• Σχόλιο του χρήστη 'Αργύριος Εκκλησίαρχος' | 21 Σεπτεμβρίου 2010, 23:23

    Δεν κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα άσκησης έφεσης για όλες τις αποφάσεις Δικαστηρίων Ανηλίκων που επιβάλλουν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.  Μια τέτοια δικονομική ευχέρεια θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε τέτοια μέτρα που, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους, έχουν στοιχεία στερητικής της ελευθερίας ποινής ή χρηματικής ποινής, όπως η τοποθέτηση σε ίδρυμα αγωγής (122 § 1 περ. ιβ ΠΚ) ή η αποζημίωση του θύματος (122 § 1 περ. στ΄ΠΚ).