• 3. Στο Άρθρο 24 «Αντικατάσταση του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 ‘Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας’» να συμπεριληφθεί και συμπλήρωση του άρθρου 13 «Αρμοδιότητες Ρ.Α.Θ.Ε.» του Ν.2932/2011 (ΦΕΚ 145Α/27.06.2001) με τις ακόλουθες προτεινόμενες παραγράφους 7 και 8: «7. Η Ρ.Α.Θ.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 (ΕΕ L334/1 της 17.12.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004, εξετάζει καταγγελίες επιβατών για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού (EΕ) αριθ. 1177/2010 (ΕΕ L334/1 της 17.12.2010), έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πράκτορες, πωλητές εισιτηρίων, υπεύθυνους λιμένων, τον επιβάτη και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται προς εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας, απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις και επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρακάτω παραγράφου 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου». «8. Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 (ΕΕ L334/1 της 17.12.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004, η Ρ.Α.Θ.Ε. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη κλήση για παροχή εξηγήσεων των ενδιαφερομένων, να επιβάλει στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, τις ακόλουθες κυρώσεις: α) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας, με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής. β) πρόστιμο έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.»