Άρθρο 02: Επιλογή και κινητικότητα προϊσταμένων οργανικών μονάδων

1. Δικαίωμα επιλογής σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος, και αυτοτελούς γραφείου και αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος έχουν οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 4024/2011, όπως αντικαθίσταται με την επόμενη παράγραφο και ισχύει κάθε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άρθρο 02: Επιλογή και κινητικότητα προϊσταμένων οργανικών μονάδων.