• 2. Το Άρθρο 3 «Άσκηση δραστηριοτήτων Τουρισμού Υπαίθρου» να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «Η διοργάνωση και υλοποίηση της ατομικής ή ομαδικής άσκησης των τουριστικών δραστηριοτήτων του προηγούμενου άρθρου, οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας και ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται από τους διοργανωτές των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. Σε κάθε περίπτωση - πέραν των οριζόμενων με τις παραπάνω Αποφάσεις προϋποθέσεων, προδιαγραφών και όρων λειτουργίας και ασφαλείας - οι δραστηριότητες του προηγούμενου άρθρου και οι επιχειρήσεις Τουρισμού Υπαίθρου θα πρέπει να συμμορφώνονται και με τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση και ατόμων με αναπηρία».