• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ' | 4 Μαΐου 2016, 00:00

    Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 139)άρθρο 7 παρ.2 ως εξής: "Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης(Ι.Α.Ε) Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν., προάγονται με τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 139)άρθρο 7 παρ.1, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων." Τροποποίηση του Π.Δ. 81/2012 (Α’ 139)άρθρο 17 παρ.1 και παρ.5 ως εξής: "Οι βαθμοφόροι Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης(Ι.Α.Ε) Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν., προάγονται με τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, ως εξής: α) Κελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας. β) Επικελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας. γ) Αρχικελευστής: Τρία έτη πραγματικής υπηρεσίας. δ) Ανθυπασπιστής: Τέσσερα έτη πραγματικής υπηρεσίας." ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των Πτυχιούχων εκ Λιμενοφυλάκων οι οποίοι έχουν ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο τόσο ως προς την ηθική επιβράβευση αυτών όσο και πρός όφελος της Υπηρεσίας δίνοντας ένα κίνητρο επεδείξεως ζήλου για την περαιτέρω εξέλιξη τους και δεσμεύοντάς τους ως πρός την ανάληψη θέσεων ευθύνης αφού κατέχουν τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα(εμπειρία)πρός τούτο. Αναφορικά με το κόστος της πρότασης αυτής θα ήταν μηδενικό αφού οι περαιτέρω προσλήψεις σε Υπαξιωματικούς εκ ΔΥΛΣ ή μεσω Πανελληνίων θα μειώνονταν με την πλήρωση των θέσεων αυτών από ήδη έμπειρα και ικανά στελέχη τα οποία βρίσκονται σε τριβή και γνώση του αντικειμένου του Λιμενικού Σώματος από μια δεκαετία και πάνω. Επίσης είναι γνωστό ότι οι Πτυχιούχοι εκ της Σχολής Λιμενοφυλάκων στην παρούσα φάση και ελλείψη Υπαξιωματικών εκ ΔΥΛΣ λογίζονται, άτυπα μεν αλλά λογίζονται, από τους εκάστοτε Προισταμένους των Λιμενικών Αρχών ως Υπαξιωματικοί "ΚΑΡΙΈΡΑΣ" (ΔΥΛΣ)αναθέτωντας σε αυτούς θέσεις ευθύνης δείχνοντάς τους εμπιστοσύνη στην διεκπαραίωση σύνθετων και δύσκολων ζητημάτων. Προς ικανοποίηση λοιπόν του περι κοινού δικαίου αισθήματος φρονώ ότι η ικανοποίηση του αιτήματός τους μέσω της ανωτέρω Νομοθετικής παρέμβασης είναι και εφικτή και ρεαλιστική. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαι στη διάθεσή σας πάντοτε με γνώμονα το καλό της Υπηρεσίας αλλά και την ικανοποίηση του δίκαιου, χωρίς σκοπιμότητες, με στόχο το γόνιμο και παραγωγικό διάλογο και την επίτευξη του θετικότερου αποτελέσματος για όλους. Μετά τιμής Αρχικελευστής Λ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.Λ.ΠΑΤΡΑΣ