• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 13:42

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΥ Θέμα 4 ο : Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Τουρισμού ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 6 /2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 27 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μμ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την 176 /23-01-2013 πρόσκληση της Προέδρου κας Ντακούμη Ευαγγελίας που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό της δημοτικούς συμβούλους , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) και άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Ντακούμη Ευαγγελίας, Πρόεδρος ΔΣ 2. Προκοπίου Φλώρα, Αντιδήμαρχος 3. Λιβάνιος Θεόδωρος, Γραμματέας ΔΣ 4. Καραμπέτσου Αργυρώ, ΔΣ 5. Γεροντάρης Εμμανουήλ, ΔΣ 6. Τριαντάφυλλός Εμ. , ΔΣ 7. Σταματάκης Παναγιώτης , ΔΣ 8. Λιβάνιος Αλέξανδρος, ΔΣ 9. Μουστάκας Ιωάννης, ΔΣ. 10. Χρυσολωράς Θεόδωρος, ΔΣ. 1. Ρένεση Θεοφανώ, 2. Χρυσολωράς Αθαν. 3. Βιτώριος Νικόλαος, Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα Ο Δήμαρχος Αντωνάκης Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Λυμβαίου Αγγελική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από το συμβούλιο να δεχθούν τη συζήτηση ενός έκτακτου θέματος ήτοι : 1. Προσύμφωνο αγοράς οικοπέδο Το δημοτικό συμβούλιο δέχτηκε την συζήτηση του έκτακτου θέματος. Στη συνέχεια η πρόεδρος προέβη στις εξής ανακοινώσεις : 1. Την επιστολή παραίτησης του ΔΣ Κόντε Ιωάννη 2. Την εξώδικη επιστολή του κου Ξυπνητού Αντώνη 3. Την επιστολή του κου Σταματάκη Παναγιώτη για την απουσία της κας Ρένεση από τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Θέμα 4 ο : Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Τουρισμού ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 6 /2013 Η πρόεδρος του ΔΣ κα Ντακούμη Ευαγγελία εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κο Αντωνάκη Αντώνιο ο οποίος ενημέρωσε το συμβούλιο για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού ««Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις» ,καθώς και για το υπ’ αριθμ. 93/14.01.2013 έγγραφό που είχε σταλεί με το οποίο είχαμε εκφράσει τον προβληματισμό μας επί της εξαγγελθείσας, κατά τον χρόνο εκείνο, ρύθμισης του Υπουργείου σας για την εγκατάσταση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικής δραστηριότητας σε μικρά νησιά, επανερχόμαστε μετά τη δημοσιοποίηση του εν θέματι νομοσχεδίου και τη μελέτη των άρθρων του για να σας υποβάλουμε συμπληρωματικές απόψεις. Καταρχάς, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι ο Δήμος Σερίφου δεν είναι επί της αρχής αντίθετος με την προώθηση τουριστικών επενδύσεων στη νησιωτική χώρα, εφόσον αυτές συμβαδίζουν με την τοπική αρχιτεκτονική και το φυσικό τοπίο των νησιών και δεν απαξιώνουν τη μικροϊδιοκτησία. Σήμερα, το ζήτημα της χωροθέτησης τουριστικών επενδύσεων, μεταξύ άλλων και αυτών που έχουν οργανωμένο και σύνθετο χαρακτήρα, ρυθμίζεται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΚΥΑ 24208/2009). Στο πιο πάνω Ειδικό Πλαίσιο κατηγοριοποιούνται οι διάφορες περιοχές της χώρας και καθορίζονται οι τρόποι τουριστικής ανάπτυξης για κάθε μία από αυτές. Ειδικότερα, τα νησιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες: Μικρά κατοικημένα, λοιπά κατοικημένα και ακατοίκητα. Στην ομάδα ΙΙ συμπεριλαμβάνονται 47 νησιά «με σημαντική τουριστική δραστηριότητα ή νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά με ή χωρίς άλλη ιδιαίτερα σημαντική παραγωγική δραστηριότητα», δηλαδή νησιά με ανόμοια χαρακτηριστικά και ως προς το μέγεθος και ως προς τον βαθμό της ανάπτυξης και ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πιο πάνω Ειδικού Πλαισίου, η δυνατότητα ανάπτυξης με «σύνθετη