• Σχόλιο του χρήστη 'Αιγαίο Δημοτική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Σύρου' | 18 Αυγούστου 2015, 21:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ως ένας δημοτικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της νησιωτικής Ελλάδας που τα τελευταία χρόνια το έργο μας έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ, σας καταθέτουμε την παρακάτω πρόταση τροποποίησης του Σ/Ν, ώστε οι δημοτικές τηλεοράσεις να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο που μέχρι σήμερα επιτελούν. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ α. Ιστορικό Στην Ελλάδα, μέχρι το 1987 λειτουργούσε ΜΟΝΟ η ΔΗΜΟΣΙΑ Ραδιοτηλεόραση της οποίας φορέας ήταν και είναι η ‘Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμος Εταιρεία’ (ΕΡΤ Α.Ε.). Από το 1987 οι οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν και στην Ελλάδα να χορηγεί άδειες και σε άλλους φορείς ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. Με αυτό το άνοιγμα καθιερώθηκαν άλλες δύο κατηγορίες η α)Δημοτική ραδιοτηλεόραση και η β)Ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, οι οποίες προσέδωσαν μεγαλύτερη πολυφωνία και πολυμέρεια στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα. Ήδη, στη χώρα μας λειτουργούν περίπου τριάντα οκτώ (38) Δημοτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί. Από αυτούς οι έξι (6) είναι τηλεοπτικοί και οι υπόλοιποι ραδιοφωνικοί. Τη διοίκηση και διαχείριση αυτών των σταθμών, είχαν και έχουν Δημοτικές Εταιρείες με Ειδικό Σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού η τηλεοπτικού σταθμού, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούσαν αντίστοιχες στους Δήμους, όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 107 Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄ 87). Οι Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης συστήθηκαν, ως ίδια κεφαλαιουχικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, του νόμου 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄ 87) και λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια προς εξυπηρέτηση του κοινού. Οι Φορείς της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης, είναι αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας τηλεόρασης των Δήμων και των Κοινοτήτων της Ελλάδος. Είναι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν, 2328/1995 (ΦΕΚ Α΄159/1995) και του εδαφίου γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 234/2003 (ΦΕΚ Α΄ 210), οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης με αυτή τη νομική μορφή συμμετείχαν σε όλες μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες δια τη χορήγηση ραδιοτηλεοπτικών αδειών με τους ίδιους όρους με τους λοιπούς συμμετέχοντες, ιδιώτες χωρίς την ύπαρξη ευνοϊκής μεταχείρισης ή ειδικού καθεστώτος υπέρ αυτών, ώστε να παρακωλύεται ο ενδοκοινοτικός ανταγωνισμός. Όμως, με το νέο Σχέδιο Νόμου (διαβούλευση 25/7-24/8/2015) για την Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης οι υπάρχουσες επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. Εδικού Σκοπού για να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες χορήγησης πρέπει να έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, δηλαδή να μετατραπούν σε Ανώνυμες Εταιρείες. Η μετατροπή των δημοτικών επιχειρήσεων ειδικού σκοπού, σε Ανώνυμες Εταιρείες, μεταξύ των πολλαπλών προβλημάτων που επισύρει σε αυτές, καίτοι εκπληρώνουν στόχους δημόσιας υπηρεσίας, αποκλείει την επιχορήγησή τους από τους Δήμους. Ακόμη, πέραν των παραπάνω, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του νόμου 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄ 87) οι Δήμοι μπορούν να έχουν ΜΟΝΟ ΜΙΑ ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας τηλεόρασης Επίσης, σύμφωνα με το εδάφιο (δ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του νόμου 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄ 87) οι Δήμοι μπορούν να έχουν ΜΟΝΟ ΜΙΑ Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου 266 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Οι Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης εκπληρώνουν στόχους δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Ως αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, από το 1988 έχει θεσπισθεί με το ΠΔ 25/1988 (ΦΕΚ Α΄10) καθεστώς αντιστάθμισης που ισχύει και σήμερα. Δηλαδή, είναι υφιστάμενες αντισταθμίσεις, αφού καθιερώθηκαν πριν από πολλά χρόνια από την ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΕ το 2001 που είναι σχετική με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η Δημοτική Ραδιοτηλεόραση, παρέχει εκτεταμένη πρόσβαση στο κοινό, χωρίς διακρίσεις, με βάση την ίση μεταχείριση, από πολλούς διάφορους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της περιφέρειας και με διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ικανοποιηθεί η ιδιαίτερη υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας όπως ορίζει η παρ. 2, άρθρο 15 του Συντάγματος. Ο θεσμός της δημοτικής ραδιοτηλεόρασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών καθώς και με την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης. Με τη λειτουργία της δημοτικής ραδιοτηλεόρασης, διασφαλίζεται η κάλυψη πολλών περιοχών της περιφέρειας και οι πολίτες αυτών των περιοχών δύνανται να επωφεληθούν από περισσότερες επιλογές, νέα προγράμματα και περισσότερη πολυφωνία. Επίσης, η δημοτική ραδιοτηλεόραση διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη λειτουργία της σύγχρονης δημοκρατίας στην περιφέρεια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ανάπτυξη και διάδοση των κοινωνικών αξιών. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος, που από την εμφάνισή της το 1987 στο ερτζιανό γίγνεσθαι αποτέλεσε αντικείμενο ειδικής νομοθετικής ρύθμισης, για να έχει το ρόλο δημόσιου γενικού συμφέροντος. β. Σκοποί Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης Ειδικότερα οι σκοποί της Δημοτικής ραδιοτηλεόρασης που παρατίθενται παρακάτω, εκπληρώνουν τους στόχους της δημόσιας υπηρεσίας.: Η Δημοτική ραδιοτηλεόραση, όπως και η δημόσια, μεταδίδει όλο το 24ώρο, προσεγμένες εκπομπές ποικίλης θεματολογίας, προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες έγκυρη και έγκαιρη, αντικειμενική και με ίσους όρους ενημέρωση για τις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές - αθλητικές εξελίξεις στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο καθώς και παρέχει δωρεάν ψυχαγωγία ποιότητας. Ακολουθεί απαρέγκλιτα τις αρχές του πλουραλισμού στην ενημέρωση και στην έκφραση των ιδεών. Αναδεικνύει και φροντίζει για τη διαιώνιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, της λαογραφίας, της παράδοσης, των τοπικών κοινωνιών με τα ήθη και τα έθιμά τους. Προβάλλει την ιστορία, τα αξιοθέατα, τα ιστορικά μνημεία και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Η Δημοτική ραδιοτηλεόραση έχουσα επίγνωση της αποστολής της, συμβάλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας με την προσφορά στους πολίτες, πολιτισμό, μόρφωση και παιδεία με την ευρύτερη του όρου έννοια. Είναι αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και αντιπροσωπεύει, για ένα μη αμελητέο τμήμα του πληθυσμού της περιφέρειας, την κύρια πηγή ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζει το δημόσιο διάλογο, διασφαλίζει με ένα δίκαιο βαθμό συμμετοχής όλων των πολιτών στη δημόσια ζωή. Βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα απάντησης, η προώθηση της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλίας, η προστασία των ανηλίκων, ο ιδιωτικός βίος του ατόμου και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και η προστασία των πολιτών και η καλή ποιότητα των προγραμμάτων. Οι εκπομπές της δημοτικής ραδιοτηλεόρασης διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας, πληρότητας και επικαιρότητας της πληροφόρησης, της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας. Με ειδικά προγράμματα συμβάλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από το ρατσισμό, τη ξενοφοβία και εμπνέονται από τα ιδανικά της φιλίας των λαών. Έχει ως στόχο την εναλλακτική ενημέρωση ατόμων και ομάδων, καθώς και την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας μέσω της ραδιοτηλεόρασης. Η δημοτική ραδιοτηλεόραση απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού της Χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ειδικών κοινωνικών κατηγοριών, δίχως να υπολογίζει το βαθμό της θεαματικότητας και της ακροαματικότητας των εκπομπών που προορίζονται για αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες. Η Δημοτική Ραδιοτηλεόραση, παρέχει εκτεταμένη πρόσβαση στο κοινό, χωρίς διακρίσεις, με βάση την ίση μεταχείριση, σε πολλούς διάφορους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της περιφέρειας και διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ικανοποιηθεί η ιδιαίτερη υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας. Η Δημοτική Ραδιοτηλεόραση, εκπληρώνει «τους στόχους της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας» εξυπηρετώντας τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών της περιφέρειας και αποτελεί παράγοντα διασφάλισης της πολυφωνίας. Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ) δύναται να παραχωρεί ραδιοτηλεοπτικό χρόνο στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επλήγησαν για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής τους. Οι επιχειρήσεις αυτές, μη έχουσες κερδοσκοπικό χαρακτήρα και μη δυνάμενες να επιβάλουν τέλη, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν τη λειτουργία τους κατ΄ άλλο τρόπο παρά μόνο με την οικονομική αρωγή των Δήμων στους οποίους συστήθηκαν. γ. Αντιστάθμιση Η Δημοτική Ραδιοτηλεόραση, επειδή εκπληρώνει τους στόχους της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, της έχει θεσμοθετηθεί η παροχή αντιστάθμισης (επιχορήγηση) δίχως : γ.1. να επηρεάζει τις συνθήκες του εμπορίου και τον ανταγωνισμό εντός της κοινότητας και γ.2. η λειτουργία της να προκαλεί δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η επιχορήγηση αυτών των δημοτικών επιχειρήσεων επιτρέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ΠΔ 25/1988 (ΦΕΚ 10Α/1988), την υπ΄ αριθμό 4740/1998 απόφαση του ΣΤ΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη της παραγράφου 8 στο άρθρο 277 του ΠΔ 410/1995. Εξάλλου, το «Το σχέδιο Ανακοίνωσης της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των Κανόνων για τις Κρατικές ενισχύσεις στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το ΕΟΧ)», προβλέπει: α. με την παράγραφο 6 του κεφαλαίου 1 προβλέπεται ότι η αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. β. με την παράγραφο 28 του κεφαλαίου 4 (εφαρμογή του άρθρου 87 παράγραφος 1) και σύμφωνα με το άρθρο 1 σημείο β) στοιχείο (v) του διαδικαστικού κανονισμού η επιχορήγηση των δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας – τηλεόρασης, θεωρείται υφισταμένη ενίσχυση, καθόσον όταν τέθηκε σε ισχύ, με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ΠΔ 25/1988, δεν αποτελούσε ενίσχυση αλλά στη συνέχεια έγινε ενίσχυση λόγω της εξέλιξης της κοινής αγοράς και χωρίς να μεταβληθεί ή καταργηθεί στη Χώρα μας η προαναφερθείσα διάταξη του ΠΔ 25/1988. Ακόμη οι προσλήψεις του προσωπικού στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης πραγματοποιούνται με τους κανόνες που ισχύουν για τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκπληρώνουν στόχους δημόσιας υπηρεσίας. Κατόπιν τούτων και προκειμένου να αποτραπεί η εμπλοκή των δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας τηλεόρασης σε περιπέτειες και να δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα από την απόλυση εκατοντάδων εργαζομένων σε αυτές, προτείνεται να γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Επικρατείας η συνημμένη Τροπολογία – Προσθήκη’ στο σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο Σχέδιο Νόμου Για την «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ. 4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α΄ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων *Ε.Ε.Τ.Τ.), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις.» Το εδάφιο (β) της παρ, 1 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου για την Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης τροποποιείται ως εξής: β. Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης με έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των νόμων 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α 2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και των διατάξεων του ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α΄ 87). Μετά το εδάφιο (β) της παρ, 1 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου για την Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης προστίθενται τα παρακάτω εδάφια (β.1.) και (β.2).: β.1. Οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. με ειδικό σκοπό τη λειτουργία πάροχου υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης εκπληρούν σκοπούς παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σύμφωνα με με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος β.2. Οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης (πρώην λειτουργία τηλεόρασης) που κατέχουν άδεια ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας έχουν τις υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών ως προς τη δημοσίευση του ισολογισμού τους και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεων. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις Ο.Τ.Α που κατέχουν άδεια ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας πάροχου υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης τη δημοσίευση περισσότερων στοιχείων. Αντίγραφο του ισολογισμού των παραπάνω Επιχειρήσεων ΟΤΑ και όλων των προσθέτων στοιχείων που δημοσιεύονται υποβάλλεται και στο υπουργείο Τύπου - Μ.Μ.Ε. και στο Ε.Σ.Ρ. (Παρατήρηση οι διατάξεις αυτού του εδαφίου είναι σχετικές με εκείνες της παρ.15, του άρθρου 1 του του Νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159΄) Από τις παραπάνω προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επί του παραπάνω κειμένου της Τροπολογίας Προσθήκης. 1. Οι διατάξεις του νέου εδαφίου (β.1.) που προστίθενται στο σχέδιο του νόμου είναι σχετικές με εκείνες της παρ.15, του άρθρου 1 του Νόμου 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159΄) 2. Οι διατάξεις του νέου εδαφίου (β.2.) που προστίθενται στο σχέδιο του νόμου είναι σχετικές α)με τους σκοπούς και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Δημοτική ραδιοτηλεόραση, οι οποίες είναι ίδιες με εκείνες της Δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και β)της παρ.1, του άρθρου 2 του Νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ Α 44) περί ιδρύσεως ΕΡΤ ΑΕ