• Για τον χρήστη θα πρέπει να είναι αδιάφορο αν είναι 7, 17 ή 417 οι ΟΣΔ. Θα πρέπει να δημιουργηθεί και εδώ ένα είδος one stop shop: Ένας φορέας εκδίδει την άδεια χρήσης (κατά προτίμηση κρατικός), ένας φορέας εισπράττει τις αμοιβές (κατά προτίμηση ο ίδιος - κρατικός) και η διανομή να γίνεται μεταξύ των ΟΣΔ με δικό τους μηχανισμό. Αυτό θα προκαλούσε μια τεράστια οικονομία κλίμακας για τους ΟΣΔ που θα επέτρεπε αντίστοιχα και μείωση των αμοιβολογίων τους – περισσότερους νόμιμους χρήστες – μεγαλύτερα έσοδα – κ.ο.κ.