• Σχόλιο του χρήστη 'Διονύσης Σαμιώτης' | 28 Οκτωβρίου 2010, 05:46

    Αρθρο 3 Πιστοποιητικό ελληνικότητας 1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος των κινηματογραφικά έργων, απαιτείται να έχουν χαρακτηρισθεί ως ελληνικά και να έχει εκδοθεί από τη διεύθυνση κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού το σχετικό πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας. 2. Για το χαρακτηρισμό ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου ή μικρού μήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι διάλογοι της ταινίας στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% στην ελληνική γλώσσα, εκτός εάν οι σεναριακές ανάγκες δεν το καθιστούν εφικτό και εισηγηθεί σχετικά και κατ΄ εξαίρεση το Συμβούλιο Κινηματογραφίας και μετά από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή αν αφορά συμπαραγωγή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Κινηματογραφικών Συμπαραγωγών ή άλλων Διακρατικών Συμβάσεων, και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες. β) το 50% των ηθοποιών και το 50% των τεχνικών τουλάχιστον να είναι έλληνες, εκτός εάν ισχύουν άλλοι όροι σύμφωνα με τα κριτήρια των διεθνών συμβάσεων, ή έχει εγκρίνει διαφορετικά το Συμβούλιο Κινηματογραφίας. 3. Για το χαρακτηρισμό ταινίας τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) μεγάλου ή μικρού μήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η γλώσσα όλων των σχολίων, των κειμένων και της αφήγησης της ταινίας, στην πρωτότυπη εκδοχή της, να είναι στην Ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% , ή έχει παραχθεί στα πλαίσια και με τις διαδικασίες που προβλέπουν Διεθνείς Συμβάσεις. β) το 50% των συντελεστών και των τεχνικών τουλάχιστον να είναι έλληνες, εκτός εάν ισχύουν ως απαραίτητοι όροι σύμφωνα με τα κριτήρια των διεθνών συμβάσεων, ή έχει εγκρίνει διαφορετικά το Συμβούλιο Κινηματογραφίας. 4. Για το χαρακτηρισμό της ταινίας κινουμένου σχεδίου (animation) μεγάλου ή μικρού μήκους ως Ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η γλώσσα όλων των σχολίων, των κειμένων και της αφήγησης της ταινίας στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι στην Ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%, ή έχει παραχθεί στα πλαίσια και με τις διαδικασίες που προβλέπουν Διεθνείς Συμβάσεις . β) το 50% των συντελεστών και των τεχνικών τουλάχιστον να είναι έλληνες, εκτός εάν ισχύουν ως απαραίτητοι όροι σύμφωνα με τα κριτήρια των διεθνών συμβάσεων, ή έχει εγκρίνει διαφορετικά το Συμβούλιο Κινηματογραφίας γ) Κατ’ εξαίρεση, εφόσον η ταινία δεν περιλαμβάνει σχόλια ή και κείμενα ή και αφήγηση για το χαρακτηρισμό της ταινίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπόθεση του εδαφίου β της παρούσης παραγράφου. 5. Για την εφαρμογή των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφων οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εξομοιώνονται με τους Έλληνες πολίτες. 6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.