Άρθρο 29: Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Το άρθρο 18 του ν.4310/2014 καταργείται και αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«1. Το υπηρετούν προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), ειδικό επιστημονικό – τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το ερευνητικό προσωπικό εκλέγεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται.

 2. Ερευνητές, οι οποίοι είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.

Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας διορίζονται ως μόνιμοι. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία 3ετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της. 

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:

α) Για τη Γ` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.β) Για τη Β` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

γ) Για την Α` βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Στη βαθμίδα Α` αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών, στη βαθμίδα Β` αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα Γ` αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος Ερευνητής.

3. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων.

4. Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α’, Β’, Γ’). Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α` για όλες τις συνέπειες. Η διαδικασία επιλογής για διορισμό των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, καθώς και των Διευθυντών των αυτοτελών Ερευνητικών Ινστιτούτων, αρχίζει έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή.

Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, όταν τα πρόσωπα αυτά παραιτηθούν, συνταξιοδοτηθούν ή συμπληρώσουν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ερευνητών,  ελλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο.

5. Ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες, Α΄, Β΄, Γ΄ ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παραγράφων 2-4 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα.

6. Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του  ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες σε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτόν το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.

7. Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στους ερευνητικούς φορείς. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνονται και το τεχνικό προσωπικό του άρθρου 20 παρ. 3 β και γ του ν.1514/1985.

8. Το τεχνικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία και συντήρηση των ερευνητικών υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:

α) Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης αποφοίτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης,

β) Λοιπό τεχνικό προσωπικό, αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης.  

9. Το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων. Το βοηθητικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων.

10. Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το  προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Το προσωπικό αυτό διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νπδδ και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

11. Σε περίπτωση αποχώρησης ή κένωσης της οργανικής θέσης, για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικού που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό κέντρο που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

12. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, οι ερευνητικοί φορείς δύνανται να απασχολούν συνεργαζόμενο επιστημονικό τεχνικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι συμβάσεις συνάπτονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και πρόταση του  διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Οι αποδοχές που θα λαμβάνουν θα βαρύνουν πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού. Στην κατηγορία αυτή του προσωπικού συμπεριλαμβάνονται   οι καθηγητές  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 23 του ν.4009/2011, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:

α) Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους αμοιβές που θα λαμβάνουν θα βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού και θα αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ’ βαθμίδας.

β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού κέντρου και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των ΑΕΙ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και όλα τα σχετικά θέματα των ανωτέρω συμβάσεων καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική ή άλλου είδους ερευνητική εργασία.

γ. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. μπορούν να εκτελούν ερευνητικό και λοιπό έργο στους ερευνητικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4009/2011, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους ή τον προϋπολογισμό του έργου.

13. Σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας, καθώς και σε καθηγητές ΑΕΙ Α΄ βαθμίδας που έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Ειδικά για τους πρώην διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέον η γνώμη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου ή κέντρου αντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών.»

14. Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραμείνουν και μετά από τη συμπλήρωση 35ετίας, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους.

15. Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους το 63ο έτος της ηλικίας τους.

16. Το άρθρο 1 του ν.1894/1990 (Α’ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως.»

 • 29 Ιουνίου 2015, 07:19 | Κ. Σπυρόπουλος

  Προτείνεται να απαλειφθεί ή να εναρμονισθεί η παρ.6 του άρθρου 28 του Ν.4310/2014 γιατί έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν.1733/1987, η ισχύς του οποίου διατυπώνεται στην παρ. 5 του άρθρου 21 του νόμου Ν.4310/2014.

  Άρθρο 21
  Αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών
  οργανισμών και τεχνολογικών φορέων
  ….
  5. Η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτη-
  σίας, τα οποία απορρέουν από την υφιστάμενη τεχνο-
  γνωσία και τη νέα γνώση που παράγεται ανεξάρτητα ή
  στο πλαίσιο των έργων ή μελετών που χρηματοδοτού-
  νται από τις δράσεις και τα προγράμματα της ΓΓΕΤ ε-
  νεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993,
  του ν.1733/1987 και των Κανονισμών 294/2008 και
  1906/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ρυθμίσεις για
  τις κρατικές ενισχύσεις.
  6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
  και για εκκρεμή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
  νόμου ερευνητικά αποτελέσματα.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΗΝ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ –
  ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
  Άρθρο 28
  Βραβεία – υποτροφίες – ερευνητική άδεια
  …..
  6. Στους ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιή-
  σουν βιομηχανικά και εμπορικά τις εφευρέσεις τους, ε-
  φόσον εμπίπτουν στο αντικείμενο του ερευνητικού κέ-
  ντρου ή ινστιτούτου, δύναται να χορηγείται άδεια έως
  και τρία έτη χωρίς αποδοχές. Μετά από την παρέλευση
  της τριετίας ο ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από
  το ερευνητικό κέντρο ή να επανέλθει με πλήρη απασχό-
  ληση.

 • 29 Ιουνίου 2015, 00:34 | Δημήτρης

  Να υπάρξει πρόβλεψη υποτροφιών σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

 • 4. Είναι θετική η διάταξη (άρθρο 18 παρ.2 περ. στ) για τις 20 ώρες υποχρεωτικής παρουσίας των ερευνητών κατ’ αντιστοιχία με τους καθηγητές ΑΕΙ (παρότι τελικά ισχύει 18ωρο για τους τελευταίους). Όμως θα πρέπει να διαμοιραστεί το 20ωρο σε 3 ημέρες όπως προβλέπεται για τα Πανεπιστήμια και όχι σε 4 όπως αναγράφεται για τα ΕΚ.
  Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 29, Παρ. 6 – Διόρθωση: «Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες σε τουλάχιστον τρεις — εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτόν το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.»

  6. Θα πρέπει να προβλεφθεί στο Νόμο η διαδικασία διακοπής της σύμβασης αορίστου χρόνου Ερευνητών/ΕΛΕ Α’ ή Β’ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων ΝΠΙΔ, κατά συναφή πρότυπα και διαδικασίες με αυτές που ισχύουν στα ΕΚ ΝΠΔΔ και στα ΑΕΙ, όπου ουσιαστικά η θέση του Ερευνητή ή Πανεπιστημιακού καθηγητή προστατεύεται από το άρθρο 16 του Συντάγματος. Επιπρόσθετα θα πρέπει κατά αντιστοιχία με τα ΕΚ ΝΠΔΔ και στα ΕΚ ΝΠΙΔ να μην καταργείται μια θέση ερευνητή σε περίπτωση αποχώρησης ή κένωσης, αλλά να μπορεί να επαναπροκηρυχθεί.
  Ν. 4310/2014 – Άρθρο 18, Παρ.2, Περ. δ: Υπάρχει αναντιστοιχία στη διαδικασία διακοπής συμβάσεων αορίστου χρόνου για ερευνητές/ ΕΛΕ ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο ισοτιμίας κατ’ αντιστοιχία με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Θα πρέπει να προσδιορίζονται οι λόγοι και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και προτείνεται ενέργεια αυτή να πραγματοποιείται μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΚ με αυξημένη πλειοψηφία ¾ και έγκρισης αυτής από το ΕΣΕΤΑΚ.
  Προσθήκη: «….είναι αορίστου χρόνου. Η διακοπή αυτής θα πρέπει να συμβαίνει βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και πρέπει να αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου με αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων [¾] και θα πρέπει να τυγχάνει έγκρισης και από το ΕΣΕΤΑΚ. »
  Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 29, Παρ. 11 – Διόρθωση: «Σε περίπτωση αποχώρησης ή κένωσης της οργανικής θέσης, για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικού που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό κέντρο που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρυχθεί στην ίδια η διαφορετική βαθμίδα και αντικείμενο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

  7. Η αμοιβή του επισκέπτη ερευνητή θα πρέπει να επιβαρύνει προγράμματα στα οποία απασχολείται ο ίδιος και όχι τους ίδιους πόρους του Ιδρύματος.
  Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 29, Παρ. 12, Περ. γ: Διόρθωση: «Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά — τον προϋπολογισμό του έργου.»

  12. Θα πρέπει να προβλεφθούν τα κριτήρια εξέλιξης των ΕΛΕ στο Νόμο όπως αναφέρονται τα κριτήρια για τους Ερευνητές και να μην αφήνονται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού του ερευνητικού κέντρου. Πρόκειται για προσωπικό που είναι πιθανό να έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και όχι Διδακτορικό και δεν είναι λογικό να εξελίσσεται κατά τα πρότυπα των Ερευνητών που απαιτούν πέραν των υπολοίπων προϋποθέσεων την κατοχή Διδακτορικού τίτλου σπουδών. Απαιτείται ρητή προσθήκη των κριτηρίων εκλογής και εξέλιξης στο Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 29, Παρ. 5.

  13. Προς τη θετική κατεύθυνση είναι η αναφορά στην απασχόληση των μεταδιδακτορικών ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα, όμως η συγκεκριμένη αναφορά στις αποδοχές δεν έχει θέση στο νομοσχέδιο τη στιγμή που δεν ορίζει μισθολογικές βαθμίδες ούτε στο υπόλοιπο προσωπικό.
  Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 29, Παρ. 12, Περ. α: Διόρθωση: «Οι κάθε είδους αμοιβές που θα λαμβάνουν θα βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού—.»

  14. Η πρόνοια επιβράβευσης των διακεκριμένων ερευνητών δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στους διατελέσαντες διευθυντές ΕΚ ή Ινστιτούτων.
  Σχέδιο Νόμου – Άρθρο 29, Παρ. 13: Διόρθωση: «Σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας, καθώς και σε καθηγητές ΑΕΙ Α΄ βαθμίδας που — έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου»

  Το πλήρες κείμενο του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ: http://www.forth.gr/rc/

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:43 | A.Λυυκούδη

  Η αξιοκρατία και η διαφάνεια απαιτούν σαφή και ποσοτικοποιημένα κριτήρια κατάταξης του ερευνητικού προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες. Η διατύπωση του Νόμου είναι ελλειπής και δεν καταπολεμά αλλά υποβοηθά την ευνοιοκρατία. Είναι απαραίτητο να οριστούν κριτήρια σαφή όπως αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά,citations, εκπροσώπηση της χώρας σε Διεθνή συμβάσεις κλπ ως κριτήρια επάρκειας και ερευνητικής και οργανωτικής εμπειρίας για τους ερευνητές και τους ΕΛΕ. Τα πτυχία πρέπει να είναι αναγνωρισμένα ως ισότιμα και αντίστοιχα των ελληνικών.

  Επίσης το λοιπό προσωπικό θα πρέπει να κρίνεται και να εξελίσσεται όπως και οι συνάδελφοι τους στις άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με τον Υπαλ. Κώδικα. Διαφορετικά δημιουργούνται στεγανά και ανισότητες που δεν αρμόζουν σε μια σοβαρή Δημ. Διοίκηση.
  Με τα ασαφή κριτήρια και την εξαίρεση από το γενικό πλαίσιο των λοιπών υπαλλήλων η παθογένεια στο τομεά αυτό συνεχίζεται.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:40 | A.Λυυκούδη

  Η αξιοκρατία και η διαφάνεια απαιτούν σαφή και ποσοτικοποιημένα κριτήρια κατάταξης του ερευνητικού προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες. Η διατύπωση του Νόμου είναι ελλειπής και δεν καταπολεμά αλλά υποβοηθά την ευνοιοκρατία. Είναι απαραίτητο να οριστούν κριτήρια σαφή όπως αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά,citations, εκπροσώπηση της χώρας σε Διεθνή συμβάσεις κλπ ως κριτήρια επάρκειας και ερευνητικής και οργανωτικής εμπειρίας για τους ερευνητές και τους ΕΛΕ. Τα πτυχία πρέπει να είναι αναγνωρισμένα ως ισότιμα και αντίστοιχα των ελληνικών.

