• Στο άρθρο 5, παράγραφος 3: να προστεθεί η παράγραφος 3.1: Προκειμένου να καταστεί δυνατόν οι δραστηριότητες να συγκεντρώνονται σε μία ενιαία επιχείρηση χωρίς την ανάγκη έκδοσης πολλαπλών αδειών, με απαιτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στο εύρος και το μέγεθός τους, προτείνεται η θεσμοθέτηση λειτουργίας της επιχείρησης τουρισμού υπαίθρου με τη λειτουργία επαγγελματικού κωδικού «επιχείρηση τουρισμού υπαίθρου» και μπορεί να χαρακτηρισθεί ως αγροτική επιχείρηση με στον ΟΓΑ, η στο Ταμείο που επιθυμεί ο επιχειρηματίας.