Άρθρο 01 – Κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας), με έδρα τη Λάρισα και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας (Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάσσονται ως εξής:
α) Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας χωρίς διακοπή της δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ισχύουν έναντι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
β) Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΕΚΠΑ και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τα οποία καθίστανται ειδικοί διάδοχοι αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα, ως εξής:
αα) Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σε ότι αφορά το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ήτοι περιέρχονται σε αυτό οι φοιτητές, το προσωπικό, τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχει αναλάβει έναντι τρίτων για τη λειτουργία των Τμημάτων αυτών.
ββ) Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σε ότι αφορά το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ήτοι περιέρχονται σε αυτό οι φοιτητές, το προσωπικό, τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχει αναλάβει έναντι τρίτων για τη λειτουργία των Τμημάτων αυτών.
γγ) Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σε ότι αφορά το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, το Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, ήτοι περιέρχονται σε αυτό οι φοιτητές, το προσωπικό, τα κτίρια, εργαστήρια και λοιπές δομές που εξυπηρετούν τα ανωτέρω Τμήματα και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχει αναλάβει έναντι τρίτων για τη λειτουργία των Τμημάτων αυτών.
Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που αφορούν στο προσωπικό (τακτικό και έκτακτο) των ανωτέρω Τμημάτων, συνεχίζονται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο εντάσσεται το προσωπικό, χωρίς διακοπή της δίκης. Λοιπές δίκες με διάδικο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας συνεχίζονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ισχύουν έναντι του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια.
2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, και τις υποχρεώσεις του και ο οποίος συνεχίζει και υλοποιεί όλα τα έργα-προγράμματα που οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Τ.Ε.Ι. έχουν αναλάβει, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν έρευνα ή δράσεις. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ενσωματώνονται στην αντίστοιχη μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και χρέη προϊσταμένου της μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. τελεί ο οικείος προϊστάμενος του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων-έργων εξακολουθούν να ευθύνονται για την ολοκλήρωση του έργου τους. Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζει να είναι ο ίδιος Καθηγητής, ακόμη και αν μετακινήθηκε στο Ε.Κ.Π.Α. ή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η επιτροπή ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ανασυγκροτείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τον ορισμό της προσωρινής διοίκησης κάθε νέου Τμήματος, προκειμένου να προστεθούν ως μέλη εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων με θητεία έως τη λήξη της θητείας των ήδη ορισμένων μελών. Στην επιτροπή ερευνών και διαχείρισης μετέχουν έως την 31η-5-2019, ως επιπλέον μέλη, ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόεδρος της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση απουσίας τους για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθούν ή εκλείψουν, τους αναπληρώνει ένα εκ των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών της επιτροπής ερευνών και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, το οποίο επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ μπορεί να λειτουργεί και σε άλλες πόλεις.
3. Σε κάθε Πανεπιστήμιο, Θεσσαλίας, Ε.Κ.Π.Α. και Γεωπονικό, λειτουργεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την 31η-8-2024 Συμβούλιο Ένταξης, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του κάθε Πανεπιστημίου, ως πρόεδρος, και τρείς (3) εκπρόσωποι από κάθε Γενικό Τμήμα, ως μέλη. Οι εκπρόσωποι των Γενικών Τμημάτων εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. των εν λόγω Τμημάτων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση το Συμβούλιο Ένταξης εκλέγει τον Αντιπρόεδρο. Το Συμβούλιο Ένταξης έχει τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης έχει τις αρμοδιότητες Προέδρου Τμήματος. Το Συμβούλιο Ένταξης επικουρείται από Γραμματεία. Μετά την 31-8-2024, με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όργανα του Πανεπιστημίου που ασκούν τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης, ως προς την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που μεταβατικά παρέχονται από το οικείο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τα άρθρα 5, 11 και 17, την απονομή τίτλων σπουδών και την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στους φοιτητές και αποφοίτους των Τμημάτων αυτών.
4. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης συμμετέχει έως την 31η-8-2024 στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου και ως εισηγητής στα θέματα αρμοδιότητας του Συμβουλίου Ένταξης. Σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει, τον αναπληρώνει ένα εκ των μελών του Συμβουλίου Ένταξης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το ίδιο το Συμβούλιο.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 22:55 | Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

  παρ. 3: Τα μέλη ΔΕΠ που θα συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των Γενικών Τμημάτων στο Συμβούλιο Ένταξης θα πρέπει να μπορούν να είναι καθηγητές (όλων των βαθμίδων) ανεξαρτήτως εάν η θέση που κατέχουν είναι προσωποπαγής ή οργανική.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 19:08 | ΜΕΛΟΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Το σχέδιο νόμου που έθεσε σε διαβούλευση ο Υπουργός, ρητά και κατηγορηματικά, καταργεί το ΤΕΙ Θεσσαλίας, και εισηγείται την μερική του απορρόφηση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Σχεδόν τα μισά από τα προπτυχιακά Τμήματα καταργούνται.
  • Όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών καταργούνται.
  • Καμία ερευνητική δραστηριότητα δεν προβλέπεται για τη Λάρισα. Το Ερευνητικό Κέντρο που προέβλεπε η πρόταση του ΤΕΙ (και το οποίο έχει αρχίσει ήδη να συγκροτείται εντός του ΤΕΙ), μεταφέρεται στο Βόλο!.
  • Όλα τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης του ΤΕΙ καταργούνται, για να ορισθούν άλλα από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.
  • Όλες οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο ΤΕΙ καταργούνται.
  • Το προσωπικό του ΤΕΙ που υπηρετεί σ΄ αυτές αντιμετωπίζεται ως προσωπικό β΄ κατηγορίας, αφού δεν προβλέπεται καμία διάταξη για την προστασία της υπηρεσιακής του κατάστασης και την τοποθέτησή του σε θέσεις ευθύνης.
  • Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη διοικητικής μέριμνας και τεχνικής υποστήριξης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ, το οποίο σε μερικούς μήνες θα απαξιωθεί και θα ρημάξει. (Σκεφτείτε ότι δεν προβλέπεται ούτε καν η διατήρηση των υπηρεσιών του Αγροκτήματος, που σχετίζονται με τις αγροτικές καλλιέργειες και τη διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων !!)
  • Όλη η τεχνική και διοικητική υποστήριξη και η οικονομική διαχείριση των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ μεταφέρεται στο Βόλο.
  • Ο προϋπολογισμός του ΤΕΙ, τόσο ο τακτικός όσο και οι δημόσιες επενδύσεις, μεταφέρονται στο Βόλο.
  • Η διοίκηση του προτεινόμενο Αγροδιατροφικού Πάρκου που θα συμπεριλάβει την Αβερώφειο, μεταφέρεται στο Βόλο! Δηλαδή, ακόμη και η οικονομική διαχείριση περιουσίας της πόλης της Λάρισας που δεν ανήκει καν στο ΤΕΙ, όπως η Αβερώφειος, θα γίνεται από το Βόλο!
  • Μάλιστα υπάρχουν και σημεία τέτοιας αναλγησίας, που σε αφήνει άφωνο: Προβλέπει τη μεταφορά του Τμήματος Διαιτολογίας από την Καρδίτσα στα Τρίκαλα, τη στιγμή που το Τμήμα έχει περίπου χίλιους φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν πόλη;
  Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν έλαβε υπόψη του, σε κανένα απολύτως σημείο, τις ομόφωνες προτάσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ. Για τους παραπάνω λόγους, το σχέδιο νόμου είναι στο σύνολό του απορριπτέο, αφού αντιβαίνει τόσο στις αποφάσεις του ΤΕΙ, όσο και στις ρητές διαβεβαιώσεις του Υπουργού ότι δεν επρόκειτο να κάνει προτάσεις που δεν θα είναι αποδεκτές από τις διοικήσεις των ιδρυμάτων. Άλλωστε, και η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ρητά ότι δεν μπορούν να γίνουν μεταβολές στη δομή των ιδρυμάτων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.
  Υπάρχει λοιπόν το αίσθημα, ότι ο Υπουργός κινείται αφενός κατά τρόπο αντίθετο προς το νόμο, και αφετέρου αντίθετο προς τις διαβεβαιώσεις που μας έδωσε. Υπάρχει δηλαδή το αίσθημα ότι μας εξαπάτησε.
  Η συνολική απόρριψη του προταθέντος σχεδίου νόμου από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ επαναφέρει τη συζήτηση στο αρχικό ερώτημα, που έχει πραγματική αξία: Πώς θα εξασφαλισθεί η αυτοτελής και αυτοδύναμη ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Λάρισα. Η Λάρισα είναι η τέταρτη πόλη της Ελλάδος και κινδυνεύει να μείνει χωρίς τριτοβάθμιο ίδρυμα. Αυτή την προοπτική χαράσσει ο Υπουργός.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 18:53 | ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΡΑΚΤ. 25 (1-10-2018)

  Με βάση το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου που κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αναφορικά με την κατάργηση του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας και μέρους του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας και την ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Σύγκλητος του Ιδρύματός μας καλείται στην κρισιμότερη ίσως στιγμή της πενηντάχρονης πορείας του να αποφασίσει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, για την τύχη των σπουδαστών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των διοικητικών υπαλλήλων, αλλά και την τύχη των τοπικών κοινωνιών και πολύ περισσότερο της μεγάλης περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφορικά με την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική τους συνεισφορά και ανάπτυξη.
  Όλο αυτό το διάστημα των εννέα και πλέον μηνών, από την αρχή της διαβούλευσης, το ΤΕΙ Θεσσαλίας συμμετείχε ενεργά και εποικοδομητικά με μελετημένες προτάσεις στο διάλογο, πιστεύοντας ότι συνεισφέρει καλόπιστα και δημιουργικά στην υπόθεση της οικοδόμησης ενός όντως μεγάλου εγχειρήματος για την Περιφέρεια και τη χώρα. Οι προτάσεις μας έτυχαν της έγκρισης της Συγκλήτου του Ιδρύματος με ομόφωνες αποφάσεις και κατετέθησαν επισήμως στο Υπουργείο, ώστε να διαμορφωθεί μία τελική πρόταση για το νέο Πανεπιστήμιο με όρους ισονομίας, ισοτιμίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας για το Ίδρυμά μας. Απέναντί μας υπήρχε μία πρόταση που συντάχθηκε από το Π.Θ. σε πλήρη διαφοροποίηση με τη δική μας αντίληψη για το εγχείρημα. Το Υπουργείο με πρωτοβουλία του συνέστησε δεκαμελή “επιτροπή για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ανάμεσα στο Π.Θ. και τα ΤΕΙ/Θ και ΤΕΙ/Σ” αποτελούμενη από άτομα της δικής του επιλογής, με σκοπό να συγκεράσει απόψεις, προτάσεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τριών Ιδρυμάτων και να καταλήξει σε πόρισμα, με βάση το οποίο ο Υπουργός θα ενεργούσε για την υλοποίηση ή μη του εγχειρήματος της συνένωσης. Η συνέχεια είναι γνωστή με την αδιαλλαξία και την προσβλητική συμπεριφορά του Π.Θ. προς το Ίδρυμά μας και την επί της ουσίας υιοθέτηση αυτών των συμπεριφορών αλλά και των θέσεων του Π.Θ. επί του σχεδίου συνένωσης από το Υπουργείο. Όσον αφορά στο κεντρικό πρόσωπο του εγχειρήματος, τον Υπουργό Παιδείας, διαπιστώνεται με λύπη ότι αυτό που αρχικά φάνταζε ως δημιουργικός προβληματισμός για την αναγκαιότητα, ακόμα και την πολύπλευρη χρησιμότητα του εγχειρήματος των ακαδημαϊκών συγχωνεύσεων, μετά την επίσκεψή του στις αρχές Αυγούστου στο Ίδρυμά μας, φάνηκε πλέον ξεκάθαρα πως οι απόψεις-θέσεις του είναι περισσότερο επιδερμικές και πως ουσιαστικά ο ίδιος δεν επιθυμεί να αντιπαρατεθεί με την αδιάλλακτη στάση και συμπεριφορά, τα πολυποίκιλα συμφέροντα, ακόμα και με τις απαξιωτικές προκλήσεις των Πρυτανικών Αρχών και αρκετών μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς διαβούλευση για μία εβδομάδα, αποτελεί τη χειρότερη έκδοση των όσων σχεδίων προηγήθηκαν, διότι εκτός της ακαδημαϊκής γεωγραφίας όπου δεν έχει υιοθετηθεί καμία από τις προτάσεις μας, συντηρεί το καθεστώς των γενικών τμημάτων, κατά παρέκκλιση των όσων θεσμοθετήθηκαν σε προηγούμενες συνενώσεις. Επιπλέον στην περίπτωσή μας επινοήθηκε και θέλει να μας επιβληθεί ο “ξαφνικός θάνατος” του Ιδρύματος, όπως ξεκάθαρα φαίνεται και από το πρώτο άρθρο του σχεδίου “Κατάργηση του ΤΕΙ/Θ και ΤΕΙ/Σ”.
  Η προηγηθείσα, προσχηματική όπως αποδεικνύεται, συζήτηση κατά το μακρύ διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2017, δεν επέφερε καμία βελτίωση στο σχέδιο συνένωσης, το δε διάστημα μιας εβδομάδας που προτείνεται για τη διαβούλευση, του επί το δυσμενέστερο κατατεθέντος σχεδίου, δεν θα αλλάξει σε τίποτα την ουσία της συνένωσης και της συνέργειας με το Π.Θ. όπως την εννοεί και τη διεκδίκησε το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, καθώς και του ελλείμματος εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί στην παρούσα χρονική συγκυρία, προτείνω στα μέλη της Συγκλήτου:
  1. Την απόρριψη του προτεινόμενου σχεδίου νόμου και την άμεση απόσυρσή του από το Υπουργείο.
  2. Την υλοποίηση της εξαγγελίας του Υπουργού, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Λάρισα, για στήριξη των Ιδρυμάτων που επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτόνομη πορεία.
  3. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου και την προάσπιση της συνέχισης της ύπαρξης και λειτουργίας του Ιδρύματος

