Άρθρο 26 – Διαχειριστικό υπόλοιπο, Πλεονάσματα και-Κέρδη

1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε χρήσης του ΑΣ αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των προαιρετικών μερίδων, εφ’ όσον το Καταστατικό προβλέπει την καταβολή τόκων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις κατά το άρθρο 8 συναλλαγές του ΑΣ με τα μέλη του. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη. Για φορολογικούς σκοπούς τήρησης αποθεματικών, διανομής του πλεονάσματος και διανομής κερδών, τηρούνται διακριτοί λογαριασμοί για το σχηματισμό των πλεονασμάτων και των κερδών.
2. Εάν το Καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσματα ή στα κέρδη ή και στα δύο, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών.
3. Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές μερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του ΑΣ και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των μερίδων των μελών. Το Καταστατικό ή απόφαση Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ορίζουν κράτηση μεγαλύτερου ποσοστού.
4. Ο Α.Σ., κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό του ή με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, μπορεί επίσης να σχηματίζει από τα πλεονάσματα ή τα κέρδη ειδικό αποθεματικό.
5. Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό ή το ειδικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών.
6. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την κράτηση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, διατίθεται κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό ή σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Τα αποδιδόμενα βάσει του Καταστατικού ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στα μέλη ποσά μπορούν, να παραμείνουν στον ΑΣ ως εξατομικευμένες έντοκες προθεσμιακές καταθέσεις των μελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτήν καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού του Συνεταιρισμού από τις τράπεζες.
8. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:
α) Η κράτηση της παραγράφου 3.
β) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική αιτία.
γ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό.
9. Στο ειδικό αποθεματικό περιέρχονται:
α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους.
β) Η κράτηση της παραγράφου 4.
10.α) Τα πλεονάσματα που δημιουργεί ο ΑΣ δεν φορολογούνται. Τα κέρδη του ΑΣ φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
β) Τα πλεονάσματα ή τα κέρδη μπορούν να διανέμονται στα μέλη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, όταν διανέμονται πλεονάσματα αυτά φορολογούνται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου και όταν διανέμονται κέρδη, αυτά φορολογούνται ως μερίσματα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 13:37 | ΣΥΚΙΚΗ

  Άρθρο 26
  Στο άρθρο 26 γίνεται αναφορά για τον διαχωρισμό πλεονασμάτων και κερδών. Θέση μας επι του άρθρου και συγκεκριμένα ως προς τα κέρδη είναι πως θα πρέπει να μπορούν να διανέμονται στα μέλη, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες οικονομικές οντότητες, διότι διαφορετικά τίθενται σημαντικά ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, βάσει του παρακάτω σκεπτικού.
  Όταν ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός δεν κάνει απλά συγκέντρωση των προϊόντων των παραγωγών του αλλά προβαίνει σε καθετοποίηση της παραγωγής, όπου διενεργεί και τα υπόλοιπα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, όπως επεξεργασία Α ύλης, μεταποίηση, συσκευασία, διάθεση και εμπορία αυτών ως τελικό προϊόν στον καταναλωτή, τότε δημιουργούνται και κέρδη.
  Η κάθε ανταγωνιστική οικονομική οντότητα που ακολουθεί τα παραπάνω και για την οποία προκύπτουν κέρδη, έχει τη δυνατότητα βάσει κείμενης φορολογικής νομοθεσίας να κάνει διανομή αυτών στους συμμετέχοντες παραγωγούς – μέλη.
  Όταν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός κάνει όλα τα ανωτέρω, λειτουργεί άκρως ανταγωνιστικά σε εθνικό και διεθνές εμπορικό επίπεδο και καταφέρνει να παρουσιάζει κέρδη, μη έχοντας όμως τη δυνατότητα να τα διανείμει, τίθεται κατά τη γνώμη μας ξεκάθαρα θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού που μπορεί να αποδυναμώνει σταδιακά τη πορεία – ανάπτυξη του ΑΣ, γιατί είναι πολύ εύκολο το μέλος του ΑΣ να επιλέξει την συνεργασία του με εκείνη την οικονομική οντότητα που βάσει όλων των παραπάνω, μπορεί να προβεί σε διανομή κερδών.
  Επομένως ζητάμε την δυνατότητα διανομής του διαχειριστικού υπόλοιπου του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του, όχι μόνο για τα πλεονάσματα αλλά και για τα κέρδη, βάσει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ως προς το ποσοστό διάθεσης, μετά απο το σχηματισμό των σχετικών προβλεπόμενων αποθεματικών.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:34 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  Να αναδιατυπωθεί το άρθρο ως εξής:
  ● Να διακριθεί ο τρόπος διανομής πλεονασμάτων από τα κέρδη. Τα πλεονάσματα δύνανται να διανέμονται στα μέλη με βάση τον όγκο των συναλλαγών (και όχι με βάση την κατοχή μερίδων).
  ● Να απαγορευτεί η διανομή κερδών σε μέλη ως βασικό συστατικό της διακριτής ταυτότητας των συνεταιρισμών. Τα κέρδη πηγαίνουν στο τακτικό αποθεματικό, όταν το ειδικό αδιανέμητο αποθεματικό φτάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων η ΓΣ έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αξιοποίηση ποσοστού των κερδών σε δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. Να συνεξεταστεί σε σχέση με το Ν. 4430/2016 ώστε να διασφαλίζεται η ένταξη των αγροτικών συνεταιρισμών στους Φορείς ΚΑΛΟ σε συνδυασμό με την αναγκαία τροποποίηση του Ν 4430/2016 ως προς τη διάκριση πλεονάσματος –κέρδους σε όλες τις μορφές συνεταιρισμών και το κριτήρια διανομής κερδών.

 • α) Η διανομή των «Κερδών», του ΑΣ, θα πρέπει να συνδυαστεί με κάποιον «περιορισμό», ο οποίος α) Θα προστατεύει την «Κεφαλαιακή επάρκεια» και
  β) Θα «προστατεύσει» από την εμφάνιση μορφών επιχειρήσεων, που δεν θα έχουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΑΣ. και θα ωφελούνται από το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

  Για το ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ
  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Κώστας Νιφορόπουλος Γιώργος Παπαδημητρίου
  Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Λογιστής-Φοροτεχνικός

 • Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη.

  Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές του ΑΣ με τα μέλη του. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη. [ ότι δηλ. προέβλεπε και ο ν. 4384/2016 ]
  Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές μερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. [ ότι δηλ. προέβλεπε και ο ν. 4384/2016 ]
  Τα κέρδη του ΑΣ φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. [ ότι δηλ. προέβλεπε και ο ν. 4384/2016 ] .
  Με το άρθρο 22, του 4646/2019 « Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν.4384/2016 και οι νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών …….. φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) »
  Τα πλεονάσματα ή τα κέρδη μπορούν να διανέμονται στα μέλη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο ν. 4384/2016, προέβλεπε , μόνο την διανομή των « πλεονασμάτων » και όχι των «κερδών»
  Φορολογία Διανεμομένων : α) Όταν διανέμονται πλεονάσματα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ( όπως προέβλεπε ο ν. 4384/2016 ), ] και β) Όταν διανέμονται κέρδη, αυτά φορολογούνται ως μερίσματα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. ( φορολογούνται με συντελεστή 5%.») .
  Εκτιμώ ότι η διανομή των «Κερδών», του ΑΣ, εφόσον δεν συνδυαστεί με κάποιον «περιορισμό», θα προκαλέσει την εμφάνιση μορφών επιχειρήσεων, που δεν θα έχουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΑΣ.