ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 306-324)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Άρθρο 306Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4763/2020
Άρθρο 307Πειραματικές ειδικότητες και ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4763/2020
Άρθρο 308Αντιστοίχιση ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης –

Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 34 ν. 4763/2020

Άρθρο 309Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 36 ν. 4763/2020
Άρθρο 310Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – Τροποποιήσεις άρθρου 40 ν. 4763/2020
Άρθρο 311Οδηγοί Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 41 ν. 4763/2020
Άρθρο 312Πιστοποίηση αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης –

Προσθήκη παρ. 15Α στο άρθρο 169 ν. 4763/2020

Άρθρο 313Εξετάσεις πιστοποίησης για την ισοτιμία πτυχίων επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) – Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 314Καταβολή αμοιβής μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων –

Τροποποίηση παρ. 27 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Άρθρο 315Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο 316Ηλεκτρονική έκδοση τίτλων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 317Θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας – Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4623/2019
Άρθρο 318Στέγαση Δημοσίων Βιβλιοθηκών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3149/2003
Άρθρο 319Προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών – Αντικατάσταση υποπερ. γγ) περ. β) παρ. 1 άρθρου 6 ν. 4505/2017
Άρθρο 320Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση των άρθρων 4Β, 13Δ του ν. 4186/2013 και 54 του ν. 4777/2021
Άρθρο 321Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
Άρθρο 322Μετατροπή θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων – μεταφορές θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων – μετατροπή κλάδου θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων
Άρθρο 323Θέματα Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών – Αντικατάσταση του άρθρου 2 και τροποποιήσεις των άρθρων 3, 5, 6 και 7 του ν. 3512/2006 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4735/2020
Άρθρο 324Θέματα Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας – Τροποποιήσεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 3536/2007

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Άρθρο 306
Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4763/2020

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί της συμμετοχής καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), διαγράφονται οι λέξεις «αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής :
«1. Οι καταρτιζόμενοι στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. δύνανται, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να πραγματοποιούν μέρος της θεωρητικής ή και της εργαστηριακής κατάρτισής τους σε πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης αντίστοιχου επιπέδου που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές οι οποίες παρέχονται στο Ι.Ε.Κ. προέλευσής τους και λαμβάνουν τις πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής».
Άρθρο 307
Πειραματικές ειδικότητες και ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4763/2020

Στο άρθρο 29 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί παροχής ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 29 διαμορφώνεται ως εξής :
«Άρθρο 29
Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) παρέχονται ειδικότητες, οι οποίες καθορίζονται με βάση της ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 34. Με την ίδια διαδικασία, δύναται να παρέχονται πειραματικές ειδικότητες ή ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα για την ικανοποίηση εστιασμένων αναγκών της οικονομίας ή την εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων ή πιλοτικών θεματικών ενοτήτων.».

Άρθρο 308
Αντιστοίχιση ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης –
Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 34 ν. 4763/2020

Στην παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί της ρύθμισης θεμάτων για τις ειδικότητες που παρέχονται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.), η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), μετά τη λέξη «τροποποιούνται», προστίθεται η λέξη «αντιστοιχίζονται» και η παρ. 19 διαμορφώνεται ως εξής:
«19. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ.»..
Άρθρο 309
Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας –
Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 36 ν. 4763/2020

1. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020 (Α΄254), περί του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η υποπερ. αα) περί του χρόνου πραγματοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος, ώστε να ορίζεται ότι αυτό πραγματοποιείται εκτός ωραρίου λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), β) στην υποπερ. αβ) περί των διδασκόντων στο εργαστηριακό μάθημα: βα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε να προβλέπεται αμοιβή για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. ή των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και να ορίζεται ότι προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αν τα τμήματα δεν συμπληρώνονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, ββ) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου προστίθενται τα εξής «, χωρίς μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν», γ) στην αρχή της υποπερ. αγ) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Στο Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:
α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, ως εξής:
αα) Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.) των ΕΠΑ.Λ. ή στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), που εξυπηρετούν τα ΕΠΑ.Λ. εκτός ωραρίου λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ. Το μάθημα δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών.
αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι: i) εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης, με αμοιβή ή ii) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν τα τμήματα δεν συμπληρώνονται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του στοιχείου i). Οι διδάσκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό μάθημα, πραγματοποιούν και την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου, χωρίς μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις αναθέσεις που ισχύουν, προσλαμβάνονται από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία και την εποπτεία των τμημάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.
αγ) Για την λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας ορίζεται ως Υπεύθυνος Εποπτείας, με αμοιβή, ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. Η αμοιβή για την απασχόληση του Υπεύθυνου Εποπτείας και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Η αμοιβή για την απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του στοιχείου ii) της υποπερ. αβ) της περ. α) μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν σε αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.»
2. Στην παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020, περί του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, περί της διάρκειας του προγράμματος, διαγράφονται τα εξής: «έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες,» και η λέξη «Ιουλίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Αυγούστου», β) μετά από το πρώτο εδάφιο προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής :
«6. Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Η περίοδος παροχής των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Η περίοδος μάθησης στον εργασιακό χώρο δύναται να πραγματοποιείται από 1η Οκτωβρίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου έτους. Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο με την συμπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και των ημερών μάθησης στον εργασιακό χώρο όπως αυτές καθορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.».
Άρθρο 310
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας –
Τροποποιήσεις άρθρου 40 ν. 4763/2020

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί του κανονισμού λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, διαγράφονται τα εξής: «τη σχέση του εκπαιδευτικού έργου της εποπτείας με το εργαστηριακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών,» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής :
«α) Καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους -Τάξης Μαθητείας, που περιλαμβάνει την αναλογία διδασκόντων μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων, ζητήματα τρόπου και διαδικασίας φοίτησης και αδειών των μαθητευομένων, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και σε εργασιακό χώρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών και μαθητευομένων, την εποπτεία και την αξιολόγηση των τμημάτων Μαθητείας, θέματα διασφάλισης ποιότητας, θέματα που αφορούν στα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ζητήματα που αφορούν στο έργο και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και οργάνων της Διοίκησης για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με το άρθρο 35, τη διαδικασία πρόσληψης των Υπεύθυνων Υποστήριξης Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τους κλάδους των εκπαιδευτικών, τις αρμοδιότητες και τα παραδοτέα τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας.».
2. Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού θεμάτων για τους Συντονιστές Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των Υπεύθυνους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία, μετά τη λέξη «καθορίζονται» προστίθεται η φράση «η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και» και η περ. δ) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής :
«δ) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36 καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, ο τρόπος και η διαδικασία απόσπασης των Συντονιστών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των Υπευθύνων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.».
3. Στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού θεμάτων για τους Συντονιστές Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνους Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, μετά τις λέξεις «αμοιβής» προστίθενται οι λέξεις «του Υπεύθυνου Εποπτείας της υποπερ. αγ) και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και» και η περ. ε) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής :
«ε) Καθορίζονται το έργο, οι αρμοδιότητες, καθώς και τα παραδοτέα σε μηνιαία βάση για την καταβολή της αμοιβής του Υπεύθυνου Εποπτείας της υποπερ. αγ) και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.»
4. Στην παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού αμοιβών και της ρύθμισης σχετικών θεμάτων, μετά τις λέξεις «η αμοιβή» προστίθενται οι λέξεις «του Υπεύθυνου Εποπτείας της υποπερ. αγ) και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής :
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η αμοιβή του Υπεύθυνου Εποπτείας και των εκπαιδευτικών του στοιχείου i) της υποπερ. αβ) της περ. α) του άρθρου 36, καθώς και των εκπαιδευτικών που δύνανται να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, ως επιμορφωτές και επόπτες, το ύψος και ο τρόπος προσδιορισμού της αμοιβής των Συντονιστών της παρ. 2 του άρθρου 39, των Υπευθύνων της παρ. 3 του άρθρου 39, των εκπαιδευτικών της παρ. 5 του άρθρου 39, και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»
5. Στην παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί της ρύθμισης θεμάτων για τις ειδικότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.), η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), μετά τη λέξη «τροποποιούνται», προστίθεται η λέξη «αντιστοιχίζονται» και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, αντιστοιχίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ειδικότερο θέμα.».
6. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 40 του ν. 4763/2020, περί του καθορισμού της λειτουργίας των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του άρθρου 37 του νόμου αυτού, προστίθεται η φράση «, καθώς και η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής :
«10. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) καθορίζονται η λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του άρθρου 37, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους και το απογευματινό ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας.».
Άρθρο 311
Οδηγοί Κατάρτισης –
Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 41 ν. 4763/2020

1. Η παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των οδηγών κατάρτισης των Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τους οδηγούς κατάρτισης, σύμφωνα με τους οποίους παρέχονται οι πειραματικές ειδικότητες ή οι ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα στα Πειραματικά και Θεματικά Ι.Ε.Κ., καθώς και στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1. Οι Οδηγοί κατάρτισης της παρούσας τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για πειραματική και πιλοτική εφαρμογή. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης της παρούσας πραγματοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ολοκλήρωση δύο (2) κύκλων κατάρτισης και κατόπιν αξιολόγησης της εφαρμογής τους από τα οικεία Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).»
2. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4763/2020, όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1 του παρόντος, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.
Άρθρο 312
Πιστοποίηση αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης –
Προσθήκη παρ. 15Α στο άρθρο 169 ν. 4763/2020

Μετά την παρ. 15 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄254), προστίθεται παρ. 15Α ως εξής:
«15Α. Απόφοιτοι ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. που ολοκλήρωσαν επαγγελματική κατάρτιση του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), καθώς και απόφοιτοι ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. που ολοκλήρωσαν επαγγελματική κατάρτιση του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης με τους καταλόγους ερωτήσεων που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (20.12.2020), έως τις 31.12.2023.».
Άρθρο 313
Εξετάσεις πιστοποίησης για την ισοτιμία πτυχίων επαγγελματικής ειδικότητας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) –Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Η παρ. 16 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), τροποποιείται, ως προς τις ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ισοτιμία και η παρ. 16 διαμορφώνεται ως εξής:
«16. Το πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) της παρ. 2 του άρθρου 12 και της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, το οποίο λαμβάνουν όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έως και τις εξεταστικές περιόδους μέχρι την 30ή.6.2023, είναι ισότιμο με το δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) της περ. στ’ της παρ. 1. του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, που απονέμεται σε όσους συμμετέχουν επιτυχώς στην κοινή εξέταση πιστοποίησης όλων των αποφοίτων του μεταλυκειακού επιπέδου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), που θα διοργανώνεται από την 1η.7.2023 και εφεξής.».

Άρθρο 314
Καταβολή αμοιβής μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων –
Τροποποίηση παρ. 27 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Στις περ. α) και β) της παρ. 27 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), μετά τις λέξεις «καθορίζεται», προστίθενται η φράση «από 1-9-2020» και η παρ. 27 διαμορφώνεται ως εξής :
«27. Η Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Νέα Φάση» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» εξαιρείται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Θ΄. Τα άρθρα 8 και 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) καταργούνται με την ολοκλήρωση της Πράξης του προηγούμενου εδαφίου.
α) Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 34 και της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 73, η ωριαία αποζημίωση για τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης που απασχολούνται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και για το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καθορίζεται από 1-9-2020 σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/106902/0022/10-12-2013 (Β’ 3276).
β) Η ωριαία αποζημίωση για τους εκπαιδευτές που απασχολούνται στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Δήμων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Νέα Φάση» καθορίζεται από 1-9-2020 σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/106902/0022/10-12-2013 (Β’ 3276)».
Άρθρο 315
Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης –
Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Στην παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), η αναφορά στο έτος 2022, έως το τέλος του οποίου υποχρεούνται οι καταρτιζόμενοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) να την ολοκληρώσουν, αντικαθίσταται με αναφορά στο έτος 2024 και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής:
«31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27.».
Άρθρο 316
Ηλεκτρονική έκδοση τίτλων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Όλοι οι τίτλοι που χορηγεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για όλα τα συστήματα πιστοποίησης που υλοποιεί εκδίδονται ηλεκτρονικά. Ο τύπος των τίτλων, όπως διπλωμάτων, πτυχίων, βεβαιώσεων πιστοποίησης, και βεβαιώσεων επάρκειας, καθώς και οι λεπτομέρειες του τύπου των τίτλων και της ηλεκτρονικής έκδοσης αυτών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 317
Θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας –
Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4623/2019

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 66 του ν. 4623/2019 (Α΄134), περί της ρύθμισης θεμάτων αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.), τέως Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), η ημερομηνία «31.8.2022» μέχρι την οποία είναι δυνατή, μεταβατικά και κατ’ εξαίρεση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης, η ανανέωση της απόσπασης του προσωπικού αυτού στη Γ.Γ.Ε.Κ., αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.8.2024» και το άρθρο 66 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 66
Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Μεταβατικά, κατ’ εξαίρεση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται η συνέχιση παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει αποσπασθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) μέχρι τις 31.8.2019, καθώς και η ανανέωση των αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού αυτού, το οποίο επιθυμεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, την ανανέωση της απόσπασής του στη Γ.Γ.Ε.Κ., μέχρι τις 31.8.2024, άνευ έτερης διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται νεότερη αποδέσμευση από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή σχετική γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακό Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Για την ανανέωση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όμοια δυνατότητα παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπασθεί στη Γ.Γ.Ε.Κ. μέχρι 31.8.2019, αλλά αντί της αρχικής αιτήσεώς τους, επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
Άρθρο 318
Στέγαση Δημοσίων Βιβλιοθηκών –
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3149/2003

Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), περί της στέγασης των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο καταργούνται, β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 του άρθρου 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται η στέγαση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και σε ακίνητα τα οποία είτε παραχωρούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά χρήση και προς εξυπηρέτηση της αποστολής των βιβλιοθηκών είτε μισθώνονται. Τα μισθώματα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, οι οποίες επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ε.Φ 10-19-501-0000000, ΑΛΕ 2310802024) για τον σκοπό αυτό.».
Άρθρο 319
Προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών –
Αντικατάσταση υποπερ. γγ) περ. β) παρ. 1 άρθρου 6 ν. 4505/2017

Η υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4505/2017 (Α΄ 189), περί της θέσης Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, η οποία καλύπτεται από υπάλληλο με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου στη Βενετία της Ιταλίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) Μία (1) θέση Βιβλιοθηκονόμου ή Αρχειονόμου που καλύπτεται με απόσπαση από μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων ή Αρχειονόμων ή κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των φορέων εποπτείας του, με μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ινστιτούτου, που λαμβάνει τις αποδοχές της ημεδαπής, με τις προσαυξήσεις και τα επιδόματα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο εξωτερικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η μισθοδοσία του ανωτέρω υπαλλήλου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο υπάλληλος πρέπει να έχει πιστοποιημένη καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας, καθώς και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Η απόσπαση πραγματοποιείται, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών για τρία (3) έτη. Η απόσπαση μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη με επιμίσθιο μόνο για το πρώτο έτος της παράτασης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και εισήγηση της Εποπτικής Επιτροπής και του Προέδρου του Ινστιτούτου. Διακοπή της απόσπασης πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειάς της ή της παράτασης μπορεί να γίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Εποπτικής Επιτροπής και του Προέδρου του Ινστιτούτου, στις κάτωθι περιπτώσεις λόγω: α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του υπαλλήλου ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα καθήκοντά του, β) επανειλημμένης, αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του, γ) υποβολής σχετικής αίτησης του υπαλλήλου, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου. Η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση και την παράταση αυτής, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής και κάθε ειδικότερο θέμα, ρυθμίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9.»
Άρθρο 320
Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση των άρθρων 4Β, 13Δ του ν. 4186/2013 και 54 του ν. 4777/2021

1. Η παρ. 7 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄193), περί της έκδοσης απόφασης για την τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. δύναται να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου είναι αποκλειστική. Αν αρμόδια για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας είναι η σύγκλητος, σύμφωνα με την παρ. 5, η τροποποιητική απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τροποποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου της έκδοσής τους σχολικού έτους.»
2. Μετά το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, περί των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων, προστίθενται τρία εδάφια και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του οικείου επιστημονικού πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων Υπουργείων οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου. Οι αποφάσεις της παρούσας εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ως προς την έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων είναι αποκλειστική. Οι τροποποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται από τη σύγκλητο κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν οι συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με το δέκατο εδάφιο, τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του δέκατου τρίτου εδαφίου, καταλαμβάνει μόνο τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις για τις οποίες δεν έχει ήδη εκδοθεί σχετική τροποποιητική απόφαση της οικείας συγκλήτου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ίδιου εδαφίου. Το σύνολο των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων που ορίζουν οι σχολές, τα τμήματα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις, σύμφωνα με την παρούσα συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (A΄ 25), περί της υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023, αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023, υποβάλλεται μόνο το μηχανογραφικό δελτίο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 3 του παρόντος. Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 4Γ και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 5 του παρόντος.»
Άρθρο 321
Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 4559/2018

Το άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄142, διόρθ. σφάλμ. Α΄154), περί της εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

1. Η εισαγωγή στα τμήματα: α) Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, β) Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, δ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ε) Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γίνεται μέσω εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου που διοργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις της παρ. 1 έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιμου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται πανελλαδικώς στα εξής μαθήματα:
α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: Αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.
β) Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε σύντομα ερωτήματα, με τα οποία αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών μουσικών γνώσεων.
γ) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
δ) Σε ένα (1) ακόμη μάθημα της ομάδας προσανατολισμού ή του τομέα που επιλέγει ο υποψήφιος ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα ως εξής: δα) Ιστορία για τους υποψηφίους του πρώτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δβ) Μαθηματικά για τους υποψηφίους του δεύτερου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δγ) Φυσική για τους υποψηφίους του τρίτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ., δδ) Πληροφορική για τους υποψηφίους του τέταρτου επιστημονικού πεδίου ΓΕ.Λ. και δε) Μαθηματικά (Άλγεβρα) για τους υποψηφίους όλων των τομέων των ΕΠΑ.Λ.
4. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1 αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης: α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα των περ. α) και β) της παρ. 3 (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος).
5. Η Ε.Β.Ε. ανά μουσικό μάθημα προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου της βαθμολογίας των υποψηφίων σε αυτό επί τον συντελεστή που ορίζεται για κάθε τμήμα για το συγκεκριμένο μουσικό μάθημα, σύμφωνα με την παρ. 8. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας του μουσικού μαθήματος λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του συνόλου των υποψηφίων που διεκδικούν εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1 έχοντας εξεταστεί στο οικείο μουσικό μάθημα, καθώς και σε τουλάχιστον ένα (1) από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των περ. γ) και δ) της παρ. 3, χωρίς να διαχωρίζονται οι υποψήφιοι με βάση την κατηγορία λυκείου, ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., από το οποίο προέρχονται. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. ανά μουσικό μάθημα βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής, το οποίο καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 7. Το γινόμενο του πρώτου εδαφίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης της περ. α) της παρ. 4 συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ανά μουσικό μάθημα, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παρούσα, με τη βαθμολογική επίδοση του υποψηφίου στο οικείο μουσικό μάθημα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο αυτό ο συντελεστής βαρύτητας του μουσικού μαθήματος.
6. Η Ε.Β.Ε. ανά τμήμα της περ. β) της παρ. 4 προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3 επί τον συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε τμήμα, σύμφωνα με την παρ. 8. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογικών επιδόσεων σε κάθε ένα (1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3 λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο ή τομέα, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι έχουν εξεταστεί σε τουλάχιστον ένα (1) από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των περ. γ) και δ) της παρ. 3. Στα τμήματα που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία ή τομείς, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των οικείων επιστημονικών πεδίων ή τομέων. Το γινόμενο του πρώτου εδαφίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 7. Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης της περ. β) της παρ. 4 συγκρίνεται η Ε.Β.Ε. ανά τμήμα, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την παρούσα, με τον μέσο όρο της βαθμολογικής επίδοσης του υποψηφίου στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.
7. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4 και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄193).
8. Οι συντελεστές της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4, καθώς και της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου έπειτα από πρόταση του οικείου τμήματος, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013. Το σύνολο των συντελεστών της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων, καθώς και των συντελεστών της Ε.Β.Ε. των τμημάτων, οι οποίοι αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και με την παρ. 9, συγκεντρώνονται σε μία (1) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους συντελεστές της παρ. 8, ο καθορισμός τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Οι συντελεστές της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4 και της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου δύναται να τροποποιούνται με απόφαση της συγκλήτου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Η τροποποιητική απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τροποποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του πρώτου εδαφίου αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου της έκδοσής τους σχολικού έτους.
11. Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων της περ. α) της παρ. 4 και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των τμημάτων της περ. β) της ίδιας παραγράφου δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013. Αν τροποποιηθεί η ελάχιστη ή μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε., επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παρ. 8 του παρόντος.
12. Τα τμήματα της παρ. 1 δύνανται να αποδίδουν διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. των τμημάτων εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7. Τα τμήματα της παρ. 1 δύνανται να αποδίδουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εκ των δύο (2) μουσικών μαθημάτων της παρ. 3. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. που ορίζεται για κάθε τμήμα της παρ. 1 είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Για τη διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα εξετάζεται πρώτα η επίτευξη των Ε.Β.Ε. των μουσικών μαθημάτων και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του οικείου τμήματος.
13. Για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων υπολογίζονται οι βαθμολογικές επιδόσεις στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της παρ. 3 καθώς και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. Υποψήφιοι για επιλογή είναι όσοι έχουν εξεταστεί στα μαθήματα των περ. α) και β) της παρ. 3, καθώς και σε τουλάχιστον ένα (1) από τα μαθήματα των περ. γ) και δ) της ίδιας παραγράφου.
14. Οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του τμήματος εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προθεσμίας. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου εκδίδονται ή τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα (1) από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των περ. α) και β) της παρ. 3 είναι κοινός για κάθε επιστημονικό πεδίο ή τομέα, εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα (1) από τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των περ. γ) και δ) της παρ. 3 εκφράζεται σε ακέραιο ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας του προηγούμενου εδαφίου αποδίδονται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο ή τομέα και αξιοποιούνται για την εισαγωγή στα τμήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου ή τομέα, για τα οποία αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόφαση της συγκλήτου. Για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που εφαρμόζονται κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με απόφαση της συγκλήτου. Οι αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με το όγδοο εδάφιο τροποποιούνται έως τις 31 Μαΐου εκάστου έτους και αφορούν στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι αποκλειστική. Η τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το ενδέκατο εδάφιο, καταλαμβάνει μόνο τα τμήματα, για τα οποία δεν έχει ήδη εκδοθεί σχετική τροποποιητική απόφαση της οικείας συγκλήτου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου. Το σύνολο των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων που ορίζονται, σύμφωνα με την παρούσα, συγκεντρώνεται σε μία (1) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα της παρ. 1, οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων της παρ. 1 και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
β) η σύσταση, συγκρότηση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων της παρ. 1,
γ) το ακριβές περιεχόμενο, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων.
16. Κατά τα λοιπά για την εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1 εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.
17. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’156) και την υποπερ. iv) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188).»
Άρθρο 322
Μετατροπή θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων – μεταφορές θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων – μετατροπή κλάδου θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων

1. Από τις πέντε (5) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, μια (1) θέση μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Οικονομικού.
2. Οι δύο (2) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, μετατρέπονται σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
3. Από τις τέσσερεις (4) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, μια (1) θέση μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Οικονομικού.
4. Η μία (1) θέση ιεροκήρυκα, που έχει συσταθεί με το άρθρο 25 του ν. 817/1978 (Α΄170) και έχει κατανεμηθεί με το π.δ. 582/1980 (Α΄158) στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού.
5. α) Από τις τρεις (3) θέσεις ιεροκηρύκων, που έχουν συσταθεί με τον ν. 817/1978 στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών, μια (1) θέση ιεροκήρυκα μεταφέρεται στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.
β) Από τις έξι (6) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών, δυο (2) θέσεις διακόνων μεταφέρονται στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.
6. Από τις τέσσερεις (4) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης, μια (1) θέση μεταφέρεται στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.
7. Η μία (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Κλητήρος της περ. ζ) της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α΄138), η οποία προέκυψε από τη μετατροπή μίας (1) θέσης διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης του ν.δ. 1398/1973, μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Διοικητικού.
8. Η μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού της υποπερ. γ) της περ. Α) του άρθρου 23 του ν. 3475/2006 (Α΄146), η οποία προέκυψε από τη μετατροπή μίας (1) θέσεως Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας του ν.δ. 1398/1973, μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
9. Οι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 8, προστίθενται στις όμοιες θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και φορέα.
10. Για τη μισθοδοσία του προσωπικού που καταλαμβάνει τις θέσεις των παρ. 1 έως 8 εφαρμόζεται ο ν. 4354/2015 (Α΄176) και ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση οι Κανονισμοί της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) του άρθρου 42 του ν. 590/1977 (Α΄146).

Άρθρο 323
Θέματα Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών – Αντικατάσταση του άρθρου 2 και τροποποιήσεις των άρθρων 3, 5, 6 και 7 του ν. 3512/2006 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4735/2020

1. Το άρθρο 2 του ν.3512/2006 (Α’ 264) αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοποί του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» είναι: α) η διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, β) η υποστήριξη και η συμβολή στην κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών και υποχρεώσεων των μουσουλμάνων που διαβιούν στην Αττική, γ) η έγκυρη ενημέρωση της Πολιτείας και η πληροφόρηση του κοινού για θέματα που αφορούν την μουσουλμανική θρησκεία και ορθοπραξία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ανατίθεται κάθε άλλος ειδικότερος σκοπός συναφής με τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3512/2006 τροποποιείται ως εξής: «Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η χρήση του Τεμένους παραχωρείται από το Δημόσιο δωρεάν, για αόριστο χρόνο στο Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1, με σκοπό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2».
3. Το στοιχείο δ’ του άρθρου 5 του ν.3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) ένας (1) δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ή ένας (1) θεολόγος, κατά προτίμηση με ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του, με τα αυτά προσόντα, που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και».
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διορίζεται το υπό στοιχείο δ’ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπόλοιπη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί με την 98380/Θ1/9-8-2021 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 668) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί κανονικά.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν.3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός (Ιμάμης) , μετά από εισήγηση του Δ.Σ., με θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., μπορεί να τοποθετούνται μέχρι δύο (2) βοηθοί Ιμάμη, οι οποίοι επικουρούν τον θρησκευτικό λειτουργό (Ιμάμη), με θητεία δύο ετών, που μπορεί να ανανεωθεί. Ο Ιμάμης και οι βοηθοί Ιμάμη ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, ως θρησκευτικοί λειτουργοί, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ικανοποίηση των λατρευτικών αναγκών των μουσουλμάνων. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τις μουσουλμανικές κοινότητες στις οποίες έχει παραχωρηθεί το Τέμενος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4β του άρθρου 5, εφόσον τούτο ζητηθεί από αυτές. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του μουσουλμάνου θρησκευτικού λειτουργού και των βοηθών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο ακριβής τίτλος προσφώνησης του μουσουλμάνου θρησκευτικού λειτουργού και των βοηθών Ιμάμη».
6. Στο άρθρο 6 του ν. 3512/2006 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Οι βοηθοί μουσουλμάνοι θρησκευτικοί λειτουργοί λαμβάνουν το 70% των τακτικών αποδοχών του μουσουλμάνου θρησκευτικού λειτουργού καθώς και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του μισθολογίου του Δημοσίου επιδόματα, εφόσον πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις. Επί των αποδοχών διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Οι αποδοχές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταβάλλονται στον δικαιούχο με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό.
4. Συστήνεται «Θρησκευτική Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωματικούς τους, με θητεία ενός έτους, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος. Σκοπός της Θρησκευτικής Επιτροπής είναι να επικουρεί συμβουλευτικά το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως ορίζονται στο άρθρο 2. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες και ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζεται η αποζημίωση των μελών της Θρησκευτικής Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 ν. 4354/2015 (Α’ 176)».
7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.3512/2006 προστίθεται η εξής φράση: «κατά παρέκκλιση της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».
8. Στο άρθρο 20 του ν.4735/2020 (Α’ 197) μετά την φράση «τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005» προστίθεται η φράση «,του φορέα του άρθρου 1 του ν.3512/2006 (Α’ 264)». Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει οριστεί με την 98380/Θ1/9-8-2021 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 668) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά μέχρι τη λήξη της θητείας του.
Άρθρο 324
Θέματα Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας – Τροποποιήσεις των άρθρων 37 και 38 του ν. 3536/2007
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3536/2007 (Α’ 42), περί της πρόσληψης ιεροδιδασκάλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η φράση «διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών» αντικαθίσταται με τη φράση «διάρκειας μέχρι δέκα (10) μηνών» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι δέκα (10) μηνών, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και ορίζει και τον τόπο άσκησης των καθηκόντων του κάθε ιεροδιδασκάλου, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τεμένη. Αν ο ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολείο ή σε μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο της Θράκης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36, τεκμαίρεται ότι τροποποιείται ανάλογα η σύμβαση εργασίας με σύμφωνη γνώμη και των δύο (2) μερών, με αντίστοιχη μείωση της απασχόλησής του στα τεμένη όπου τοποθετήθηκε. Προς τούτο, ενημερώνεται άμεσα και ο οικείος Μουφτής. Οι ιεροδιδάσκαλοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)».
2. Στο τέλος του άρθρου 38 του ν.3536/2007, περί της συγκρότησης επιτροπής για την επιλογή των ιεροδιδασκάλων, προστίθεται εδάφιο και το άρθρο 38 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 38
Η επιλογή των ιεροδιδασκάλων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον οικείο Μουφτή, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του, γ) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ειδικευμένο στις ισλαμικές σπουδές ή έναν (1) πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή έναν (1) απόφοιτο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), με τον αναπληρωτή του, δ) έναν (1) έγκριτο μουσουλμάνο θεολόγο με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και ε) έναν (1) έγκριτο μουσουλμάνο θεολόγο με τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από τον οικείο Μουφτή. Χρέη γραμματέα χωρίς δικαίωμα ψήφου αναλαμβάνει δημόσιος υπάλληλος. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα της επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»

 • 19 Ιουνίου 2022, 11:32 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

  Οι Πρόεδροι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βελλάς Ιωαννίνων, όλα ανεξαιρέτως τα μέλη ΔΠ και ΕΔΙΠ, αλλά και το Διοικητικό Προσωπικό των Σχολών (οι οποίες από τον Σεπτέμβριο του 2022 συγχωνεύονται στην Αθήνα), μαζί με μέλη ΔΠ της ΠΑΕΑΚρήτης ζητούμε να ενημερώσετε την κ. Υπουργό, καθότι η Ίδια αλλά και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία έχουν εγγράφως ενημερωθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (4512/12-10-18, 610/13-2-18, 2689/24-1-21, 4068/7-10-20), σχετικά με όσα ακολουθούν και θα πρέπει κατεπειγόντως να διορθωθεί το σημείο αυτό λόγω των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων που εμφαίνονται στην Αιτιολόγηση και έχουν κοινοποιηθεί προς το ΥΠΑΙΘ με τα ως άνω έγγραφα της Ιεράς Συνόδου:

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 322
  Η παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν3432/2006: «3. Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων».
  Τροποποιείται ως εξής:
  «3. Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων. Ομοίως οι μη χειροτονούμενοι Πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, προσλαμβανόμενοι ως υπάλληλοι του στενότερου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κατατάσσονται και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ».
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
  1. Επί του θέματος έχει ΞΕΚΑΘΑΡΑ τοποθετηθεί η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με το υπ’ αριθ. 4068/7-10-20 έγγραφό της προς την Υπουργό Παιδείας κ. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ. Η ΔΙΣ αναφέρεται στην ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της φράσης της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.3432/2006: «οι απόφοιτοι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα», και ευθέως αναφέρεται στην «δυνατότητα ευρέσεως εργασίας πέραν των Νομικών Προσώπων της Εκκλησίας, των οποίων τα περιθώρια ούτως ή άλλως είναι περιορισμένα», ενώ καταλήγει ότι «Άλλωστε, στο επικρατούν καθεστώς ελευθέρας αγοράς και στο πλαίσιο των σημαντικών αλλαγών οι οποίες έχουν επέλθει το μεσολαβήσαν διάστημα, θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή χρήσει επικαιροποιήσεως. Όθεν, η Ιερά Σύνοδος παρακαλεί να ιδείτε με ευμένεια και την παρούσα πρόταση αυτής και να συμβάλετε στην επίλυση του ως άνω προβλήματος». Βάσει της αρχής της συναλληλίας Εκκλησίας και Πολιτείας αλλά και της «νόμω» κρατούσης πολιτείας, η τελευταία οφείλει να ανταποκριθεί, προστατεύοντας τα δημοκρατικά δικαιώματα όσων αδικούνται.
  2. Από το ΥΠΕΣΔΔΑ, έχει ήδη υλοποιηθεί αρχικός διορισμός αποφοίτου ΑΕΑ σε αντίστοιχη διοικητική θέση ευθύνης βάσει σχετικής πρόβλεψης του πρόσφατου ΠΔ 7/2021 (ΦΕΚ 10/τ. Α΄/25-1-2021), που έκανε δεκτή με την υπ’ αριθ. 235/2020 Γνωμοδότηση του ΣτΕ. Με βάση αυτόν τον διορισμό, που πολύ ορθά έγινε και μας κοινοποίησαν απόφοιτοι αλλά και γονείς, οφείλει το Κράτος Δικαίου να προβεί σε σχετική Νομοθετική Ρύθμιση, διότι αποτελεί ένα πολύ καλό προηγούμενο, που όμως, πρέπει πλέον να νομοθετηθεί.
  3. Η τροποποίηση είναι προφανής και εύλογη. Δεν ακολουθούν την ιεροσύνη όλοι οι απόφοιτοι. Όσοι δεν επιλέξουν να γίνουν ιερείς ή δεν κληθούν από τον Μέγα Αρχιερέα Χριστό σε αυτό, παραμένουν με έναν τίτλο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον οποίο δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν και πρακτικά δεν έχει αντίκρισμα.
  4. Υπογραμμίζεται αφενός, η ισοτιμία του Πτυχίου των ΑΕΑ με αυτό των λοιπών ΑΕΙ και παράλληλα, η διά νόμου απαγόρευση στους αποφοίτους των ΑΕΑ να διδάξουν στα Γυμνάσια και Λύκεια. Η ίδια απαγόρευση ισχύει για τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια. Και βέβαια, όλα αυτά, σε αντίθεση με τα ισχύοντα για τους Ιεροδιδασκάλους της Μουσουλμανικής μειονότητας, που έχουν το σχετικό δικαίωμα διδασκαλίας στα αντίστοιχα Ιεροσπουδαστήρια, αφού στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν4238/2014 (όπως τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει με το Ν4823/2021) αναφέρεται ότι «Επίσης, οι ιεροδιδάσκαλοι μπορούν, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, να διδάσκουν μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, εφόσον έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ».
  5. Επίσης, οι απόφοιτοι των ΑΕΑ, όχι μόνο δεν έχουν το αντίστοιχο δικαίωμα διδασκαλίας στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση Γυμνασιακή-Λυκειακή – παρότι προβλέπεται η διδασκαλία τους στα Δημόσια ή Ιδιωτικά ΙΕΚ (δηλαδή, στην Μεταλυκειακή εκπαίδευση), αλλά επιπλέον, παρότι αποφοιτούν από Παραγωγική Σχολή, δεν λαμβάνουν επιμίσθιο κατά τη διάρκεια των Σπουδών τους, ούτε τους αναμένει πίστωση οργανικής θέσης με το πέρας των Σπουδών τους, όπως αντίστοιχα συμβαίνει στα ΑΣΕΙ. Δηλαδή, οι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ είτε γίνουν Ιερείς είτε όχι! Ωστόσο, δεν διεκδικούμε ένα τέτοιο δικαίωμα για τους αποφοίτους μας, διότι αυτό ανήκει στις Θεολογικές Σχολές. Διεκδικούμε όμως το δικαίωμα του διορισμού των αποφοίτων μας στον στενότερο και ευρύτερο δημόσιο τομέα βάσει του Πτυχίου τους, αφού πιστοποιημένα έχουν διδαχθεί Η/Υ, την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα εκ περιτροπής, Ψυχολογία, Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Διοίκηση και Οργάνωση, Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Στοιχεία Δικαίου (και με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Ασφάλεια και Υγιενή Εργασίας, Πυρόσβεση και Α΄ Βοήθειες με λήψη σχετικής Πιστοποίησης). Οι απόφοιτοι άλλων ΣΧολών, που δεν διδάσκονται ανάλογα μαθήματα, έχουν το δικαίωμα δικαίωμα διορισμού, ενώ οι απόφοιτοι των ΑΕΑ, όχι.
  6. Η προτεινόμενη προσθήκη του δικαιώματος διορισμού στον στενότερο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα συνάδει με την έως σήμερα ακολουθούμενη πρακτική της αναγνώρισης του Πτυχίου από τα Συλλογικά του Όργανα σε ήδη διορισθέντες στο Δημόσιο, αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΔΑ αλλά και λοιπών Υπουργείων για κάθε εξέλιξη και κάθε μισθολογική συνέπεια.
  Επομένως, για τους πέντε εκ των ως άνω έξι λόγων, η συγκεκριμένη διοικητική εκκρεμότητα πρέπει να ρυθμιστεί, ειδάλλως διαπιστώνεται παρέκκλιση και παραφωνία από την ως είθισται ίση μεταχείριση των πολιτών. Και εδώ, διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ αναφερόμαστε στο ζήτημα των μειονοτικών σχολείων, που με σοβαρότητα και διάκριση διαχειρίζεται η Γεν. Γραμματεία Θρησκευμάτων, ούτε καν το αγγίζουμε. Τα σχετικά δικαιώματα των Ιεροδιδασκάλων παρατίθενται προς δημόσια ενημέρωση για το τι ακριβώς κάνει ακόμα και και για τις μειονότητες το δημοκρατικό και ευνομούμενο κράτος μας, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και να το ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ.

 • Άρθρο 313

  Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου, για την απονομή πτυχίου ειδίκευσης απαιτούνται εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων του φορέα εξακολουθούν να υφίστανται αδιανόητοι αναχρονισμοί, όπως η ένταξη του “Τομέα Πληροφορικής” στην κατηγορία “Γ) Επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων δεν είναι απαραίτητη η κτήση τίτλου σπουδών”, μαζί με “Σκηνοθέτες, Στυλίστες, Διακοσμητές, Βιβλιοδέτες, Ξυλουργοί, Επαγγέλματα εστίασης”. Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να προβλέπεται σαφέστατα η αναμόρφωση των κατηγοριών αυτών και τομείς όπως
  η Πληροφορική να ενταχθούν, όπως σωστά προβλέπεται σε άλλες χώρες, στην κατηγορία “Α) Επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον”, με τις αντίστοιχες απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση και απόκτηση πτυχίου ειδίκευσης.

  Άρθρο 317

  Η ανανέωση των αποσπάσεων “μέχρι τις 31.8.2024, άνευ έτερης διαδικασίας” πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς και να προβλέπεται επαναξιολόγηση όλων των υφιστάμενων περιπτώσεων, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί για κάθε μία ξεχωριστά αν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρχικής έγκρισης, καθώς και αν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες στον αντίστοιχο φορέα προέλευσης.

 • 19 Ιουνίου 2022, 01:31 | ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Κορινθίας

  Η ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.) Κορινθίας, έχοντας την πρόθεση να συμβάλλει στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτει τις παρακάτω παρατηρήσεις, διορθώσεις στο σχέδιο νόμου.
  • Αρχικά προτείνει, να μεταφερθεί η πλήρης αρμοδιότητα λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποκλειστικά στα Εργαστηριακά Κέντρα. Τα ΕΠΑ.Λ. είναι επιφορτισμένα με πολλή γραφειοκρατία και η διαρχία, που υπάρχει, προκαλεί πολλά προβλήματα λόγω διαφορετικής αντίληψης στο τρόπο λειτουργίας του προγράμματος. Ως παράδειγμα να αναφέρουμε πως την αναπλήρωση των ωρών την αποφασίζει ο διευθυντής μιας άλλης σχολικής μονάδας, για την εφαρμόσουν εκπαιδευτικοί και σχολείο που δεν είναι της αρμοδιότητάς του και δεν γνωρίζει την λειτουργία του.
  • Να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης σπουδαστικής ταυτότητας στους μαθητευόμενους, όπως στα Ι.Ε.Κ. για έκπτωση στις μετακινήσεις από και προς τις επιχειρήσεις, με τα ΜΜΜ των μαθητευομένων μιας και η αποζημίωση για την εργασία είναι ελάχιστη και τα έξοδα της μετακίνησης πολλά.
  • Σε κάθε Διεύθυνση να διασφαλιστεί η λειτουργία όλων των ειδικοτήτων των τμημάτων μαθητείας και να μην υπάρχει αποκλεισμός μαθητευομένων λόγω μη λειτουργίας ειδικοτήτων.
  • Σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για τη πρόσληψη των μαθητευομένων μετά το πέρας της μαθητείας.
  • Επιβάλλεται η προβολή του θεσμού μέσω των Μ.Μ.Ε., στην αγορά εργασίας στα επιμελητήρια, τους συνδέσμους και στην κοινωνία.
  • Σωστή αποτίμηση και αξιολόγηση όλων των φάσεων υλοποίησης και πλήρη εφαρμογή του από τον Σεπτέμβριο …..
  • Να έχουμε αρχικά μηδενική επιβάρυνση του εργοδότη με ολική επιδότηση του και να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων συμμετοχής στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.
  • Απλοποίηση της νομοθεσίας που διέπει το Μεταλυκειακό έτους – τάξης μαθητείας και μείωση της γραφειοκρατίας που την διέπει.