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 18:43 | ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΑΚΤ 13 (11-7-2018)
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Στην περίπτωση που η πρόταση του ΥΠΕΘ για τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεσμοθετηθεί, προτείνω τη δημιουργία περιφερειακών πανεπιστημιακών (ακαδημαϊκών) κόμβων, για την αποτελεσματικότερη και δικαιότερη οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεπώς την επίτευξη καλύτερου συνολικού έργουΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Τα όργανα διοίκησης του νέου Πανεπιστημίου θα είναι τα εξής:
  1. Η Σύγκλητος
  2. Ο Πρύτανης
  3. Οι αντιπρυτάνεις
  4. Οι Σχολές, οι οποίες διοικούνται από τις Κοσμητείες και τους Κοσμήτορες και τα Τμήματα από τις Συνελεύσεις και τους Προέδρους Τμημάτων.ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
  Μέχρι την διενέργεια εκλογών σύμφωνα με το νόμο, η πρώτη Σύγκλητος του ενιαίου Πανεπιστημίου αποτελείται από τον Πρύτανη, του Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες όλων των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων κατά τα κατωτέρω, και τους προβλεπόμενους εκπροσώπους των λοιπών κατηγοριών προσωπικού και φοιτητών.ΠΡΥΤΑΝΗΣ
  Πρώτος προσωρινός πρύτανης του ενιαίου Πανεπιστημίου ορίζεται ο σημερινός Πρύτανης του ΠΘ.ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
  Η διοίκηση του νέου Ιδρύματος περιλαμβάνει (α) δύο χωρικούς Αντιπρυτάνεις και (β) τρεις ή τέσσερις θεματικούς Αντιπρυτάνεις.
  Οι χωρικοί Αντιπρυτάνεις έχουν έδρα τη Λάρισα και τη Λαμία αντίστοιχα. Πρώτοι προσωρινοί χωρικοί Αντιπρυτάνεις μέχρι τη διενέργεια εκλογών, ορίζονται οι σημερινοί Πρυτάνεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λαμίας. Οι χωρικοί Αντιπρυτάνεις προΐστανται όλων των υπηρεσιών του Ιδρύματος που εδρεύουν στην αντίστοιχη πόλη.
  Οι θεματικοί Αντιπρυτάνεις επωμίζονται με καθήκοντα όπως αυτά προκύπτουν από τον ν. 4485/2017. Οι προσωρινοί θεματικοί αντιπρυτάνεις ορίζονται από τη Σύγκλητο, με εκλογή μεταξύ όλων των σημερινών αντιπρυτάνεων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων.ΣΧΟΛΕΣ
  Οι υφιστάμενες Σχολές που δεν αλλάζουν σύνθεση Τμημάτων συνεχίζουν να διοικούνται από τους Κοσμήτορες που έχουν.
  Σε όσες Σχολές δημιουργούνται νέα Τμήματα, γίνονται εκλογές για την ανάδειξη νέων Κοσμητόρων εντός έτους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, καθήκοντα προσωρινού Κοσμήτορα ασκεί ο υπάρχων Κοσμήτορας της αντίστοιχης Σχολής του ΠΘ.
  Στις νέες δημιουργούμενες Σχολές, γίνονται εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων εντός έτους. ΤΜΗΜΑΤΑ
  Τα καταργούμενα Τμήματα, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών (για ν+2 έτη) συνεχίζουν να διοικούνται από τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης που έχουν.
  Στα νέα δημιουργούμενα Τμήματα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί διορισμού Προέδρων και προσωρινών Συνελεύσεων μέχρι την απόκτηση αυτοδυναμίας.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΣτην έδρα κάθε χωρικής Αντιπρυτανείας λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, οι ακόλουθες υπηρεσίες:
  (α) Υποδιεύθυνση Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
  (β) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
  (γ) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
  (δ) Υποδιεύθυνση ΕΛΚΕ.
  Κάθε Υποδιεύθυνση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ήδη λειτουργούν τα Τμήματα των υπό συγχώνευση Ιδρυμάτων. Όλες οι Γραμματείες Σχολών και ακαδημαϊκών Τμημάτων του ενιαίου Πανεπιστημίου λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Οι θέσεις καλύπτονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Προσωρινά καθήκοντα στα ήδη λειτουργούνται Τμήματα ασκούν οι ήδη τοποθετημένοι προϊστάμενοι Γραμματειών.
  Έτσι, με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η δίκαια εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού στα όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος στο οποίο θα ενταχθούν. ΕΛΚΕ
  Ειδικά για τους ΕΛΚΕ θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την ομαλή μετάβαση στο νέο ενιαίο ίδρυμα καθόσον αφορά τρεις διακριτές οικονομικές οντότητες με διαφορετικά ΑΦΜ, διαφορετικά PIC Number για τα ευρωπαϊκά έργα, και διαφορετικούς κωδικούς ΟΠΣ για τα έργα ΕΣΠΑ. Επιπροσθέτως, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση ζητημάτων νόμιμης εκπροσώπησης κατά την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και ανάληψης δεσμεύσεων. Για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, αλλά και πολλών άλλων που θα προκύψουν θα ήταν πιο ορθό να υπάρξει πρόβλεψη λειτουργίας των ΕΛΚΕ ως έχουν για τουλάχιστον ένα έτος (μεταβατικό στάδιο).ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΗ Προϋπολογισμός του Ιδρύματος αποτελείται από τρεις αυτοτελείς επιμέρους προϋπολογισμούς:
  (α) Τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου
  (β) Τον περιφερειακό προϋπολογισμό της Αντιπρυτανείας Λάρισας, και
  (γ) Τον περιφερειακό προϋπολογισμό της Αντιπρυτανείας Λαμίας.
  Αντίστοιχη διάρθρωση έχει και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα υφιστάμενα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Λαμίας μετατρέπονται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα περιφερειακά προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων Λάρισας και Λαμίας.
  Την ευθύνη σύνταξης, υλοποίησης και παρακολούθησης κάθε περιφερειακού προϋπολογισμού έχει ο αντίστοιχος χωρικός Αντιπρύτανης.
  Οι περιφερειακοί προϋπολογισμοί καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τον αριθμό των φοιτητών κάθε πανεπιστημιακής (ακαδημαϊκής) περιφέρειας-κόμβου.
  Ο ενιαίος προϋπολογισμός καταρτίζεται μετά από προτάσεις των αρμοδίων Αντιπρυτάνεων και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Κάθε προϋπολογισμός εκτελείται ξεχωριστά με ευθύνη των αντίστοιχων χωρικών Αντιπρυτάνεων και του Πρύτανη για την Κεντρική Υπηρεσία.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Για λόγους ισονομίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του Ν 4521/2018 και οι προτεινόμενες διατάξεις για τα ενιαία Πανεπιστήμια Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
  Όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό εντάσσεται σε οργανικές θέσεις ΔΕΠ της αντίστοιχης βαθμίδας. Στο νόμο θα καθορίζεται σε ποιο νέο Τμήμα εντάσσεται αυτοδίκαια το ακαδημαϊκό προσωπικό κάθε υφιστάμενου Τμήματος.
  Για τα Τμήματα που προβλέπεται να κλείσουν, καθορίζεται στο νόμο σε ποιο νέο Τμήμα εντάσσονται τα μέλη ΔΕΠ μετά το κλείσιμο του Τμήματος μετά την παρέλευση των ν+2 ετών.
  Επίσης στο νόμο καθορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να ζητήσει την τοποθέτησή του σε άλλο Τμήμα από το Τμήμα αυτοδίκαιης ένταξης.
  Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ θα εντάσσονται σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό Τμήμα.
  Τα μέλη και οι συμβασιούχοι του ΕΛΚΕ συνεχίζουν να απασχολούνται σε αυτούς έως και την πλήρη ομαλοποίηση της λειτουργίας ενιαίου ΕΛΚΕ και την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης.
  Να υπάρξει δέσμευση για τον αναγκαίο αριθμό μελών ΔΕΠ ανά Τμήμα που θα επανδρώσουν τα ήδη λειτουργούντα αλλά και νέα Τμήματα.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 12:26 | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Στην περίπτωση που η πρόταση του ΥΠΕΘ για τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεσμοθετηθεί, προτείνω τη δημιουργία περιφερειακών πανεπιστημιακών (ακαδημαϊκών) κόμβων, για την αποτελεσματικότερη και δικαιότερη οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεπώς την επίτευξη καλύτερου συνολικού έργου

  ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  Τα όργανα διοίκησης του νέου Πανεπιστημίου θα είναι τα εξής:
  1. Η Σύγκλητος
  2. Ο Πρύτανης
  3. Οι αντιπρυτάνεις
  4. Οι Σχολές, οι οποίες διοικούνται από τις Κοσμητείες και τους Κοσμήτορες και τα Τμήματα από τις Συνελεύσεις και τους Προέδρους Τμημάτων.

  ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
  Μέχρι την διενέργεια εκλογών σύμφωνα με το νόμο, η πρώτη Σύγκλητος του ενιαίου Πανεπιστημίου αποτελείται από τον Πρύτανη, του Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες όλων των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων κατά τα κατωτέρω, και τους προβλεπόμενους εκπροσώπους των λοιπών κατηγοριών προσωπικού και φοιτητών.

  ΠΡΥΤΑΝΗΣ
  Πρώτος προσωρινός πρύτανης του ενιαίου Πανεπιστημίου ορίζεται ο σημερινός Πρύτανης του ΠΘ.

  ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
  Η διοίκηση του νέου Ιδρύματος περιλαμβάνει (α) δύο χωρικούς Αντιπρυτάνεις και (β) τρεις ή τέσσερις θεματικούς Αντιπρυτάνεις.
  Οι χωρικοί Αντιπρυτάνεις έχουν έδρα τη Λάρισα και τη Λαμία αντίστοιχα. Πρώτοι προσωρινοί χωρικοί Αντιπρυτάνεις μέχρι τη διενέργεια εκλογών, ορίζονται οι σημερινοί Πρυτάνεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λαμίας. Οι χωρικοί Αντιπρυτάνεις προΐστανται όλων των υπηρεσιών του Ιδρύματος που εδρεύουν στην αντίστοιχη πόλη.
  Οι θεματικοί Αντιπρυτάνεις επωμίζονται με καθήκοντα όπως αυτά προκύπτουν από τον ν. 4485/2017. Οι προσωρινοί θεματικοί αντιπρυτάνεις ορίζονται από τη Σύγκλητο, με εκλογή μεταξύ όλων των σημερινών αντιπρυτάνεων των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων.

  ΣΧΟΛΕΣ
  Οι υφιστάμενες Σχολές που δεν αλλάζουν σύνθεση Τμημάτων συνεχίζουν να διοικούνται από τους Κοσμήτορες που έχουν.
  Σε όσες Σχολές δημιουργούνται νέα Τμήματα, γίνονται εκλογές για την ανάδειξη νέων Κοσμητόρων εντός έτους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, καθήκοντα προσωρινού Κοσμήτορα ασκεί ο υπάρχων Κοσμήτορας της αντίστοιχης Σχολής του ΠΘ.
  Στις νέες δημιουργούμενες Σχολές, γίνονται εκλογές για την ανάδειξη Κοσμητόρων εντός έτους.

  ΤΜΗΜΑΤΑ
  Τα καταργούμενα Τμήματα, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών (για ν+2 έτη) συνεχίζουν να διοικούνται από τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης που έχουν.
  Στα νέα δημιουργούμενα Τμήματα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί διορισμού Προέδρων και προσωρινών Συνελεύσεων μέχρι την απόκτηση αυτοδυναμίας.

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Στην έδρα κάθε χωρικής Αντιπρυτανείας λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, οι ακόλουθες υπηρεσίες:
  (α) Υποδιεύθυνση Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
  (β) Υποδιεύθυνση Διοικητικού
  (γ) Υποδιεύθυνση Οικονομικού
  (δ) Υποδιεύθυνση ΕΛΚΕ.
  Κάθε Υποδιεύθυνση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ήδη λειτουργούν τα Τμήματα των υπό συγχώνευση Ιδρυμάτων. Όλες οι Γραμματείες Σχολών και ακαδημαϊκών Τμημάτων του ενιαίου Πανεπιστημίου λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Οι θέσεις καλύπτονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Προσωρινά καθήκοντα στα ήδη λειτουργούνται Τμήματα ασκούν οι ήδη τοποθετημένοι προϊστάμενοι Γραμματειών.
  Έτσι, με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η δίκαια εκπροσώπηση των διαφόρων κατηγοριών προσωπικού στα όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος στο οποίο θα ενταχθούν.

  ΕΛΚΕ
  Ειδικά για τους ΕΛΚΕ θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την ομαλή μετάβαση στο νέο ενιαίο ίδρυμα καθόσον αφορά τρεις διακριτές οικονομικές οντότητες με διαφορετικά ΑΦΜ, διαφορετικά PIC Number για τα ευρωπαϊκά έργα, και διαφορετικούς κωδικούς ΟΠΣ για τα έργα ΕΣΠΑ. Επιπροσθέτως, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση ζητημάτων νόμιμης εκπροσώπησης κατά την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και ανάληψης δεσμεύσεων. Για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, αλλά και πολλών άλλων που θα προκύψουν θα ήταν πιο ορθό να υπάρξει πρόβλεψη λειτουργίας των ΕΛΚΕ ως έχουν για τουλάχιστον ένα έτος (μεταβατικό στάδιο).

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Η Προϋπολογισμός του Ιδρύματος αποτελείται από τρεις αυτοτελείς επιμέρους προϋπολογισμούς:
  (α) Τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου
  (β) Τον περιφερειακό προϋπολογισμό της Αντιπρυτανείας Λάρισας, και
  (γ) Τον περιφερειακό προϋπολογισμό της Αντιπρυτανείας Λαμίας.
  Αντίστοιχη διάρθρωση έχει και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα υφιστάμενα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Λαμίας μετατρέπονται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα περιφερειακά προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων Λάρισας και Λαμίας.
  Την ευθύνη σύνταξης, υλοποίησης και παρακολούθησης κάθε περιφερειακού προϋπολογισμού έχει ο αντίστοιχος χωρικός Αντιπρύτανης.
  Οι περιφερειακοί προϋπολογισμοί καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τον αριθμό των φοιτητών κάθε πανεπιστημιακής (ακαδημαϊκής) περιφέρειας-κόμβου.
  Ο ενιαίος προϋπολογισμός καταρτίζεται μετά από προτάσεις των αρμοδίων Αντιπρυτάνεων και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο. Κάθε προϋπολογισμός εκτελείται ξεχωριστά με ευθύνη των αντίστοιχων χωρικών Αντιπρυτάνεων και του Πρύτανη για την Κεντρική Υπηρεσία.

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  Για λόγους ισονομίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του Ν 4521/2018 και οι προτεινόμενες διατάξεις για τα ενιαία Πανεπιστήμια Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
  Όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό εντάσσεται σε οργανικές θέσεις ΔΕΠ της αντίστοιχης βαθμίδας. Στο νόμο θα καθορίζεται σε ποιο νέο Τμήμα εντάσσεται αυτοδίκαια το ακαδημαϊκό προσωπικό κάθε υφιστάμενου Τμήματος.
  Για τα Τμήματα που προβλέπεται να κλείσουν, καθορίζεται στο νόμο σε ποιο νέο Τμήμα εντάσσονται τα μέλη ΔΕΠ μετά το κλείσιμο του Τμήματος μετά την παρέλευση των ν+2 ετών.
  Επίσης στο νόμο καθορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να ζητήσει την τοποθέτησή του σε άλλο Τμήμα από το Τμήμα αυτοδίκαιης ένταξης.
  Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ θα εντάσσονται σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό Τμήμα.
  Τα μέλη και οι συμβασιούχοι του ΕΛΚΕ συνεχίζουν να απασχολούνται σε αυτούς έως και την πλήρη ομαλοποίηση της λειτουργίας ενιαίου ΕΛΚΕ και την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης.
  Να υπάρξει δέσμευση για τον αναγκαίο αριθμό μελών ΔΕΠ ανά Τμήμα που θα επανδρώσουν τα ήδη λειτουργούντα αλλά και νέα Τμήματα.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 22:34 | Σ.θ.

  Στην παράγραφο 1:
  -Σχετικά με τις λοιπές εκκρεμείς δίκες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (το οποίο ως γνωστόν προέκυψε από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας και του ΤΕΙ Χαλκίδας (ψαχνά) να γίνει επιμερισμός τους και οι εκκρεμείς δίκες που αφορούσαν το πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας ως αυτόνομο παλιότερα ή ως κομμάτι μετέπειτα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας να συνεχίζονται από το ΕΚΠΑ στο οποίο και εντάσσεται όλο το συγκρότημα του ΤΕΙ στα Ψαχνά.
  – Επιμερισμός επίσης θα πρέπει να γίνει και στα έργα-προγράμματα του ΕΛΚΕ τα οποία θα πρέπει να ενταχθούν στον ΕΛΚΕ του κάθε Πανεπιστημίου το οποίο απορροφά κομμάτι του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 19:44 | ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Ολόκληρη η απόφαση της Συνελευσης του τμ. Μηχανικών Πληροφορικής 167/18-07-2018:
  «Συμφωνούμε με την προοπτική της συνένωσης των ιδρυμάτων όπως προωθείται με το σχέδιο που δόθηκε στην δημοσιότητα για διαβούλευση απο το ΥΠΕΘ και προτείνουμε τις εξής βελτιώσεις:
  1. Η ονομασία «Ψηφιακών Συστημάτων» που προτείνεται για το τμήμα μας είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα σπουδών του θα είναι αντίστοιχο με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους. Θεωρούμε όμως ότι ο τίτλος «Επιστήμης Υπολογιστών» αντικατοπτρίζει ορθότερα την φυσιογνωμία και τις υποδομές του υφιστάμενου τμήματος.
  2. Στα θεσμικά προτείνουμε η ένταξη των μελών ΔΕΠ του τμήματος να γίνει κατ’ ευθείαν στο νέο τμήμα και αναλόγως και για τα μέλη ΔΕΠ των υπολοίπων τμημάτων του ΤΕΙ/Θ όπως έχει προταθεί στις άλλες συνενώσεις/απορροφήσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη.
  3. Να συμπεριληφθεί διάταξη για την ένταξη των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα νέα Τμήματα.»

 • 1. Η ΓΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων συμφωνεί με τη διαδικασία της συγχώνευσης των Ιδρυμάτων και προτείνει όπως τηρηθούν οι κείμενες διατάξεις που ακολούθησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις περιπτώσεις των νέων Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας και της ισοτιμίας.
  2. Η ΓΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων υπερθεματίζει τη διατήρηση της έδρας της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών στη Λάρισα και την ίδρυση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τη Λάρισα.
  3. Προτείνεται να απαλειφθεί η λέξη «καταργούνται» από το άρθρο 1 εδάφιο 1 και να αντικατασταθεί από τη λέξη «συγχώνευση».

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 06:14 | Σ.θ.

  Η παρ. 1 του άρθρου 1 η οποία αναφέρει ότι καταργούνται το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το Στερεάς Ελλάδας, σε συνδυασμό με το άρθρο 34 που αναφέρει ότι η έναρξη ισχύς του παραπάνω θα είναι από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, θα πρέπει κατά την άποψή μου να αντικατασταθεί ορίζοντας ένα ικανό διάστημα κάποιων μηνών για τη μετάβαση των Ιδρυμάτων αυτών στο νέο καθεστώς, αποφεύγοντας έτσι τεράστια προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε όλα τα εμπλεκόμενα εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την άμεση κατάργηση-ένταξη.

 • Επισυνάπτουμε τον σύνδεσμο της 93ης απόφασης του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας «περί «συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση του σ/ν «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις» στο διαύγεια: «https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A740%CE%9F%CE%9A%CE%96%CE%91-5%CE%91%CE%A9?inline=true

  και το σώμα της απόφασης:

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ

  Της 16ης Συνεδρίασης της 5-10 – 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη
  Υπερήφανος Λουκάς
  Δήμαρχος Ορχομενού

  Παρόντα

  1. Καπεντζώνης Γεώργιος – Δήμαρχος Δωρίδας
  2. Λιόλιος Νικόλαος – Δήμαρχος Λοκρών
  3. Νικολάου Σπυρίδων – Δήμαρχος Θηβαίων
  4. Παπαευθυμίου Ευθύμιος – Δήμαρχος Μακρακώμης
  5. Σουλιώτης Νικόλαος- Δήμαρχος Καρπενησίου
  6. Τζιαχρήστας Δημήτριος – Δήμαρχος Δομοκού
  7. Ψαθάς Γεώργιος – Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων
  8. Γκίνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τανάγρας
  9. Κατσιφός Ευάγγελος – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγράφων
  10. Κοσκοβόλη Αικατερίνη – Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων
  11. Κουτσοβέλης Σωτήριος – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαμιέων
  12. Κώσταρος Χαράλαμπος – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλκιδέων
  13. Ρούλιας Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαμιέων
  14. Χατζησταμάτης Ανδρέας – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

  Απόντα από τη συνεδρίαση οι,

  1. Ευσταθίου – Σπανού Ελένη – Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
  2. Παγώνης Χρήστος – Δήμαρχος Χαλκιδέων
  3. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος- Δήμαρχος Δελφών
  4. Πούλου Παναγιού (Γιώτα) – Δήμαρχος Λεβαδέων
  5. Μπαράκος Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κύμης– Αλιβερίου
  6. Πρατσόλης Αναστάσιος – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλκιδέων

  αν και νομίμως προσκλήθηκαν.

  Την τήρηση των Πρακτικών επιμελήθηκε ο υπάλληλος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, Κονιαβίτης Γεώργιος.

  Στη Λαμία και στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας – Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου – συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. συνέπεια της υπ΄αριθμ. 866 / 1-10-2018 πρόσκλησης και αφού βρέθηκε από τον κ. Πρόεδρο σε νόμιμη απαρτία, με την παρουσία 15 από τα 21 Μέλη του Δ.Σ., κηρύχτηκε η έναρξη της Συνεδρίασης….
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το πιο κάτω 1ο θέμα ημερησίας διάταξης:
  «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στη δημόσια διαβούλευση του σ/ν «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις».

  Αριθμός Απόφασης 93/2018
  O Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Υπερήφανος, αφού αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ίδρυσης ενός αυτοδιοίκητου και ενιαίου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας για την Περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες ανέφερε: «Την ερχόμενη Δευτέρα ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο με τίτλο: “Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις” στο οποίο προβλέπεται η κατάργηση και ο διαμελισμός του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Εμείς ως ΠΕΔ και ως Δήμοι δεν κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε καμία επίσημη διαβούλευση, όπως είχε δεσμευθεί ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να παραμείνουμε σταθεροί στη θέση μας για την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Το Υπουργείο επέλεξε τη στρατηγική του “διαίρει και βασίλευε” και οφείλουμε να στηλιτεύσουμε τη στάση του. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους Δημάρχους που παρέμειναν σταθεροί στη διεκδίκηση ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, έχοντας Περιφερειακή συνείδηση και όχι τοπικιστικές σκοπιμότητες, παρά τις αλλεπάλληλες παρασκηνιακές κινήσεις του Υπουργείου».
  Ακολούθησε ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των Μελών του ΔΣ, με κοινή συνισταμένη την αναγκαιότητα ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας και την αντίθεση στο σχέδιο διαμελισμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Διαφώνησε ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, κ. Ψαθάς παρουσιάζοντας τα οφέλη της πρότασης του ΕΚΠΑ για τον Δήμο του, επικαλούμενος τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με υψηλή μάλιστα πλειοψηφία.
  Κατόπιν της διατύπωσης απόψεων το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, με ψήφους δεκατέσσερα (14) υπέρ έναντι μίας (1) κατά,

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Τη συμμετοχή της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας στην ηλεκτρονική διαβούλευση του σ/ν «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις» με την κατάθεση της πρότασης για το Δελφικό Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, την οποία εκπόνησε η Ομάδα Τεκμηρίωσης, που όρισε η Π.Ε.Δ. Σ.Ε., υπό τον ομότιμο καθηγητή κ. Γιάννη Πανούση, με σκοπό να αποτελέσει τη βάση για τη μετεξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα.
  Σε σχέση με το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση σ/ν, η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας:
  • Δηλώνει την πλήρη αντίθεσή της στην κατάργηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και ζητά την μετεξέλιξή του σε ένα ενιαίο, αυτόνομο και αυτοδύναμο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.
  • Καταθέτει στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης την απόφαση του ΔΣ περί «σύγκρισης – αξιολόγησης προτάσεων (ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΓΠΑ) για την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα» για να αναδειχθεί η υπεροχή της πρότασης ίδρυσης ενός ενιαίου, αυτοδύναμου και αυτόνομου Πανεπιστημίου.
  • Αποσαφηνίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, την αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς, όπως είχε δεσμευθεί ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρά τις πολλαπλές πρωτοβουλίες της Π.Ε.Δ., απαξιώνοντας τον θεσμό της αυτοδιοίκησης και τους πολίτες, που εκπροσωπεί.
  • Ζητά άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη δρομολόγηση ίδρυσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.
  Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη
  Υπερήφανος Λουκάς
  Δήμαρχος Ορχομενού

  Παρόντα

  1. Καπεντζώνης Γεώργιος – Δήμαρχος Δωρίδας
  2. Λιόλιος Νικόλαος – Δήμαρχος Λοκρών
  3. Νικολάου Σπυρίδων – Δήμαρχος Θηβαίων
  4. Παπαευθυμίου Ευθύμιος – Δήμαρχος Μακρακώμης
  5. Σουλιώτης Νικόλαος- Δήμαρχος Καρπενησίου
  6. Τζιαχρήστας Δημήτριος – Δήμαρχος Δομοκού
  7. Ψαθάς Γεώργιος – Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων
  8. Γκίνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τανάγρας
  9. Κατσιφός Ευάγγελος – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγράφων
  10. Κοσκοβόλη Αικατερίνη – Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων
  11. Κουτσοβέλης Σωτήριος – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαμιέων
  12. Κώσταρος Χαράλαμπος – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Χαλκιδέων
  13. Ρούλιας Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαμιέων
  14. Χατζησταμάτης Ανδρέας – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων

 • 5 Οκτωβρίου 2018, 13:26 | Παπαγιάννης Δημ.

  Στο Αρθρο 1

  Το «Γενικό Τμήμα» και το «Συμβούλιο Ένταξης» είναι απλώς δύο εφευρήματα για να εξυπηρετήσουν ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ των μελών ΔΕΠ των ΤΕΙ από τα όργανα διοίκησης του ενιαίου πανεπιστημίου:

  (α) Όλα τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ εντάσσονται σε ένα και μοναδικό Τμήμα, το Γενικό Τμήμα. Συνεπώς, σε επίπεδο ακαδημαϊκών μονάδων, όλο το ΤΕΙ αντιστοιχεί σε ένα μόνο Τμήμα και η διοικητική του βαρύτητα υποβιβάζεται στο επίπεδο ενός Τμήματος!

  (β) Όλα τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δεν έχουν το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι»!

  (γ) Το «Συμβούλιο Μετάβασης» διαδραματίζει ρόλο Συνέλευσης Τμήματος. Δηλαδή τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ δεν έχουν ούτε κάν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση του μοναδικού Γενικού Τμήματος στο οποίο ανήκουν, αφού Συνέλευση θα είναι το τριμελές Συμβούλιο Μετάβασης!

  (δ) Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Μετάβασης είναι ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προέδρου Τμήματος και εκπροσωπεί το Γενικό Τμήμα στη Σύγκλητο. Δηλαδή ακόμη και ο μοναδικός εκπρόσωπος του Γενικού Τμήματος (δηλαδή ολόκληρου του ΤΕΙ) στη Σύγκλητο δεν θα είναι κάν καθηγητής του ΤΕΙ (!!!) αλλά ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου.

  (ε) Μολονότι μετά τη συγχώνευση το μέγεθος του ενιαίου πανεπιστημίου θα έχει διπλασιασθεί, τα όργανα διοίκησης θα παραμείνουν ως έχουν. Δηλαδή θα έχουν εκλεγεί από το μισό ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Άρα πρακτικά, για όλη την κρίσιμη περίοδο της καλούμενης «μετάβασης», θα έχει στερηθεί από τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ όχι μόνο το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» αλλά και το δικαίωμα του «εκλέγειν».

  Είναι αυτές οι βάσεις για ένα «δημοκρατικό πανεπιστήμιο»;

  Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν με τις ακόλουθες προβλέψεις:

  1. Όλα τα καταργούμενα Τμήματα να συνεχίσουν να λειτουργούν – όπως προτάθηκε – ως «Μεταβατικά Τμήματα» για τα επόμενα 4 έτη, διατηρώντας για το διάστημα αυτό τα όργανα διοίκησης που έχουν (Συνέλευση, Πρόεδρο και Γραμματεία Τμήματος). Εάν υπάρχουν ή προκύψουν μη αυτοδύναμα Τμήματα, θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. (Συνεπώς δεν απαιτείται ούτε Γενικό Τμήμα, ούτε Συμβούλιο Μετάβασης).

  2. Οι Πρόεδροι των «Μεταβατικών Τμημάτων» πρέπει να συμμετέχουν κανονικά στη Σύγκλητο και στις Κοσμητείες, με δικαίωμα ψήφου. Άλλωστε, αυτό γίνεται και σήμερα σε ορισμένα Τμήματα των ΤΕΙ που είναι υπό κατάργηση τον επόμενο… μήνα! (π.χ. του Τμήματος Βιοσυστημάτων) που συμμετέχει κανονικά και στις ψηφοφορίες της Συγκλήτου.

  3. Οι οργανικές θέσεις των λειτουργούντων Τμημάτων των ΤΕΙ πρέπει να μετατραπούν αυτόματα σε οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου για να μη χαθούν, και τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ να τοποθετηθούν στις αντίστοιχες οργανικές.

  4. Όσα μέλη ΔΕΠ επιθυμούν την ένταξή τους σε ένα από τα δημιουργούμενα νέα Τμήματα ή σε κάποιο από τα λοιπά Τμήματα του Πανεπιστημίου, υποβάλλουν σχετική αίτηση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

  5. Μέσα σε διάστημα 6 – 12 μηνών από την ψήφιση του νόμου, πρέπει να γίνουν νέες εκλογές για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών και Κοσμητειών από το σύνολο του προσωπικού του ενιαίου πανεπιστημίο

 • Υλοποίηση της ΕΝΙΑΙΑΣ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 20:04 | Ζηλίδης Χ

  Το Γενικό Τμήμα αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το σύνολο των λειτουργούντων Τμημάτων και Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1, Πρόεδρος αυτού του Γενικού Τμήματος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Συνέλευση Τμήματος το Συμβούλιο Μετάβασης. Συνεπώς, ολόκληρο το υφιστάμενο ΤΕΙ, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί και δίνει τίτλους σπουδών μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, (α) δεν εκπροσωπείται με κανένα μέλος και καμία ψήφο στη Σύγκλητο, και (β) μολονότι είναι «Τμήμα» δεν έχει κάν τον δικό του Πρόεδρο και τη δική του Συνέλευση. Η αφαίρεση των δικαιωμάτων συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου για τα μέλη ΔΕΠ που προέρχονται από τα ΤΕΙ δεν συνάδει ούτε με το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, ούτε και τις αρχές της ισονομίας, και πρέπει να διορθωθεί. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για αφαίρεση των ακαδημαϊκών δικαιωμάτων από αυτούς που κάνουν μάθημα στα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών! Η συγκρότηση των Γενικών Τμημάτων έχει σοβαρές παρενέργειες, που δεν μπορούν να αγνοηθούν.
  Πρόταση: Τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών των ΤΕΙ συνεχίζουν να λειτουργούν κάτων από την ευθύνη των υφισταμένων Τμημάτων, τα οποία μετονομάζονται σε «μεταβατικά Τμήματα». Κάθε μεταβατικό Τμήμα διατηρεί τα όργανα διοίκησης (Πρόεδρο και Συνέλευση) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μετά τέσσερα έτη, τα «μεταβατικά Τμήματα» καταργούνται και μαζί τους τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης. Τα «μεταβατικά Τμήματα» εντάσσονται στις αντίστοιχες Σχολές του Πανεπιστημίου. Οι Πρόεδροι των «μεταβατικών Τμημάτων» μετέχουν κανονικά στη Σύγκλητο.

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:04 | Συνέλευση Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Συμφωνούμε με την προοπτική της συνένωσης των ιδρυμάτων όπως προωθείται με το σχέδιο που δόθηκε στην δημοσιότητα για διαβούλευση απο το ΥΠΕΘ και προτείνουμε τις εξής βελτιώσεις: (οι τρεις βελτιώσεις καταγράφονται στα άρθρα 3 και 4)

 • 4 Οκτωβρίου 2018, 19:01 | Νίκος Πετρέλλης, αναπλ. καθ ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Η γενικότερη δραστηριότητα απορρόφησης των ΤΕΙ από τα πανεπιστήμια είναι μια τολμηρή κίνηση του υπουργού παιδείας που δημιουργεί συνθήκες πραγματικής και όχι ψευδεπίγραφης αναβάθμισης των ΤΕΙ που δεν πρέπει όμως να γίνει υποβαθμίζοντας την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Κεντρικό θέμα έχει γίνει η χρήση του όρου «κατάργηση των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Σ.Ελλάδας» λες και τα «απορροφούμενα» ΤΕΙ Ιονίων νήσων/Ηπείρου θα διατηρηθούν ως αυτόνομες μονάδες στα νέα πανεπιστήμια! Γιαυτό κε. Υπουργέ χρησιμοποιήστε κι εδώ τον όρο «απορρόφηση» για να ασχοληθούμε με τα σοβαρότερα
  Τα ΤΕΙ εδώ και 2 δεκαετίες τουλάχιστον δεν παρέχουν απλά τεχνολογική αλλά ισόχρονη πανεπιστημιακή εκπαίδευση χωρίς να τους το αναγνωρίζεται. Ο τίτλος ΤΕΙ αποθαρρύνει υποψήφιους φοιτητές με καλές επιδόσεις από το φοιτήσουν σε τμήματα ΤΕΙ και να βελτιώσουν τη γενικότερη κουλτούρα μελέτης σε αυτά.
  Πολλά ΤΕΙ προτείνουν αυτόνομη πορεία και μετατροπή σε Τεχνολογικά Πανεπιστήμια ή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Μια αλλαγή τίτλου χωρίς ουσιαστικά να αλλάζει κάτι στη δομή τους δεν αρκεί για να πείσει ότι τα ΤΕΙ ξαφνικά έγιναν πανεπιστήμια παρά τη σημαντική δυνατότητα που δόθηκε στα ΤΕΙ για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Το ζητούμενο είναι ποιοι φοιτητές θα ζητούσαν στην παρούσα φάση να εκπονήσουν μεταπτυχιακές/ διδακτορικές σπουδές σε ΤΕΙ (πχ αυτοί που δεν γίνονται δεκτοί σε πανεπιστήμια;) και σε πόσο χρόνο η βοήθειά τους θα μπορούσε να αποδώσει ερευνητικούς καρπούς προς όφελος των ιδρυμάτων.
  Οι διετείς κύκλοι σπουδών που προτείνονται είναι προφανές ότι θα αποτελούν την νέα βαθμίδα τεχνολογικής εκπαίδευσης (για την οποία πολλοί κόπτονται ότι θα χαθεί) που δεν θα διατρέχει κίνδυνο να συγχέεται με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση λόγω της διάρκειας σπουδών. Η πανεπιστημιακή φύση τους θα προσδώσει το απαραίτητο κύρος σπουδών ώστε απόφοιτοι ΕΠΑΛ και άλλοι μαθητές να ενθαρρυνθούν να σπουδάσουν σε αυτά, το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 17:22 | X. Λαμπρόπουλος

  Συμφωνώ με την παρατήρηση του κου Κριμπένη ότι δεν είναι δυνατον ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας να ενταχθεί στον ΕΛΚΕ του Παν/μιου Θεσσαλίας. Απλώς τα έργα που διαχειρίζονται καθηγητές που εντάσσονται στο Παν/μιο Θεσσαλίας/ΕΚΠΑ/Γεωπονικό πηγαίνουν στον ΕΛΚΕ του Παν/μιου Θεσσαλίας/ΕΚΠΑ/Γεωπονικού. Εξοπλισμοί που αποκτήθηκαν από έργα των οποίων ο επιστημονικός υπεύθυνος εντάχθηκε στο Παν/μιο Θεσσαλίας/ΕΚΠΑ/Γεωπονικό τον ακολουθούν στο ίδρυμα που εντάσσεται. Επίσης υπόλογος για παλαιά έργα ενός επιστημονικού υπεύθυνου είναι ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος στον οποίο εντάσσεται ο επιστημονικός υπεύθυνος

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 15:20 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Δυστυχώς,από τα λόγια μας προδίνουμε την τελική μας προτίμηση. Πιό πάνω,κάποιος ευγενής αδελφός αναφέρει ότι το ΕΚΠΑ μπορεί να βρεί λύση μέσω ΠΑΔΑ. Βέβαια, στο λεκανοπέδιο μπορούμε να διανύσουμε μία απόσταση 45 λεπτών της ώρας και θα βρούμε όλες τις σχολές και δε θα παραπονεθούμε καθόλου.Στη Θεσσαλία,δεν μπορούν οι αξιότιμοι καθηγητές του Βόλου να κάνουν την ίδια απόσταση γιά να επικοινωνήσουν,διδάξουν ή συλλειτουργήσουν με τα δύο νέα,αν ιδρυθούν,πολυτεχνικά τμήματα στη Λάρισα.Όχι γιατί δεν μπορούν,αλλά γιατί δε θέλουν. Γιατί δεν είναι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε βιομηχανίες και κάνουν μία διαδρομή Πάτρα-Μέγαρα-Ελευσίνα ή Αθήνα-Λιβαδειά ας πούμε,κάθε μέρα γιά τον επιούσιο.
  Κι όμως,γιά να προσελκυστούν οι φοιτητές που αναφέρετε,πρέπει πρώτα να μπούν μπροστά οι καθηγητές,να εμπνεύσουν και να πείσουν και όχι μόνο να διεκδικούν από μία πτωχευμένη κοινωνία και να κρύβονται πίσω από ακαδημαϊκά δήθεν κριτήρια.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 10:04 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 «Σε κάθε Πανεπιστήμιο, Θεσσαλίας, Ε.Κ.Π.Α. και Γεωπονικό, λειτουργεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την 31η-8-2024 Συμβούλιο Ένταξης, στο οποίο μετέχουν ο υπηρετών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του κάθε Πανεπιστημίου, ως πρόεδρος, και τρείς (3) εκπρόσωποι από κάθε Γενικό Τμήμα, ως μέλη. Επίσης σύμφωνα με τη ίδια παράγραφο, «το Συμβούλιο Ένταξης έχει τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.. και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης έχει τις αρμοδιότητες Προέδρου Τμήματος». Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρώ ότι ένα τέτοιο ετερόκλητο τετραμελές όργανο που θα αποτελείται από διαφόρων ειδικοτήτων και γνωστικών αντικειμένων καθηγητές του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας αλλά και έναν Πανεπιστημιακό δεν μπορεί να νομιμοποιείται έστω και μεταβατικά, προκειμένου να παίρνει αποφάσεις για πολύ σοβαρά θέματα λειτουργίας (ακαδημαϊκά θέματα, εξοπλισμοί που υπάρχουν στα παλαιά τμήματα, συντήρηση και υποστήριξη αυτών). Επίσης όπως όλοι γνωρίζουμε από τετραμελή ή γενικώς με άρτιο αριθμό μελών όργανα πολλές φορές είναι αδύνατον να ληφθούν αποφάσεις. Θα πρότεινα το όργανο αυτό, αν τελικά υπάρξει, να είναι τουλάχιστον επταμελές και να απαρτίζεται από τουλάχιστον ένα καθηγητή από κάθε ένα από τα υπό κατάργηση τμήματα. Πάντως το σωστό και δίκαιο είναι το προσχέδιο να αφήσει ανέπαφες τις ήδη υπάρχουσες δομές και τα όργανα των παλαιών τμημάτων να συνεχίσουν να λειτουργούν και παίρνουν αποφάσεις με το μέχρι τώρα υπάρχον προσωπικό, που ούτως ή άλλως για αρκετό διάστημα ακόμη θα παραμείνει σε αυτά, διότι είναι οι μόνοι που γνωρίζουν τα ακαδημαϊκά και όχι μόνο προβλήματα των τμημάτων τους, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι το προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΠ) θα ενταχθεί κατευθείαν στα νέα τμήματα και όχι στο Γενικό Τμήμα το οποίου την ύπαρξη θεωρώ απαράδεκτη.

 • 3 Οκτωβρίου 2018, 01:46 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Έπεσαν οι μάσκες, να σταματήσουν οι πόλεις να αλληλομαχαιρώνονται και να τα ‘χώνουν’ στον υπουργό με πρόφαση τα ‘ακαδημαϊκά κριτήρια’.
  Αν πράγματι θέλουν τις σχόλες , να αγκαλιάσουν τους φοιτητές , να εγγυηθούν το κόστος διαβίωσης των φοιτητών , να μειοδοτήσουν στα ενοίκια στις εκπτώσεις στα καταστημάτα , σε δωρεάν συγκοινωνίες , σε εν γένει παροχές .
  Οι φοιτητές δεν σας ανήκουν , τους ανάγκασαν να έρθουν στην πόλη σας, αν είχαν την δυνατότητα θα πήγαιναν στο σπίτι τους – όσοι και όσο σας αγάπησαν – γιατί απλά δεν έχουν τα λεφτά για να ζήσουν κοντά σας.
  Είδαμε πρόσφατα την αισχρή εκμετάλλευση των φοιτητών στην ‘’φιλόξενη Κρήτη’’ , με τις δημοτικές αρχές να τηρούν σιγή ιχθύος, καμία παρέμβαση. Δεν τους αξίζει να έχουν εκεί τόσες σχόλες. Δεν θέλουμε να στέλνουμε εκεί τα παιδιά μας.
  Σχετικά με την εξαφάνιση των σχολών μηχανικών ( μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων , πολιτικών …) από τα ΤΕΙ Λάρισας και Χαλκίδας.
  Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν η χώρα μας χρειάζεται αυτούς τους μηχανικούς, εύχομαι να το γνωρίζουν οι αποφασίζοντες , γνωρίζω όμως ότι, ότι ζωντανό έχει ημερομηνία λήξης μαραζώνει πολύ πριν. Τι σοι πτυχία θα πάρουν τα παιδιά αυτά ,από μια σχολή που δεν θα υπάρχει .
  Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει σχολή μηχανικών μπορεί να τους εντάξει εκεί να πάρουν πτυχία πανεπιστήμιου και όχι στο ‘αορίστου αντικείμενου ’ νεόδμητο τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Το Εκπα δεν μεν έχει σχολή μηχανικών αλλά μπορεί να βρει λύση μέσω Παδα.
  Να πάνε εκεί όσα παιδιά, θέλουν να συνεχίσουν.

 • 2 Οκτωβρίου 2018, 21:06 | Ν. Κ

  https://www.esos.gr/arthra/59214/epaggelmatika-dikaiomata-ptyhioyhon-mihanikon-tehnologikoy-tomea-anotatis-ekpaideysis
  Η σημερινή απάντηση στη Βουλή 2-10-2018 του υπουργού Σπίρτζη και πρώην προέδρου του ΤΕΕ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ δείχνει το λόγο που καταργούνται τα ΤΕΙ όλη της Ελλάδας .
  Προχωστήστε κύριε Γαβρόγλου μη φοβάστε τίποτα.

 • 1 Οκτωβρίου 2018, 09:45 | Κωνσταντίνος

  Καλημέρα σας.Διαμαρτύρομαι έντονα γιά τη λέξη «κατάργηση»,η οποία δημιουργεί παράπονα που μπορούν να φτάσουν σε δίκαιη διαμαρτυρία των Λαρισαίων γιά επιλεκτικά αρνητική μεταχείριση του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε σχέση με το ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Ιονίων νήσων όπου εκεί τα σχετικά νομοσχέδια μιλούν γιά αφομοίωση ή απορρόφηση.
  Το ΤΕΙ Θεσσαλίας,ως ΤΕΙ και όχι ως ΚΑΤΕΕ,λειτουργεί συνεχώς επί 35 έτη,είναι δηλαδή αρχαιότερο και του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΤΕΙ Ιονίων νήσων,αλλά είναι και αρχαιότερο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά τουλάχιστον 2 έτη. Όταν λειτούρ γησαν τα πρώτα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 1985,το ΤΕΙ Λάρισας,ό πως ονομαζόταν τότε,βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία.
  Γιά λόγους σεβασμού τουλάχιστον στην Ιστορία,γιατί διαβλέπω μία γενικότερη αλα ζονεία των πανεπιστημιακών του Βόλου ως προς τη Λάρισα και τις υπόλοιπες πόλεις της Θεσσαλίας, προτείνω να αποσυρθεί άμεσα η λέξη «κατάργηση» ως προσβλητική και να αντικατασταθεί με τον όρο «αφομοίωση».

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 10:41 | Κωστας

  Απο την μια ειναι ενα σωστο μετρο να υπαρχει μια ενιαια τριτοβαθμια εκπαιδευση χωρις διαχωρισμους, απο την αλλη εξομοιωνουμε τον μαθητη του 19 του ΓΕΛ μετον μαθητη του 9 ο οποιος πηγε στο ΕΠΑΛ

 • 30 Σεπτεμβρίου 2018, 10:27 | ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  ΑΠΟΡΙΑ: Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η κατάργηση; Προφανώς όχι εξοικονόμησης πόρων, από τη στιγμή που δημιουργούνται ένα σωρό νέα τμήματα.
  Τα τμήματα των ΤΕΙ συχνά προσφέρουν πολύ καλύτερη τεχνολογική εκπαίδευση από αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα, κάτι που έχει ανάγκη η χώρα μας.
  ΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ που ιδρύονται έχει κάνει κανείς έρευνα να δει αν πραγματικά χρειάζονται; π.χ. Χρειαζόμαστε περισσότερους Μηχανικούς Πριβάλλοντος από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς;
  ΓΙΑΤΙ δεν γίνεται το ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ, όπως π.χ. της Θεσσαλονίκης, της Δυτικής Αττικής κ. ά. Η κατάργηση προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στους φοιτούντες. ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ.
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ;
  Για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του με τις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ MICROSOFT, NASA, GOOGLE κτλ.
  Γιατι να καταργηθεί; Χρειαζόμαστε λιγότερους μηχανικούς;
  Το Τμήμα Ψηψιακών Συστημάτων που το αντικαθιστά τι επαγγελματικά δικαιώματα δίνει;
  Γιατί δε δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Μηχανικών Πληροφορικής να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μεταξύ και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Βόλου και του υπο-ίδρυση Ψηφιακών Συστημάτων;

 • 29 Σεπτεμβρίου 2018, 14:13 | Αγαθοκλής Κριμπένης

  Σχετικά με την Παρ.2.
  Τα έργα που ανήκουν στον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι ανήκουν στα Τμήματα που εντάσσονται στο ΕΚΠΑ ή στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, είναι διαχειριστικά αδύνατον να ενταχθουν στον ΕΛΚΕ του Παν. Θεσσαλίας. Επίσης, το ίδιο ισχύει για τα ΠΜΣ που ανήκουν στα Τμήματα από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, όπως περιγράφεται στο Αρ.1, Παρ.1, περ. β), υποπερ. ββ) και γγ). Αυτά τα έργα θα πρέπει να ενσωματωθούν στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και του Γεωπονικού αντίστοιχα.
  Επίσης, στο σχέδιο νόμου δεν περιγράφεται τι θα γίνει με τα έργα τα οποία έχουν υποβληθεί για αξιολόγηση ή έχουν αξιολογηθεί θετικά και δεν έχει αρχίσει η χρηματοδότηση από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, σχετικά με το ποιος θα είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος εκτέλεσης του έργου (Πρύτανης ποιου πανεπιστημίου;). Για παράδειγμα, αν καθηγητής από Τμήμα του Αρ.1, Παρ.1, περ. β), υποπερ. ββ) και γγ) είναι επιστημονικός υπεύθυνος για κάποιο έργο, ποιος Πρύτανης είναι υπεύθυνος για την βεβαίωση εκτέλεσης έργου; Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου που ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει θέση ο καθηγητής ή ο αντίστοιχος Πρύτανης στο οποίο ανήκει ο ΕΛΚΕ;

 • 28 Σεπτεμβρίου 2018, 20:01 | Καθηγητης

  Πρωτοφανές.
  Στο Συμβούλιο ένταξης προεδεύει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαικών Υποθέσεων (δηλ. συγκαλεί, καταρτίζει ημερήσια διάταξη κ.λ.π.) αλλά εισηγείται ο Αντιπρόεδρος του σώματος στην Σύγκλητο.
  κατ’ αναλογία ο πρύτανης προεδρεύει αλλά πάντα ο αντιπρύτανης εισηγείται.