Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 02: Επιλογή και κινητικότητα προϊσταμένων οργανικών μονάδων

1. Δικαίωμα επιλογής σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος, και αυτοτελούς γραφείου και αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος έχουν οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 4024/2011, όπως αντικαθίσταται με την επόμενη παράγραφο και ισχύει κάθε φορά.

2. α. Το άρθρο 10 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας, έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους. Δεν μπορεί να κριθεί για την κάλυψη θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία σε χρονικό διάστημα το οποίο είναι μικρότερο των δύο ετών κατά την πρώτη συνεδρίαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.
β. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.
γ. Ως προϊστάμενοι Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους.
δ. Δεν επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων υπάλληλοι που διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία.
2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις. Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου 3 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
4. Με την Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης. Σε περίπτωση που λόγω της φύσης των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων προϊσταμένων απαιτούνται ειδικότερα ή πρόσθετα προσόντα, αυτά μπορεί να καθορίζονται με την ίδια Προκήρυξη.
5. Υπάλληλοι οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Γ΄. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Β΄. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Α΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Α΄. Σε περίπτωση μη επανεπιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας ή πρόωρης λήξης της θητείας του, ο υπάλληλος ανακατατάσσεται στο βαθμό που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο της υπηρεσίας του, συνυπολογιζομένου του χρόνου που διήνυσε σε θέση προϊσταμένου. Για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 ποσοστώσεις προαγωγών.
6. Στην περίπτωση που υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί. Ο χρόνος της υπηρεσίας του αποσπασμένου υπαλλήλου ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια.
7. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την τυχόν επανεπιλογή και τοποθέτησή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.»
β. Το άρθρο 11 του ν. 4024/2011 καταργείται.

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης και ιδίως αυτά που αφορούν τη συνδρομή ιδιαίτερων ικανοτήτων ή δεξιοτήτων, τον τρόπο αξιολόγησης των ανωτέρω κριτηρίων, την κατάρτιση πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, τη διάρκεια ισχύος του πίνακα κατάταξης, την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων από τον πίνακα αυτόν, τα αρμόδια όργανα και τον τρόπο συγκρότησής τους, εφόσον τα όργανα αυτά είναι συλλογικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με το προεδρικό διάταγμα της παρούσας παραγράφου μπορεί να καταργείται, να αντικαθίσταται ή να τροποποιείται κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που ρυθμίζει τα ίδια θέματα.

4. Όσοι επιλέγονται προϊστάμενοι οργανικών μονάδων τοποθετούνται σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για πέντε (5) έτη. Με την ανάληψη των καθηκόντων τους οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, υπογράφουν συμβόλαιο αποδοτικότητας με τον οικείο Υπουργό ή με το όργανο διοίκησης του οικείου φορέα ή με το όργανο το οποίο εξουσιοδοτείται από τον οικείο Υπουργό ή το όργανο διοίκησης του φορέα να υπογράφει τα συμβόλαια αυτά. Στα συμβόλαια αποδοτικότητας περιγράφονται οι υποχρεώσεις των προϊσταμένων και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση προφανούς απόκλισης από την επίτευξη των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων μετά τη συμπλήρωση δύο ετών από την τοποθέτηση των προϊσταμένων, ο οικείος Υπουργός ή όργανο διοίκησης του φορέα μπορεί να αποφασίσει την πρόωρη λήξη της θητείας τους.

5. Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, ν.π.δ.δ. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μπορεί, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον ή τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, να μετακινούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας τους και να τοποθετούνται σε κενές θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ίδιου επιπέδου άλλου φορέα αντίστοιχου αντικειμένου. Μπορεί επίσης να τους ανατίθενται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης του φορέα στον οποίο υπηρετούν επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε άλλο φορέα ο μετακινηθείς θεωρείται ως αποσπασμένος σε αυτόν και η θέση προϊσταμένου που κατείχε στο φορέα προέλευσης καθίσταται κενή. Αν η μετακίνηση γίνεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του υπολοίπου της θητείας του μετακινουμένου, αυτός αναπληρώνεται στη θέση που κατέχει στο φορέα προέλευσης από το νόμιμο αναπληρωτή του ή με προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτή. Για τις μεταβολές αυτές και τη διάρκειά τους εκδίδεται ατομική πράξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του Υπουργού ή οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού που προΐσταται του Υπουργείου προέλευσης ή απλή γνώμη του οργάνου διοίκησης του φορέα προέλευσης.

6. Σε περίπτωση που προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου, μετά τη λήξη της θητείας του, δεν επιλέγεται ή δεν τοποθετείται εκ νέου σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, μπορεί, εφόσον συντρέχει υπηρεσιακή ανάγκη και κρίνεται ικανός για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων, να αποσπάται, με αίτησή του ή αυτεπαγγέλτως, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα, διατηρώντας το βαθμό που κατείχε ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και τις αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ανώτερες των ομοιοβάθμων του επιθεωρητών ή ελεγκτών ή ανώτερες της θέσης που κατείχε. Για την απόσπαση εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

7. α. Η παρ. 4 του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου και μέχρι την τοποθέτηση, κατόπιν επιλογής ή μετακίνησης, νέου προϊσταμένου, τα σχετικά καθήκοντα μπορεί να ανατίθενται προσωρινά με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης σε προϊστάμενο οργανικής μονάδας του ίδιου ή κατώτερου επιπέδου ή σε οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο του οικείου φορέα, εφόσον διαθέτει τα νόμιμα τυπικά προσόντα για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου.»
β. Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 87 του Υ.Κ., όπως αντικαθίσταται με το προηγούμενο εδάφιο, η συνδρομή του κριτηρίου υλοποίησης της στοχοθεσίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α-γ του ν. 4024/2011 λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικά στοιχεία αξιολόγησης του υπαλλήλου.

8. Η θέση σε ισχύ Οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των προϊσταμένων προϋφισταμένων οργανικών μονάδων του οικείου φορέα. Για την προσωρινή κάλυψη των κενών θέσεων προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 4 του Υπαλληλικού Κώδικα. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων ή την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του Οργανισμού οργανικές μονάδες εξακολουθούν να λειτουργούν και καθήκοντα προϊσταμένων σε αυτές ασκούν οι κατά τον ίδιο χρόνο προϊστάμενοι ή αναπληρωτές τους.

 • 17 Μαΐου 2013, 09:29 | Μαρια Κορφιατη

  Κύριε Υπουργέ,

  Παρακολουθώ τις προτάσεις όλων των συνδέσμων,για όλα τα υπουργεία και σχεδόν για όλα τα Νομοσχέδια. Εκείνο πού με κάνει να ανησυχώ είναι το μένος ορισμένων ανθρώπων εναντι άλλων οι οποίοι είτε είναι μεγάλοι σε ηλικία και βρέθηκαν στο Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα εδώ και πολλά χρόνια, οπότε δεν υπήρχε ΑΣΕΠ, ή έτυχε να εισαχθούν στις υπηρεσίες λόγω κάποιας γνωριμίας. Δεν φταίει κανείς. Η επόχή και οι συγκυρίες ήταν τέτοιες. Δεν φταίει ο κόσμος αν κάποιοι πολιτικοί δεν είχαν σωστές θεσεις για την πατρίδα μας και μας οδήγησαν εδώ πού βρισκόμαστε σήμερα.Δεν ρωτήσαμε ποτέ ούτε εμείς ούτε οι γονείς μας που βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα και περνούσαμε καλά.Δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ για την πορεία αυτού του κράτους και που το οδηγούν.Δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ για την εκπαίδευσή μας,την κοινωνική κατρακύλα μας,τα νοσοκομεία μας και την κατασπατάληση στον τομέα της Υγείας. Γιατί περνάγαμε καλά όλοι, για να περνάνε καλλίτερα κάποιοι άλλοι. Αλλά ας έρθω στο θέμα μας. Οταν δημιουργήθηκε το ΑΣΕΠ, για εκείνη την εποχή ήταν σωστό.Σήμερα δεν είναι.Ολοι γνωρίζουμε πως λειτουργεί.Σήμερα θα πρότεινα να κλείσειή να λειτουργήσει σε συνεργασία με τη σχολή Δημόσιας Διοίκησηςη οποία θα πρέπει να προτείνει και άλλους τρόπους αξιολόγησης εκτός των εγκυκλοπεδικών γνώσεων Αλλωστε οι νέοι σήμερα κατέχουν 2και 3 πτυχία έκαστος, χωρίς όμως αυτό να τους κάνει πιό ικανούς από κάποιους που έχουν ενα πτυχίο.Και παρακαλώ πολύ μην αντιδράσει κανείς για το ΑΣΕΠ διότι έχω στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του.Ωστόσο οι επιτυχόντες μέσω ΑΣΕΠ ας κάνουν λίγη υπομονή θα φύγουν αρκετοί υπάλληλοι και θα πάρουν τις θέσεις τους. Ομως όχι εμφύλιος μεταξύ μας.

 • 17 Μαΐου 2013, 09:53 | Γ.Κ

  Αρκεί να εφαρμόζονται σωστά οι διατάξεις του Ν. 3839/2010 που ισχύουν για την επιλογή προϊσταμένων (με πολύ μικρές βελτιώσεις όπως για παράδειγμα η μη πριμοδότηση των νυν προισταμένων και η θητεία των νέων προισταμένων να είναι έως 7-8 χρόνια χωρίς δυνατότητα παράτασης) κσι όλα θα βελτιωθούν.Επίσης επειδή παρακολουθώ πολλά σχόλια συναδέλφων να αναφέρονται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους προισταμένους τους Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί (εκτός από το γεγονός ότι δεν κάνουν για υπάλληλοι από την στιγμή που δεν σέβονται τους προισταμένους τους) ότι υπηρεσία μόνο με υπαλλήλους ή μόνο με προισταμένους δεν μπορεί να λειτουργήσει ( η σωστή χημεία μεταξύ τους είναι το ζητούμενο).Όποιος προιστάμενος δεν έχει τα τυπικά προσόντα για την θέση που προίσταται ή δεν κάνει καλά την δουλειά του είναι πολύ εύκολο αν εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι (από τους αιρετούς) να πάει σπίτι του.Επίσης απορώ πως (με βάση αρκετά σχόλια νέων βασικά συναδέλφων με πολλά τυπικά προσόντα) οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι <> για μια θέση προισταμένου στο δημόσιο (με κέρδος 220 ευρώ τον μήνα) και δεν αποδέχονται κάποια ανάλογη θέση στον ιδιωτικό τομέα (με 4πλάσιες και 5πλάσιες αποδοχές).

 • 16 Μαΐου 2013, 23:52 | Σόφη

  Να ισχύουν για την επιλογή προϊσταμένων με βελτιώσεις, οι διατάξεις του Ν. 3839/2010 και η θητεία τους να είναι έως 3 χρόνια χωρίς δυνατότητα παράτασης και πρέπει να ισχύει για όλους τους υπαλλήλους με πρόβλεψεη και για τους δικαστικούς.

 • 16 Μαΐου 2013, 23:24 | ΕΥΑ

  Για τον σχολιαστή «εν ενεργεία εφοριακό υπάλληλο». Συμφωνώ ότι Υπηρεσίες και θέσεις, όπως αυτές που αναφέρετε (οικονομικές), αναμφισβήτητα πρέπει να δέχονται πτυχία συναφή με το αντικείμενο, οικονομικής κατεύθυνσης κ των κατηγοριών ΔΕ,ΤΕ,ΠΕ. Πρέπει να προσδιοριστούν οι θέσεις αυτές ως θέσεις κλάδου αμιγώς οικονομικού. Παρομοίως και για άλλες ειδικές θέσεις. Θεωρώ όμως ότι η αξιολόγηση τίτλων, όπως έγινε στο παρελθόν, για θέσεις διοικητικές γενικών καθηκόντων είναι άστοχη και θα είναι επίφοβο να υπάρχουν φωτογραφίες. Επιπλέον, Θα είναι και αυθαίρετη και άδικη. ( Με την ευκαιρία του παραδείγματός σας. Αναφέρατε τους φιλολόγους. Το ΑΣΕΠ δεν δεχόταν το πτυχίο φιλολογίας, δεχόταν όμως το πτυχίο Βαλκανικών σπουδών. Ποιοι έκριναν κατάλληλο τον απόφοιτο της σχολής Βαλκανικών Σπουδών και ακατάλληλο τον απόφοιτο της Φιλολογίας για θέση διοικητική; Να σημειωθεί ότι οι βαλκανικές σπουδές ήταν επιλογή μαθήματος στη Φιλολογία. )

 • 16 Μαΐου 2013, 21:57 | θανάσης Β

  Δεν είναι δίκαιο να αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης υπάλληλοι οι οποίοι δεν κατέχου σήμερα τέτοια θέση. Αφού το υπουργείο θέλει να κάνει μιά νέα αρχή στο θέμα της επιλογής προϊσταμένων θα πρέπει να το ξεκινήσει από μηδενική βάση.Επίσης η αοριστία στο θέμα των κλάδων που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης αφήνει την ευχέρια στη διοίκηση να αυθαιρετεί.

 • 16 Μαΐου 2013, 19:52 | Αναστασία

  Η ισχύουσα παράγραφος 4 του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),που θεσπίζει τους κανόνες για την αναπλήρωση θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας στη περίπτωση που κενωθεί ή συσταθεί θέση, δεν πρέπει να τροποποιηθεί γιατί εμπεριέχει δικλείδες ασφαλείας και για αυτό και έχει παραβιαστεί πολλές φορές στο όνομα των «δικών μας παιδιών».
  Η αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), με τη μορφή που προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, για τη περίπτωση που κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου μας φέρνει πολλά βήματα πίσω (κομματικά κριτήρια και προώθηση υμετέρων), γιατί στερείται παντελώς δικλείδων ασφαλείας για την επιλογή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου αφού προτείνει «σχετικά καθήκοντα μπορεί να ανατίθενται προσωρινά με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης σε προϊστάμενο οργανικής μονάδας του ίδιου ή κατώτερου επιπέδου ή σε οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο του οικείου φορέα, εφόσον διαθέτει τα νόμιμα τυπικά προσόντα για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου.¨ Οσοι έχουν σχέση με τη Δημόσια διοίκηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι : 1)η θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου δεν είναι καθόλου προσωρινή, με όλα τα οφέλη που τη συνοδεύουν, 2)οι κρίσεις αποφεύγονται ειδικότερα όταν πρόκειται για μόρια όπως έγινε με τη μη εφαρμογή του Ν.3839/2010 (όπου δεν έγιναν καθόλου κρίσεις ή έγιναν εν μέρει).

 • 16 Μαΐου 2013, 17:02 | thanassis

  Να υποθέσω ότι πολλοί απ’ τους μετέχοντες στη διαβούλευση θα έχουν ήδη λάβει από σοβαρές ιδιωτικές εταιρείες ντόπιες και ξένες ήδη mail για κατάθεση βιογραφικού και πρόσκληση για συνέντευξη, γιατί αν δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να μας προβληματίσει….