  Επίσης το λοιπό προσωπικό θα πρέπει να κρίνεται και να εξελίσσεται όπως και οι συνάδελφοι τους στις άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με τον Υπαλ. Κώδικα. Διαφορετικά δημιουργούνται στεγανά και ανισότητες που δεν αρμόζουν σε μια σοβαρή Δημ. Διοίκηση.

 • 28 Ιουνίου 2015, 23:13 | Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΕΤΑ

  Ομοίως με το σχόλιό μας για το άρθρο 15 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, προτείνουμε τη συμμόρφωση με την Χάρτα του Ερευνητή και τον Κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών στη χρήση του τίτλου του ερευνητή/ερευνητικού προσωπικού.

 • Προτείνεται είτε να μπει ένα άνω χρονικό όριο στους επί συμβάσει συνεργαζόμενους ερευνητές ώστε να μη δημιουργούνται στρεβλώσεις μακροχρόνια απασχολούμενων ή εναλλακτικά να θεσμοθετούνται θέσεις εργασίας και να περιορίζονται ή να αποκλείονται θέσεις έργου για την έρευνα.

 • 28 Ιουνίου 2015, 22:33 | Σύλλογος Προσωπικού Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

  Οι θέσεις των Ερευνητών/ΕΛΕ που συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται ή αποχωρούν πρέπει να διατηρούνται στα ΝΠΙΔ κατά αναλογία με τα ΝΠΔΔ και να επαναπροκηρύσσονται γιατί διαφορετικά το Ερευνητικό Δυναμικό των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων θα φθίνει συνεχώς.

 • 28 Ιουνίου 2015, 20:56 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Άρθρο 29.- Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
  Παρατηρήσεις / προτεινόμενες ρυθμίσεις:
  (α) Στο παρόν Άρθρο, θετική κρίνεται η ρύθμιση που αφορά στην αποκατάσταση της μονιμότητας των ερευνητών Α’ και Β’ βαθμίδας, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η οποία είχε θεσμοθετηθεί με το Ν. 1514/1985 και καταργήθηκε με τον Ν. 4310/2014.
  (β) Στο πλαίσιο της μη διακριτής μεταχείρισης Καθηγητών και Ερευνητών και με βάση τα υψηλά προσόντα των Ερευνητών βαθμίδας Γ’ κρίνουμε απαραίτητο ότι δεν θα πρέπει να απομακρύνονται οριστικά στην περίπτωση που δεν επιτύχουν στην κρίση τους για την Β’ βαθμίδα (όπως αυτό προβλεπόταν ήδη από το Ν1514/1985). Αντιστοίχως για τα μέλη ΔΕΠ στα ΑΕΙ (στο Άρθρο 8 παράγραφος 16 του παρόντος) προβλέπεται η αίτηση εξέλιξης σε επόμενη βαθμίδα ή η μονιμοποίηση τους σε αυτήν.
  (γ) Ο Ν1514/1985 (Άρθρο 18) καθώς και ο Ν2919/2001 (Άρθρο 4) προέβλεπαν προσόντα και διαδικασία για κρίσεις εκλογής/προαγωγής των ΕΛΕ. Στο παρόν σ/ν οι κρίσεις εκλογής/προαγωγής των ΕΛΕ η διαδικασία παραπέμπεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ΕΚ. Κρίνουμε απαραίτητο να αποφευχθεί κάτι τέτοιο στο πλαίσιο ισονομίας όλων των ΕΛΕ στα ΕΚ.
  (δ) Οι Ομότιμοι Καθηγητές του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος και οι Ομότιμοι Ερευνητές δεν αντιμετωπίζονται με τα ίδια μέτρα και σταθμά, επιτείνοντας την ανισότητα Καθηγητών και Ερευνητών και στο επίπεδο των Ομοτίμων… Οι Καθηγητές μπορούν να γίνουν Ομότιμοι Ερευνητές, ενώ το αντίθετο δεν ισχύει. Επίσης ορίζεται ρητά στο Άρθρο 8 (παρ. 22) του παρόντος, ότι οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ, ενώ αυτό δεν καθίσταται σαφές σε σχέση με Ομότιμους Καθηγητές ή Ερευνητές και τα μονοπρόσωπα όργανα των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.
  (ε) Καθώς το υπάρχον ερευνητικό προσωπικό των ΕΚ της χώρας αποψιλώνεται και γηράζει, ενώ το “brain drain” ανέρχεται πλέον σε τραγικό επίπεδο, δεν υπάρχει η αναγκαία θεσμοθετική μέριμνα για άμεση ενδυνάμωση του προσωπικού αυτού.
  Πρόταση της ΕΕΕ:
   Να προστεθεί: «Οι ερευνητές Γ’ βαθμίδας οι οποίοι δεν θα προαχθούν στη Β’ βαθμίδα δικαιούνται μόνιμη θέση (στα ΝΠΔΔ) ή αορίστου χρόνου (στα ΝΠΙΔ)» (όπως αυτό προβλεπόταν από το Ν. 1514/1985), είτε να προστεθεί αντίστοιχη ρύθμιση όπως για τα μέλη ΔΕΠ στο Αρθρο 8 παράγραφος 16, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιλογής για μονιμοποίησή τους στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
   Να προστεθούν ρυθμίσεις για τη διαδικασία κρίσεων της εκλογής/προαγωγής των ΕΛΕ και απαλοιφή της ρύθμισης για καθορισμό τους στους εσωτερικούς κανονισμούς των ΕΚ.
   Από την παράγραφο 13 να αφαιρεθεί η δυνατότητα των Καθηγητών ΑΕΙ να αποκτούν τον τίτλο του Ομότιμου Ερευνητή στα ΕΚ.
   Να θεσμοθετηθούν και να προστεθούν στο παρόν Άρθρο, αντίστοιχες ρυθμίσεις με αυτήν του Άρθρου 8, παρ. 22 του παρόντος σ/ν, για τους Ομότιμους Ερευνητές.
   Η ισχύς της παραγράφου 11 για την μη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των Ερευνητών στα ΝΠΔΔ ΕΚ, θα πρέπει να επεκταθεί αναλόγως και στα ΝΠΙΔ ΕΚ.
   Στην παράγραφο 1 να αντικατασταθεί η αναφορά στο Άρθρου 13 με το Άρθρο 25 του παρόντος.

