• Σχόλιο του χρήστη 'Διονύσης Σαμιώτης' | 28 Οκτωβρίου 2010, 05:36

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Άρθρο 1 Νομική Μορφή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου 1. Η λειτουργούσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Τρίτου Κεφαλαίου (άρθρα 16-26) του Ν. 1597/86, ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (εφεξής «Ε.Κ.Κ.») διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος. 2. Η επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» ανήκει αποκλειστικά στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ως εταιρικής επωνυμίας, σήματος ή τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 3. Το Ε.Κ.Κ. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία ανήκει εξολοκλήρου στο Κράτος, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και υπό την εποπτεία του Κράτους, όπως ορίζεται από το νόμο και το καταστατικό της. 4. Στο Ε.Κ.Κ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τα άρθρα 3-17, 18 παρ. 3-5, 27-35(α) (β) (γ), 39-40α, 42δ, 47-52 του Κ.Ν.2190/1920 και όσες άλλες τις διατάξεις του νόμου αυτού που δεν προσαρμόζονται στο χαρακτήρα του ως δημόσιας επιχείρησης. 5. Την εποπτεία στο Ε.Κ.Κ. ασκεί ο Υπουργός Πολιτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και εκείνες που ισχύουν για τις ανώνυμες εταιρείες. 6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κυρώνεται το Καταστατικό του Ε.Κ.Κ. που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος σε αντικατάσταση του ισχύοντος. Άρθρο 2 Σκοποί του Ε.Κ.Κ. 1. Σκοποί του Ε.Κ.Κ. είναι : (α) η προβολή, διάδοση και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στο εσωτερικό και το εξωτερικό. (β) η προστασία, ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, αλλά και η δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης νέων εναλλακτικών ή/και πειραματικών προτάσεων κινηματογραφικής γραφής. (γ) η ενεργός στήριξη των δημιουργών, καλλιτεχνών και τεχνικών της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. (δ) η μέριμνα, με τον σχεδιασμό ειδικών προγραμμάτων, για την ενίσχυση και ανάπτυξη των ταινιών μικρού μήκους και των ταινιών τεκμηρίωσης, την εκπαίδευση σεναριογράφων και τη συγγραφή σεναρίων. (ε) η προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό σαν τόπου κατάλληλου για τη πραγματοποίηση κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών και την προσέλκυση στην Ελλάδα αλλοδαπών κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών εν γένει. 2. Για την πραγματοποίηση και επίτευξη των σκοπών του, το Ε.Κ.Κ. ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες: (α) αναπτύσσει, διαμορφώνει και καταρτίζει προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής και στηρίζουν έμπρακτα και πρακτικά κάθε στάδιο παραγωγής κινηματογραφικού έργου. (β) χρηματοδοτεί ή επιδοτεί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους των εγκεκριμένων προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, το κάθε στάδιο παραγωγής ελληνικών κινηματογραφικών έργων κάθε είδους που έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική αξία. (γ) επιδοτεί αυτομάτως τους παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους, ελληνικών κινηματογραφικών έργων ανάλογα με τον αριθμό των εισιτηρίων που πραγματοποιούν κατά την εμπορική προβολή τους, υπό τον όρο της επανεπένδυσης της επιδότησης στην αμέσως επόμενη ταινία ή ανάπτυξη σχεδίου παραγωγής ή συγγραφή σεναρίου. (δ) χρηματοδοτεί, συμμετέχει ή επιδοτεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους των εγκεκριμένων προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων τη συμμετοχή ελλήνων παραγωγών σε διεθνείς συμπαραγωγές, τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται εξολοκλήρου ή κατά ένα μέρος στην Ελληνική επικράτεια με τη συμμετοχή Ελλήνων συντελεστών. (ε) παρέχει διευκολύνσεις στις ελληνικές και αλλοδαπές παραγωγές που πραγματοποιούνται εξολοκλήρου ή κατά ένα μέρος στην Ελληνική επικράτεια και σε όλα τα στάδια παραγωγής (προεργασία, γύρισμα, τεχνική επεξεργασία, αποπεράτωση). (στ) λαμβάνει ειδικά μέτρα, για την ενίσχυση της ταινίας μικρού μήκους και της ταινίας τεκμηρίωσης και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για την χρήση των νέων τεχνολογιών σε κάθε στάδιο της παραγωγής. (ζ) ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού. (η) ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα και γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού. (θ) προωθεί την ελληνική κινηματογραφική τέχνη και την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων και των κινηματογραφικών έργων που παράγονται χωρίς χρηματοδότηση ή επιδότηση του Ε.Κ.Κ.) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. (ι). συγκεντρώνει και δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία καθώς και να πραγματοποιεί μελέτες που αφορούν την παραγωγή, διανομή, προώθηση και προβολή κινηματογραφικών ταινιών, την επίδραση των νέων τεχνολογιών και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και εκμετάλλευσης ταινιών, (ια). προκηρύσσει και απονέμει υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε νέους παραγωγούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους και τεχνικούς και οργανώνει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, για όλους τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών του ΕΚΚ και της ΕΡΤ Α.Ε. (ιβ). δημιουργεί και ενημερώνει τακτικά, έναν πληροφοριακό κατάλογο με τη φιλμογραφία και τα στοιχεία επικοινωνίας, όλων των σκηνοθετών, σεναριογράφων, παραγωγών και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του, (ιγ). συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις συνεργασίας με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών του, (ιδ) δημιουργεί και συντονίζει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ένα δίκτυο δημοτικών κινηματογράφων και αιθουσών τέχνης, το οποίο αξιοποιεί για την καλύτερη προβολή των ελληνικών ταινιών, (ιε) συντονίζει και εποπτεύει τη διαδικασία εγαρμογής φορολογικών και αναπτυξιακών κινήτρων και συνδράμει κάθε αρμόδια υπηρεσία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών προγραμμάτων, (ιστ) αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα που προωθεί τους σκοπούς του. 3. Στην περίπτωση συμμετοχής του Ε.Κ.Κ. στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου κατά τα οριζόμενα της προηγούμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το Ε.Κ.Κ. αποκτά δυνάμει των εκάστοτε συναπτομένων συμβάσεων δικαίωμα να συμμετάσχει στα καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση του κινηματογραφικού έργου και όχι στην κυριότητα του έργου, με τρόπο και ποσοστό που καθορίζεται από τα επί μέρους χρηματοδοτικά προγράμματα του κανονισμού του και μέχρι την απόσβεση του ποσού της συμμετοχής του. Άρθρο 3 Πόροι του Ε.Κ.Κ 1. Οι πόροι του Ε.Κ.Κ. είναι: (α) Το ποσοστό που καταβάλλεται στο Ε.Κ.Κ. από το Υπουργείο Πολιτισμού από το συνολικό ποσό απόδοσης του Ειδικού Φόρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου .................... του παρόντος νόμου. (β) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία εγγράφεται σε ειδικό κωδικό στον ετήσιο προυπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. (γ) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς και επιχορηγήσεις δημοσίων ή μη φορέων και οργανισμών. (δ) Κάθε έσοδο που προκύπτει από την εκμετάλλευση κινηματογραφικών έργων και των περιουσιακών του στοιχείων ή παρέχεται από ελευθεριότητα. (ε) Χορηγίες ή δωρεές που παρέχονται στο Ε.Κ.Κ. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του. (στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Άρθρο 4 Όργανα του Ε.Κ.Κ. Όργανα του Ε.Κ.Κ. είναι: (α) η Γενική Συνέλευση, (β) το Διοικητικό Συμβούλιο, (γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος, και (δ) οι Ελεγκτές Άρθρο 5 Γενική Συνέλευση του Ε.Κ.Κ. 1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από (17) μέλη. Από τα μέλη αυτά: (α) δέκα (10) μέλη επιλέγονται απευθείας από τον Υπουργό, και προέρχονται από το χώρο του κινηματογράφου, της πνευματικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής ζωής. Τα πρόσωπα αυτά είναι άτομα αναγνωρισμένου κύρους με σημαντική συμβολή στο χώρο του ελληνικού πολιτισμού ή/και του ελληνικού κινηματογράφου ειδικότερα, και (β) ένας κινηματογραφικός σκηνοθέτης, ένας σεναριογράφος, ένας τεχνικός κινηματογράφου, ένας παραγωγός, ένας ηθοποιός, ένας μουσικοσυνθέτης, ένας εκπρόσωπος των επιχειρηματιών αιθουσών κινηματογράφου, και ένας διανομέας κινηματογραφικών ταινιών, αναγνωρισμένου κύρους ή με ενεργό συμμετοχή στον κινηματογραφικό χώρο, οι οποίοι ορίζονται από τις αντίστοιχες επαγγελματικές τους οργανώσεις. Αν υπάρχουν σε κάποιον από τους παραπάνω κλάδους επαγγελματιών περισσότερες από μία επαγγελματικές οργανώσεις τα παραπάνω πρόσωπα ορίζονται από την περισσότερο αντιπροσωπευτική από αυτές. Αν μέσα σε εύλογη προθεσμία, δεν επιτευχθεί η εκλογή και ο ορισμός εκπροσώπου, ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει στην προβλεπόμενη θέση ένα πρόσωπο της επιλογής του με την ίδια επαγγελματική ειδικότητα. 4. Η θητεία των μελών της Γενικής Συνέλευσης είναι διετής. Όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να επαναδιοριστούν κατά την ίδια διαδικασία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας της μέχρι τον ορισμό νέας Γενικής Συνέλευσης, πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών. 5 . Η ιδιότητα του μέλους, το οποίο εκλέγεται κατά την διαδικασία της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου της Γενικής Συνέλευσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.A. ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους της Γενικής Συνέλευσης από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το Ε.Κ.Κ. ή από πρόσωπα που εξέπεσαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος. 7. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο παρόν άρθρο, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δεκατρία (13) μέλη της. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έντεκα (11) μέλη της. Εάν δεν επιτευχθεί για δεύτερη φορά η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία όσα κι αν είναι τα παρόντα μέλη της. 8. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης δικαίωμα λόγου έχουν μόνο τα μέλη της και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. 9. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται ένα από τα μέλη της με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Γραμματέας της. Ως την εκλογή Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Κ. 10. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται συγκαλούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. τον Ιούνιο κάθε έτους και εκτάκτως όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. ή το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δέκα (10) μέλη της. 11. Στην περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκλειψης, έκπτωσης ή ανάκλησης μέλους που εκλέγεται κατά την διαδικασία της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πριν από την λήξη της θητείας του, εκλέγεται νέο μέλος από την αντίστοιχη συνδικαλιστική ή επαγγελματική οργάνωση. Στην περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκλειψης, έκπτωσης ή ανάκλησης ενός μέλους οριζόμενου από τον Υπουργό Πολιτισμού πριν από την λήξη της θητείας του, ο Υπουργός Πολιτισμού με σχετική του απόφαση ορίζει νέο μέλος. Τα νέα μέλη συνεχίζουν τη θητεία των μελών τα οποία αντικατέστησαν. 12. Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. τη γενική πολιτική του και κρίνει τα αποτελέσματά της, εγκρίνοντας ή τροποποιώντας αναλόγως σχετική εισήγηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου του Διευθύνοντος Συμβούλου. (β) Εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. (γ) Απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Κ.Ν.2190/1920. (δ) Διορίζει τους ελεγκτές κάθε ετήσιας χρήσης και τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου Κ.Ν.2190/1920. (ε) Εκλέγει τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. (στ) Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού για την έκπτωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 13. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για την εκλογή αιρετού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις: (α) Οι σχετικές υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από μέλη της Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μία εβδομάδα πριν από τη σύγκλησή της, με σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ο οποίος έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει τον κατάλογο των υποψηφίων στο σύνολό των μελών της Γενικής Συνέλευσης, το αργότερο τρεις μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. (β) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τα τρία (3) αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των οποίων διεξάγονται μέχρι πέντε διαδοχικές ψηφοφορίες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή από τις ψηφοφορίες αυτές δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επειδή δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία, οι τυχόν κενές θέσεις συμπληρώνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος επιλέγει κατά την κρίση του. Άρθρο 6 Εκλογή, Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 1. To E.K.K. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από: (α) τέσσερα (4) μέλη τα οποία επιλέγονται απευθείας από τον Υπουργό, αναγνωρισμένου κύρους με σημαντική δράση στο χώρο του κινηματογράφου ή στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων, και (β) τρία (3) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση (εφεξής «Αιρετά Μέλη»). 3. Τα Αιρετά Μέλη είναι επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε και αζημίως από την Γενική Συνέλευση ενώ τα οριζόμενα από τον Υπουργό μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν, και να ανακληθούν με απόφασή του οποτεδήποτε και αζημίως. 4. Με την απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, οι οποίοι προέρχονται από τα απευθείας οριζόμενα από τον Υπουργό Πολιτισμού μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Κ. δεν είναι δυνατό να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 6. Η ιδιότητα του απλού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. 7. Ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε τρίτου έτους. 8. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκλειψης, έκπτωσης ή ανάκλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, ο Υπουργός Πολιτισμού με σχετική του απόφαση διορίζει νέο μέλος κατά την διαδικασία που είχε οριστεί το μέλος που αντικαθίσταται. Το νέο μέλος συνεχίζει τη θητεία του μέλους το οποίο αντικατέστησε. 9. Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το Ε.Κ.Κ. ή προσώπων που εξέπεσαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 αυτού του άρθρου. 10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με το Ε.Κ.Κ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο έλεγχος αυτός νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 703/1977. 11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπέσει μόνο για σπουδαίο λόγο και ιδιαίτερα για παράβαση καθήκοντος. 12. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να απουσιάσει αδικαιολόγητα περισσότερο από τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις. Στην περίπτωση αυτή, διορίζεται στη θέση του νέο μέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. 13. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους απευθύνεται εγγράφως στον Υπουργό Πολιτισμού με κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στο Ε.Κ.Κ., χωρίς να χρειάζεται η αποδοχή της. 14. Με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται οιασδήποτε αντιμισθίας, αμοιβής ή εν γένει αποζημίωσης. Άρθρο 7 Αρμοδιότητες, Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ε.Κ.Κ. το οποίο διαμορφώνει και εφαρμόζει, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Γενικής Συνέλευσης, τη στρατηγική και την κινηματογραφική πολιτική του Ε.Κ.Κ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του Ε.Κ.Κ., τη διαχείριση των οικονομικών του πόρων και γενικά την επίτευξη των σκοπών του, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ιδίως: (α) Καθορίζει την πολιτική και τη στρατηγική του Ε.Κ.Κ. (β) Καταρτίζει, εφαρμόζει και δημοσιεύει τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων που προβλέπονται από την παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος καθώς και τις λεπτομέρειες των προϋποθέσεων ένταξης στα προγράμματα αυτά και τους ειδικούς σχετικούς κανονισμούς μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. (γ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, το Στρατηγικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό Σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. (δ) Συγκροτεί το Συμβούλιο Κρίσεων του Ε.Κ.Κ. και αποφασίζει μετά από σχετική γνωμοδότηση του, για την έγκριση ή μη των αιτήσεων για χρηματοδότηση ή επιδότηση. (ε) Αναθέτει, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε μέλη του ή σε τρίτους ή σε επιτροπές, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. (στ) Καταρτίζει και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. (ζ) Καταρτίζει τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων, που υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. (η) Παρακολουθεί την εφαρμογή και την τήρηση της κινηματογραφικής πολιτικής του για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Ε.Κ.Κ. (θ) Αποφασίζει για την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. (ι) Καταρτίζει το Καταστατικό του Ε.Κ.Κ., μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. (ια) Εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού οποιεσδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις κρίνει απαραίτητες για θέματα του ελληνικού κινηματογράφου μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. (ιβ) Αποφασίζει για την σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως, και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την κατάρτιση και εκτέλεση αυτών. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει στην έδρα του Ε.Κ.Κ. τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από τον Πρόεδρο του και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 3. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες του. 5. Ύστερα από έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών, στην οποία προσδιορίζονται με τρόπο συγκεκριμένο τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα, ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δέκα εργάσιμες (10) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος εγγράφει τα θέματα που ζήτησαν τα μέλη με την αίτηση τους, ως και οποιοδήποτε άλλο θέμα κατά την κρίση του. 6. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη του μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, η ψήφος του Αντιπροέδρου. 9. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον δεν έχει την ιδιότητα του Προέδρου και τα στελέχη του Ε.Κ.Κ. όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας τους. Άρθρο 8 Διευθύνων Σύμβουλος 1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, διορίζεται με τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους, στο χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου. 2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: (α) Προΐσταται όλων των διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους. (β) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του καταστατικού του Ε.Κ.Κ., των εγκεκριμένων προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού. (γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος. (δ) Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Κ. δικαστικά και εξώδικα. (ε) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Κ, καθώς και το ετήσιο επιχειρησιακό πλάνο, που υποβάλλεται στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση για τελική έγκριση. (στ) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. (ζ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό και τους συνεργάτες του Ε.Κ.Κ., ορίζει την νομική μορφή της απασχόλησής τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση, επιμόρφωση και αξιοποίηση του προσωπικού του. (η) Όσες άλλες αρμοδιότητες του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επικουρείται στο έργο του από τους προϊστάμενους των διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. 4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, να έχει άλλη επαγγελματική απασχόληση. 5. Οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 9 Ελεγκτές Η Γενική Συνέλευση ορίζει κάθε χρόνο στην τακτική συνέλευσή της (2) τακτικούς ορκωτούς και (2) αναπληρωματικούς ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Άρθρο 10 Συμβούλιο Κρίσεων 1. Το Συμβούλιο Κρίσεων συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με θητεία ενός (1) έτους με δικαίωμα επαναδιορισμό, είναι επταμελές και αποτελείται από τέσσερα (4) τακτικά μέλη και τρία (3) έκτακτα μέλη. Ως τακτικά και έκτακτα μέλη του Συμβουλίου Κρίσεων διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και εξαιρετικώς διακεκριμένα στον επαγγελματικό τους χώρου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 2. Τακτικά μέλη του Συμβουλίου Κρίσεων είναι: (α) ένα πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με σημαντική καλλιτεχνική συμβολή στο χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου, που θα είναι και Πρόεδρος του Συμβουλίου Κρίσεων, (β) ένας (1) σκηνοθέτης, αναγνωρισμένου κύρους και με ενεργό κινηματογραφική παρουσία, (γ) ένας παραγωγός αναγνωρισμένου κύρους και με ενεργό κινηματογραφική παρουσία, και (δ) ένας σεναριογράφος αναγνωρισμένου κύρους και με ενεργό κινηματογραφική παρουσία. 3. Έκτακτα μέλη του Συμβούλιου Κρίσεων ορίζονται κατά περίπτωση πρόσωπα που έχουν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με το αντικείμενο και το σκοπό του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδότησης ή επιδότησης. 4. Το Συμβούλιο Κρίσεων μπορεί να συμβουλεύεται άλλους φορείς και / ή επαγγελματίες πριν από την αξιολόγηση μιας αίτησης για χρηματοδότηση ή επιδότηση. 5. Τα μέλη του Συμβουλίου Κρίσεων δεν έχουν αναπληρωτές. Αν κάποιο μέλος του Συμβουλίου Κρίσεων εκλείψει ή παραιτηθεί, εκλέγεται νέο στη θέση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνεχίζει την θητεία του μέλους που αντικατέστησε . 6. Το Συμβούλιο Κρίσεων υποχρεούται να αξιολογεί όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο Ε.Κ.Κ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων και να γνωμοδοτεί για: (α) την έγκριση της αίτησης, (β) την απόρριψη της αίτησης ή (γ) την επανεξέταση της αίτησης. 7. Το Συμβούλιο Κρίσεων θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα στη συνεδρίαση τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) έκτακτα μέλη του. Αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία του παρισταμένων μελών του. 8. Είναι απολύτως άκυρη κάθε γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κρίσεων που αφορά αίτηση για επιχορήγηση ή χρηματοδότηση στην οποία συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέλος του ή κατατίθεται από συγγενή α’ ή β’ βαθμού ή σύζυγο ή νομικά πρόσωπα των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από μέλος του Συμβουλίου Κρίσεων. Ο έλεγχος αυτός νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 703/1977. 9. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Κρίσεων συμμετέχουν κατά περίπτωση και χωρίς δικαίωμα ψήφου οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ., οι οποίοι έχουν συναφές αντικείμενο ενασχόλησης με την υπό εξέταση αίτηση του Συμβουλίου Κρίσεων. 10. Το Συμβούλιο Κρίσεων εφαρμόζει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, τις διαδικασίες που ορίζονται από τους καταρτιζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο κανονισμούς συμμετοχής στα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων του Ε.Κ.Κ. και αξιολογεί τόσο την καλλιτεχνική αξία των αιτήσεων όσο και τα οικονομικά τους δεδομένα και γνωμοδοτεί επ’ αυτών. 11. Σε περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποκλίνει με απόφασή του από την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κρίσεων, η απόφασή του πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Άρθρο 11 Εσωτερική Διάθρωση 1. Στο Ε.Κ.Κ. λειτουργούν οι ακόλουθες Διευθύνσεις ή Τμήματα: (α) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, (β) Παραγωγής, Ανάπτυξης και Μελετών (γ) Ταινιών μικρού μήκους, Ταινιών Ντοκυμανταίρ και εκπαίδευσης (δ) HELLAS FILM, (ε) Hellenic Film Commission, και (στ) Κινηματογραφικού Αρχείου, Ηλεκτρονικής οργάνωσης και τεκμηρίωσης και νέων μέσων. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. θα καθορίσει με απόφασή του που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στις ειδικές αρμοδιότητες, στην εσωτερική διάρθρωση, στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, στις θέσεις και τον αριθμό του προσωπικού των προαναφερόμενων Διευθύνσεων ή Τμημάτων, στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ε.Κ.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του υφιστάμενου οργανισμού λειτουργίας και οι αποφάσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του Ε.Κ.Κ., εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 12 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ή Οργανισμός Λειτουργίας 1. Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότησή του, και που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η εσωτερική οργάνωση του Ε.Κ.Κ., όπως ενδεικτικά ζητήματα λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, η υπηρεσιακή διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, τα προσόντα του διευθυντών, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού και τα προσόντα πρόσληψης, η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες, και γενικά κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία της υλικοτεχνικής υποδομής. 2. Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότησή του, και που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται: (α) οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, (β) η ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, (γ) η διενέργεια προμηθειών, (δ) η προκήρυξη διαγωνισμών και (ε) η σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων. 3. Με τους προαναφερόμενους κανονισμούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, με την επιφύλαξη των σχετικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 13 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Η κατάρτιση του Καταστατικού και η έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του Ε.Κ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του νόμου αυτού, θα γίνουν μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ............... του νόμου αυτού. Στον ενδιάμεσο χρόνο ισχύουν οι διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά οι διατάξεις του υφιστάμενου Καταστατικού και οι αποφάσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος οργάνων του Ε.Κ.Κ., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου αυτού. 2. Εντός εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες συγκρότησης της νέας Γενικής Συνέλευσης και το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο να την έχει συγκαλέσει, προκειμένου να εκλεγούν τα νέα αιρετά μέλη και στη συνέχεια να διοριστούν τα υπόλοιπα μέλη από τον Υπουργό, βάση των διατάξεων του παρόντος. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με τη διαδικασία του νόμου αυτού, τη διοίκηση του Ε.Κ.Κ. ασκεί το κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Η ισχύς του νόμου αυτού δεν επηρεάζει την υπηρεσιακή και εργασιακή σχέση και κατάσταση του υφιστάμενου προσωπικού του Ε.Κ.Κ., που συνεχίζει την απασχόλησή του με την αυτή σχέση και τους ισχύοντες όρους.