 • 16 Μαΐου 2013, 10:33 | ZERAR

  ΕΠΙΚΤΟΤΩ ΚΑΙ ANTIΓΡΑΦΩ (ΕΛΠΙΖΩΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ…ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η…ΩΡΑ….) ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 14-5-2013, 11,41πμ.
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Στο άρθρο 6 του ν. 3613 / 2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, κλπ…» ορίζονται τα εξής:
  «Στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη βάσει ανακοίνωσης (προκήρυξης), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα μπορεί να μετέχουν οι υπάλληλοι κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία. Ο χρόνος υπηρεσίας των μετατασσομένων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται. Η κατάταξη στους βαθμούς του Υπαλληλικού Κώδικα γίνεται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους με εξαίρεση το χρόνο ο οποίος δεν υπολογίζεται για προαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Υπαλληλικού Κώδικα, που εφαρμόζεται αναλόγως».
  Με την προαναφερόμενη διάταξη προβλέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και υπαλλήλων των Δ.Ε.Κ.Ο. οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου σε διαδικασία μετάταξης η οποία διενεργείται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα και αφορά υπαλλήλους υπαγόμενους στον κώδικα αυτό!
  Οι υπάλληλοι αυτοί (κρατικών ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ) δεν υπάγονται στον υπαλληλικό κώδικα και δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, την οποία το πρώτον την αποκτούν εφόσον κριθούν ότι έχουν τα νόμιμα προσόντα της προς κάλυψη με μετάταξη θέσεως! Δηλαδή γι’ αυτούς δεν πρόκειται ουσιαστικά για μετάταξη αλλά για πρώτο διορισμό σε κενή οργανική θέση δημοσίου υπαλλήλου!
  Για τους προαναφερόμενους υπαλλήλους (το πρώτον διοριζόμενους) προβλέπεται η αναγνώριση της υπηρεσίας τους στα κρατικά ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ από τις οποίες προέρχονται «… ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται (το πρώτον διορίζονται)…»!
  Παρόμοια όμως ρύθμιση δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για όσους διορίζονται το πρώτον (χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή τους σε διαδικασία μετάταξης) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 15 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα σε θέσεις του Δημοσίου και έχουν προϋπηρεσία σε ίδια κρατικά ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ!
  Όμως πρόκειται για τις ίδιες ακριβώς περιπτώσεις για τις οποίες ωστόσο γίνεται διαφορετική ρύθμιση! Στην πρώτη περίπτωση αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία ενώ στη δεύτερη όχι!
  Η προαναφερόμενη ρύθμιση αντιβαίνει στην καθιερούμενη από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόμου, η οποία επιβάλλει την ίση αντιμετώπιση των Ελλήνων από το νόμο, όταν τελούν υπό τις αυτές νομικές και πραγματικές συνθήκες χωρίς να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλει διαφορετική ρύθμιση. Είναι δηλαδή αντισυνταγματική!
  Για την αποκατάσταση της αρχής της ισότητας, που έχει παραβιασθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει η διάταξη που προβλέπει την αναγνώριση της υπηρεσίας των υπαλλήλων των κρατικών ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ που διορίζονται το πρώτον σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου κλπ μέσω συμμετοχής τους σε διαδικασία μετάταξης «… ως χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται (το πρώτον διορίζονται)…» να εφαρμοστεί και στους υπαλλήλους των ίδιων προσώπων που διορίζονται το πρώτον σε ίδιες θέσεις χωρίς τη συμμετοχή τους σε διαδικασία μετάταξης, αλλά ως επιτυχόντες σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ!

 • 16 Μαΐου 2013, 09:42 | Χαράλαμπος Κατσούλας

  Ποιός ο λόγος που δεν πραγματοποιείται η έκδοση του προβλεπόμενου από το Ν. 4024: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» Προεδρικού Διατάγματος ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, προκειμένου να αναγνωρισθεί για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα μέχρι επτά (7) έτη.
  Είναι σαφές ότι έχουμε παραγωγή νομοθεσίας η οποία όμως ουδέποτε εφαρμόζεται στην πράξη από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
  Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η καθιέρωση του ενιαίου μισθολογίου έγινε κατά τρόπο αδικαιολόγητα οριζόντιο, αλλά και ισοπεδωτικό μόνο προς τα κάτω, για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, δημιουργώντας την αίσθηση της τιμωρίας, και μάλιστα ενώ ο ίδιος Νόμος προσδίδει μια σειρά από δικαιώματα σε αυτούς όπως είναι η αναγνώριση της όποιας προϋπηρεσίας δεν εφαρμόζεται.
  Η ίδια η Πολιτεία μέσω των αρμόδιων φορέων της κωλυσιεργεί ΣΚΟΠΙΜΩΣ και αδρανεί χαρακτηριστικά μη επιτρέποντας την οποιαδήποτε δυνατότητα, ΝΟΜΙΜΗΣ νομοθετικά προβλεπόμενης αλλά και στα πλαίσια της όποιας έννοιας ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ έχει απομείνει στη χώρα μας, εξισορρόπησης των υπαρκτών και καθημερινά υφιστάμενων ΑΔΙΚΙΩΝ.

