• 4. Στο Άρθρο 14 «Επισκέπτες - τουρίστες αλιευτικού τουρισμού» να προστεθεί μετά την παράγραφο 4, παράγραφος 5 ως ακολούθως: «4. Τα επαγγελματικά αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, είναι υποχρεωμένα να αποβιβάζουν τους επιβαίνοντες επισκέπτες - τουρίστες στο λιμένα της επιβίβασής τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, υγείας, καιρικών συνθηκών ή άλλα απρόβλεπτα συμβάντα. 5. Ειδικά προκειμένου για τον αλιευτικό τουρισμό, η υποχρέωση τήρησης των εθνικών και διεθνών προδιαγραφών προσβασιμότητας σε επισκέπτες - τουρίστες που είναι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου, ισχύει μόνο εφόσον η διασφάλιση των αναγκαίων προς τούτο υποδομών του σκάφους δεν επιφέρει δυσανάλογο κόστος στον ιδιοκτήτη».