και ολοκληρωμένη τουριστική υποδομή μικτής χρήσης» περιορίζεται σε όσα από τα παραπάνω νησιά έχουν έκταση πάνω από 90 τ. χ., χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλες παράμετροι, όπως η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και οι ανάγκες κάθε νησιού, και χωρίς να υπάρχει κάποια ανάλογη ρύθμιση για τα υπόλοιπα νησιά, όπως η Σέριφος, που θα μπορούσαν να στραφούν σε πρότυπες και ήπιες μορφές οργανωμένου τουρισμού, συμβατές με τα πολιτιστικά, φυσικά και ιστορικά τους χαρακτηριστικά. Λόγω των πιο πάνω ελλείψεων του Ειδικού Πλαισίου, πολλά νησιά στερούνται έτσι της δυνατότητας αξιοποίησης ενός αναπτυξιακού εργαλείου που ίσως είναι το μοναδικό που θα μπορούσε ρεαλιστικά να χρησιμοποιηθεί για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, ιδίως στην παρούσα οικονομική συγκυρία όπου, ελλείψει χρηματοδοτικών πόρων, οι δημόσιοι και ιδίως οι τοπικοί φορείς βρίσκονται σε αδυναμία να υλοποιήσουν αυτόνομα προγράμματα ανάδειξης και προβολής των τοπικών χαρακτηριστικών τους και βελτίωσης των σχετικών υποδομών τους. Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών κ.λπ.» που δημοσιοποιήθηκε προς διαβούλευση (παρ. 4α του άρθρου 11) γίνεται μια διεύρυνση των δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης των ειδικών τύπων τουρισμού που περιγράφονται σε αυτό, με τον όρο ότι: «Οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων της περίπτωσης αυτής πρέπει να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, οι οποίες είτε βρίσκονται στο γήπεδο εκμετάλλευσης του υποδοχέα είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτού.». Η δυνατότητα αυτή, η οποία συμβαδίζει με τις προϋποθέσεις που θεωρεί αναγκαίες ο Δήμος μας για την ένταξη των τουριστικών αναπτύξεων στο νησιωτικό τοπίο και τη νησιωτική κληρονομιά, περιορίζεται ωστόσο και πάλι στα νησιά τα μεγαλύτερα των 90 τ. χ. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ιδίως την ανάγκη ήπιας ανάπτυξης των αμέσως μικρότερων νησιών της χώρας μας, καθώς και την ανάγκη ανάδειξης των φυσικών, πολιτιστικών και παραγωγικών τους πόρων , και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία Την υποβολή αιτήματος για ανάλογη ρύθμιση-δημιουργία κατηγορίας νησιών για τα μεσαίου μεγέθους νησιά (όπως η Σέριφος που είναι 74 τ.χ.) προκειμένου η δυνατότητας που εισάγει το ΣχΝ του Υπουργείου Τουρισμού με τον παραπάνω όρο να υπάρχει και σε ομάδα νησιών και με επιφάνεια μικρότερη των 90 τ.χ. Μια τέτοια ρύθμιση, θα επέτρεπε στις νησιωτικές κοινωνίες να υποδεχθούν πρότυπες τουριστικές επενδύσεις που συνδέονται με την αξιοποίηση και προβολή των τοπικών πόρων και πλεονεκτημάτων κάθε νησιού, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίες και τουριστικές υποδομές σε διεθνώς ανταγωνιστικούς τομείς και να προσελκύσουν υψηλής ποιότητας τουρισμό συνδυαζόμενο με την ανάδειξη του ενδογενούς δυναμικού τους. Η εισαγωγή μιας τέτοιας ρύθμισης προτείνεται να συνδυαστεί, στις περιπτώσεις που αυτό δεν προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, με ειδικούς και περιβαλλοντικά αποδεκτούς όρους αξιοποίησης, όπως είναι ιδίως η χαμηλή δόμηση, τα μικρά ύψη και η ένταξη των κτιρίων στο τοπίο και το φυσικό, οικιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον κάθε περιοχής, καθώς και με πρότυπα σχέδια, μεθόδους και τεχνικές διατήρησης και ανάδειξης των περιβαλλοντικών, αρχιτεκτονικών, γεωμορφολογικών, πολιτιστικών, γεωλογικών και λοιπών στοιχείων κάθε περιοχής. Δήλωσαν παρών οι ΔΣ : Λιβάνιος Αλέξανδρος και Λιβάνιος Θεόδωρος Όχι στην πρόταση Δημάρχου ψήφισε ο ΔΣ Χρυσολωράς Θεόδωρος λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης. Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες Υπογραφή Υπογραφές Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