Έκθεση επί της διαβούλευσης

Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ.

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Στις 25 Ιουνίου 2014, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Σ.Π.Ε.Κ).

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ευχαριστούν θερμά όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Δημόσια Διαβούλευση για τις προτεραιότητες του «Εθνικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται τόσο στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τα αίτια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, κάνουν ολοένα και περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για την βελτίωση τόσο του πλαισίου, όσο και του περιβάλλοντος, που αφορά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων όπως είναι η υγεία, το περιβάλλον, η καταπολέμηση της ανεργίας, κυρίως της νεανικής και της αυξανόμενης «φυγής» των πιο δυναμικών ομάδων πληθυσμού προς το εξωτερικό.
Στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, θα αποτελέσουν βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μοχλό στην αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, βελτιώνοντας τους παραδοσιακούς τρόπους άσκησης της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας.
H έναρξη της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσουμε τη χρηματοδότηση της Έρευνας, και Καινοτομίας, στη βάση ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ε.Σ.Π.Ε.Κ). Η προσπάθεια αυτή, θα έχει ως στόχο, να μοχλεύσει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, μέσα από την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης και τη στόχευση της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στην πορεία προς το 2020.
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από μια μακρά περίοδο διαβούλευσης μέσα από ομάδες εργασίας (πλατφόρμες καινοτομίας) αλλά και επιμέρους συνεργασίες με Υπουργεία και Περιφέρειες της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία, αλλά και αξιολογώντας διαχρονικά την Ελληνική εμπειρία, καταθέτει ένα κείμενο διαβούλευσης στην ερευνητική, ακαδημαϊκή κοινότητα, και στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.
Βασικός στόχους της διαβούλευσης, είναι να παρουσιασθούν τα πρώτα ολοκληρωμένα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάδειξης των προτεραιοτήτων Έρευνας Τεχνολογικής ανάπτυξης και Καινοτομίας της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπως προέκυψαν μέχρι σήμερα μέσα από τις Πλατφόρμες Καινοτομίας της ΓΓΕΤ, και να συγκεντρωθούν συμπληρωματικές απόψεις της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, των Υπουργείων, των Περιφερειών και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα.
Οι προτεινόμενες προτεραιότητες αποτελούν μια πρώτη χαρτογράφηση, ομαδοποίηση και αξιολόγηση των προτάσεων που συγκέντρωσε η ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της δομημένης διαβούλευσης που διεξήγαγε με τις Πλατφόρμες Καινοτομίας , στη βάση των εξής κριτηρίων:
• Σημαντική επίδραση στην οικονομία και δυνατότητα μόχλευσης ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία
• Ύπαρξη διεθνούς αγοράς
• Διαθεσιμότητα σχετικού δημόσιο ή/και ιδιωτικού ερευνητικού δυναμικού
• Δημιουργία θέσεων εργασίας (μακροπρόθεσμα)
• Άλλες επιδράσεις (π.χ. περιβαλλοντικές,κοινωνικές )
Η διαδικασία της προτεραιοποίησης θα συνεχιστεί, στο πλαίσιο του διαλόγου που θα αναπτυχθεί κατά την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Τομεακού και Περιφερειακού επιπέδου, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτηθούν οι σχετικές παρεμβάσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Στόχος του διαλόγου αυτού θα είναι η περαιτέρω ιεράρχησή τους, με βασικό κριτήριο την ύπαρξη κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων ή την υφιστάμενη δυναμική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε συνεργασία με σημαντική και διεθνώς ανταγωνιστική ερευνητική δραστηριότητα.
Ευελπιστούμε σε έναν ειλικρινή διάλογο που βασικός στόχος θα είναι η σύνταξη ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ε.Σ.Π.Ε.Κ)το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ευημερία της χώρας μας και των πολιτών της.

Ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας

Δρ. Χρ. Βασιλάκος