• Καταδύσεις Αναψυχής και Τουρισμός Υπαίθρου Οι καταδύσεις αναψυχής αποτελούν δυναμικό τμήμα του Ελληνικού Τουριστικού προϊόντος για περισσότερο από 20 χρόνια. Λόγω της εφαρμογής ιδιαίτερων τεχνικών και της χρήσης ειδικού εξοπλισμού που απαιτεί η ασφαλής διεξαγωγή της δραστηριότητας η πολιτεία επέδειξε ιδιαίτερη σχετική ευαισθησία και φρόντισε από νωρίς να ρυθμίσει θέματα που αφορούν στις διαδικασίες και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ή/και τη συμμετοχής στην δραστηριότητα. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις καταδύσεις αναψυχής στη χώρα μας έχει υποστεί διαχρονικά σημαντικές αλλαγές και προσαρμογές σε σχέση με τη διεθνή πρακτική, με τελευταία την υιοθέτηση των Διεθνών (Εθνικών) Προτύπων Καταδύσεων Αναψυχής κατά την εφαρμογή του Νόμου 3409/2005. Οργανωμένες, αυτόνομες επιχειρήσεις Παροχής Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής που τελούν υπό την εποπτεία των λιμενικών αρχών, και παγκόσμιων οργανισμών καταδύσεων αναψυχής αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος, πρωτοστατούν στην σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Αν και οι επιχειρήσεις αυτές έως σήμερα δεν υπάγονται θεσμικά στους μηχανισμούς όπου ανήκουν άλλες επιχειρήσεις τουρισμού, συμβάλουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Με το σχέδιο νόμου «Τουρισμός Υπαίθρου – Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων και προσθήκη νέων διατάξεων – Λειτουργική αδειοδότηση νέων καταλυμάτων» παρουσιάζεται η ευκαιρία να ρυθμιστούν επιμέρους θέματα που αφορούν στην περεταίρω ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αποφυγή πρόσθεσης λειτουργικών δυσκολιών και αντικινήτρων για τους «Παροχείς», όπως μπορεί να είναι η υποχρέωση σε έκδοση περισσοτέρων αδειών και πιστοποιήσεων πέρα από εκείνες που ήδη απαιτούνται. Οι καταδύσεις αναψυχής στην Ελλάδα έχουν αποδείξει τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια ότι διαθέτουν σημαντική δυναμική και αποτελούν δραστηριότητα θεσμοθετημένη με μεγάλη λεπτομέρεια που λειτουργεί δίχως προβλήματα. Πιθανές μεταβολές στις εύρυθμες και ομαλές συνθήκες λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων απαιτούν λεπτούς χειρισμούς.