• Στην παράγραφο 2.3.15 του άρθρου 2 να αντικατασταθεί η δραστηριότητα “καταδύσεις” με την φράση “καταδύσεις αναψυχής” όπως ορίζεται και στον Ν. 3409/2005 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. Επίσης, στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου για τους παρόχους υπηρεσιών κατάδυσης αναψυχής αποτελεί μία πρόσθετη και περιττή πιστοποίηση. Οι καταδυτικές επιχειρήσεις ακολουθούν διεθνή και εθνικά πρότυπα όσον αφορά στο επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και της οργανωμένης-καθοδηγούμενης κατάδυσης και ενοικίασης καταδυτικού εξοπλισμού όπως ορίζεται από τον Ν. 3409/2005 και παράλληλα πιστοποιούνται για τις υπηρεσίες τους αυτές από Διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ Φορέα Πιστοποίησης καταβάλλοντας ετησίως ένα αρκετά υψηλό χρηματικό ποσό. Προτείνουμε το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Υπαίθρου να είναι μία τυπική πιστοποίηση για τις επιχειρήσεις του κλάδου που διαθέτουν τις νόμιμες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση που θα κάνει αβάσταχτη την λειτουργία τους.