• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία ΜΟυσμούτη' | 26 Αυγούστου 2010, 09:30

    Το σχέδιο νόμου αποτελεί σαφώς μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ωστόσο αντιμετωπίζει με μεμονωμένο τρόπο –και όχι στρατηγικά- τα κρισιμότατα προβλήματα της πολυνομίας, της αποσπασματικής και διάσπαρτης νομοθεσίας κλπ. 1. Το Σχέδιο νόμου θα έπρεπε κατά την άποψή μου να αποτελέσει το θεσμικό περίβλημα για την Καλή Νομοθέτηση, η οποία μέχρι στιγμής αποτυπώνεται μόνο σε μια εγκύκλιο του πρωθυπουργού από το 2006, και να αποτελέσει το πλαίσιο για την αναμόρφωση της συνολικής παραγωγής του δικαίου στη χώρα μας. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου θα έπρεπε να αναφέρεται σε όλα τα μέσα καλής νομοθέτησης, την Εκτίμηση Επιπτώσεων των Ρυθμίσεων, την απλούστευση, τη μέτρηση διοικητικών βαρών, τη διαβούλευση, την κωδικοποίηση κλπ. Διαφορετικά, ακόμη και αυτό το σχέδιο νόμου θα προωθήσει μια αποσπασματική αντιμετώπιση των θεμάτων αφού όλα τα επιμέρους π.χ. ΤΜΚ ή ΑΚΕ ή διαβούλευση (που δεν έχει θεσμική κατοχύρωση) θα αποτυπωθούν ενδεχομένως σε άλλα νομοθετικά κείμενα και θα αντιμετωπίζονται σαν ασύνδετες μεταξύ τους πρωτοβουλίες. 2. το σχέδιο νόμου απαριθμεί ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους αλλά φαίνεται να αναπαράγει την παραδοσιακή αντίληψη ότι οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τη σύσταση 2 επιτροπών. Μέχρι στιγμής αυτή η αντιμετώπιση δεν έχει ποτέ αποδώσει τα αναμενόμενα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Law Commission (υποθέτω η πηγή έμπνευσης της Επιτροπής Αναμόρφωσης του δικαίου) είναι θεσμός που λειτουργεί με 30 περίπου άτομα μόνιμο προσωπικό και αντιμετωπίζει 4-5 τομείς δικαίου το χρόνο (καταργώντας ανενεργές διατάξεις, κωδικοποιώντας κλπ –σημειωτέον ότι οι άγγλοι δεν έχουν τη δική μας διασπορά διατάξεων). Θεωρώ ότι υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων στόχων και των μέσων με τα οποία αυτοί θα επιτευχθούν. 3. Το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο με πρόβλεψη για έργα κωδικοποίησης, καλής νομοθέτησης κλπ. Δεν διαφαίνεται η διασύνδεση με το έργο των Επιτροπών και του ΕΠ. 4. Σε τι συνίσταται η ηλεκτρονική νομοθέτηση (γίνεται αναφορά μόνο στον τίτλο της Επιτροπής); Σχετίζεται με τις ΑΚΕ; συνδέεται άραγε με την παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων (μεγάλος αριθμός των οποίων μένει ανεφάρμοστος); Συνδέεται με τις μετρήσεις διοικητικών βαρών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης; Με ποιο τρόπο; Και με ποιο τρόπο όλα τα παραπάνω αποτελούν εισερχόμενα στο έργο των κωδικοποιήσεων; 5. Τέλος, θεωρώ ότι τα εργαλεία της Καλής νομοθέτησης δεν μπορούν να αξιοποιούνται ad hoc αλλά πρέπει να αξιοποιούνται ενεργά κατά την παραγωγή του δικαίου. Επομένως, η ΓΓΚ θα πρέπει να έχει και έναν ενεργό ρόλο μεταφοράς τεχνογνωσίας, διάχυσης γνώσης, εκπαίδευσης προς όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην παραγωγή του δικαίου. Πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της Βουλής ως νομοθετικού σώματος.