• Σχόλιο του χρήστη 'HIGGS' | 26 Μαΐου 2022, 17:32

    Τα κάτωθι Δίκτυα Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), χαιρετίζουν την δημιουργία Σχεδίου της Έκθεσης Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 2022. Ένα εξαιρετικά σημαντικό υλικό για τις περισσότερες ΟΚοιΠ που διαχρονικά δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των Στόχων. Η έκθεση είναι καλά δομημένη και επίκαιρη, αντικατοπτρίζοντας το έντιμο ενδιαφέρον και τη δέσμευση της Γενικής Γραμματείας Κυβερνητικού Συντονισμού να φέρει εις πέρας την ευθύνη της να παρακολουθεί και να προωθεί την προσπάθεια της Ελλάδας να επιτύχει πρόοδο όσον αφορά τους ΣΒΑ. Θεωρούμε προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι την ευθύνη έχει θεσμικά η Προεδρία της Κυβέρνησης, καθώς και το γεγονός της δημιουργίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και επανεξέτασης/αναθεώρησης για τη μέτρηση της προόδου των μέτρων για την εφαρμογή των ΣΒΑ. Επίσης θετική είναι η δημιουργία της Ειδικής Επιτροπής Στρατηγικής διερεύνησης με σκοπό τη διερεύνηση προκλήσεων, τάσεων, κινδύνων και ευκαιριών για τη χώρα. Συγχρόνως θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε κάτωθι σημεία: Θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό σε μελλοντικές δημόσιες διαβουλεύσεις να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος χρόνος για να μελετηθεί ένα τόσο σημαντικό υλικό από πολίτες και οργανώσεις που δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προηγούμενα στάδια επεξεργασίας του. Στην έκθεση εντοπίζουμε μια υπερβολική αναφορά στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και στον ρόλο του ιδιωτικού τομέα(επιχειρήσεις). Υπάρχουν 231 αναφορές σε «κυβέρνηση» και σχεδόν 200 σε «κράτος» καθώς και 95 αναφορές σε «επιχειρήσεις» και στον «ιδιωτικό τομέα». Ωστόσο, υπάρχουν μόνο 21 αναφορές στην «Κοινωνία των Πολιτών». Παράλληλα διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις στους περισσότερους στόχους καθώς στην έκθεση δεν συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένοι δείκτες αξιολόγησης της πορείας Προβληματικό κομμάτι επίσης αποτελεί η μονοθεματική σε πολλές περιπτώσεις προσέγγιση του κάθε στόχου χωρίς να συνυπολογίζεται η διαθεματικότητα που τους διέπει. Για παράδειγμα στο τομέα των περιβαλλοντικών στόχων δεν συμπεριλαμβάνεται η κοινωνική διάσταση. Γενικότερα την έκθεση διατρέχει μία οικονομο-κεντρική προσέγγιση. Ως προς την χρήση και παρουσίαση των δεδομένων παρατηρούμε τέσσερις σημαντικές ελλείψεις: A) δεν γίνεται ένας διαχωρισμός των δεδομένων όσον αφορά διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (π.χ., γυναίκες, πολίτες τρίτης ηλικίας, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κλπ.), μην λαμβάνοντας έτσι υπόψιν τις ιδιαιτερότητές τους. Β) Δεν γίνεται μία συγκριτική καταγραφή του πώς οι διαφορετικοί ΣΒΑ (καθώς και οι στρατηγικές επίτευξής τους) επηρεάζουν ο ένας τον άλλον, θετικά ή αρνητικά. Για παράδειγμα ο Στόχος 8 συχνά αντιβαίνει τον Στόχο 13 σε σχετικές επιστημονικές συγκριτικές μελέτες. Γ) Όπως και με την αντίστοιχη έκθεση της Eurostat σχετικά με τους ΣΒΑ, τα τελευταία δεδομένα δεν προσμετρούν τις επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς και της ενεργειακής και οικονομικής κρίσης που έχει επιφέρει ο πόλεμος της Ουκρανίας. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε σχετική πρόοδος σε επιμέρους δείκτες (π.χ., καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας) πρέπει να αναλύεται κριτικά και σχετικά συντηρητικά. Τέλος, Δ) δεν γίνεται κάποια καταγραφή του πως η επίτευξη των ΣΒΑ στην Ελλάδα δημιουργεί θετικό (ή αρνητικό) αντίκτυπο σε Τρίτες Χώρες (γειτονικές και μη). Τέλος, ενώ στη σελίδα 17 της έκθεσης ανακοινώνεται ότι «Οι απαντήσεις από ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ», σε αυτό το Παράρτημα, που ξεκινά από τη σελίδα 236, υπάρχει κατάλογος Ελληνικών Επιστημονικών Ερευνητικών Κέντρων. Τα κάτωθι Δίκτυα Οργανώσεων & Οργανώσεις: Common Ground HIGGS Higher Incubator Giving Growth & Sustainability Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη Ομάδα έργου του ΕΛΙΑΜΕΠ για τη Δικτύωση Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για τους ΣΒΑ Μαζί για το Παιδί Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών