Άρθρο 19 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα αρχεία και οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές, μεταφέρονται, ως εξής:
α) των Π.Ε.Κ., των ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ., των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των γραμματειών των σχολικών συμβούλων, στα πλησιέστερα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
β) των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
γ) των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των Σ.Σ.Ν., των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., στα Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής ευθύνης των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια περιοχή ευθύνης προβλέπονται περισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ., η μεταφορά γίνεται στο πρώτο Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τη σειρά που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 6.
2. Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μεταφέρονται και εντάσσονται στις θέσεις προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 9, όπως αυτές κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής σύμφωνα με την περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18. Αν στα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής δεν προβλέπονται, ύστερα από την κατανομή, αντίστοιχες θέσεις προσωπικού, οι θέσεις που κατέχει το προσωπικό αυτό μεταφέρονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. και μετατρέπονται σε προσωποπαγείς, οι οποίες διατηρούνται μέχρι τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των προσώπων που τις κατέχουν. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., κάτοχοι των προσωποπαγών αυτών θέσεων, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22.
3. Για τη μεταφορά των θέσεων και του προσωπικού που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Το πάσης φύσης προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις υπηρεσίες και τις οργανικές μονάδες που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, μεταφέρεται στις υπηρεσίες υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 1 και υπηρετεί σε αυτές έως τη λήξη της απόσπασής του.
5. Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 μπορεί να λύονται αζημίως για το Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76).
6. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες μεταφέρονται τα αρχεία, οι θέσεις και το προσωπικό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στις καταργούμενες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες, καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δημόσια περιουσία. Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υποδοχής εκδίδουν πράξεις και αναθέτουν την πραγματοποίηση υλικών ενεργειών σε υπαλλήλους των καταργούμενων υπηρεσιών και οργανικών μονάδων.
7. Συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες ή τις οργανικές μονάδες που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τις υπηρεσίες υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 1, οι οποίες θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, καθώς και δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων για τη χρηματοδότηση των πράξεων αυτών. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.
8. Οι σχολικοί σύμβουλοι, καθώς και οι υπηρεσίες και οι οργανικές μονάδες που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17, πλην των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. κατά περίπτωση, ανάλογα με την υπηρεσία υποδοχής σύμφωνα με την παρ. 1.
9. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έως την απόσπαση των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14.
10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παρ. 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η-9-2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
11. Από την παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17, λήγουν οι θητείες των σχολικών συμβούλων, καθώς και των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων υπηρεσιών ή υπηρεσιακών μονάδων. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Σχολικών Συμβούλων, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου κατέχουν οργανική θέση.
12. Τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Κ.Π.Ε. που μετατρέπονται σε Κ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17, υπηρετούν στα Κέντρα αυτά και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έως τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και τον ορισμό των Προϊσταμένων τους, οπότε και λήγει η θητεία τους. Το διοικητικό προσωπικό και τα αρχεία των Κ.Π.Ε. παραμένουν στα Κ.Ε.Α. Τα Κ.Ε.Α. συνεχίζουν να υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις που υλοποιούνται από τα Κ.Π.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 7.
13. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008 λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου.
14. Οι θητείες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ως υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας και πολιτιστικών θεμάτων στις διευθύνσεις εκπαίδευσης λήγουν την 31η-8-2018.
15. Όπου στις διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται η συμμετοχή Σχολικού Συμβούλου, από τη λήξη της θητείας τους νοείται η συμμετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.
16. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) προβλέπεται η συμμετοχή σε υπηρεσιακό συμβούλιο: α) Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής, β) Σχολικού Συμβούλου αα) προσχολικής αγωγής ή ββ) δημοτικής εκπαίδευσης και γ) Σχολικού Συμβούλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τη λήξη της θητείας των Σχολικών Συμβούλων νοείται η συμμετοχή: α) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, β) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) ή ββ) Δασκάλων (ΠΕ 70) και γ) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή σε υπηρεσιακό συμβούλιο Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη λήξη της θητείας των Προϊσταμένων αυτών νοείται η συμμετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από κλάδο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
17. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λήξη θητείας ή παύση άσκησης καθηκόντων, αυτή επέρχεται αζημίως για το Δημόσιο.
18. Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου.

