτηθούν εκ νέου –λαμβανομένου υπόψη ότι, τουλάχιστον στα πρωτοβάθμια Δικαστήρια των μεγάλων πόλεων, όπως της Αθήνας, δικαστές και εισαγγελείς έχουν κατά μήνα τόσες πολλές υπηρεσίες, ώστε δεν είναι εφικτή συχνά ούτε καν η εύρεση μίας (1) και μόνο, προκειμένου να συνεχίσουν την εκδίκαση υποθέσεων που υπό το παρόν καθεστώς διακόπτονται-. Η νέα διάταξη φαίνεται να μη λαμβάνει καθόλου υπόψη της πραγματικά τέτοια μεγέθη, διαθέσιμα από τις γραμματείες των πιο πάνω Δικαστηρίων (ήτοι περί του αριθμού των υπηρεσιών των υπηρετούντων σε αυτά δικαστών και εισαγγελέων και εντεύθεν, της δυνατότητάς τους να επιβαρυνθούν και με νέες υπηρεσίες, ωσάν να μην έχουν άλλα καθήκοντα πέραν των δικασίμων), αλλά να θεωρεί ότι αρκεί μόνη η θέση προθεσμιών για την επιτάχυνση μιας διαδικασίας επιβαρημένης λόγω και των εμβαλωματικών νομοθετικών παρεμβάσεων που επιχείρησαν την αποσυμφόρηση, αγνοώντας την ίδια την πράξη.