• Παράγραφος 7 Οι υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής παρέχονται από σχετικές εξειδικευμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάλληλη άδεια λειτουργίας (Άδεια Παροχέα Ν 3409/2005) που εκδίδεται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές μετά από την κατάθεση δικαιολογητικών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και πιστοποιήσεις σύμφωνες με τα Διεθνή (Εθνικά) Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής και την σύγχρονη πρακτική. Η υποχρεωτική έκδοση ειδικού σήματος τουρισμού υπαίθρου ΕΟΤ (σε θέση άδειας λειτουργίας) δεν είναι ξεκάθαρο αν θα καταργήσει την προηγούμενη απαίτηση για «Άδεια Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» ή αν θα εκδίδεται επιπρόσθετα για τις επιχειρήσεις που είναι ήδη εφοδιασμένες με τέτοια. Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη για περισσότερες άδειας λειτουργίας για την ίδια δραστηριότητα εκλαμβάνεται ως αντικίνητρο για την άσκησή της. Στην περίπτωση των «Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» ότι αφορά στην αδειοδότηση και τον έλεγχό τους είναι ρυθμισμένο με τον νόμο 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» όπου προβλέπονται υποχρεώσεις που έχουν καθορίσει σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, τις πιστοποιήσεις του προσωπικού και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού, βάση των οποίων έχουν ήδη γίνει σχετικές επενδύσεις και έχουν εκδοθεί περισσότερες από 220 άδειες λειτουργίας σε ισάριθμες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Το ισχύον νομικό πλαίσιο εφαρμόζεται δίχως προβλήματα, τόσο για την πολιτεία όσο και για τις επιχειρήσεις, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξέλιξη του νέου νόμου για τον «Τουρισμό Υπαίθρου». Στην περίπτωση που το νέο καθεστώς θα είναι ουσιωδώς διαφορετικό από το ισχύον διατρέχεται ο άμεσος κίνδυνος, πιθανά εν μέσω τουριστικής περιόδου, το σύνολο των «Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» να τεθούν εκτός νομιμότητας, και να βρεθούν εκτεθειμένοι σε σοβαρές ποινικές και αστικές ευθύνες. Τέλος, τονίζεται ότι οι «Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» καταβάλουν σημαντικά τέλη για την έκδοση και ανανέωση της σχετικής άδειας του Ν 3409/2005 και οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική επιβάρυνσή τους για γραφειοκρατικούς λόγους μπορεί να καθίσταται δυσβάσταχτη. Παράγραφος 12 Στη χρονική στιγμή όπου το παρόν σχέδιο νόμου βρίσκεται υπό επεξεργασία, αρκετοί Παροχείς Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής αποσκοπούν στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεών τους μέσω του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του ΕΣΠΑ, καθώς πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις λειτουργώντας νομίμως. Στην περίπτωση που όπου οι «Παροχείς» θα βρεθούν εκτός νομιμότητας, θα προκύψουν δυσκολίες στις υπό εξέλιξη υποθέσεις χρηματοδότησής τους. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Το ειδικό σήμα Τουρισμού Υπαίθρου για τις Καταδύσεις Αναψυχής να χορηγείται βάση των προϋποθέσεις έκδοσης άδειας «Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής» του Ν 3409/2005, δίχως επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τους «Παροχείς».