  • Επίσης με το άρθρο 14 του νόμου 4763/2020 (ΦΕΚ A 254 – 21.12.2020) «χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση, Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5». Δηλαδή το ίδιο επίπεδο που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση. Για λόγους ίσης μεταχείρισης επιβάλλεται να διαμορφωθεί το άρθρο 4Δ ως εξής «…να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων για τα Ι.Ε.Κ. και συγκεκριμένος αριθμός θέσεων φορέων του δημοσίου για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ, ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους.» Με τον τρόπο αυτό θα θεραπεύσετε την αδικία που προκύπτει από την προνομιακή μεταχείριση των Δ.ΙΕΚ λόγω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, έναντι του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
  • Όσο αφορά τα πρώτα άρθρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η Ομοσπονδία μας έχει επισημάνει την ανάγκη για την εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ και στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις σχολές Ανθηποπυραγών, Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ/Σ σε ειδικό ποσοστό θέσεων τουλάχιστον 20 % για τα Πανεπιστήμια καθώς και τις σχολές Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ανωτάτων, Εκκλησιαστικών Ακαδημιών κ.α., Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), επαναφορά των παλαιών συντελεστών βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα των ΕΠΑ.Λ., Κατάργηση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης καθώς διευρύνουν έτι περαιτέρω τις ταξικές διακρίσεις. Η πολιτική αυτή θα εξωθήσει όσους αποτύχουν στα ιδιωτικά κολλέγια εκεί που δεν απαιτείται, να υπάρχει καμιά βάση εισαγωγής και κανένας άλλος περιορισμός παρά μόνο η υποχρέωση, των πελατών, να καταβάλουν τα συμφωνηθέντα δίδακτρα.
  • Στο άρθρο 306 να προστεθεί: Δύνανται το δικαίωμα στους μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού έτος Τάξης Μαθητείας να πραγματοποιούν μέρος ή ολόκληρη την εργαστηριακή τους παρουσία σε πιστοποιημένους φορείς και την εργασία σε φορείς και ιδιώτες, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατάρτισης αντίστοιχου επιπέδου που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.
  • Το άρθρο 309 να τροποποιηθεί: Ο χρόνος πραγματοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος, να πραγματοποιείται όπου είναι εφικτό εντός ωραρίου λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Το εκτός λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ στα συγκροτήματα που έχουν Εσπερινά ΕΠΑ.Λ και ΔΙΕΚ θα υπάρχει επικάλυψη εργαστηρίων και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στήριξαν την μαθητεία από την αρχή. Επίσης, στο άρθρο 309 (παρ 2αγ) του νομοσχεδίου, σωστά προβλέπεται αμοιβή στους συμμετέχοντες στην υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας (Διευθυντής/τρια ΕΠΑΛ και καθηγητές). Δεν αναφέρει όμως, μια έστω μικρή αμοιβή για τους Διευθυντές/τριες των Ε.Κ., που θα υποχρεωθούν να στηρίξουν τον θεσμό και την ομαλή λειτουργία της μαθητείας τις απογευματινές πλέον ώρες, ανοίγοντας τα Ε.Κ., αν δεν λειτουργούν αυτές τις ώρες ή φροντίζοντας να μη διαταραχθεί η απογευματινή λειτουργία των φιλοξενούμενων ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ.
  • Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο ΕΠΑ.Λ – ΕΚ, στη συνέχεια σε όμορα ΕΠΑ.Λ-ΕΚ και μετά στη ΔΔΕ και την Περιφέρεια.
  • Να υπάρχουν σαφή κριτήρια για μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που θα δηλώσουν επιθυμία. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί το ύψος της ωρομίσθιάς η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή των ΔΙΕΚ.
  • Δεν προβλέπει το άρθρο τις διαδικασίες, τα πρόσωπα και τις ώρες που θα εργαστούν για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημιουργίας τμημάτων Μαθητείας (Εύρεση διαθέσιμων και δεσμευμένων θέσεων, εγγραφές μαθητευόμενων, έλεγχος και ανάρτηση δικαιολογητικών, μοριοδότηση, αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και σύνταξη και έλεγχο των συμβάσεων). Θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη της Μαθητείας με το αναγκαίο προσωπικό από μόνιμους εκπαιδευτικούς και να ανατεθεί εξ ολοκλήρου στα Ε.Κ. γιατί τα ΕΠΑ.Λ είναι επιφορτισμένα με μεγάλο όγκο διοικητικής εργασίας.
  • Από την 1η Σεπτεμβρίου, να υπάρχει έμμισθη ανάθεση του έργου του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ για την έγκαιρη οργάνωση και λειτουργία του με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας. Να προβλεφθούν θέσεις διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξή. Η Μαθητεία θα πρέπει να έχει μια συνέχεια και σταθερότητα. Τα Εργαστηριακά Κέντρα και τα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ θα πρέπει να αναλάβουν υποχρεωτικά και εξ ολοκλήρου την λειτουργία της μαθητείας.
  • Η εποπτεία της μαθητείας να αντιστοιχεί σε μείωση του διδακτικού ωραρίου με βάση τον αριθμό των μαθητευομένων που εποπτεύει ο κάθε διδάσκων εκπαιδευτικός και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 ΦΕΚ 4531/τβ/1-10-21 και όχι να θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου χωρίς μείωση ωραρίου ή επ΄ αμοιβή. Εξάλλου δεν έχουν καταβάλλει, ακόμα, τα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μαθητευόμενο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» και ανά επίσκεψη στον εργασιακό χώρο τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 2 ΦΕΚ 473/8-2-2022.
  • Να ορίζεται ως Υπεύθυνος Εποπτείας, με αμοιβή, ο Διευθυντής του Ε.Κ. και ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι θα συνεργάζονται για το καλύτερο αποτέλεσμα.
  • Να προβλέπεται δημιουργία τμημάτων Μαθητείας στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ με αμιγώς αποφοίτους των ΕΝΕΕΓΥ-Λ. και στα Π.ΕΠΑ.Λ.
  • Να προβλέπεται παράλληλο μηχανογραφικό και για τη Μαθητεία όπως στα ΔΙΕΚ με θέσεις σε δημόσιους φορείς και όπου υπάρχει η δυνατότητα και σε ιδιώτες οι οποίοι θα δηλώνουν έγκαιρα την επιθυμία τους.
  • Στο άρθρο 313 θα πρέπει να τονιστεί ότι το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (ΠΠΠ) και η διαδικασία πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ θα γίνεται αποκλειστικά στα Εργαστηριακά Κέντρα.
  • Να θεσμοθετηθεί η λειτουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). σε κάθε ΕΠΑ.Λ/ΕΚ το οποίο θα εποπτεύει και την Μαθητεία.

  Στις μεταβατικές διατάξεις να προστεθούν
  • Δημιουργία Υφυπουργείου με αρμοδιότητα την Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Μετονομασία των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σε Πειραματικά ΕΠΑ.Λ. με αλλαγή του βαθμολογικού κριτηρίου εισαγωγής και δημιουργία Πρότυπων (ως προς τον εξοπλισμό τους) Εργαστηριακών Κέντρων.
  • Μείωση του ωραρίου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ με ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων των Υποδιευθυντών σε μεγάλα συγκροτήματα και με ανάθεση αρμοδιότητας την Μαθητεία.

 • 19 Ιουνίου 2022, 01:29 | Παλαιολόγος Δούρος

  Θέλοντας να συμβάλλω στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτω τις παρακάτω παρατηρήσεις, διορθώσεις στο σχέδιο νόμου.
  • Αρχικά προτείνω, να μεταφερθεί η πλήρης αρμοδιότητα λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποκλειστικά στα Εργαστηριακά Κέντρα. Τα ΕΠΑ.Λ. είναι επιφορτισμένα με πολλή γραφειοκρατία και η διαρχία, που υπάρχει, προκαλεί πολλά προβλήματα λόγω διαφορετικής αντίληψης στο τρόπο λειτουργίας του προγράμματος. Ως παράδειγμα να αναφέρουμε πως την αναπλήρωση των ωρών την αποφασίζει ο διευθυντής μιας άλλης σχολικής μονάδας, για την εφαρμόσουν εκπαιδευτικοί και σχολείο που δεν είναι της αρμοδιότητάς του και δεν γνωρίζει την λειτουργία του.
  • Να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης σπουδαστικής ταυτότητας στους μαθητευόμενους, όπως στα Ι.Ε.Κ. για έκπτωση στις μετακινήσεις από και προς τις επιχειρήσεις, με τα ΜΜΜ των μαθητευομένων μιας και η αποζημίωση για την εργασία είναι ελάχιστη και τα έξοδα της μετακίνησης πολλά.
  • Σε κάθε Διεύθυνση να διασφαλιστεί η λειτουργία όλων των ειδικοτήτων των τμημάτων μαθητείας και να μην υπάρχει αποκλεισμός μαθητευομένων λόγω μη λειτουργίας ειδικοτήτων.
  • Σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για τη πρόσληψη των μαθητευομένων μετά το πέρας της μαθητείας.
  • Επιβάλλεται η προβολή του θεσμού μέσω των Μ.Μ.Ε., στην αγορά εργασίας στα επιμελητήρια, τους συνδέσμους και στην κοινωνία.
  • Σωστή αποτίμηση και αξιολόγηση όλων των φάσεων υλοποίησης και πλήρη εφαρμογή του από τον Σεπτέμβριο …..
  • Να έχουμε αρχικά μηδενική επιβάρυνση του εργοδότη με ολική επιδότηση του και να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων συμμετοχής στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.
  • Απλοποίηση της νομοθεσίας που διέπει το Μεταλυκειακό έτους – τάξης μαθητείας και μείωση της γραφειοκρατίας που την διέπει.

  • Επίσης με το άρθρο 14 του νόμου 4763/2020 (ΦΕΚ A 254 – 21.12.2020) «χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση, Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5». Δηλαδή το ίδιο επίπεδο που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση. Για λόγους ίσης μεταχείρισης επιβάλλεται να διαμορφωθεί το άρθρο 4Δ ως εξής «…να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων των δημόσιων για τα Ι.Ε.Κ. και συγκεκριμένος αριθμός θέσεων φορέων του δημοσίου για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ, ο οποίος προσδιορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13Δ, προς κάλυψη από τους τελειόφοιτους και υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων του οικείου σχολικού έτους.» Με τον τρόπο αυτό θα θεραπεύσετε την αδικία που προκύπτει από την προνομιακή μεταχείριση των Δ.ΙΕΚ λόγω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, έναντι του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
  • Όσο αφορά τα πρώτα άρθρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η Ομοσπονδία μας έχει επισημάνει την ανάγκη για την εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ και στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις σχολές Ανθηποπυραγών, Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ/Σ σε ειδικό ποσοστό θέσεων τουλάχιστον 20 % για τα Πανεπιστήμια καθώς και τις σχολές Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ανωτάτων, Εκκλησιαστικών Ακαδημιών κ.α., Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), επαναφορά των παλαιών συντελεστών βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα των ΕΠΑ.Λ., Κατάργηση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης καθώς διευρύνουν έτι περαιτέρω τις ταξικές διακρίσεις. Η πολιτική αυτή θα εξωθήσει όσους αποτύχουν στα ιδιωτικά κολλέγια εκεί που δεν απαιτείται, να υπάρχει καμιά βάση εισαγωγής και κανένας άλλος περιορισμός παρά μόνο η υποχρέωση, των πελατών, να καταβάλουν τα συμφωνηθέντα δίδακτρα.
  • Στο άρθρο 306 να προστεθεί: Δύνανται το δικαίωμα στους μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού έτος Τάξης Μαθητείας να πραγματοποιούν μέρος ή ολόκληρη την εργαστηριακή τους παρουσία σε πιστοποιημένους φορείς και την εργασία σε φορείς και ιδιώτες, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατάρτισης αντίστοιχου επιπέδου που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.
  • Το άρθρο 309 να τροποποιηθεί: Ο χρόνος πραγματοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος, να πραγματοποιείται όπου είναι εφικτό εντός ωραρίου λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Το εκτός λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ στα συγκροτήματα που έχουν Εσπερινά ΕΠΑ.Λ και ΔΙΕΚ θα υπάρχει επικάλυψη εργαστηρίων και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στήριξαν την μαθητεία από την αρχή. Επίσης, στο άρθρο 309 (παρ 2αγ) του νομοσχεδίου, σωστά προβλέπεται αμοιβή στους συμμετέχοντες στην υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας (Διευθυντής/τρια ΕΠΑΛ και καθηγητές). Δεν αναφέρει όμως, μια έστω μικρή αμοιβή για τους Διευθυντές/τριες των Ε.Κ., που θα υποχρεωθούν να στηρίξουν τον θεσμό και την ομαλή λειτουργία της μαθητείας τις απογευματινές πλέον ώρες, ανοίγοντας τα Ε.Κ., αν δεν λειτουργούν αυτές τις ώρες ή φροντίζοντας να μη διαταραχθεί η απογευματινή λειτουργία των φιλοξενούμενων ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ.
  • Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο ΕΠΑ.Λ – ΕΚ, στη συνέχεια σε όμορα ΕΠΑ.Λ-ΕΚ και μετά στη ΔΔΕ και την Περιφέρεια.
  • Να υπάρχουν σαφή κριτήρια για μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που θα δηλώσουν επιθυμία. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί το ύψος της ωρομίσθιάς η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή των ΔΙΕΚ.
  • Δεν προβλέπει το άρθρο τις διαδικασίες, τα πρόσωπα και τις ώρες που θα εργαστούν για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημιουργίας τμημάτων Μαθητείας (Εύρεση διαθέσιμων και δεσμευμένων θέσεων, εγγραφές μαθητευόμενων, έλεγχος και ανάρτηση δικαιολογητικών, μοριοδότηση, αντιστοίχιση θέσεων εργασίας και σύνταξη και έλεγχο των συμβάσεων). Θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη της Μαθητείας με το αναγκαίο προσωπικό από μόνιμους εκπαιδευτικούς και να ανατεθεί εξ ολοκλήρου στα Ε.Κ. γιατί τα ΕΠΑ.Λ είναι επιφορτισμένα με μεγάλο όγκο διοικητικής εργασίας.
  • Από την 1η Σεπτεμβρίου, να υπάρχει έμμισθη ανάθεση του έργου του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ για την έγκαιρη οργάνωση και λειτουργία του με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας. Να προβλεφθούν θέσεις διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξή. Η Μαθητεία θα πρέπει να έχει μια συνέχεια και σταθερότητα. Τα Εργαστηριακά Κέντρα και τα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ θα πρέπει να αναλάβουν υποχρεωτικά και εξ ολοκλήρου την λειτουργία της μαθητείας.
  • Η εποπτεία της μαθητείας να αντιστοιχεί σε μείωση του διδακτικού ωραρίου με βάση τον αριθμό των μαθητευομένων που εποπτεύει ο κάθε διδάσκων εκπαιδευτικός και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 ΦΕΚ 4531/τβ/1-10-21 και όχι να θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου χωρίς μείωση ωραρίου ή επ΄ αμοιβή. Εξάλλου δεν έχουν καταβάλλει, ακόμα, τα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μαθητευόμενο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» και ανά επίσκεψη στον εργασιακό χώρο τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 2 ΦΕΚ 473/8-2-2022.
  • Να ορίζεται ως Υπεύθυνος Εποπτείας, με αμοιβή, ο Διευθυντής του Ε.Κ. και ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι θα συνεργάζονται για το καλύτερο αποτέλεσμα.
  • Να προβλέπεται δημιουργία τμημάτων Μαθητείας στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ με αμιγώς αποφοίτους των ΕΝΕΕΓΥ-Λ. και στα Π.ΕΠΑ.Λ.
  • Να προβλέπεται παράλληλο μηχανογραφικό και για τη Μαθητεία όπως στα ΔΙΕΚ με θέσεις σε δημόσιους φορείς και όπου υπάρχει η δυνατότητα και σε ιδιώτες οι οποίοι θα δηλώνουν έγκαιρα την επιθυμία τους.
  • Στο άρθρο 313 θα πρέπει να τονιστεί ότι το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (ΠΠΠ) και η διαδικασία πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ θα γίνεται αποκλειστικά στα Εργαστηριακά Κέντρα.
  • Να θεσμοθετηθεί η λειτουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). σε κάθε ΕΠΑ.Λ/ΕΚ το οποίο θα εποπτεύει και την Μαθητεία.

  Στις μεταβατικές διατάξεις να προστεθούν
  • Δημιουργία Υφυπουργείου με αρμοδιότητα την Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Μετονομασία των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. σε Πειραματικά ΕΠΑ.Λ. με αλλαγή του βαθμολογικού κριτηρίου εισαγωγής και δημιουργία Πρότυπων (ως προς τον εξοπλισμό τους) Εργαστηριακών Κέντρων.
  • Μείωση του ωραρίου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ. με ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων των Υποδιευθυντών σε μεγάλα συγκροτήματα και με ανάθεση αρμοδιότητας την Μαθητεία.

 • Οι αλλαγές που προβλέπει το Νομοσχέδιο σχετικά με τη Μαθητεία θα οδηγήσει σε κατάρρευση του θεσμού γιατί οι εκπαιδευτικοί που την στήριξαν μέχρι σήμερα θα την εγκαταλείψουν με αποτέλεσμα να τορπιλίζονται εκ των έσω τα θεμέλιά της.

  Η Μαθητεία δεν μπορεί να γίνει με αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και εκτός λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ.

  Το άρθρο 309 να τροποποιηθεί : Ο χρόνος πραγματοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος, να πραγματοποιείται όπου είναι εφικτό εντός ωραρίου λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

  Με ωράριο εκτός λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ, στα συγκροτήματα που έχουν Εσπερινά ΕΠΑ.Λ και ΔΙΕΚ θα υπάρχει επικάλυψη εργαστηρίων και θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στήριξαν τη μαθητεία από την αρχή.

  Δεν έχει τηρηθεί κανένα χρονοδιάγραμμα στη λειτουργία και τις εξετάσεις πιστοποίησης της μαθητείας τα τελευταία χρόνια, δεν έγιναν προσλήψεις αναπληρωτών στην ώρα τους ώστε να ελευθερωθούν τα ωράρια των εκπαιδευτικών που ασχολήθηκαν με την δημιουργία των τμημάτων και των θέσεων της μαθητείας, με αποτέλεσμα την απαξίωση του θεσμού, πρώτα από τους ιδιώτες που γύρισαν την πλάτη, τους μαθητευόμενους που σταμάτησαν να ελπίζουν στην υλοποίηση της μαθητείας και στους εκπαιδευτικούς που είδαν τους κόπους τους να χάνονται.

  Τώρα το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι εκπαιδευτικοί της Περιφέρειας, χωρίς να λέει ποιος θα ετοιμάσει τα τμήματα για να λειτουργήσουν.

  Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ – ΕΚ, στη συνέχεια σε όμορα ΕΠΑ.Λ-ΕΚ και μετά στη ΔΔΕ και την Περιφέρεια.

  Να υπάρχουν σαφή κριτήρια για μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που θα δηλώσουν επιθυμία.

  Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί το ύψος της ωρομισθίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή των ΔΙΕΚ.

  Δεν προβλέπει το άρθρο τις διαδικασίες, τα πρόσωπα και τις ώρες που θα
  εργαστούν για να ξεκινήσει η δημιουργία τμημάτων Μαθητείας
  (Εύρεση διαθέσιμων και δεσμευμένων θέσεων, εγγραφές μαθητευόμενων, έλεγχος
  και ανάρτηση δικαιολογητικών, μοριοδότηση, αντιστοίχιση θέσεων εργασίας,
  σύνταξη και έλεγχος των συμβάσεων).

  Από την 1η Σεπτεμβρίου, να υπάρχει έμμισθη ανάθεση του έργου του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ για την έγκαιρη οργάνωση και λειτουργία του με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας. Να προβλεφθούν θέσεις διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξή της. Η Μαθητεία θα πρέπει να έχει μια συνέχεια και σταθερότητα.

  Θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη της Μαθητείας με το αναγκαίο προσωπικό από μόνιμους εκπ/κούς και να υπάρχουν ξεκάθαροι και διακριτοί ρόλοι ανάμεσα στους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ και των Ε.Κ.

  Η εποπτεία της μαθητείας να αντιστοιχεί σε μείωση του διδακτικού ωραρίου με βάση τον αριθμό των μαθητευομένων που εποπτεύει ο κάθε διδάσκων εκπαιδευτικός και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 ΦΕΚ 4531/τβ/1-10-21 και όχι να θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου χωρίς ωράριο ή επ΄ αμοιβή.Ακόμα δεν έχουν καταβληθεί τα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μαθητευόμενο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» και ανά επίσκεψη στον εργασιακό χώρο τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 2 ΦΕΚ 473/8-2-2022.

  Να προβλέπεται δημιουργία τμημάτων Μαθητείας στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ με αμιγώς αποφοίτους των ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

  Να προβλέπεται δημιουργία τμημάτων Μαθητείας και στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ.

  Τέλος να προβλέπεται παράλληλο μηχανογραφικό και για τη Μαθητεία όπως στα ΔΙΕΚ με θέσεις σε δημόσιους φορείς και όπου υπάρχει η δυνατότητα και σε ιδιώτες οι οποίοι θα δηλώνουν έγκαιρα την επιθυμία τους.

  Στο άρθρο 313 θα πρέπει να τονιστεί ότι το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (ΠΠΠ) και η διαδικασία πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ θα γίνεται αποκλειστικά στα Εργαστηριακά Κέντρα.

  Να θεσμοθετηθεί η λειτουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). σε κάθε ΕΠΑ.Λ/ΕΚ το οποίο θα εποπτεύει και τη Μαθητεία.

  Επίσης στις περιπτώσεις των αναπληρωτών θα πρέπει να είναι πλήρους ωραρίου με ώρες για την εποπτεία και όχι μέγιστο ωράριο 7 ωρών καθώς κανένας αναπληρωτής δεν θα αποδέχεται την θέση και θα χάνεται χρόνος μεταξύ των φάσεων προσλήψεων αναπληρωτών.

  Στις μεταβατικές διατάξεις να προστεθούν:
  Δημιουργία Υφυπουργείου με αρμοδιότητα την Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  Μετονομασία των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ σε Πειραματικά ΕΠΑ.Λ

 • 18 Ιουνίου 2022, 16:59 | ΟΛΤΕΕ

  Όσον αφορά τα άρθρα της Μαθητείας και τις λοιπές ρυθμίσεις και τις μεταβατικές διατάξεις η Ομοσπονδία μας έχει επισημάνει την ανάγκη για τις παρακάτω τροποποιήσεις – αλλαγές – προσθήκες.

  Στο άρθρο 306 πρέπει να προστεθεί : Να δοθεί το δικαίωμα στους μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας να πραγματοποιούν μέρος ή ολόκληρης της εργαστηριακής τους παρουσίας σε πιστοποιημένους φορείς και την εργασία σε φορείς και ιδιώτες, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατάρτισης αντίστοιχου επιπέδου που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.
  Το άρθρο 309 να τροποποιηθεί : Ο χρόνος πραγματοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος, να πραγματοποιείται όπου είναι εφικτό εντός ωραρίου λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με τη δυνατότητα να συμπληρώνουν το ωράριο τους οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ .
  Το εκτός λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ στα συγκροτήματα που έχουν Εσπερινά ΕΠΑ.Λ και ΔΙΕΚ θα υπάρχει επικάλυψη εργαστηρίων και θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στήριξαν την μαθητεία από την αρχή.
  Δεν έχει τηρηθεί κανένα χρονοδιάγραμμα στη λειτουργία και τις εξετάσεις πιστοποίησης της μαθητείας τα τελευταία χρόνια, δεν έγιναν προσλήψεις αναπληρωτών στην ώρα τους ώστε να ελευθερωθούν τα ωράρια των εκπαιδευτικών που ασχολήθηκαν με την δημιουργία των τμημάτων και των θέσεων της μαθητείας, με αποτέλεσμα την απαξίωση του θεσμού, πρώτα από τους ιδιώτες που γύρισαν την πλάτη, τους μαθητευόμενους που σταμάτησαν να ελπίζουν στην έναρξη της μαθητείας και στους εκπαιδευτικούς που είδαν τους κόπους τους να χάνονται.
  Τώρα το νομοσχέδιο ορίζει ότι οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι εκπαιδευτικοί της Περιφέρειας, χωρίς να λέει ποιος θα ετοιμάσει τα τμήματα για να λειτουργήσουν.
  Θα πρέπει κατά προτεραιότητα να διδάσκουν εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ – ΕΚ οι οποίοι έχουν μεριμνήσει για την λειτουργία του τμήματος, στη συνέχεια σε όμορα ΕΠΑ.Λ-ΕΚ, μετά στη ΔΔΕ και τέλος την Περιφέρεια.
  Να υπάρχουν σαφή κριτήρια για μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που θα δηλώσουν επιθυμία.
  Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί το ύψος της ωρομισθίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή των ΔΙΕΚ.
  Θα πρέπει να ορίζει τις διαδικασίες, την περίοδο και την αποζημίωση που θα υπάρχει για να ξεκινήσουν οι εργασίες δημιουργίας των τμημάτων Μαθητείας (Εύρεση διαθέσιμων και δεσμευμένων θέσεων, εγγραφές μαθητευόμενων, έλεγχος και ανάρτηση δικαιολογητικών, μοριοδότηση, αντιστοίχιση θέσεων εργασίας, σύνταξη και έλεγχο των συμβάσεων και τοποθέτηση στο φορέα-ιδιώτη).
  Από την 1η Σεπτεμβρίου, να υπάρχει έμμισθη ανάθεση του έργου του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ για την έγκαιρη οργάνωση και λειτουργία του με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας. Να προβλεφθούν θέσεις διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξή. Η Μαθητεία θα πρέπει να έχει μια συνέχεια και σταθερότητα.
  Θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη της Μαθητείας με το αναγκαίο προσωπικό από μόνιμους εκπ/κούς και να υπάρχουν ξεκάθαροι και διακριτοί ρόλοι ανάμεσα στους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ και των Ε.Κ με πιθανή ανάθεση όλου του έργου και στα Ε.Κ. καθώς και τα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ γιατί τα ΕΠΑ.Λ είναι επιφορτισμένα με μεγάλο όγκο διοικητικής εργασίας.
  Η εποπτεία της μαθητείας να αντιστοιχεί σε μείωση του διδακτικού ωραρίου με βάση τον αριθμό των μαθητευομένων που εποπτεύει ο κάθε διδάσκων εκπαιδευτικός και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 ΦΕΚ 4531/τβ/1-10-21 και όχι να θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου χωρίς ωράριο ή επ΄ αμοιβή. Εξάλλου δεν έχουν καταβάλλει, ακόμα, τα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μαθητευόμενο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» και ανά επίσκεψη στον εργασιακό χώρο τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 2 ΦΕΚ 473/8-2-2022.
  Να ορίζεται ως Υπεύθυνος Μαθητείας, με αμοιβή και ο Διευθυντής του Ε.Κ. μαζί με τον Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι θα συνεργάζονται για το καλύτερο αποτέλεσμα.
  Να προβλέπεται δημιουργία τμημάτων Μαθητείας στα ΕΝΕΕΓΥ-Λ με αμιγώς αποφοίτους των ΕΝΕΕΓΥ-Λ.
  Να προβλέπεται δημιουργία τμημάτων Μαθητείας και στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ.
  Τέλος να προβλέπεται παράλληλο μηχανογραφικό και για τη Μαθητεία όπως στα ΔΙΕΚ με θέσεις σε δημόσιους φορείς και όπου υπάρχει η δυνατότητα και σε ιδιώτες οι οποίοι θα δηλώνουν έγκαιρα την επιθυμία τους.
  Στο άρθρο 313 θα πρέπει να τονιστεί ότι το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (ΠΠΠ) και η διαδικασία πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ θα γίνεται αποκλειστικά στα Εργαστηριακά Κέντρα.
  Να θεσμοθετηθεί η λειτουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). σε κάθε ΕΠΑ.Λ/ΕΚ το οποίο θα εποπτεύει και την Μαθητεία.
  Επίσης στις περιπτώσεις των αναπληρωτών θα πρέπει να είναι πλήρους ωραρίου με ώρες για την εποπτεία και όχι μέγιστο ωράριο 7 ωρών καθώς κανένας αναπληρωτής δεν θα αποδέχεται την θέση και θα χάνεται χρόνος μεταξύ των φάσεων προσλήψεων αναπληρωτών.
  Να αποδεσμευτεί η ανάθεση της εποπτείας από την διδασκαλία και να την αναθέτουν με ώρες απασχόλησης και σε άλλους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.
  Με τις αλλαγές που θέλετε να περάσετε νομοθετώντας τα παραπάνω προβλέπουμε κατάρρευση του θεσμού γιατί αυτοί που την στήριξαν μέχρι σήμερα θα την εγκαταλείψουν με αποτέλεσμα να τορπιλίζονται εκ των έσω τα θεμέλιά της.
  Η Μαθητεία δεν μπορεί να γίνει με αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και εκτός λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ.
  Στις μεταβατικές διατάξεις να προστεθούν
  Δημιουργία Υφυπουργείου με αρμοδιότητα την Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  Μετονομασία των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ σε Πειραματικά ΕΠΑ.Λ
  Μείωση του ωραρίου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ με ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων των Υποδιευθυντών σε μεγάλα συγκροτήματα και με ανάθεση αρμοδιότητας την Μαθητεία.

 • 17 Ιουνίου 2022, 17:02 | Τσιμπογιάννης Νικος Ελευσινα

  Διαβάζοντας το νομοσχέδιο ο αναγνώστης καταλαβαίνει ότι η Κα κεραμέως έφερε πάλι να προχειρογραμμένο νόμο που ασχολείται με την διοίκηση των ΑΕΙ και αλλαγές (δήθεν) που δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοσθούν.
  Επειδή σε όλο το νομοσχέδιο δεν θεραπεύεται -πάλι- το δικαίωμα Ελληνων πολιτών με ένα πτυχίο απο μία ανώτερη (μετα το Λύκειο) σχολή Επαγγελματικης Καταρτισης να ασκήσουν επάγγελμα,
  Επειδή όλη η Ελλάδα πρέπει να μάθει ότι η κεραμέως οδηγεί τα παιδιά στα ΙΕΚ για να αμοίβονται με μισθούς πείνας ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  την καλώ και εγω ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ
  εισαι ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Κα.

 • 17 Ιουνίου 2022, 12:36 | Μάρκος

  Κα Υπουργέ
  επειδή δεν τηρήσατε στο απειροελάχιστο τις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ για πτυχία ΙΕΚ με δικαιώμα στην εργασία και όχι τα διπλώματα λυκείου που μας δίνετε μετά απο 3,5 χρόνια σπουδές!!
  Επειδή λέτε ψέμματα και συνεχίζετε να αποπροσανατολίζεται τον κόσμο,
  επειδή παραβιάζετε ακόμα και τις Ευρωπαικές οδηγίες λογω της υποτακτικότητας στις συντεχνίες του 0,04%
  Σας καλώ και εγω ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ
  ειστε ανεπιθυμητη

 • 17 Ιουνίου 2022, 12:29 | Δ.Α.

  Σχετικά με τις αλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 309 «Φοίτηση στο Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ».
  Προβλέπεται ότι τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται στα Εργαστηριακά Κέντρα και επόπτης ορίζεται ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ. Αυτό είναι λάθος και πρέπει να διορθωθεί ή συμπληρωθεί.
  Το Εργαστηριακό Κέντρο είναι αυτόνομη διοικητικά εκπαιδευτική μονάδα, έχει Διευθυντή που σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχοι την ευθύνη της εποπτείας κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας που γίνεται στο σχολείο για τη λειτουργία του οποίου είναι υπεύθυνος, με προσωπικό που υπηρετεί στο σχολείο του. Πρέπει να ασκεί έλεγχο και εποπτεία έτσι ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία. Τα εργαστήρια που λειτουργούν στα Ε.Κ. έχουν εξοπλισμό που χρειάζεται φροντίδα και εποπτεία,
  έχουν λειτουργικές δαπάνες, η λειτουργία της μαθητείας χρειάζεται διοικητική υποστήριξη και γραμματεία. Τί δουλειά έχει ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ σε ένα χώρο που δεν γνωρίζει και δεν έχει την ευθύνη του;
  Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ πώς θα ασκεί την εποπτεία σε ένα σχολείο που έχει άλλο Διευθυντή;

 • Με την ίδρυση Τμημάτων Λογοθεραπείας σε Πανεπιστήμια, με τον τρόπο που αυτή έγινε, καταργήθηκαν τα ΤΕΙ, χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται το πλαίσιο αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων των παλαιών αποφοίτων ΤΕΙ με αυτούς των ΑΕΙ. Το κενό αυτό συνεχίζει να υφίσταται και στο παρόν σχέδιο νόμου.
  Το τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών των Σχολών Λογοθεραπείας των Ελληνικών ΑΤΕΙ, ήταν κατά κοινή ομολογία ισάξιο των ΑΕΙ (στα οποία μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν Σχολές Λογοθεραπείας).
  Ήδη με έγγραφά μας προς την κ. Υπουργό έχουμε ζητήσει, τόσο εμείς όσο και άλλοι Σύλλογοι αποφοίτων καταργηθέντων ΑΤΕΙ την λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους σας για την άνευ ετέρου αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων όλων των Τμημάτων Λογοθεραπείας των Ελληνικών ΑΤΕΙ ως ισότιμους με αυτούς των ΑΕΙ, ή τουλάχιστον την θεσμοθέτηση της διαδικασίας της αναγνώρισης αυτής.
  Τη δίκαιη αυτή αντιμετώπιση αιτούμαστε και με την ευκαιρία της δημόσιας διαβούλευσης ενός σχεδίου νόμου που συνεχίζει να μην αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό χιλιάδων πτυχιούχων ΑΤΕΙ.

 • 16 Ιουνίου 2022, 21:42 | Φοιτητής

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 322,ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  Προτείνεται τροποποίηση του αρ. 17 του Ν. 3432/2006, παρ. 3 και 4, καθώς η υλοποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης θα συμβάλλει στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των ΑΕΑ και τη συνεπαγόμενη επαγγελματική αποκατάστασή τους, αποκαθιστώντας μια χρόνια ήσσονος αξίας νομική παράλειψη.
  «3. Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων. Ομοίως, οι μη χειροτονούμενοι Πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, κατατάσσονται στην εισαγωγική μισθολογική κατηγορία υπαλλήλων προσλαμβανόμενοι σε Υπηρεσίες του στενότερου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ».
  4.Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.»

 • 16 Ιουνίου 2022, 21:35 | X.M.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 322, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  Προτείνεται τροποποίηση με συμπλήρωση του αρ. 17 παρ. 3 του Ν. 3432/2006 ως εξής:
  «Οι μη χειροτονούμενοι Πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, κατατάσσονται στην εισαγωγική μισθολογική κατηγορία υπαλλήλων προσλαμβανόμενοι σε Υπηρεσίες του στενότερου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ»,
  αφού η ισοτιμία του Πτυχίου των ΑΕΑ με αυτό των λοιπών ΑΕΙ, είναι δεδομένη βάση του ίδιου νόμου.

 • 16 Ιουνίου 2022, 21:30 | Ειρήνη

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 322, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  Προτείνεται τροποποίηση του Ν. 3432/2006, με συμπλήρωση του αρ. 17 παρ. 3 ως εξής:
  «Οι μη χειροτονούμενοι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, να κατατάσσονται στην εισαγωγική μισθολογική κατηγορία υπαλλήλων προσλαμβανόμενοι σε Υπηρεσίες του στενότερου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και να εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ»,
  αφού υπάρχει ισοτιμία του Πτυχίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών με αυτό των λοιπών ΑΕΙ, βάση του ίδιου νόμου.

 • 16 Ιουνίου 2022, 12:17 | Πασσάκος Δημήτριος

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 322

  Η παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν3432/2006: «3. Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων».

  Τροποποιείται ως εξής:
  «3. Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ. Ειδικά οι κάτοχοι πτυχίου του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο των προς Αρχιερατεία εκλόγιμων. Ομοίως, οι μη χειροτονούμενοι Πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, κατατάσσονται στην εισαγωγική μισθολογική κατηγορία υπαλλήλων προσλαμβανόμενοι σε Υπηρεσίες του στενότερου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ».

  -Η τροποποίηση είναι προφανής και εύλογη. Δεν ακολουθούν την ιεροσύνη όλοι οι απόφοιτοι. Όσοι δεν επιλέξουν να γίνουν ιερείς ή δεν κληθούν σε αυτό, παραμένουν με έναν τίτλο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και πρακτικά δεν έχει αντίκρισμα.

  – Επισημαίνεται πως για το θέμα αυτό από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο προς το Υπαιθ εστάλη το από 610/345/13.2.2018: «6. Αι διοικήσεις των Ακαδημιών, ως και οι Σύλλογοι των φοιτητών αυτών επιθυμούν την τροποποίησιν της παρ. 4 του άρθρου 17 του νόμου 3432/2006, ώστε οι απόφοιτοι αυτών, να αποκτήσουν δυνατότητα ευρέσεως εργασίας πέραν των Νομικών Προσώπων της Εκκλησίας, άτινα ούτως ή άλλως είναι περιορισμένα. Η πρόβλεψις του νόμου περί αποκλειστικής απασχολήσεως εις εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ είναι άδικος εις καθεστώς ελευθέρας οικονομίας και αγοράς». Το αίτημα αυτό επαναλήφθηκε και με τα έγγραφα: 4512/2208/12.10.2018, 4068/7.10.2020, 2689/1136/24.06.2021.
  -Υπογραμμίζεται η ισοτιμία του Πτυχίου των ΑΕΑ με αυτό των λοιπών ΑΕΙ, η οποία είναι δεδομένη με βάση το νόμο, καθώς και η διά του ιδίου νόμου απαγόρευση στους αποφοίτους των ΑΕΑ να διορισθούν στην Εκπαίδευση.
  -Επίσης, οι απόφοιτοι των ΑΕΑ, παρότι αποφοιτούν από Παραγωγική Σχολή, δεν λαμβάνουν επιμίσθιο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ούτε τους αναμένει πίστωση οργανικής θέσης με το πέρας των σπουδών τους, όπως ανάλογα συμβαίνει στις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης (ΑΣΕΙ).

  -Η προτεινόμενη προσθήκη του δικαιώματος διορισμού στον στενότερο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα συνάδει με την έως σήμερα ακολουθούμενη πρακτική της αναγνώρισης του Πτυχίου από τα Συλλογικά Όργανα του ΥΠΕΣΔΔΑ σε ήδη διορισθέντες στο Δημόσιο.

  -Από το ΥΠΕΣΔΔΑ, έχει ήδη υλοποιηθεί αρχικός διορισμός αποφοίτου ΑΕΑ σε αντίστοιχη διοικητική θέση ευθύνης βάσει σχετικής πρόβλεψης του πρόσφατου ΠΔ 7/2021 (ΦΕΚ 10/τ. Α΄/25-1-2021), που έκανε δεκτή με την υπ’ αριθ. 235/2020 Γνωμοδότηση του ΣτΕ.

  – H υλοποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης θα συμβάλλει στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των ΑΕΑ και τη συνεπαγόμενη επαγγελματική αποκατάστασή τους, αποτρέποντας τυχόν προσφυγές στη Δικαιοσύνη.

  Συνεπώς, για τους ως άνω λόγους, η συγκεκριμένη διοικητική εκκρεμότητα πρέπει να ρυθμιστεί, ειδάλλως διαπιστώνεται παρέκκλιση από τα ισχύοντα περί της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

 • 16 Ιουνίου 2022, 01:36 | Εκπαιδευτικός

  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 322

  Παρακαλούμε για τις απαραίτητες τροποποιήσεις, του αρ. 17 του Ν. 3432/2006 όπως ισχύει, και του ΠΔ 50/2001 όπως ισχύει, ώστε οι μη χειροτονούμενοι (λαϊκοί) πτυχιούχοι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών να έχουν το δικαίωμα πρόσληψης, κατάταξης και μισθολογικής εξέλιξης στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού, στον Δημόσιο Τομέα, καθόσον το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και οι σπουδές σε αυτές καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας και είναι αντίστοιχο και ισοδύναμο των αντίστοιχων πτυχίων των Θεολογικών-Ιερατικών Σπουδών Α.Ε.Ι.
  Συγκεκριμένα προτείνεται η παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3432/2006 (A΄14) να τροποποιηθεί ως εξής:
  «4. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.».
  Ακολούθως στο άρθρο 17 του ν. 3432/2006 (Α΄14), προτείνεται να προστεθούν παρ. 5 και 6, ως εξής:
  «5. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας και είναι αντίστοιχο και ισοδύναμο των αντίστοιχων πτυχίων των Θεολογικών-Ιερατικών Σπουδών Α.Ε.Ι. και αποτελεί το απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης των πτυχιούχων αυτών σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.».
  «6. Το άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) τροποποιείται ως εξής:
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυxίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυxίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.».

 • 16 Ιουνίου 2022, 01:20 | Α.Κ.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 322, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

  Στα πλαίσια των αρχών της ισότητας, αξιοκρατίας και ίσης πρόσβασης στις θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης, παρακαλούμε για την τροποποίηση του Ν.3432/2006 και συγκεκριμένα:
  Προτείνεται να διαγραφεί η λέξη «αποκλειστικώς» από την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν. 3432/2006 (A΄14) και να τροποποιηθεί ως εξής:
  «4. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.».
  Στη συνέχεια στο ίδιο άρθρο 17 του ν. 3432/2006 (Α΄14), προτείνεται να προστεθούν παρ. 5 και 6, ως εξής:
  «5. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας και είναι αντίστοιχο και ισοδύναμο των αντίστοιχων πτυχίων των Θεολογικών-Ιερατικών Σπουδών Α.Ε.Ι. και αποτελεί το απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης των πτυχιούχων αυτών σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.».
  «6. Το άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) τροποποιείται ως εξής:
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυxίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυxίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.».

 • 15 Ιουνίου 2022, 22:21 | Ιωάννης

  Διαβασα με αρκετό ενδιαφέρον το σχόλιο του συναδέλφου Τασου Π.
  για το άρθρο 309.
  Απαντώ στις απορίες του:

  α) Πως ο Δ/ντής ΕΠΑΛ θα επιβλέπει και θα υπογράφει για απασχόληση του ίδιου και εκπαιδευτικών του σχολείου του «εκτός ωραρίου» του; Οπότε, θα πρέπει να πηγαίνει και το απόγευμα-βράδυ στο σχολείο;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Αν ο διευθυντής έχει καλες σχεσεις με το συναδελφο, δεν θα
  πηγαίνει ή θα πηγαίνει κάπου κάπου για τα ματια του κοσμου.

  β) Ο μόνιμος εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ θα πρέπει να «αποδεχτεί» να εργάζεται και το πρωί και το απόγευμα-βράδυ, όχι φυσικά μόνο μια ημέρα για το εργ. μάθημα, αλλά και σχεδόν όλες τις ημέρες της …
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Οι περισσότεροι θα λουφάρουν, όσοι είναι λεβέντες
  θα αντεξουν κανένα μήνα και μετα αναρρώτικές (πραγματικές).