 • 16 Μαΐου 2013, 05:26 | Γιάννης Καλαφάτης

  Δεν είναι δυνατόν απόφοιτοι ΤΕΙ να εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ με μείωση χρόνου υπηρεσίας κατά 3 χρόνια. Μάλιστα η συγκεκριμένη διάταξη δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στο Υπουργείο Παιδείας παρά τη σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ! Πώς γίνεται οι ίδιες οι κυβερνήσεις να απαξιώνουν τους νόμους τους; Πρέπει επιτέλους στη χώρα να υπάρξει μια στοιχειώδης αξιοκρατία, ώστε να δοθεί το κατάλληλο μήνυμα στους νέους. Οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων πρέπει να εντάσσονται στην κατηγορία ΠΕ, οι των ΤΕΙ σε ΤΕ κ.ο.κ. Δεν είναι δυνατόν με ένα μεταπτυχιακό σε ΑΕΙ κάποιος απόφοιτος ΤΕΙ να εντάσσεται στους ΠΕ. Ένα μεταπτυχιακό ή μερικά χρόνια υπηρεσίας δεν αντικαθιστούν την ποιότητα και το βαθμό δυσκολίας της εκπαίδευσης 4 έτων! Τα ΤΕΙ (πρώην ΚΑΤΕΕ) δημιουργήθηκαν ως επικουρικά στα ΑΕΙ και σήμερα πλέον ανταγωνίζονται (στα χαρτιά και μόνο) τη λειτουργία των Πανεπιστημίων. Τέτοιες στρεβλώσεις έχουν φέρει τη χώρα σε αυτήν την κατάσταση.

 • 16 Μαΐου 2013, 00:05 | GIANNIS L.

  Πολύ καλές και καινοτόμες οι αλλαγές στην επιλογή προισταμένων.
  Το σημαντικότερο απο όλα που θα πρέπει να εφαρμοσθεί είναι η εργατικότητα και η επίτευξη των στόχων από τον προιστάμενο. Δεν έχει σημασία το επίπεδο εκπαίδευσης, Υπάρχουν αξιόλογοι υπάλληλοι Δευτερο΄βάθμιας εκπαίδευσης που οι απόφοιτοι Πανεπιστημίου δε τους φτάνουν με τίποτα. Αυτούς τους ανθρώπους θέλει το Δημόσιο:έξυπνους, δημιουργικούς,με ήθος και αγάπη για αυτό που κάνουν, με αγάπη για τον πολιτη-πελάτη.
  Ας δωθεί η δυνατότητα σε αυτους που αξίζουν και όχι σε αυτούς που νομίζουν ότι αξίζουν.

 • 15 Μαΐου 2013, 22:08 | ικα

  ΣΤΟ ΙΚΑ ΕΓΙΝΕ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.ΕΤΣΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ, ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΝΕΙ,ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ.ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ,Ή ΑΝ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΠ;

 • 15 Μαΐου 2013, 20:02 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ΝΑ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΊΤΕ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΊΝΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.
  ΘΈΛΩ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:
  1.ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΕ.ΤΑ ΤΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΜΕ ΦΟΙΤΗΣΗ 4 ΕΤΩΝ.
  2.ΟΣΑ ΤΕΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΕΤΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΠΙΑ ΑΥΤΗ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΓΡΑΨΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΗ
  ΘΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΡΩΝ ΤΕΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ.
  3.ΟΣΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ(ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ).
  4.ΟΣΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ)
  5.ΑΡΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ(ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ).ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤ/ΡΙΑΣ ΤΕ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤ/ΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤ/ΡΙΑ ΤΕ.
  6.ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ.