• Κατά αρχήν θεωρούμε ότι το παρόν σχέδιο είναι θετικό και έχει λάβει υπόψη του το αίτημα του οινικού κλάδου, ο οινοτουρισμός να θεωρηθεί ως αυτόνομη έννοια ειδικής μορφής τουρισμού, στο πλαίσιο του Τουρισμού Υπαίθρου. Πιστεύουμε όμως ότι θα πρέπει να εμπλουτιστεί και να καλύψει δύο επιπλέον επίπεδα για τον Οινοτουρισμό, ως εξής: 1. Να καθοριστούν οι προδιαγραφές είτε ενός οινοποιείου με αμπελώνα, είτε ενός οινοποιείου σε μια αμπελουργική ζώνη, ώστε αυτό να χαρακτηριστεί επισκέψιμο, να φέρει αντίστοιχο ειδικό σήμα, αλλά και γενικότερα ν’ ανταποκρίνεται σ’ ένα επίπεδο ποιότητας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ορισθεί ειδικό σήμα συγκεκριμένα για τα επισκέψιμα οινοποιεία το οποίο θα λάβει υπόψη του τις προδιαγραφές των οινοποιείων που έχουν ολοκληρωθεί από τις συναντήσεις της επιτροπής Οίνος – Πολιτισμός – Τουρισμός κ.λπ. του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία συστήθηκε με την Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.70/3-11-2008. 2. Οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν καθώς και ο τρόπος υποστήριξης δράσεων σε μια αμπελουργική ζώνη που θα χαρακτηριστεί οινοτουριστική. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται και να ορίζονται και οι «Δρόμοι του κρασιού», όπως επίσης να γίνεται μνεία για τις ειδικές σημάνσεις των Δρόμων του κρασιού. Στο πλαίσιο αυτό, παρόλο που ίσως να μην είναι θέμα του παρόντος Νομοσχεδίου, κρίνεται απολύτως απαραίτητο η εμπλοκή και συμμετοχή των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αφού είναι αρμόδιοι, ή θα έπρεπε να είναι, για τη συνολική προβολή και προώθηση της εικόνας του κάθε τόπου. Οι ζώνες ονομασίας Προέλευσης παραγωγής Οίνων Ποιότητας και οι αμπελουργικές περιοχές φέρουν την ονομασία του κάθε τόπου π.χ. ΠΟΠ Νεμέα ή ΠΟΠ Μαντινεία, ΠΓΕ Μακεδονία κ.λπ. Επί του σχεδίου Νόμου: - Στο Άρθρο 2, παράγραφος 5 θα πρέπει να τονισθεί ότι ο Οινοτουρισμός αναπτύσσεται σε περιοχές των οποίων σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί η αμπελοκαλλιέργεια με ιδιαίτερη αναφορά στις ζώνες παραγωγής Οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Επίσης θα πρέπει να προστεθεί στον ίδιο ορισμό μετά το σημείο «τα οινοποιεία και τη παραγωγή» και «…η προσέλκυση επισκεπτών για γνωριμία, εκπαίδευση,…» κ.λπ. - Στο Άρθρο 2 παράγραφος 5 περί ορισμού του Οινοτουρισμού θα πρέπει να ορισθούν οι διαδρομές του κρασιού. Προτείνεται να προστεθεί το παρακάτω εδάφιο: «Δρόμοι του κρασιού είναι ειδικές διαδρομές, υποδεικνυόμενες από κατάλληλη σήμανση, κατά μήκος των οποίων υπάρχουν φυσιολατρικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά αξιοθέατα, αμπέλια και οινοποιεία μεμονωμένων ή συνδεδεμένων γεωργικών επιχειρήσεων επισκέψιμων για το κοινό». - Στο άρθρο 2 παράγραφος 9 θα πρέπει να εξειδικευτεί και το ειδικό σήμα Τουρισμού Υπαίθρου – Επισκέψιμο οινοποιείο ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί η έκδοση απόφασης σχετικά με τις προδιαγραφές που θα πληροί το επισκέψιμο οινοποιείο.