 • 28 Ιουνίου 2015, 15:06 | Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)

  Άρθρο 29: Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
  Σχόλιο παραγράφου 1: Με το άρθρο αυτό επιχειρείται, ανεπιτυχώς κατά τη γνώμη μας, μια νέα οριοθέτηση των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, η οποία μπορεί να δημιουργήσει τριβές και αντιπαλότητες μεταξύ του προσωπικού των Ε.Κ.
  Σύμφωνα με το Ν.1514/85, άρθρο 20, στο τεχνικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων συμπεριλαμβάνονταν και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, όπως και το Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό προσωπικό. Με το άρθρο αυτό «μεταπηδάει» η κατηγορία των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων στο «ερευνητικό προσωπικό», χωρίς αυτό να εφαρμόζεται και για το Ειδικό Επιστημονικό – Τεχνικό προσωπικό, παρόλο που τα καθήκοντα των δυο αυτών υποκατηγοριών και οι υπηρεσίες (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) που παρέχουν ταυτίζονται ή αλληλοεπικαλύπτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
  Θα παρουσιαστεί μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις το οξύμωρο φαινόμενο, Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να ανήκουν στο «ερευνητικό» προσωπικό, ενώ συνάδελφοι τους ανήκοντες στο ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, να αποκλείονται από αυτό!
  Όπως αναφέραμε και στα σχόλια για το άρθρο 15 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, η «αποκλειστικότητα» στη χρήση του τίτλου του ερευνητή/ερευνητικού προσωπικού δεν συμμορφώνεται ούτε με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύσταση της 11ης Μαρτίου 2005, «Χάρτα του Ερευνητή – Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών».
  Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1: Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, ειδικό επιστημονικό – τεχνικό), τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το προσωπικό εκλέγεται (ερευνητές/ΕΛΕ) ή προσλαμβάνεται (ειδικό επιστημονικό – τεχνικό/τεχνικό/ διοικητικό/βοηθητικό) με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης. Στην περίπτωση Ερευνητών ή ΕΛΕ ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται
  Σχόλιο παραγράφου 2: στην παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι «Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία 3ετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της».
  Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 3, του άρθρου 34 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, επανέρχεται σε ισχύ η παράγραφος 2, του άρθρου 17 του Ν.1514/85 με την οποία παρέχεται, στον ερευνητή Γ’ που δεν κρίθηκε θετικά, η δυνατότητα διορισμού σε προσωποπαγή θέση Επιστημονικού – Τεχνικού προσωπικού σε Ε.Κ. ή σε αντίστοιχη με τα προσόντα του, θέση στο Δημόσιο.
  Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2: Να συμπληρωθεί η παράγραφος αυτή με την πρόβλεψη της παραγράφου 2, του άρθρου 17 του Ν.1514/85.
  Σχόλιο παραγράφου 7: Η πλειοψηφία του ειδικού επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού των ΕΚ, αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό ιδιαιτέρως υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης, και συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά σε ερευνητικά έργα, ακόμα και με την ιδιότητα του επικεφαλής έργου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ορίζεται ως έμπειρος ή νέος ερευνητής.
  Ως εκ τούτου η αναφορά ότι «το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες….», αποτελεί ελλιπή και υποβαθμισμένη περιγραφή της προσφοράς του. Απαιτείται η προσθήκη της συμμετοχής και συνεισφοράς του στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΚ.
  Προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 7: «Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί εξειδικευμένες τεχνικές, επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες…»

 • 27 Ιουνίου 2015, 22:35 | Μαδέσης Παναγιώτης, Σύλογος ερευνητών ΕΚΕΤΑ

  Να προστεθεί: «Οι ερευνητές Γ’ βαθμίδας οι οποίοι δεν θα προαχθούν στη Β’ βαθμίδα δικαιούνται μόνιμη θέση (στα ΝΠΔΔ) ή αορίστου χρόνου (στα ΝΠΙΔ)» (όπως αυτό προβλεπόταν από το Ν. 1514) είτε να προστεθεί αντίστοιχη ρύθμιση όπως για τα μέλη ΔΕΠ στο Αρθρο 8 παράγραφος 16 ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιλογής για μονιμοποίησή τους στη συγκεκριμένη βαθμίδα.
  Να προστεθούν ρυθμίσεις για τη διαδικασία κρίσεων της εκλογής/προαγωγής των ΕΛΕ και απαλοιφή της ρύθμισης για καθορισμό τους στους εσωτερικούς κανονισμούς των ΕΚ.
  Από την παράγραφο 13 να αφαιρεθεί η δυνατότητα των Καθηγητών ΑΕΙ να αποκτούν τον τίτλο του Ομότιμου Ερευνητή στα ΕΚ.
  Να θεσμοθετηθούν και να προστεθούν στο παρόν Άρθρο, αντίστοιχες ρυθμίσεις με αυτήν του Άρθρου 8, παρ. 22 του παρόντος σ/ν, για τους Ομότιμους Ερευνητές.
  Η ισχύς της παραγράφου 11 για την μη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των Ερευνητών στα ΝΠΔΔ ΕΚ, θα πρέπει να επεκταθεί αναλόγως και στα ΝΠΙΔ ΕΚ.
  Στην παράγραφο 1 να αντικατασταθεί η αναφορά στο Άρθρου 13 με το Άρθρο 25 του παρόντος.

 • 27 Ιουνίου 2015, 16:01 | Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών (ΣΕΠΑΑ)

  Άρθρο 29 §2

  1.
  «Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς».

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης ως εξής: «Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών ΑΕΙ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν.4009/2011, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄ και Δ΄ οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών βαθμίδων Α´, Β´, Γ´ και Δ´ είναι ίσος προς τον βασικό μισθό της αντίστοιχης βαθμίδας μελών ΔΕΠ των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

  Με την αναδιατύπωση αυτή το ΔΣ του ΣΕΠΑΑ προτείνει:
  α) την επαναφορά της Δ΄ βαθμίδας Ερευνητή όπως αυτή καθιερώθηκε με το νόμο 1514/1985 ως εισαγωγική-δοκιμαστική περίοδος για τον νέο ερευνητή.
  β) τη μισθολογική εξίσωση ως προς το βασικό μηνιαίο μισθό μεταξύ Ερευνητών και μελών ΔΕΠ.

  2.
  «Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία 3ετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητείας τους ανανεώνεται μέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της».

  Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 §3 του παρόντος νομοσχεδίου επανέρχονται σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 16 και οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 του ν.1514/1985, όπως αυτά είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν έως την κατάργησή τους, το ΔΣ του ΣΕΠΑΑ προτείνει μετά το τέλος του εδαφίου: «…Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της» να προστεθεί ρητά το εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν.1514/1985: «Δικαιούνται όμως, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη της θητείας τους, να διορισθούν σε θέση προσωποπαγή επιστημονικού – τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του ανεξάρτητου ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δημόσιου τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ’ υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του Υπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας, αν η θέση, υπάγεται στο Υπουργείο αυτό, ή με κοινή απόφαση του Υπουργού αυτού και του συναρμόδιου υπουργού, αν υπάγεται σε άλλο υπουργείο ή φορέα που εποπτεύεται από άλλο υπουργείο». Με την προσθήκη αυτή δεν θα δημιουργείται αμφισβήτηση σχετικά με το δικαίωμα ερευνητών Γ´ βαθμίδας, σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας τους να διορισθούν σε θέση προσωποπαγή επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του ανεξάρτητου ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δημόσιου τομέα ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρου 17 §2 του ν.1514/1985.

  Άρθρο 29 §12β

  Αμέσως μετά το τέλος του εδαφίου της §12β προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη: «Ως επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 περίπτωση α´ του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α´), μπορεί να ορίζεται Ερευνητής βαθμίδας Α´, Β´, Γ´ του Ερευνητικού Κέντρου, ο οποίος συμμετέχει και ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 περιπτώσεις α´ και β´ του ίδιου άρθρου. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική ή άλλου είδους ερευνητική εργασία».

 • Άρθρο 29: Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

  Σχόλιο παραγράφου 1: To κάθε είδους προσωπικό στα ΕΚ πρέπει να προσλαμβάνεται με ανοικτή διαδικασία μετά από δημόσια προκήρυξη, με σαφή αναφορά στα προσόντα της θέσης, και όχι μόνο οι θέσεις ερευνητών ή ΕΛΕ.
  Τροποποίηση: «…Το κάθε κατηγορίας προσωπικό των ΕΚ προσλαμβάνεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα κάθε είδους προσόντα της θέσης.»

  Σχόλιο παραγράφου 2: Η πρόνοια περί «αποκλειστικής χρήσης» του τίτλου «ερευνητή» δημιουργεί συνθήκες «κλειστού επαγγέλματος» σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που προωθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική κινητικότητας των ερευνητών (διασυνοριακή – διαπεριφερειακή και μεταξύ πανεπιστημιακών – ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων φορέων), και βρίσκεται σαφώς σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύσταση της 11ης Μαρτίου 2005 «Χάρτα του Ερευνητή», που αποτελεί κριτήριο χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon 2020, η οποία έχει ήδη υπογραφεί από 15 ελληνικούς οργανισμούς (ως επί τω πλείστον Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα). Η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Σύσταση – παρότι μη υποχρεωτική εκ του ευρωπαϊκού πλαισίου – είναι πρακτικά επιβεβλημένη από το χρηματοδοτικό πλαίσιο Horizon 2020, και ως εκ τούτου η μη πλήρης εφαρμογή της από το Νόμο θέτει εν αμφιβόλω μελλοντικές συμμετοχές σε χρηματοδοτικές προτάσεις όλων των ερευνητικών φορέων της χώρας. Προς τούτο απαιτείται νομοτεχνική βελτίωση.

  Ενημερωτικά, σύμφωνα με τον ορισμό του «νέου ερευνητή» και του «πεπειραμένου ερευνητή» που παρέχονται στο «εγχειρίδιο Frascati» ισχύει:

  Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, χρησιμοποιείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός του όρου «έρευνα» που παρέχεται στο «εγχειρίδιο Frascati». Κατά συνέπεια, ως ερευνητές νοούνται «επαγγελματίες που καταγίνονται με τη σύλληψη της ιδέας ή τη δημιουργία νέων γνώσεων, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και με τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων». Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα σύσταση αφορά όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται επαγγελματικώς στον χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης, ανεξαρτήτως σταδίου επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ταξινόμησής τους. Συμπεριλαμβάνονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες «βασικής έρευνας», «στρατηγικής έρευνας», «εφαρμοσμένης έρευνας», «πειραματικής ανάπτυξης» και «μεταφοράς γνώσεων», καθώς και οι δραστηριότητες καινοτομίας και παροχής συμβουλών, εποπτείας και διδασκαλίας, διαχείρισης γνώσεων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων ή επιστημονικής δημοσιογραφίας.

  Γίνεται διάκριση μεταξύ των «νέων ερευνητών» και των «πεπειραμένων ερευνητών»:
  • ως «νέοι ερευνητές» ορίζονται οι ερευνητές που διανύουν τα 4 πρώτα έτη (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) της ερευνητικής τους δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εκπαίδευσης στην έρευνα
  • ως «πεπειραμένοι ερευνητές» ορίζονται οι ερευνητές με τουλάχιστον 4ετή πείρα στην έρευνα (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) από την κτήση του πανεπιστημιακού πτυχίου που τους επιτρέπει να κάνουν διδακτορική μελέτη, στη χώρα κτήσης του πτυχίου/διπλώματος, ή οι ερευνητές που διαθέτουν ήδη διδακτορικό, ανεξαρτήτως του χρόνου που απαιτήθηκε για την κτήση του.

  Σχόλιο παραγράφου 3: Τα ερευνητικά κέντρα, σύμφωνα με τον Ν. 4310/14 (άρθ. 47.1), όφειλαν εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας (εξαμήνου) να συντάξουν ή να προσαρμόσουν στις διατάξεις του Νόμου τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους και τον υποβάλλουν προς έγκριση, επί ποινή αναστολής της χρηματοδότησης. Για την αποφυγή δυσλειτουργιών, παρερμηνειών και καθυστέρησης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εν ισχύ διατάξεων του Νόμου 4310/14, και κυρίως προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση όλων των ΕΚ κάτω από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, προτείνουμε την κατασκευή προτύπου Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού για όλα τα ΕΚ και τυχόν διαφοροποιήσεις ανά ΕΚ να γίνουν επ’ αυτού.

  Προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος και της επιτάχυνσης κατασκευής του πρότυπου Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού, προτείνεται να συσταθεί επιτροπή για την κατασκευή του προτύπου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου και της ΓΓΕΤ, στην οποία να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων-Ιδρυμάτων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου.

  Τροποποίηση: βλ. προτεινόμενη προσθήκη ΣΕΙΤΕ: Άρθρου 25 παραγράφου 3.

  Σχόλιο παραγράφου 7: Μεγάλο μέρος του ειδικού επιστημονικού-τεχνικού προσωπικού των ΕΚ ήδη δρα ερευνητικά με την ιδιότητα του επικεφαλής έργου είτε ορίζεται ως «πεπειραμένος» ή «νέος» ερευνητής βάσει του ορισμού όπως αυτός αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Σύσταση της 11ης Μαρτίου 2005 «Χάρτα του Ερευνητή», η οποία έχει ήδη υπογραφεί από 15 ελληνικούς οργανισμούς (ως επί τω πλείστον Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), που αποτελεί κριτήριο χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαισίου Horizon 2020. Προς τούτου πρέπει να γίνει αναφορά και τις ερευνητικές εργασίες που εκτελεί το επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό.

  Τροποποίηση: «Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί εξιδεικευμένες τεχνικές, επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες….»

  Σχόλιο παραγράφου 12: Προκειμένου να μπει μία τελεία στην ατέρμονη (παράλογη) λογική της πρόσληψης σε ένα ΕΚ μίας νέας ή ενός νέου επιστήμονα, στο πλαίσιο ενός έργου, με το φορολογικό καθεστώς του «ελεύθερου επαγγελματία», επιβαρύνοντάς τον λανθασμένα με το ρίσκο ενός επιχειρηματία και τα άλλα επακόλουθα, ενώ κατ’ ουσία πρόκειται για μισθωτή εργασία, η Πολιτεία οφείλει να δώσει ένα τέλος στη καταχρηστική δυνατότητα πρόσληψης στα ΕΚ με συμβάσεις έργου (τα λεγόμενα «μπλοκάκια»). Προς τούτο, ο νέος ή η νέα επιστήμονας θα πρέπει να προσλαμβάνεται αρχικά με μίσθωση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, και με την παρέλευση ενός εύλογου διαστήματος με σύμβαση αορίστου χρόνου, μετάβαση η οποία ως γνωστόν δεν συνεπάγεται την επ’ αόριστο μονιμοποίησή του.

  Το πλήρες κείμενο του ΣΕΙΤΕ: http://www.forth.gr/se/pdfs/ΣΕΙΤΕ_2015-06-26_259.pdf

 • 26 Ιουνίου 2015, 13:25 | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ α. 29, κατά το μέρος που αφορά στους πανεπ. υποτρόφους:

  Στον ισχύοντα έως σήμερα ν. 4009/2011 ορίζονταν τα εξής:
  Άρθρο 29: για τις Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος
  «6. Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι..».
  Δοθέντων των ανωτέρω αλλά και του ελάχιστου προσωπικού του Ιδρύματός μας, αν πάψει η ισχύς της ως άνω διάταξης και δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις των συνεργατών που απασχολούνται στο Ίδρυμά μας ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι, θα κινδυνεύσει η λειτουργία αυτή καθαυτή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, λόγω έλλειψης προσωπικού. Υπογραμμίζεται, μάλιστα, ότι οι εν λόγω συνεργάτες μας έχουν, ήδη, εξειδικευθεί στα αντικείμενα που τους έχουν ανατεθεί, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα το Τ.Ε.Ι. Ως εκ τούτου και με βάση τις διατάξεις που έχουν τεθεί προς διαβούλευση, για την αντικατάσταση του προαναφερόμενου άρθρου, αντιπροτείνουμε τα εξής:
  Ως προς την τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, κατά το μέρος που αφορά στους πανεπιστημιακούς υποτρόφους:
  Επιστήμονες, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Διδακτορικού Διπλώματος είτε υποψήφιοι Διδάκτορες δύνανται να προσλαμβάνονται για τις έκτακτες επιστημονικές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. ως Ερευνητικοί Συνεργάτες δια πράξεως του οικείου Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ανάπτυξη της επιστήμης, της έρευνας της διδασκαλίας, του κλινικού έργου, την προώθηση, αξιοποίηση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τον εκσυγχρονισμό ανάπτυξης της γνώσης, την οργάνωση σεμιναριακών κύκλων επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή εργαστηριακού χαρακτήρα.
  Μεταβατική διάταξη: Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ήτοι για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του εκάστοτε Ιδρύματος, οι συμβάσεις των πανεπιστημιακών υποτρόφων, οι οποίοι απασχολούνται στα Ιδρύματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος και με βάση το προϊσχύσαν καθεστώς, δεν θίγονται. Παραμένουν σε ισχύ και δύναται να ανανεωθούν με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο ακαδημαϊκά έτη.

  Με τιμή,
  Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
  Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας

 • 26 Ιουνίου 2015, 11:45 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

  Παρ.1. Συμφωνούμε με τις σχέσεις εργασίας όπως ορίζονται καθώς δεν αναφέρονται μορφές «ελαστικής» εργασίας (μπλοκάκια, τίτλοι κτήσης) οι οποίες έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το προηγούμενο διάστημα.

  • Το Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό προσωπικό που πλαισιώνει τα εργαστήρια και εμπλέκεται άμεσα στην ερευνητική διαδικασία θα πρέπει να αναφέρεται πλέον εκτενέστερα και πιο συγκεκριμένα ως προς τις κατηγορίες, το σκοπό, τα προσόντα και τη διαδικασία εξέλιξής του κατά αναλογία προς τους ερευνητές.
  • Θα πρέπει πλέον να αποσαφηνιστεί ο σκοπός ύπαρξης και σε ποια κατηγορία υπάγονται οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Θεωρούμε πως παρότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην ερευνητική διαδικασία, η συγκεκριμένη κατηγορία πρακτικά δεν υφίσταται λόγω του εξαιρετικά μικρού και μη ανανεώσιμου αριθμού επιστημόνων που την απαρτίζουν.
  • Να προστεθεί και για το ερευνητικό προσωπικό αντίστοιχη διάταξη με εκείνη της παραγράφου 14 του άρθρου 13 των τροπολογιών που αφορά τις κρατήσεις της αποζημίωσης τήρησης βιβλιοθήκης των εκπαιδευτικών.
  • Το επίδομα βιβλιοθήκης του ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών Κέντρων ΝΠΔΔ επεκτείνεται και στους υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ, μόνιμους ή με σχέση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, των Κέντρων αυτών. Το επίδομα βιβλιοθήκης πρέπει να δίδεται και στους ΠΕ, ΤΕ, μόνιμους ή με σχέση αορίστου χρόνου ιδ. Δικαίου υπαλλήλους για τον ευνόητο λόγο ότι και αυτοί χρειάζεται να ενημερώνονται συνεχώς για τις επιστημονικές – ερευνητικές εξελίξεις.
  • Η ρύθμιση που αφορά την καθιέρωση υποχρεωτικής 20ωρης εβδομαδιαίας παρουσίας στην εργασία των ερευνητών να επεκταθεί και στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται άμεσα στα ερευνητικά προγράμματα. Αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα της αδυναμίας δικαιολόγησης απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού σε περισσότερα από ένα προγράμματα ενώ θα έχει και ευεργετική επίπτωση στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το προσωπικό αυτό εκτελεί ερευνητική δραστηριότητα έχοντας αντίστοιχα προσόντα με Ερευνητές και ΕΛΕ αλλά αποκλείεται λόγω σχέσης εργασίας που είναι απολύτως άδικο.
  • Να προβλεφθεί διάταξη που θα αποκαθιστά την εργασιακή σχέση μακροχρόνια συμβασιούχων ορισμένου χρόνου αλλά και έργου οι οποίοι παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ερευνητικών φορέων, έχουν τεχνητά και στρεβλά “βαφτιστεί” συμβασιούχοι λόγω νομοθετικών παρεμβάσεων. Να δοθεί μέριμνα ούτως ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να ενταχθούν στο μόνιμο δυναμικό των ερευνητικών φορέων εφόσον αποδεδειγμένα καλύπτουν «κενές» θέσεις που προβλέπονται στα οργανογράμματα των αντίστοιχων φορέων.
  • Με δεδομένη τη βούληση της κυβέρνησης για μετατροπή όλων των ΙΔΑΧ σε μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους δε θα πρέπει οι Συμβάσεις Εργασίας ΙΔΑΧ να αποτελούν επιλογή εργασιακής σχέσης στο δημόσιο και άρα θα πρέπει να καταργηθούν. Οι δε θέσεις τους θα πρέπει να είναι απόλυτα καθορισμένες από επικυρωμένα οργανογράμματα τα οποία θα αναπροσαρμόζονται ανά 5ετία σύμφωνα με τις ανάγκες και δραστηριότητες του εκάστοτε ερευνητικού φορέα (ΑΡΘΡΟ 29).
  • Επίσης οι Συμβάσεις Εργασίας ΙΔΟΧ θα πρέπει να είναι ο κανόνας στους συμβασιούχους, ενώ οι έργου θα πρέπει να αφορούν αυστηρά εργολαβική σχέση και όχι υπαλληλική ή εξαρτημένης εργασίας (ΑΡΘΡΟ 39, ΠΑΡ. 12 – ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΕΡΓΟΥ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΧΕΣΗ (πραγματικά έκτακτες ανάγκες, υποτρόφους, αλλοδαπούς) ). Προτείνουμε να προηγείται έκθεση αιτιολόγησης από τον εκάστοτε διευθυντή ινστιτούτου ώστε να αιτιολογείται η αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου σε ερευνητικό προσωπικό. Το παρόν νομοσχέδιο δεν επιλύει το πρόβλημα των εργαζομένων που ενώ εκτελούν εξαρτημένη εργασία (κατ’ουσίαν είναι μισθωτοί) αντιμετωπίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες!
  • Επαναφορά της Δ βαθμίδας ερευνητή (δόκιμου ερευνητή) που είχε καταργηθεί (ΑΡΘΡΟ 29)
  • Δυνατότητα του Ερευνητή να καθορίζεται κύριος επιβλέπων σε διδακτορική διατριβή

 • 25 Ιουνίου 2015, 19:51 | Αθηνά

  Αξιοποιείστε κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτοριών στο χώρο της Εκπαίδευσης. Στο χώρο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί σωρεία ερευνών που παραμένουν ανενεργές, συμπεράσματα που δεν έχει λάβει κανείς υπόψη του για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής.
  Προταση:
  -αποδελτίωση ερευνών που αποτυπώνουν παραμέτρους σχετικά με τη λειτουργία των ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στελέχωση ερευνητικών εκπαιδευτικών κέντρων με τους παραπάνω (κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών) με εργασίες και ερευνητικό έργο σχετικό με την εκπαιδευτική πολιτική και το εκπαιδευτικό έργο.

 • 25 Ιουνίου 2015, 17:27 | Σύλλογος Προσωπικού ΕΑΑ

  Το υπηρετούν προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους (ειδικό επιστημονικό-τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό, βοηθητικό) λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων, του είδους και της μορφής εργασίας τους, πρέπει να εξαιρείται από τις ρυθμίσεις που αφορούν τον καθορισμό ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου με τον περιορισμό ότι ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας θα ανέρχεται σε 40 ώρες κατανεμημένες ισόποσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες.

 • 24 Ιουνίου 2015, 12:58 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ

  Το σχόλιο αφορά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12β του παρόντος άρθρου.
  Η διαδικασία πρόσκλησης , αξιολόγησης ,διάρκειας των υποτροφιών, υποχρεώσεων των υποτρόφων κλπ , προβλέπονται στη Υ.Α. της παραγράφου 9 του άρθρου 28 του τροποποιούμενου νόμου 4310/2014… Ως εκ τούτου οι αποφάσεις του Δ.Σ. , στις οποίες αναφέρεται η ελεγχόμενη διάταξη , θα πρέπει να κινούνται στο πλαίσιο της Υ.Α. , που προαναφέρθηκε. Για τον λόγο αυτό και για εσωτερική συνέπεια των διατάξεων του νόμου, θα πρέπει να μπεί ενδιάμεσα ή στο τέλος του κειμένου η φράση «…στο πλαίσιο των προβλέψεων της Υ.Α. της παραγράφου 9, του άρθρου 28…» .
  Επίσης θα πρέπει να απαλειφθεί η τελευταία πρόταση του ανωτέρω εδαφίου, που αφορά την χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς φοιτητές , γιατί έρχεται σε αντίθεση με την διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του τροποποιούμενου νόμου 4310/2014, που ορίζει ότι οι υποτροφίες, που χορηγούνται από τα Ε.Κ. αφορούν μόνο την λήψη μεταδιδακτορικού διπλώματος ή την λήψη διδακτορικού και όχι απλού πτυχίου… Η χορήγηση υποτροφίας για λήψη μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού τίτλου είναι κατά την γνώμη μου και το πλέον αρμόζον για τον ρόλο και την φύση ενός Ε.Κ.

 • 24 Ιουνίου 2015, 09:39 | Γιώργος Κατσαμάκης

  Στο προσωπικό των ερευνητικών κέντρων δεν αναφέρεται πουθενά το ειδικευμένο προσωπικό των βιβλιοθηκών/κέντρων τεκμηρίωσης που κατά κανόνα υπάρχουν σε όλα για να υποστηρίζουν το ερευνητικό έργο. Το πρόβλημα είναι γενικό στο ν/σ, αφού οι βιβλιοθήκες φαίνονται να αγνοούνται. Πώς νοείτε έρευνα χωρίς οργανωμένες πηγές πληροφόρησης; Βρίσκω παράξενο να περιγράφονται ερευνητές, διοικητικοί, εξωτερικοί, μεταπτυχιακοί συνεργάτες και να αγνοούνται εντελώς οι βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκονόμοι

 • Επί του 12α:

  Τα διάφορα προγράμματα που δίνουν αυτές τις θέσεις στους μεταδιδάκτορες (π.χ. Θαλής, Πυθαγόρας κτλ) θα πρέπει να γίνουν μόνιμες θέσεις για κάποιους από τους μεταδιδάκτορες. Επίσης, τα επιμήσθια τψν μόνιμων ερευνητών/μελών ΔΕΠ θα πρέπει να καταργηθούν.

  Με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν οι νεότεροι ερευνητές από το πατρονάρισμα των μεγαλοκαθηγητών και θα γυρίσουν κάποιοι νέοι Έλληνες ερευνητές από το εξωτερικό.

 • Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 αποκλείονται οι καλλιτέχνες-ερευνητές. Θα πρέπει να συμπληρωθεί αντίστοιχα και σε συνδυασμό με ότι ισχύει με το άρθρο 27 με τα μέλη ΔΕΠ.

 • 18 Ιουνίου 2015, 18:31 | Δημήτριος Παναγόπουλος

  Ένας που έγινε ΙΔΑΧ ή ΕΔΙΠ σε ΑΕΙ και υπηρετεί σε Ερευνητικό Κέντρο ως Αποσπασμένος, αποτελεί Υπηρετούν Προσωπικό του Κέντρου για το διάστημα της απόσπασής του και αν όχι με ποια λογική (αφού σαν φυσική παρουσία βρίσκεται εκεί και παράγει έργο εκεί)?