• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ' | 5 Σεπτεμβρίου 2010, 17:26

    Η προσπάθεια για την κωδικοποίηση και αποκάθαρση της νομοθεσίας είναι αναγκαία και την επικροτούμε. Σύμφωνα με την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει σχέση αναλογίας μεταξύ της ανάπτυξης σε μία χώρα και της ποιότητας του ρυθμιστικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι (κράτος, θεσμοί, ειδικοί εμπειρογνώμονες, νομικοί, στελέχη της διοίκησης, πανεπιστημιακή κοινότητα και κοινωνία πολιτών) ώστε να θέσουμε τα θεμέλια μιας βιώσιμης πολιτικής ανάπτυξης που δεν στηρίζεται σε μικρόνοες επιδοματικές πολιτικές αλλά στην συστημική θωράκιση του ρυθμιστικού οικοδομήματος από παρεμβάσεις και τακτικές που οδηγούν στην κατάσταση της πολυνομίας - και εν τέλει ανομίας - την οποία προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία. Η Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θεωρεί ότι η πρόταση κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, χαρακτηρίζεται όμως από μερικότητα και ατολμία. Για να αισθάνονται οι πολίτες - και οι επενδυτές - την ασφάλεια δικαίου που οφείλει το κράτος να παρέχει, θα πρέπει να επιδιώξουμε και, κυρίως, να επιτύχουμε μια συνολική προσέγγιση στο θέμα της βελτίωσης της ποιότητας του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας αποτελεί ένα από τα μέσα εφαρμογής της καλής νομοθέτησης και ασχολείται με ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. Η απλούστευση των διαδικασιών, η ανάλυση επιπτώσεων, η μέτρηση των διοικητικών βαρών, η συστηματοποίηση της διαβούλευσης πέραν της απλής συλλογής σχολίων από το Opengov, είναι εργαλεία που πρέπει επειγόντως να χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά κι όχι μεμονωμένα αν θέλουμε το αποτέλεσμα της όποιας προσπάθειας να είναι ορατό από την κοινωνία. Δεν φτάνει να συμμαζεύουμε μόνο και να βάζουμε σε τάξη τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. Αν δεν φροντίσουμε ώστε η ποιότητα των παραγόμενων νέων ρυθμίσεων να πληροί υψηλά κριτήρια, τότε σύντομα θα ξαναβρεθούμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Επείγει, στην παρούσα συγκυρία η τολμηρή εφαρμογή όλων των αρχών και μέσων καλής νομοθέτησης. Η ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων πρέπει να γίνεται πριν την ολοκλήρωση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας ώστε τα αποτελέσματά της να υποστηρίζουν την διαμόρφωση των τελικών προτάσεων. Σήμερα, αν και τηρείται από τα περισσότερα Υπουργεία η υποχρέωση υποβολής ανάλυσης συνεπειών ρυθμίσεων, τούτη αποτελεί άλλη μια γραφειοκρατική διεκπεραίωση χωρίς καμμία προστιθέμενη αξία. Η ανάλυση επιπτώσεων προϋποθέτει γνώση και ειδική υποστήριξη, τόσο από έμπειρα στελέχη όσο και από συστήματα διαχείρισης γνώσης. Η Ανάλυση επιπτώσεων πρέπει να τεκμηριώνει και με ποσοτικά δεδομένα την κάθε απόφαση. Η συλλογή, επεξεργασία και επικαιροποίηση αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται με σκοπό να στηρίζει κάθε δημόσια πολιτική. Τώρα, μάλιστα, που επιχειτείται επιτέλους να τεθεί σε εφαρμογή ο προϋπολογισμός προγραμμάτων, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών, η οποία θα συνδέεται άμεσα με την χρηματοδότηση των αρμόδιων φορέων. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ προτείνει: 1. Την ένταξη των διατάξεων που έχουν αναρτηθεί εδώ για την κωδικοποίηση, σε ένα συνολικό σχέδιο νόμου για την καλή νομοθέτηση, που άλλωστε προβλέπεται από το μνημόνιο να έχει υιοθετήσει η χώρα μας έως το τέλος του έτους. Ας μην επιτείνουμε την πολυνομία ακόμα και με τις προσπάθειες μείωσής της! 2. Την ταυτόχρονη θέσπιση των προϋποθέσεων εφαρμογής των νομοθετικών προβλέψεων. Δηλαδή, την άμεση σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Μονάδων εφαρμογής των αρχών Καλής Νομοθέτησης στα Υπουργεία, οι οποίες θα λειτουργούν εντός της Διοίκησης στο πλαίσιο ευρύτερης δομής υποστήριξης των δημόσιων πολιτικών. Στελεχωμένες αυτές από ικανούς δημοσίους υπαλλήλους διυπουργικού κλάδου, θα εξασφαλίζουν την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης για κάθε προτεινόμενη ρύθμιση (η Ένωση Αποφοίτων έχει ήδη υποβάλλει συνολική πρόταση για το συντονισμό και την παρακολούθηση του μεταρρυθμιστικού έργου στη Διοίκηση, όπως είναι και η εφαρμογή των αρχών Καλής Νομοθέτησης). Στο Ε. Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση" (Γενικός Στόχος Ι, Ειδικός Στόχος 1.1) προβλέπεται ως Έργο – Σημαία κάτι ανάλογο. Πλην όμως, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου και κυρίως η ουσιαστική ανάγκη να αναμένει η Πολιτεία τη συνεισφορά ιδιωτικών εταιριών για την εκπόνηση σχετικών μελετών. Τεχνογνωσία υπάρχει ήδη εντός της Διοίκησης. Αυτό που απαιτείται είναι η άμεση και οργανωμένη θεσμικά αξιοποίησή της. 3. Την «επιστράτευση» των - λίγων - στελεχών της διοίκησης που γνωρίζουν την πολιτική καλής νομοθέτησης στην ευρύτητά της και μπορούν να συμβάλουν στην εφαρμογή της. Οι Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακόμα και σε καιρούς αντίξοους, πολύ πριν η καλή νομοθέτηση επιχειρηθεί να γίνει πολιτική πρώτης γραμμής, έχουν εξασφαλίσει τη δημιουργία των στελεχών αυτών. Οι απόφοιτοι των Σχολών, στελέχη σήμερα της κρατικής μηχανής, είναι έτοιμοι να συνδράμουν σε μια συνολική προσπάθεια, ώστε να πάψει η Καλή Νομοθέτηση να αποτελεί συμβολική δημόσια πολιτική και η Ελλάδα να γίνει το σύγχρονο κράτος δικαίου που όλοι επιδιώκουμε. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