• Θεωρούμε ότι πρέπει να εξειδικευτεί το ειδικό σήμα Τουρισμού Υπαίθρου για τα επισκέψιμα οινοποιεία και να προβλεφθεί η έκδοση απόφασης σχετικά με τις προδιαγραφές που θα πληροί ένα οινοποιείο προκειμένου να χαρακτηριστεί "επισκέψιμο". Προδιαγραφές για τα επισκέψιμα οινοποιεία έχουν καταρτιστεί από τις συναντήσεις της επιτροπής Οίνος – Πολιτισμός – Τουρισμός κ.λπ. του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία συστήθηκε με την Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.70/3-11-2008. Οι προδιαγραφές είναι στη διάθεσή σας.