• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ' | 30 Οκτωβρίου 2010, 08:31

    ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Η νέα αντίληψη γιά τό ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας του Ε.Κ.Κ που προβλέπει το νομοσχέδιο ,αποτελεί τη σημαντικότερη από τίς θεσμικές αλλαγές που περιέχονται στο νομοσχέδιο αυτό .Διότι δεν αφορά μονά- χα στην αλλαγή ή την τροποποίηση των οικονομικών μεγεθών , αλλά επιδιώκει μιά νέα νοοτροπία στίς μεθόδους λειτουργίας αυτού του Ορ- γανισμού και-το σημαντικότερο-την εγκαθίδρυση συναλλακτικών ηθων που θα βασίζονται στην τήρηση θεσμών και κανόνων και οχι στο 'πα- ζάρι' , στον παραγοντισμό , στίς πελατειακές σχέσεις ,σέ όλα αυτά εν- τέλει που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και το δημοκρατικό ήθος αυ- τών που δεν θέλουν (αλλα και αυτών που υποχρεόνονται) να υποστούν τη μείωση της προσωπικότητάς τους . Η προσπάθεια μιας τέτοιας αλλαγής γίνεται ακόμα ποιό δύσκολη από το γεγονός ότι το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δεν ευνοεί μιά τέτοια αλλαγή των νοοτροποιών . Ας μη περιμένει λοιπόν κανείς θεαματικά αποτελέσματα στίς νέες λειτουργίες του Ε.Κ.Κ 'από τήν πρώτη στιγ- μή' , τόσο στίς μεθόδους δουλειάς που προβλέπονται από το νομοσχέ- διο , όσο και στήν απαιτούμενη ομοιογένεια αντιλήψεων γιά όσους-ες στελεχώσουν τους προβλεπόμενους επιμέρους τομείς της δραστηριότη- τάς του . Παρατηρήσεις κατ' άρθρο Αρθρο 10 , παρ.2, εδαφ. β : Θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής την πλή- ρωση κριτηρίων των άρθρων 4 και 5,αποκλείοντας όμως έτσι ταινίες με 'ανορθόδοξους' τρόπους γυρίσματος , όπως , γιά παράδειγμα , την τελευταία ταινία του Αγγελου Φραντζή . Δεν θά πρέπει να ενισχύεται ο πειραματικός κιν/φος , ως κατ΄εξοχήν είδος που χρειάζεται μιά εκτός εμπορικού κυκλώματος ενίσχυση; Ακόμα και εάν αυτό αποφασίζεται με- τά το τέλοςτου γυρίσματος , όταν το αισθητικό αποτέλεσμα κρίνεται ως άξιο ενίσχυσης . Αρθρο 10, παρ. 2,εδαφ. στ. ζ. η. Ποιό προσωπικό θα πραγματοποιήσει αυτές τις δραστηριότητες καί σε ποιά από τίς προβλεπόμενες Διευθύνσεις θα υπάγεται ; Αρθρο 15, παρ. 2 Η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού που εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής (Αρθρο 14, παρ.3 , εδαφ.στ) και εγκρίνει τό Δ.Σ(Αρθρο 13,παρ.9, εδαφ.β) είναι αποφασιστικής σημασίας γιά την ευρυθμη λειτουργία τού Ε.Κ.Κ .Οι τέσσερις μήνες (Αρθρο 21, παρ2) που προβλέπονται μοιάζουν αρκετοί.Θα πρότεινα ,παρόλα αυτά , να υπάρξει η δυνατότητα μιας περιόδου δοκιμαστικής στή διάρκεια της οποίας μπορεί νά γίνουν διορθωτικές κινήσεις και σε ότι αφορά τις τέσσερις Διευθύνσεις ,αλλά και σε ότι αφορά τη διάρθρωση του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων , στό εσωτερικό της κάθε Διεύθυνσης . Αρθρο 18, παρ. 1, εδαφ.γ. : Δεν προσδιορίζεται ποσοστιαία το 'υψος των δαπανών γιά την διανομή καί την εκμετάλλευση . " " " " " δ. : Υποθέτω ότι εννοεί κάτι ανάλογο μέ το υπάρχον δίκτυο αιθουσών που είναι συμβεβλημενο τό Ε.Κ.Κ Αρθρο 2ο, παρ. 2 : Θά χρειαζόταν ίσως η περιγραφή ενός πλαισίου , ένα γενικό σχήμα που θα περιέχεται στο νομοσχέδιο γιά τά δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο .