Άρθρο 19 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα αρχεία και οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές, μεταφέρονται, ως εξής:α) των Π.Ε.Κ., των ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ., των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άρθρο 19 – Μεταβατικές διατάξεις.