• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.' | 10 Ιανουαρίου 2012, 14:57

    Η παράγραφος 2 με τη φράση «περιλαμβάνονται και εκείνες που χορηγούνται …» ενδέχεται να παρερμηνευθεί και θα πρέπει να αναδιατυπωθεί. Οι άδειες για δραστηριότητες Αλιευτικού Τουρισμού δεν θα χορηγούνται σε σκάφη που αγοράζονται ή κατασκευάζονται για το σκοπό αυτό, αλλά σε σκάφη που ήδη έχουν επαγγελματική άδεια αλιείας, αφού γίνουν βέβαια οι απαιτούμενες υποδομές. Επομένως δεν πρόκειται για προσθήκη νέων αδειών, επαγγελματικής αλιείας. Εξάλλου το καθεστώς των επαγγελματικών αδειών αλιευτικών σκαφών καθορίζεται από ένα σύνολο εθνικών κανόνων και Κοινοτικών Κανονισμών και όχι μόνο από το Π.Δ. 261/1991. Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.