• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Χ.Ε.Ν.) ΕΛΛΑΔΟΣ' | 26 Μαΐου 2022, 13:09

    Η ΧΕΝ Ελλάδος, καταρχάς, χαιρετίζει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Εθελοντικής Έκθεσης Αξιολόγησης επί των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο εφαρμογής των δημοκρατικών διαδικασιών σε ένα ευνομούμενο κράτος, όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν βήμα έκφρασης απόψεων. Το ίδιο το Σχέδιο Έκθεσης θεωρούμε ότι παρουσιάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και κυρίως εμπεριέχει σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό τον προβληματισμό για τις συστημικές αδυναμίες και ελλείμματα στην πορεία επίτευξης των επιμέρους στόχων.