 • 27 Μαρτίου 2018, 22:40 | Χριστίνα Γάρδια

  Τομείς όπως η Υγεία, το Περιβάλλον και ο Πολιτισμός πρέπει να ενισχύονται γιατί η προάσπισή τους δημιουργεί συνθήκες για μια καλύτερη ζωή.Μήπως η ελπίδα και η προσμονή για κάτι τέτοιο είναι περιττή στις μέρες μας; Αναμφίβολα όχι.Τα οφέλη από την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους δασκάλους τους είναι καθοριστικής σημασίας.Σκεφτείτε το πριν προχωρήσετε σε τέτοιες ενέργειες.

 • 27 Μαρτίου 2018, 22:30 | Άννα Δαοπούλου

  Θεωρώ πως η κατάργηση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων ζημιώνει την εκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό.Λιγοστευει τα κίνητρα των εκπαιδευτικών όλων για δημιουργικές συνεργασίες ,για δράσεις που διευρύνουν την παιδεία κι όχι την εκπαίδευση των μαθητών.Το σχολείο έχει ανάγκη απο ποικιλία δραστηριοτήτων.Αυτο είναι κίνητρο και για τους μαθητές που έχουν βασική ανάγκη να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους ,να λειτουργούν ομαδικά,να πειραματίζονται και να γνωρίζουν νέα γνωστικά αντικείμενα.Το όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο αν λάβουμε υπόψη όψιν πως πολλά παιδιά μέσα από τέτοιες δραστηριότητες ανέδειξαν το ταλέντο τους , παιδιά με ειδικές ικανότητες μπόρεσαν ισότιμα να προσφέρουν κάτι που τις περισσότερες φορές είναι ανέφικτο μέσα στα στενά πλαίσια του διδακτικού προγράμματος.
  Είμαι εκπαιδευτικός Μουσικής και ανεξαρτήτως ειδικότητας υπερασπίζομαι το θεσμό έχοντας δει προσωπικά και όχι μόνο το τεράστιο όφελος του.

 • 27 Μαρτίου 2018, 10:47 | Ιωάννα Κυρίτση

  Οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων άνθρωποι απόλυτα καταρτισμένοι και οικείοι για μας.Τόσα χρόνια κοντά μας,μας παροτρύνουν να δοκιμάζουμε νέα πράγματα.Είναι η κινητήριος δύναμή μας για να ξεφύγουμε από τα τετριμμένα.Αυτό που θέλουν όμως κάποιοι είναι εκπαιδευτικούς χωρίς καθοδήγηση και όραμα.Η ώθηση στο έργο μας ήταν ο κόπος αυτών των ανθρώπων και η χαρά τους όταν κάναμε κάτι διαφορετικό.Μη μας τους στερήσετε.

 • 27 Μαρτίου 2018, 09:55 | Διονύσης Μεσσάρης

  Πως μπορείς να κατανοήσεις αυτούς που χορεύουν όταν δεν μπορείς να ακούσεις τη μουσική ?

 • 27 Μαρτίου 2018, 06:39 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Οι Υπέυθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων προσφέρουν ανεκτίμητη βοήθεια στους εκπαιδευτικούς καθώς μας στηρίζουν και μας καθοδηγούν με το πλήθος σεμιναρίων που διοργανώνουν. Η παρουσία τους απαραίτητη για να προαχθεί η γνώση τόσο τω εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών .

 • 26 Μαρτίου 2018, 23:59 | Χουλιαρα Ελένη

  Σε μια εκπαίδευση με τόσα προβλήματα και παθογένειες είναι κατά την άποψή μου παράλογο να καταργείται μία από τις ελάχιστες δομές που έχουν να επιδείξουν ουσιαστικό έργο και αποτελέσματα, αυτή των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπ., Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων. Οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο, βρίσκονται δίπλα στους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν, εμπνέουν και επιμορφώνουν. Άσχετα από το πόσοι καταθέτουν την άποψή τους στη διαβούλευση, αυτοί που έχουν κερδίσει από τη δομή είναι χιλιάδες.

 • 26 Μαρτίου 2018, 23:09 | Παναγιώτα Μακρή

  Επιθυμώ οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας να παραμείνουν στις θέσεις τους καθώς αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες των εκπαιδευτικών, με ιδέες σύγχρονες, πρωτότυπες, επικοινωνιακές και προγράμματα άμεσα και βιωματικά με οφέλη σημαντικά τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο, κυρίως, για τους μαθητές μας και αυριανούς δραστήριους και ενεργούς πολίτες της χώρας μας και του κόσμου που τόσο έντονα ταλαιπωρείται στις μέρες μας.

 • 26 Μαρτίου 2018, 22:33 | Σταύρος Κουταντώνης

  Κε υπουργέ, είμαι ένας εκπαιδευτικός που εθελοντικά και χωρίς να προσμετρώνται στις διδακτικές μου ώρες υλοποιώ κάθε χρόνο σχολικά προγράμματα. Είναι νομίζω περιττό να εξηγήσω την σπουδαιότητα αυτών των προγραμμάτων και το πόσα οι μαθητές μαθαίνουν από αυτά. Εγώ θα ήθελα να τονίσω πως οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με αυτά τα προγράμματα βελτιώνονται και στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου. Οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων μας στηρίζουν χρόνια σε όλες αυτές τις δράσεις και εξασφαλίζουν όλες τις προϋποθέσεις και τις άδειες που χρειάζονται για την τέλεια υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων. Θα ήταν λοιπόν τραγικό λάθος η κατάργηση αυτών των θέσεων. Αν σταματήσουν αυτά τα προγράμματα η παιδεία θα κάνει βήματα πίσω.

 • 26 Μαρτίου 2018, 22:15 | Μιχάλης Σπανουδάκης

  Η κατάργηση των θέσεων υπευθύνων των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας αποτελεί μεγάλο σφάλμα για την παιδεία μας και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Τα άριστα αποτελέσματα των προσπαθειών των ακούραστων και πρόθυμων αυτών ανθρώπων που τόσο εύστοχα πέτυχαν μέσα από διδακτικές μεθόδους σύγχρονες, δημιουργικές, επικοινωνιακές, βιωματικές και διαισθητηριακές, είναι ορατά τόσο στη δουλειά των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους όσο και στο μυαλό αλλά, προπάντων, στην ψυχή των μαθητών μας που κουβαλούν στην ενήλικη ζωή τους και γίνονται οχήματα για την πρόοδο και ανάπτυξη της κοινωνίας μας.
  Θεωρώ ότι οι ακούραστοι και πολύτιμοι αυτοί άνθρωποι πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους καθώς αποτελούν φάρους και καθοδηγητές όλων μας, εκπαιδευτικών και μαθητών!

 • Η πρότασή σας για κατάργηση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά την προσωπική μου άποψη και μετά από 25 συναπτά έτη άσκησης του λειτουργήματός μου ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Επαίδευσης, θεωρώ ότι αποτελεί καταδικαστική ενέργεια για το σχολείο του μέλλοντος. Η σχολική πραγματικότητα με τα προγράμματα αυτά των σχολικών δραστηριοτήτων εμπλουτίζεται πραγματικά και διαμορφώνει αξίες και αρχές πανανθρώπινες, αλλάζει προς το καλύτερο η διδακτική πράξη, οι μαθητές μαθαίνουν διαφορετικά, πραγματικά και παραγωγικά. Τους ξεκολλάει στην κυριολεξία από τα θρανία, έρχονται κοντά στην ευρύτερη κοινωνία και τους προβληματισμούς της, ψάχνουν, ερευνούν και μαθαίνουν «πώς να μαθαίνουν». Αλλά και σ’ εμάς τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προσφέρει τη δυνατότητα της διά βίου μάθησης, μιας και ο κόσμος μας συνεχώς εξελίσσεται και εμείς πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε τις καινούριες προκλήσεις. Είναι μια λανθασμένη πολιτική και εκπαιδευτική απόφαση η κατάργηση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

  Με εκτίμηση,
  Βλαχαντώνη Γεωργία, εκπαιδυτικός ΠΕ7

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:49 | Παναγιώτα Μακρή

  Επιθυμώ οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Αγωγής, Πολιτιστικών Θεμάτων και Αγωγής Υγείας να παραμείνουν στις θέσεις τους καθώς αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες των εκπαιδευτικών, με ιδέες σύγχρονες, πρωτότυπες, επικοινωνιακές και προγράμματα άμεσα και βιωματικά με οφέλη σημαντικά τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο, κυρίως, για τους μαθητές μας και αυριανούς, δραστήριους και ενεργούς, πολίτες της χώρας μας και του κόσμου που τόσο έντονα ταλαιπωρείται στις μέρες μας.

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:25 | ΞΥΛΟΚΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Αντιπαραθέτω στην κατάργηση του θεσμού των Υπευθύνων και της αλλαγής του θεσμού των ΚΠΕ πραγματικούς αριθμούς .Μόνο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τα έτη 2009 έως και 2014 από τα απολογιστικά στοιχεία των ΚΠΕ και Υπευθύνων Π. Ε. διαπιστώνουμε ότι σε επιμορφωτικές δράσεις και των δύο αυτών θεσμών που ανέρχονται σε 5065 έλαβαν μέρος 146.061 Εκπαιδευτικοί . Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στα σχολικά προγράμματα και στις επιμορφωτικές επισκέψεις των ΚΠΕ ανέρχονται σε 1.348.751 . Ας προβληματιστούν λοιπόν οι ιθύνοντες από τον όγκο των επωφελούμενων και ας επανεξετάσουν το θέμα . Η προσφορά και το έργο των ΚΠΕ και των Υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων είναι ανεκτίμητο .

 • 26 Μαρτίου 2018, 21:23 | Κωνσταντινα Θεοδωρου

  Πραγματικά,δεν αντιλαμβάνομαι τι κερδίζει η εκπαίδευση από την κατάργηση και αυτού!!Οι υπευθυνοι Αγωγής,Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών οργάνωναν πάντα εκπαιδευτικά σεμινάρια πολύ εδιαφέροντα και εποικοδομητικά.Οι γνώσεις μου π.χ στις Πρώτες βοήθειες(και όχι μόνο) οφείλονται στις δράσεις αυτών των συναδέλφων.Με την βοήθειά τους μπορούμε όλα αυτά τα χρόνια να προσφέρουμε κάτι παραπάνω στους μαθητές μας.Η κατάργηση τους σε ποιον προσφέρει και τι;

 • 26 Μαρτίου 2018, 19:53 | Παναγγιώτα Κ.

  Ο θεσμός των υπεύθυνων σχολικών προγραμμάτων στην πορεία των ετών που υπάρχει λειτούργησε παρωθητικά και δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, έχοντας εμπλουτιστεί ο θεσμός με ημερίδες, σεμινάρια, συνεργασίες με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς έδωσε ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με ενδιαφέροντες θεματικές και προβληματισμούς που ενέταξαν σταδιακά στην εκπαίδευση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 18:21 | Σίσσυ Τσιφλίδου

  Ο αποκεντρωμένος αυτός θεσμός συνέβαλε επί σειρά ετών στη διαμόρφωση μιας πολιτισμικής κουλτούρας στην εκπαίδευση. Έδωσε βήμα και στήριξε τον εκπαιδευτικό. Το σημαντικό για μένα ήταν η διαρκής του ανατροφοδότηση από την βάση και τις επιστημονικές μελέτες και έρευνες. Είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα και όραμα. Έχοντας πάνω από 20 χρόνια εμπειρία σε τέτοια προγράμματα μόνο όφελος αποκόμισα σαν εκπαιδευτικός και σαν άνθρωπος. Είναι ακατανόητο σε έναν κόσμο που ζητά την αποκέντρωση εμείς να πισωγυρίζουμε στον συγκεντρωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και των δομών…

 • 26 Μαρτίου 2018, 17:42 | Κωνσταντίνος Ευαγγελάτος

  Δεν είμαι εκπαιδευτικός με τη στενή έννοια του όρου και συγχωρήστε με για πιθανώς λανθασμένη χρήση της εκπαιδευτικής ορολογίας. Ένας απλός μαέστρος χορωδίας, συνθέτης και καθηγητής Ανωτ. Θεωρητικών και Σύνθεσης σε ωδεία είμαι.
  Έχω ζήσει όμως από κοντά την μορφωτική επανάσταση που έχει γίνει στα σχολεία –κυρίως στον τομέα της ειδικότητάς μου- τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια μέσω των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και έχω μείνει εντυπωσιασμένος από τα αποτελέσματα. Και από ό,τι πληροφορούμαι το ίδιο συμβαίνει και στους υπόλοιπους τομείς (υγείας και περιβάλλοντος).
  Πιστεύω ότι η κατάργηση των προγραμμάτων αυτών στο χώρο της σχολικής κοινότητας είναι εκδήλωση μιας μορφής σκοταδισμού που δεν αρμόζει σε αριστερή κυβέρνηση!
  Μια ενέργεια που στρέφεται κάθετα εναντίον κάθε μορφής εθελοντισμού εκμηδενίζοντας την ανιδιοτελή επιστημονική και εξειδικευμένη προσφορά –αλλά και συμμετοχή- χιλιάδων εκπαιδευτικών που άοκνα τόσα χρόνια κατέθεταν την ψυχή τους σε αυτή την υπόθεση. Και πετάει στα σκουπίδια χιλιάδες προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων που, αν όχι τον κρατικό, ζημειώνει ανυπολόγιστα τον ελληνικό πολιτισμικό μας προϋπολογισμό .
  Πρόκειται για μια προαναγγελία πολιτισμικού θανάτου!
  Μα λίγα λόγια: Ισοδυναμεί με το κλείσιμο της ΕΡΤ!

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:07 | Σοφία Ευθυμιάδου

  κ.Αξιότιμε Υπουργέ

  με την πρότασή σας για κατάργηση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων μαζί καταργείτε και τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και θα οφείλετε μια εξήγηση στους μαθητές , στους εκπαιδευτικούς και στην κοινωνία.
  Η Υγεία, το Περιβάλλον και ο Πολιτισμός είναι οι κρισιμότεροι τομείς για τους οποίους πρέπει να μεριμνήσει κάθε ανθρώπινη κοινωνία που επιθυμεί πρόοδο , ανάπτυξη και εξέλιξη.

  με βαθιά εκτίμηση

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:03 | Δήμητρα Μόdσχου

  Οι υπεύθυνοι σχολικων δραστηριοτήτων είναι προστιθέμενη αξία στην σχολική πραγματικότητα και θεωρώ ότι είναι λανθασμένη πολιτική.Πρέπει να συνυπολογίσετε την προστιθέμενη αξία για τους μαθητές.Η διαφορετική κουλτούρα,που διαμορφώνουν οι μαθητές σε συνδυασμό με την μαθησιακή και διδακτική προοπτική των εκοσιδευτικών οπως αυτές υλοποιούνται απο τους υπεύθυνους τβν σψολικβν δρσσυητιοτήτβν αλλάζουν θετικότερα τη διδακτική πράξη.Επίσης,ολα οσα πραγματοποιουνται είναι σε εθελοντική βάση και όλα γίνονται με μεράκι και αγάπη εκτός εργασιακού χρόνου.Δώστε τη δυνατότητα συνέχισης αυτής της θεσμοθετημένης δομής και φροντίστε να συνυπολογίσετε το κενό που θα δημιουργηθεί διότι δεν έχετε αντιπρόταση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:01 | Πέτρος Ελευθερίου

  Οι υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων είναι απαραιτητοι σε κάθε σχολείο που προάγει την παιδεία και τον πολιτισμό. Ενισχύστε τους και μην τους καταργείτε.Προσφέρουν τόσα πολλά που ούτε καν φαντάζεστε.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:00 | Σταματοπούλου Γ.

  Ως Υπεύθυνη Αγ. Υγείας Π.Ε. Δυτικής Αττικής προσφέρω την ετήσια αξιολόγησή μου για οποιονδήποτε θεώρησε «περιττό» το έργο των Υπευθύνων Α.Υ. , Π.Ε. Π.Θ. και Σ.Δ. όπως και Σ.Σ.Ν. Αξιολόγηση που δεν προτυπεί αλλά είναι η καθημερινότητα όλων των συναδέρφων μου όλων των δράσεων για 20 συναπτά έτη. Έργο που δεν στηρίχθηκε από την Πολιτεία ούτε οικονομικά (ΧΩΡΙΣ επίδομα και με άπειρες ώρες σεμιναρίων εκτός ωραρίου αμισθί), ούτε ηθικά (απαξίωση και με ασαφές θεσμικό πλαίσιο).
  Είμαι περήφανη γιατί προσπαθήσαμε να αλλάξουμε επίπεδο παιδαγωγικού πλαισίου στα παιδιά: είτε έξω από την τάξη , είτε μέσα στον εαυτό τους, είτε κάνοντας πρωτογενή πρόληψη, είτε καλλιεργώντας κουλτούρα πολιτισμού.
  Πηγαίνοντας ένα βήμα πίσω και παρατηρώντας τις νέες δομές με προβληματίζει το εξής: η παντελής έλλειψη αποκεντρωμένου συστήματος που διοικητικά και παιδαγωγικά έχει πολλά προβλήματα. Η παιδαγωγική του δυστοκία όμως είναι η σημαντικότερη: πώς και από ποιους θα υποστηριχθούν μακρινές περιοχές μια που τα περισσότερα κέντρα θα είναι μακριά από τις σχολικές μονάδες ή καλύπτουν τεράστιες περιοχές και θα είναι υποστελεχωμένα; Πώς θα βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός στην καθημερινότητά του από ανθρώπους που δεν γνωρίζει και δεν γνωρίζουν τη φυσιογνωμία του παιδαγωγικού μικροκλίματός του ή που συχνά δεν είναι ΚΑΝ εκπαιδευτικοί;Πώς θα κάνουμε τα παιδιά μας να αναπνεύσουν όταν τους στερούμε το οξυγόνο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων;

  Με εκτίμηση και σεβασμό στο έργο όλων μέσα και έξω απο την τάξη
  Γωγώ Σταματοπούλου

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:00 | Τσιουπρου Αννα

  Οι Συμβουλευτικοι Σταθμοι Νεων αποτελουν μια δομη νευραλγικης σημασιας αφου στηριζει ουσιαστικα μαθητες ,οικογενειες και συνεπως το εργο του σχολειου. Εχει τοσα χρονια υποστηριξει ψυχολογικα κι εχει συμβαλει στην αποτροπη οδυνηρων και δυσεπιλυτων προβληματων . Ειναι πολυ λυπηρο μια δομη τετοιας σημασιας με τετοια αποτελεσματα και διαχυση μεσα απο βιωματικες δρασεις να μετατραπει σε κατι απροσωπο και αναποτελεσματικο. Οι ανθρωποι που τα στελεχωνουν ειναι ανθρωποι με ψυχη ,δυναμη και βαθεια γνωση.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:59 | Αλέξανδρος Β.

  Ως εκπαιδευτικός έχω να πω ότι είναι ένα τεράστιο λάθος όλο το άρθρο 19 και ειδικά οι παράγραφοι 2, 8, 12 και 14. Αφήστε τους ανθρώπους αυτούς να προσφέρουν ανεκτίμητη δουλειά στην ελληνική παιδεία που τόσο πολύ υποφέρει.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:58 | Σοφοκλής Ελευθερατος

  Σήμερα ένα σχολείο που ψυχοραγει και που καθημερινά δείχνει να χάνει το βηματισμό του οι σκέψεις του υπουργείου για την κατάργηση των υποστηρικτών θεσμών πολιτισμού, υγείας και περιβάλλοντος είναι μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση καθώς ούτε συμβάλλουν σε μια πιο ποιοτική παιδεία ούτε προάγουν το εκπαιδευτικό έργο. Ειναι μια ακόμη απόφαση χωρίς σχέδιο και χωρίς όραμα.Κριμα για τους μαθητές μας που μέσα από τους θεσμούς αυτούς έβρισκαν μια διέξοδο στις παιδαγωγικές αναζητήσεις τους.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:56 | Αντωνία Δαρδιώτη

  Η κατάργηση του θεσμού των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων θα έχει
  άμεσο αντίκτυπο στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων γιατί με τον περιορισμό της υποστήριξης της Εκπαίδευσης για την Αειφορία μόνο από τα ΚΕΑ και ελάχιστους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου δεν θα είναι εκ των πραγμάτων εφικτή. Η αυτονομία της σχολικής μονάδας σε αυτές τις δράσεις απαιτεί μεταβατικό χρονικό διάστημα και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων.

  Αντωνία Δαρδιώτη
  Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:56 | Ελένη Στρατίδου

  Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τη λειτουργία των ΚΠΕ και των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων. Τη δουλειά που κάνουν αυτοί κανείς άλλος εργαζόμενος δεν κάνει. Μην τους καταργείτε.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:55 | Καλλιόπη Βλάχου

  Οι υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας έχουν προσφερει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια στην εκπαίδευση. Με τα πολύ χρήσιμα σεμινάρια των εκπαιδευτικών,που έχουν οργανώσει, τα προγράμματα και τις σχολικές δραστηριότητες που έχουμε πραγματοποιήσει με την πολύτιμη βοήθειά τους, έχουν βοηθήσει σημαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια του μαθητή ,που είναι άλλωστε και ο απώτερος στόχος της εκπαίδευσης. Η κατάργηση του θεσμού, θα πάει την εκπαίδευση των μαθητών μας, πολλά χρόνια πίσω.Στην εποχή που διανύουμε με την έξαρση πολλών φαινομένων βίας και πολλών άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών μας , η παρουσία των παραπάνω υπευθύνων , κρίνεται απαραίτητη , όσο ποτέ άλλοτε.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:55 | Γιάννης, Αγγελική, Χρυσούλα

  Είναι κρίμα να ακυρώνεται ο κόπος, η προσφορά και το όραμα όλων των εκπαιδευτικών και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων που οικειοθελώς τόσα χρόνια προσπαθούν να αναδείξουν ό,τι καλύτερο στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:54 | Πέτρος Μπενέτος

  Αντί να κατακρεουργήσουμε τα ΚΠΕ, ΚΕΔΔΥ κλπ και να πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων τους υπεύθυνους σχολικών δραστηριοτήτων, δεν κάνουμε καλύτερα μία ενίσχυση των δομών αυτών, όχι μόνο οικονομικη αλλά κυρίως στελέχωση με περισσότερο προσωπικό; Ένας υπεύθυνος δραστηριοτήτων ανά αντικείμενο και ανά Δ/νση δεν είναι αρκετός. Δεν αφήνετε καταργήσεις και αλλοιώσεις στην άκρη;

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:52 | Ευγενία Πανώριου

  Ο θεσμός των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτελεί μία πρωτοπορία για τα ελληνικά δεδομένα και λαμπρό παράδειγμα θεσμικής εφαρμογής της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξασφαλίζοντας την απαραίτητη μακροχρόνια ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών με καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, η προσέγγιση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, επικοινωνεί στην εκπαιδευτική κοινότητα παιδαγωγικές μεθόδους που προάγουν τη συνεργατικότητα, την κριτική σκέψη, τη διαθεματικότητα, την επιστημονική μέθοδο, τη χρήση της τεχνολογίας κ.ά.
  Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων συντονίζουν και υποστηρίζουν την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών μέσα από συνέργειες, επιμορφώσεις, δημιουργία δικτύων κ.ά. επιφέροντας αξιόλογα αποτελέσματα που έχουν προβληθεί σε τοπικό, εθνικό και σε αρκετές περιπτώσεις ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 25χρόνη εμπειρία έχει συμβάλλει αναμφισβήτητα στις επιτυχίες και στην αποδοχή του θεσμού από την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα.
  Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πλέον ΚΕΑ, ενισχύουν τον βιωματικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών δράσεων και αποτελούν πεδίο δράσης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τα οφέλη για τη μαθητική κοινότητα σε γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό αλλά και ψυχοκινητικό επίπεδο είναι επίσης γνωστά.
  Στο νέο νομοσχέδιο, υπάρχουν αλλαγές με θετικό πρόσημο, υπάρχουν όμως και προτάσεις που αγνοούν τα παραπάνω σημεία όπως είναι η κατάργηση του θεσμού των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, η υποστέλεχωση των ΚΕΑ με αυξημένες αρμοδιότητες και η ενίσχυση του γραφειοκρατικού χαρακτήρα με τρόπο που θα επιφέρει την απώλεια του τοπικού χαρακτήρα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η ενσωμάτωση μίας μεταβατικής περιόδου θα συμβάλλει στην αξιοποίηση της εμπειρίας και του έργου που έχει παραχθεί, θα λάβει υπόψη τη θέση των στελεχών που υπηρέτησαν τις υφισταμένες δομές και των φορέων που υποστήριξαν την εφαρμογή των προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες.

  Ευγενία Πανώριου
  Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:50 | Καραγιάννης Αντώνης

  Με τη βοήθεια των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων οι μαθητές που είχα εδώ και 20 χρόνια γνώρισαν το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού και την ομορφιά – προσφορά της φύσης στον άνθρωπο. Καταργώντας τους στερούμε από τους τωρινούς αλλά και μελλοντικούς μαθητές να μάθουν όσα έμαθαν οι προηγούμενοι. Τους στερούμε γνώση ανεκτίμητη που κανένα σχολικό εγχειρίδιο δεν περιέχει. Πάρτε πίσω το άρθρο 19 όσο είναι νωρίς.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:48 | Χατζηβελούδου Ελένη

  Ο θεσμός των υπεύθυνων των σχολικων δραστηριοτήτων συμβάλλει στη δια βιου μάθηση, για την οποία μαχόμαστε οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων. Μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες μαθαίνουμε εμείς συνεπώς και τα παιδιά. Επίσης είναι σαφές ότι και τα σεμινάρια-ημερίδες(εξαιρετικής διοργάνωσης) που διοργανώνονται κάτω από την ομπρέλα αυτών των υπεύθυνων ,ειδικά τη σημερινή εποχή που αδυνατούμε να καταβάλλουμε το παραμικρό ποσό για τέτοιου είδους επιμόρφωση, είναι δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών. Συμπερασματικά θα είναι μεγάλο λάθος να καταργηθεί ένας τόσο ελπιδοφόρος θεσμός

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:45 | Μιχάλης Στεργίου

  Προφανώς το υπουργείο θεωρεί ότι τα βιβλία όλων των βαθμίδων προσφέρουν στα παιδιά ουσιαστική γνώση και δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο, ούτε υπεύθυνους δραστηριοτήτων ούτε τίποτε. Μπράβο σας. Καταστρέψτε και τον θεσμό των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων να μη μείνει τίποτε όρθιο στην ελλήνική παιδεία. Πετάξτε μονομιάς στα σκουπίδια τόσες εργατοώρες που σπαταλήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους, όχι για τη δική τους καταξίωση, αλλά για το καλό των παιδιών μας, για να μάθουν αυτά τα οποία τα δικά σας βιβλία δεν έγραψαν ποτέ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:45 | Μ.Χ.

  Μεγάλο και στρατηγικής σημασίας λάθος η κατάργηση των υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η προσφορά τους είναι εγνωσμένη ( επιμορφώσεις, συντονισμός, διοργάνωση συνεδρίων). Οι συνάδελφοι αυτοί εμπνέουν και ενθαρρύνουν εμάς τους υπόλοιπους και μάλλον θα έπρεπε να ενισυθούν περισσότερο, αντί να καταργηθούν.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:43 | Κατερίνα Βρώτσου

  Υποστηρίζω τον θεσμό των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι με αξιοσημείωτο ενδιαφέρον συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό μας έργο και μέσα από τα σεμινάριά τους μας τροφοδοτούν και μας εμπνέουν.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:41 | Κυριακή Ροδανού

  Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό και είναι άδικο να καταργηθούν οι υπεύθυνοι
  περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων και αγωγής υγείας γιατί τους χρειαζόμαστε. Μας επιμορφώνουν μας στηρίζουν και μας καθοδηγούν τόσα χρόνια.
  Είναι ένας επιτυχημένος θεσμός. Γιατί να καταργηθεί; Σκεφτείτε το.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:40 | Κωνσταντίνα Κουκολίτσου

  Θεωρώ ότι με την ύπαρξη των υπεύθυνων σχολικών δραστηριοτητων ,σε εμας τις ειδικότητες (μουσικής, καλλιτεχνικων, θεατρικής αγωγής, γυμναστες και ξένων γλωσσών ) μας δίνεται η ευκαιρία να οργανώσουμε και να παρουσιάσουμε ενδιαφέρουσες δράσεις με τους μαθητές. Μην τους καταργησετε! Σκεφτείτε το όφελος που έχουν οι μαθητές!

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:40 | Ειρήνη Ιωάννου

  Πιστεύω ότι η προσφορά και το έργο των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων είναι ανεκτίμητο και θα είναι τραγικό λάθος η κατάργησή τους.Τα θέματα της Υγείας , του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού με τα οποία ασχολούνται οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων διαμορφώνουν υπεύθυνους, ενεργούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες. Σ αυτή την προσπάθεια ο ρόλος τους είναι σημαντικός και καθοριστικός.