- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - http://www.opengov.gr/minlab -

Διαβούλευση για τις φάσεις υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη συνεργασία του γραφείου του Πρωθυπουργού και μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης από την ΓΓΕ [1], ανέλαβε το σχεδιασμό του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου Μηχανοργάνωσης της ΓΓΚΑ και της προγραμματικής συμφωνίας που έχει υπογράψει με την ΚτΠ ΑΕ.

Τα έργα αφορούν σε δράσεις τεχνολογικού και επιχειρησιακού επιπέδου (έργα ΤΠΕ και κατάλληλες οργανωτικές, θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις) οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών ταμείων, στην περιστολή των δαπανών και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους Έλληνες πολίτες.

Η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, πέρα από τα προφανή οφέλη που θα επιφέρει λόγω της αντιμετώπισης χρόνιων σημαντικών θεμάτων που αφορούν στους:

πολίτες (μεγάλες αναμονές, πολλαπλές επισκέψεις, άσκοπες δαπάνες, λάθη στις συνταγές, ασαφείς οδηγίες λήψης φαρμάκων),
επαγγελματίες (ιατροί και φαρμακοποιοί ,φόρτος εργασίας, πιέσεις από τους ασθενείς, αντιδεοντολογικές πρακτικές),

δημόσιους οργανισμούς στην άσκηση των καθηκόντων τους (αύξηση της γραφειοκρατίας, έλλειψη διαφάνειας, φαινόμενα διαφθοράς, έλλειψη δεδομένων και αδυναμία εφαρμογής πολιτικών), και δημιουργούν κενά που αξιοποιούνται για παράνομα κέρδη σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος (πλαστές συνταγές, υπερσυνταγογράφηση, κτλ), θα αποτελέσει το θεμέλιο για άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν την Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση σε μια νέα εποχή. Μια εποχή με επίκεντρο τον Πολίτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου μέσω πρόσκλησης στο opengov και τις μέχρι σήμερα σχετικές δράσεις στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης (σάρωση χειρόγραφων συνταγών από το ΙΚΑ, εφαρμογές ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον ΟΠΑΔ και τον Οίκο του Ναύτη, ΕΥΔΑΠ,) ο σχεδιασμός του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης προβλέπει την υλοποίησή του, ως εξής:
1η Φάση. Υλοποίηση έργου χρηματοδοτούμενου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο θα έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία των απαραίτητων δομών, υποδομών και υπηρεσιών (σύμφωνα με ανοικτά και διεθνή πρότυπα) για την υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας του κυρίως έργου της «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» (2η Φάση).

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της ΚτΠ ΑΕ σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπεται η εφαρμογή του να ξεκινήσει το Φθινόπωρο του 2010.

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:
Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογής καταχώρισης και εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεμπτικών ως πρώτο επίπεδο διεπαφής μεταξύ των εμπλεκομένων χρηστών (ιατρών, ασθενών, φαρμακοποιών).
Κατάρτιση μελετών για κρίσιμα θέματα της επιχειρησιακής λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (προστασία προσωπικών δεδομένων, οριστικοποίηση μητρώων, θεσμικό πλαίσιο κλπ).
Προβολή και δημοσιότητα της δράσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων που θα κληθούν να υποστηρίξουν την εφαρμογή του κυρίως έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

2η Φάση. Υλοποίηση έργου, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης, το οποίο θα έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία ‘καθολικού’ Συστήματος «Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης». Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της ΚτΠ ΑΕ με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, ο οποίος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και της 1ης Φάσης προβλέπεται ότι θα δημοσιοποιηθεί το φθινόπωρο του 2010. Το έργο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

Υλοποίηση όλων των διαδικασιών που αφορούν στη δημιουργία, εκτέλεση, διαχείριση, έλεγχο, εκκαθάριση, πληρωμή και παρακολούθηση συνταγών φαρμάκων και παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων, βάση του νέου θεσμικού πλαισίου, της τεχνογνωσίας και των προδιαγραφών που θα προκύψουν από το προαναφερθέν έργο της πρώτης φάσης.

H   προθεσμία για την υποβολή σχολίων για τις φάσεις  υλοποίησης του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης είναι η 27η Απριλίου 2010