• Να συμπληρωθεί ως εξής: Στον τίτλο και στο κείμενο του άρθρου 4 του ν. 393/1976 (Α’ 199) περί παραστατικών χορήγησης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων οι λέξεις «ειδικό σήμα λειτουργίας» και το αρκτικόλεξο «Ε.Σ.Λ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων», ο τίτλος και οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 τροποποιούνται και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 4 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου 1. Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων, ο αιτών υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. [...] δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει εγκατάσταση γραφείων σε κτίριο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 210 του ν. 4782/2021. ε. [...]