  γ) Πώς θα πραγματοποιείται η εποπτεία από τον ίδιο μόνιμο εκπαιδευτικό (αν υποθέσουμε ότι θα συμφωνήσει) τις πρωινές ώρες που εργάζονται οι μαθητευόμενοι αφού το πρωί θα εργάζεται κι αυτός στο ΕΠΑΛ;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Οταν τελειωνει ο υπεύθυνος για μαθητεία στις 12:30
  θα κάνει τα στραβα ματια ο διευθυντης και θα την κοπανάει από το σχολείο για να προλάβει την εποπτεία (επειδή θα γκρινιάζουν οι υπολοιποι
  καθηγητές θα υπάρχει αντιστοιχες διευκολύσνεις).
  Αν τώρα ο διευθυντής είναι τυπικός ή υπαρχει κανένας περίεργος συνάδελφος τότε απλά δεν θα κάνει εποπτεία. Σε καμια εκδρομή, πολυτεχνειο κλπ θα πηγαίνει να βλεπει. Αν τύχει επείγον προβλημα τότε θα φεύγει από το σχολείο
  (αν είναι δευτερος σε εργαστήρια στη ζούλα)

  δ) Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θα είναι αναπληρωτής..
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Θα γίνει χαμός τότε. Θα πρέπει να ετοιμάσει τα μαθήματα του αν εχει και άλλες ωρες (συνήθως του δίνουν ότι δεν θέλουν οι μόνιμοι) και ταυτόχρονα
  θα μπλεξει στα γρανάζια της μαθητείας. Αν είναι και σχολαστικός κάηκε. Σώζεται αν είναι στο περίπου με ότι συνέπεια αυτό εχει.

  ε) Ποιοι θα αναλάβουν την προώθηση του θεσμού σε τοπικού εργοδότες και φορείς, την επικοινωνία με τους μαθητές/γονείς, τις αιτήσεις και τις εγγραφές την περίοδο των αιτήσεων/εγγραφών (Σεπτέμβριο/Οκτώβριο αφού οι αναπληρωτές δεν θα έχουν ακόμα προσληφθεί …

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Συμφωνα με το νόμο υπέυθυνος είναι ο προϊστάμενος τεχνικής εκπαίδευσης. Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα ασχοληθεί. Το υπουργείο πιστέυει πως κάνουν αίτηση μόνοι τους οι εργοδότες και επίσης μόνοι τους και οι μαθητευόμενοι και ολα καλά. Δεν θα γίνει όχι τμήμα, αλλά ούτε εγγραφή στο σύστημα.

  Ο συνάδελφος ορθά προτείνει ,(το γράφει και καποιος άλλος σε ένα μεγάλο σχολιο) να ξεκινουν 1/9-15/9 οι εγγραφες για μαθητεια ùκαι μετα χωρις καθυστερήσεις να δημιουργούνται τα τμήματα.
  Εικοσιπέντε χρόνια στα ΕΠΑΛ δυστυχώς αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
  Το ΕΠΑΛ ήταν και θα παραμείνει ο φτωχός συγγενής. Θυμόσαστε το 2013 απο τα ΕΠΑΛ διώξανε συναδέλφους (για την ακρίβεια διαθεσιμότητα καποιοι θα φευγανε εντελώς και τελικά γύρισαν). Ακόμα και στις ειδήσεις μόνο για τα γενικά λύκεια υπάρχουν αναφορές.
  Μπραβο στο συνάδελφο που μιλά για οικονομικά κίνητρα ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΑΛ/ΕΚ. Κατα τη γνώμη μου αυτό θα λύσει το προβλημα και οχι φραγκοφονιάδες συνάδελφοι και διευθυντές που θα κάνουν εικονικές υπερωρίες.
  Σωστοτατο να μετρουν στο μαθητικό δ<υναμικό του σχολείου.
  Μαθητεία μέσα στο σχολείο αλλιώς θα εχουμε μαθητεία μαϊμου.ù

 • 15 Ιουνίου 2022, 10:04 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Επιστολή πρός αποφοίτους ΙΕΚ, σπουδαστές ΙΕΚ εκπαιδευτές ΙΕΚ και αποφοίτους άλλων σχολών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

  Η Κεραμέως επι 3 χρόνια παρόλες τις συνεχείς αναβαθμίσεις που διαφήμιζε όσον αφορά το δικαίωμα των Ελλήνων στην εργασία

  Παρόλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ και του ίδιου Προέδρου της προσωπικά όσον αφορά την αναβάθμιση της Επαγγελματικές κατάρτισης

  οι Διπλωματούχοι ΙΕΚ επιστημονικών ειδικοτήτων παραμένουν στην βαθμίδα του Λυκείου τόσο σε επαγγελματικά δικαιώματα όσο και ακαδημαικά.

  Η Κα Αναστασία Ανεξοπούλου κατέθεσε ερώτηση, την δεύτερη προς την κεραμέως η οποία ούτε στην πρώτη απάντησε και θα αγνοήσει και την δεύτερη.
  Δεν την συμφέρει.

  Η ερώτηση αφορά την άνιση μεταχείριση αλλοδαπών μελών της ΕΕ με απολυτήρια λυκείου και 1ετων ΙΕΚ που έρχονται και ασκούν επάγγελμα στην Ελλάδα μιας και προστατέυονται απο Ευρωπαικές οδηγίες
  και των Ελληνών αποφοίτων ΙΕΚ που τους απαγορέυεται να έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχει ο απόφοιτος 1ετους ΙΕΚ της Γαλλίας.

  Εχουνμε ευθέια παραβίαση του Ελληνικου Συνταγματος και της Χάρτας δικαιωμάτων του ανθρώπου.
  Η Κεραμέως είναι παράνομη.

  Η ερώτηση της Βουλευτή
  Προσφάτως, φέρατε προς ψήφιση την Οδηγία 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσής των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173). Κατά το σημείο (7) της ως άνω Οδηγίας, ορίζεται ρητώς πως: “Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση κανόνων για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας από τα κράτη μέλη πριν από τη θέσπιση νέων, ή την τροποποίηση υφιστάμενων, επαγγελματικών ρυθμίσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη διασφάλιση διαφάνειας και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών”.

  Τα δε βασικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας είναι τα ακόλουθα: α) ο έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση κάθε σχετικής ρύθμισης, με αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο, β) η επανεξέταση της αναλογικότητας ύστερα από τη θέσπιση της ρύθμισης, με βάση τα αποτελέσματά της εφαρμογής της και τις μεταγενέστερες εξελίξεις, γ) η απαγόρευση της εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, δ) η υποχρέωση αιτιολόγησης της ρύθμισης βάσει στόχων δημόσιου συμφέροντος, ε) η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για την εξέταση της αναλογικότητας, στ) η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών πριν από τη θέσπιση της ρύθμισης, καθώς και η παροχή της δυνατότητας συμμετοχής και έκφρασης των απόψεών τους.

  Εν τούτοις, και παρά τα ανωτέρω, εξακολουθεί να υφίσταται ανισότητα μεταχείρισης ως προς τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, και την απόκτηση αυτών, ανάμεσα σε αποφοίτους μονοετούς φοίτησης σε ΙΕΚ της αλλοδαπής (χώρας-μέλους της Ε.Ε.) και σε αποφοίτους φοίτησης υπερτριπλάσιου χρόνου (3,5 ετών) ΙΕΚ της ημεδαπής, μεροληπτικά δρώντας υπέρ των πρώτων.

  Έτσι, παρατηρείται πρακτικά το παράδοξο φαινόμενο, απλώς και μόνο επειδή μας υποχρεώνει η Ε.Ε., απόφοιτος ΙΕΚ της αλλοδαπής με 1 (έναν) χρόνο σπουδές να μπορεί να ασκήσει πλήρως το επάγγελμά του, ενώ αντίστοιχος απόφοιτος ΙΕΚ της Ελλάδας με 2,5 χρόνια σπουδές και 1 χρόνο μελέτη στην αδίδακτη ύλη της Πιστοποίησης, ήτοι σύνολο 3,5 χρόνια σπουδών, να λαμβάνει απλώς μία αδεια εμπειρικού Λυκείου. Γεγονός, που όπως είναι εύλογο, προκαλεί σαφή συνταγματική αντινομία, εφ’ όσον κατά τον τρόπο αυτό παραβιάζεται ρητώς το Σύνταγμα της Ελλάδας, δηλαδή τα άρθρα 4 (“Ισότητα των Ελλήνων”), 5 (“Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία”) και 22 (“Προστασία της εργασίας”).

  Το θέμα, άλλωστε, το είχαμε θέσει υπ’ όψη σας, με την Ερώτησή μας με θέμα “Ανισότητα ως προς την απόκτηση πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων ανάμεσα σε αποφοίτους μονοετούς ́ ́ΙΕΚ ́ ́ της αλλοδαπής και αποφοίτους ́ ́ΙΕΚ ́ ́ της ημεδαπής πιστοποιημένων σπουδών διαρκείας 3,5 ετών” (Αθήνα, 5/7/2021, Αριθμ. Πρωτ. Ερωτήσεων της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων 7828). Το κείμενο της
  Ερώτησης εκείνης, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε εκ μέρους του Υπουργείου σας, το επισυνάπτουμε ως συνημμένο διά της παρούσης.

  https://aalexopoulou.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%9C%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%AE-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%99%CE%95%CE%9A…pdf

 • 14 Ιουνίου 2022, 23:23 | Τάσος Π.

  Ο σχολιασμός αφορά τη Μαθητεία των ΕΠΑΛ – Άρθρο 309

  Αν εφαρμοστεί το άρθρο 309 νομίζω χρειάζεται να αλλάξει κι η ονομασία από «Μαθητεία ΕΠΑΛ» σε «Μαθητεία ΕΠΑΛ εκτός ΕΠΑΛ»!

  Ουσιαστικά με το άρθρο αυτό η Μαθητεία των «ΕΠΑΛ» θα γίνεται «εκτός ωραρίου ΕΠΑΛ», με εκπαιδευτικούς «εκτός του ΕΠΑΛ» (υποθέτω αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ) και απλά τύποις να υπογράφουν οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ/ΕΚ για την υλοποίηση του προγράμματος! Αυτό επιθυμεί πραγματικά το υπουργείο για τη Μαθητεία των ΕΠΑΛ και τη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας;

  Ποιο είναι το παράδειγμα που επιθυμούμε να δώσουμε στην κοινωνία και στους μαθητές, ότι πρέπει να εργάζονται «εκτός ωραρίου» και «επιπλέον του ωραρίου» τους ή ότι η Μαθητεία είναι «απρόσωπη» χωρίς καμία επαφή με το σχολείο και τους καθηγητές που γνωρίζουν οι μαθητές τόσα χρόνια, παρά μόνο στα χαρτιά! Πρωτότυπο, εντυπωσιακό και ταυτόχρονα «επικίνδυνο» αν με την ίδια λογική, αυτόο εφαρμοστεί και σ’ άλλα προγράμματα (επιδοτούμε ή μη από την ΕΕ) τα οποία να πραγματοποιούνται «εκτός ωραρίου» του φορέα που υπογράφει ότι τα υλοποιεί και με προσωρινούς υπαλλήλους «ειδικού σκοπού» που προσλαμβάνει μόνο γι’ αυτό το σκοπό χωρίς προηγούμενη εμπειρία!

  Να παραθέσω μόνο μερικά από τα πολλά και εύλογα ζητήματα και ερωτήματα που προκύπτουν:

  α) Πως ο Δ/ντής ΕΠΑΛ θα επιβλέπει και θα υπογράφει για απασχόληση του ίδιου και εκπαιδευτικών του σχολείου του «εκτός ωραρίου» του; Οπότε, θα πρέπει να πηγαίνει και το απόγευμα-βράδυ στο σχολείο;

  β) Ο μόνιμος εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ θα πρέπει να «αποδεχτεί» να εργάζεται και το πρωί και το απόγευμα-βράδυ, όχι φυσικά μόνο μια ημέρα για το εργ. μάθημα, αλλά και σχεδόν όλες τις ημέρες της εβδομάδας λόγω της γραφειοκρατείας που απαιτείται (κι όσοι έχουν συμμετάσχει το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό)! Αναρωτιέμαι αν στη φάση ΣΤ αρκετοί μόνιμοι εκπαιδευτικοί ήταν αρνητικοί και δεν συμμετείχαν στο θεσμό, πόσοι θα συμφωνήσουν με κάτι τέτοιο αν εφαρμοστεί, εκτός αν αυτός είναι τελικά ο σκοπός (τουλάχιστον να το γνωρίζουν);

  γ) Πώς θα πραγματοποιείται η εποπτεία από τον ίδιο μόνιμο εκπαιδευτικό (αν υποθέσουμε ότι θα συμφωνήσει) τις πρωινές ώρες που εργάζονται οι μαθητευόμενοι αφού το πρωί θα εργάζεται κι αυτός στο ΕΠΑΛ;

  δ) Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θα είναι αναπληρωτής (υποθέτω μέσω ΕΣΠΑ) μόνο με τη Μαθητεία σίγουρα δε θα καλύπτεται οικονομικά, οπότε φαντάζομαι θα επιθυμεί να εργαστεί σε κάποιο σχολείο για ακόμη 20-23 εκπαιδ. ώρες, άρα κι αυτός θα εργάζεται πρωί και απόγευμα-βράδυ και φυσικά να πηγαίνει σε 2 ή 3 σχολεία, σωστά; Να υποθέσω ότι αν αρκετοί αναπληρωτές (ως νέοι και φιλόδοξοι) το «επιλέξουν» μια χρονιά, νομίζω δε θα επαναλάβουν «το λάθος» την επόμενη!

  ε) Ποιοι θα αναλάβουν την προώθηση του θεσμού σε τοπικού εργοδότες και φορείς, την επικοινωνία με τους μαθητές/γονείς, τις αιτήσεις και τις εγγραφές την περίοδο των αιτήσεων/εγγραφών (Σεπτέμβριο/Οκτώβριο) αφού οι αναπληρωτές δεν θα έχουν ακόμα προσληφθεί μιας και τα τμήματα δεν θα έχουν δημιουργηθεί; Αλλά ακόμα και αν είχαν αναλάβει υπηρεσία από το 1/9, πότε χρονικά, μία ημέρα και εκτός ωραρίου ΕΠΑΛ, είναι αρκετό; Αν όχι οι αναπληρωτές, τότε μάλλον οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ οι οποίοι με έμμεσο τρόπο με την εφαρμογή του άρθρου αυτού στην ουσία «βγαίνουν» εκτός του θεσμού της Μαθητείας;

  Για τους «11 μήνες» διάρκειας του προγράμματος

  Σχετικά με τους «11 μήνες» (κάτι που είχε ψηφιστεί για την Φάση Ε και δεν εφαρμόστηκε ποτέ!) απλά να σημειώσω ότι είναι «πρακτικά» ανέφικτο! Το ΜΟΝΟ εφικτό και ταυτόχρονα ορθολογικό σενάριο απ’ την στιγμή που υλοποιείται το πρόγραμμα σε μια δημόσια εκπαιδευτική δομή -τα ΕΠΑΛ- και θέλουμε να μιλάμε για «Τάξη» Μαθητείας και όχι απλά για «εργασιακή απασχόληση» είναι οι 9 μήνες.

  Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις/εγγραφές να πραγματοποιούνται ΜΑΖΙ με την έναρξη του σχολ. έτους και μέχρι την ημ/νία έναρξης των μαθημάτων δηλ. από 1/9 έως περίπου 15/9. Στην συνέχεια να ακολουθήσει (χωρίς καθυστερήσεις και τις παλινωδίες του παρελθόντος!) η έγκριση των τμημάτων, ώστε η υπογραφή των συμβάσεων να πραγματοποιηθεί απ’ όλους 1/10 και η ολοκλήρωση της «Τάξης Μαθητείας» να γίνεται με την ολοκλήρωση το σχολ. έτους στις 30/6 ή και με τις τυχόν επιπλέον ημέρες που απαιντούνται για να συμπληρωθούν οι 156 ημέρες εντός του Ιουλίου.

  Αυτό από μόνο του θα απλοποιούσε σε πολύ μεγάλο βαθμός την εύρεση εκπαιδευτικών, την μείωση της γραφειοκρατίας, την καλύτερη εποπτεία των μαθητευόμενων και πάρα πολλά ακόμα ζητήματα. Οποιαδήποτε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (10, 11 μηνών, κλπ) θα δημιουργήσει επικαλύψεις, αδυναμία συμμετοχής εκπαιδευτικών σε 2 φάσεις ταυτόχρονα και άλλες περίεργες καταστάσεις.

  Αν επιθυμεί το υπουργείο ο θεσμός της Μαθητείας στα ΕΠΑΛ να είναι επιτυχής και να διαρκέσει για χρόνια με τεράστια οφέλη για τα ίδια τα ΕΠΑΛ, τους μαθητές του, τις τοπικές κοινωνίες, τους τοπικούς φορείς & εργοδότες και την ουσιαστική σύνδεση της ΤΕΕ με την αγορά εργασίας ήρθε η ώρα να βάλει τις σωστές βάσεις.

  Μερικές προτάσεις ενδεικτικά:
  α) Να δοθούν κίνητρα και οικονομικοί πόροι στις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ/ΕΚ που υλοποιούν το θεσμό, έτσι ώστε περισσότερα ΕΠΑΛ θα επιθυμούν να συμμετάσχουν και όχι να φθίνουν από χρονιά σε χρονιά.

  β) Τα τμήματα Μαθητεία που λειτούργησαν το προηγούμενο σχολ. έτος να εντάσσονται στα οργανικά και λειτουργικά κενά του σχολείου ώστε να καλύπτονται ομαλά οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου, γιατί η Μαθητεία πρέπει να αποτελεί εξαίρεση. Θα επιλυθεί μ’ αυτό τον τρόπο οριστικά και ορθολογικά χωρίς να απαιτούνται άπειρες ΥΑ κάθε φορά για την στελέχωση των τμημάτων Μαθητείας και ταυτόχρονα αυτό να αποτελέσει επίσης ένα σημαντικό κίνητρο για τη δημιουργία νέων τμημάτων σε περισσότερα ΕΠΑΛ.

  γ) Οι μαθητές/τριες της Μαθητείας «να προσμετρώνται» ισότιμα στο μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας (μιας και εγγράφονται σ’ αυτήν!) με όλα τα οφέλη για τα ΕΠΑΛ/ΕΚ που προβλέπονται από την υπάρχουσα νομοθεσία λόγω της αύξησης των μαθητών που εξυπηρετούν.

  Είναι η κατάλληλη στιγμή, όχι η Μαθητεία να βγει «εκτός ΕΠΑΛ», αλλά ακριβώς το αντίθετο να γίνει άρρηκτο κομμάτι των ΕΠΑΛ!

 • 14 Ιουνίου 2022, 22:40 | Xrisa

  Παρακαλώ να τροποποιηθεί το άρθρου 17 του Νόμου 3432/2006 όπως ισχύει, για τους μη χειροτονούμενους (λαϊκούς) πτυχιούχους του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και να τους δίνει το δικαίωμα πρόσβασης σε Διοικητικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ, στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε εφαρμογή των αρχών ισότητας, αξιοκρατίας και ίσης πρόσβασης στις εν λόγω θέσεις, καθώς οι σπουδές τους καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας και είναι αντίστοιχο και ισοδύναμο των αντίστοιχων πτυχίων των Θεολογικών-Ιερατικών Σπουδών Α.Ε.Ι.

 • 14 Ιουνίου 2022, 22:28 | Χρ. Κ.

  ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 322

  Στο άρθρο 17 του Ν. 3432/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να συμπεριληφθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να γίνεται ρητή αναφορά και μέριμνα για τους πτυχιούχους των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σχετικά με την πρόσληψη, την κατάταξη και τη μισθολογική τους εξέλιξη στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού, στον Δημόσιο Τομέα, και ειδικότερα για τους απόφοιτους του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, καθόσον το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας και είναι αντίστοιχο και ισοδύναμο των αντίστοιχων πτυχίων των Θεολογικών-Ιερατικών Σπουδών Α.Ε.Ι..
  Συγκεκριμένα στα πλαίσια των αρχών της ισότητας, αξιοκρατίας και ίσης πρόσβασης στις θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης, προτείνεται να διαγραφούν οι λέξεις «δεν» και «αποκλειστικώς» από την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν. 3432/2006 (A΄14) και να τροποποιηθεί ως εξής:
  «4. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.».
  Ακολούθως στο άρθρο 17 του ν. 3432/2006 (Α΄14), προτείνεται να προστεθούν παρ. 5 και 6, ως εξής:
  «5. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας και είναι αντίστοιχο και ισοδύναμο των αντίστοιχων πτυχίων των Θεολογικών-Ιερατικών Σπουδών Α.Ε.Ι. και αποτελεί το απαραίτητο τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης των πτυχιούχων αυτών σε θέσεις της κατηγορίας ΠΕ του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.».
  «6. Το άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) τροποποιείται ως εξής:
  Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυxίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυxίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, καθώς και πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.».

 • 14 Ιουνίου 2022, 12:31 | Δημήτρης Γκλώτσος, μέλος ΔΕΠ

  ECTS και αναγνώριση πτυχίων:

  Σχόλιο: Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Εκπαίδευσης, η επικοινωνία/αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται σε πολλές χώρες αποκλειστικά με βάση τις πιστωτικές μονάδες των πτυχίων. Π.χ. το bachelor σε πολλές χώρες ισοδυναμεί σε τουλάχιστον 240ECTS, το master σε τουλάχιστον 60 ECTS κλπ. Τι γίνεται, όμως, αν κάποιος/α έχει αποκτήσει το πτυχίο του σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. προ ECTS εποχής; Πως μπορεί να αποδείξει σε πόσα ECTS αντιστοιχεί το πτυχίο του/της αν χρειαστεί τέτοιου είδους βεβαίωση από κάποιο άλλον φορέα της αλλοδαπής; Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα είναι τα εξής: α/ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ισπανικά πανεπιστήμια ζητείται ο αριθμός των ECTS των πτυχίων των υποψηφίων, δεν αρκεί από μόνο του το πτυχίο. Επομένως, κάποιος που έχει πτυχίο προ ECTS εποχής, δεν μπορεί να εγγραφεί για διδακτορικές σπουδές στην Ισπανία γιατί δεν μπορεί να αποδείξει τα ECTS του πτυχίου του/της, β/ παρόμοια εικόνα παρατηρείται με κάποιους δημόσιους φορείς στην Ιταλία που δεν αναγνωρίζουν τα πτυχία προ ECTS εποχής. Οπότε όλοι οι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων προ ECTS εποχής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα σε κάποιες χώρες του εξωτερικού.
  Όταν αυτοί οι απόφοιτοι απευθύνονται στα Τμήματα των Ελληνικών Α.Ε.Ι., από τα οποία αποφοίτησαν, εξηγώντας το ανωτέρω ζήτημα, παρατηρούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάποια τμήματα εκδίδουν πιστοποιητικά ‘ισοδυναμίας’ που αναφέρουν ότι ο συνολικός φόρτος του πτυχίου προ ECTS εποχής ισοδυναμεί τον φόρτο του πτυχίου μετά ECTS εποχής π.χ. με 240 ECTS στην περίπτωση των 4-ετών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Κάποια άλλα τμήματα αρνούνται να εκδώσουν οποιαδήποτε βεβαίωση γιατί κάτι τέτοιο δεν αναγράφεται σε κάποια διάταξη.

  Πρόταση: Να προβλεφθεί ότι το Τμήμα μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικό ισοδυναμίας σε ECTS για παρελθοντικά πτυχία ή να διευκρινιστεί πως θα λυθεί το ανωτέρω πρόβλημα.

  Πτυχία πρώην ΤΕΙ :

  Σχόλιο: Όπως το ΔΟΑΤΑΠ γνωμοδοτεί για την ισοτιμία και αντιστοιχία προγραμμάτων σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής με ομοειδή προγράμματα σπουδών της ημεδαπής, κατά αναλογία να προβλεφθεί διάταξη που θα μεριμνήσει για την ισοτιμία και αντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών των πρώην τμημάτων ΤΕΙ με τα προγράμματα σπουδών των νυν μετεξελιγμένων πανεπιστημιακών τμημάτων.

  Πρόταση: Το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα που προέρχεται από τμήμα πρώην ΤΕΙ να μπορεί να καθορίζει ένα δικό του πρόγραμμα εξομοίωσης που θα συνιστά τα έξτρα μαθήματα στα οποία θα πρέπει να εξεταστούν όσοι απόφοιτοι ΤΕΙ θα ήθελαν να αποκτήσουν το δίπλωμα του νέου τμήματος.

 • 14 Ιουνίου 2022, 08:18 | Αντερριώτης Νικόλαος

  Στο άρθρο 309 (παρ 2αγ) του νομοσχεδίου, σωστά προβλέπεται αμοιβή στους συμμετέχοντες στην υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας (Διευθυντής/τρια ΕΠΑΛ και καθηγητές). Δεν αναφέρει όμως, μια έστω μικρή αμοιβή για τους Διευθυντές/τριες των Ε.Κ., που θα υποχρεωθούν να στηρίξουν τον θεσμό και την ομαλή λειτουργία της μαθητείας τις απογευματινές πλέον ώρες, ανοίγοντας τα Ε.Κ., αν δεν λειτουργούν αυτές τις ώρες ή φροντίζοντας να μη διαταραχθεί η απογευματινή λειτουργία των φιλοξενούμενων ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ.

  Αντερριώτης Νικόλαος
  Υπεύθυνος εργαστηρίου Ε.Κ.

 • 13 Ιουνίου 2022, 20:07 | Βασίλειος Χριστινάκης

  Στα άρθρα 309 και 310 περί φοίτησης στο Μετ. Έτος Τάξη Μαθητείας θα ήθελα ως διευθυντής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ρόδου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου) να επισημάνω τα παρακάτω:

  α) Συμφωνώ με όλα όσα προανέφερε στο σχόλιο του ο συνάδελφος Δ/ντης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Νέας Μαγνησίας εδώ http://www.opengov.gr/ypepth/?c=82536
  και
  β) επιπλέον έχω να προσθέσω ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ακόμα και 10 παιδιά να υπάρχουν από τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που επιθυμούν να δηλώσουν για μαθητεία δεν πρόκειται να δημιουργηθεί τμήμα ούτε καν να εξεταστεί η περίπτωση ακόμα και για ολιγομελές εάν δεν υπάρχουν μαθητές από το γενικό ΕΠΑΛ.
  Αυτό το βιώσαμε ως σχολείο πριν 2 χρόνια όπου δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον και τρέξιμο τοπικά για τη συμμετοχή παιδιών των ΕΠΑΛ ενώ υπήρχαν οι θέσεις μαθητείας από τον Δήμο και έτσι οι μαθητές μας έμειναν εκτός.

  Θεωρώ ότι το υπουργείο πρέπει να:
  1) δώσει τη δυνατότητα στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. να μπορούν να τρέξουν αυτόνομα τη μαθητεία, με κριτήρια και όρους ευνοϊκότερους για τη δημιουργία ενός τμήματος
  2) δώσει επιπλέον κίνητρα σε φορείς και επιχειρήσεις να πάρουν τους μαθητές των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ
  3) καταργήσει την ποσόστωση και να επιτρέψει την συμμετοχή όλων μαθητών των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. χωρίς προϋποθέσεις
  4) καταργήσει τη διάταξη που απαιτεί γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ για τη συμμετοχή των μαθητών μας στη μαθητεία. Από τη στιγμή που ο μαθητής παίρνει απολυτήριο και πτυχίο έχοντας τη γνωμάτευση για να φοιτά σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. τότε είναι αυτονόητο ότι μπορεί να συνεχίσει χωρίς εμπόδια τις σπουδές του και στη μαθητεία. Είναι σαν να ζητούμε γνωμάτευση σε ένα παιδί του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που πέρασε στις πανελλαδικές για το Πανεπιστήμιο ή αντίστοιχα για το ΙΕΚ.

  Σας ευχαριστώ

  Βασίλης Χριστινάκης
  Δ/ντης ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ρόδου

 • 13 Ιουνίου 2022, 10:06 | Πτυχιούχος ΙΕΚ Καλλιθέα

  Ερώτηση στην συντεχνίτισα Κα Κεραμέως (η δευτερη) που αποφεύγει να απαντήσει.
  https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11984942.pdf
  Απόφοιτοι ΙΕΚ η διοίκηση του Υπεπθ είναι η συνέχεια των κουμουνιστών, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις βουλές των συντεχνιών και των κλειστών επαγγελμάτων

  Καταψηφίζουμε με σθένος την Κεραμέως Διγαλάκη, Συρίγγο, πρόκειται περί ομάδας fake news με την δήθεν αναβάθμιση απάτη της κατάρτισης.

 • 13 Ιουνίου 2022, 08:48 | Κουρνιανός Παναγιώτης

  Ολο το νομοσχέδιο είναι μια προχειρότητα.
  Δεν θεραπεύει το πάγιο πρόβλημα σχολών ΙΕΚ σε ειδικότητες που οδηγούν στην ανεργία λόγω μη απόδοσης επαγγελματικών δικαιώμάτων.
  Ολη η χώρα χορεύει στον ρυθμό των «ρυθμοζόμενων» απο τα επιμελητήρια επαγγελμάτων με κατα παραγγελία Νομοσχέδια και Προεδρικά διατάγματα.

  Οι συντεχνίες αυτές βρήκαν την ιδανική Υπουργό για να προστατέψουν τα συμφέροντα τους
  για αυτό,
  Κα Υπουργέ σας καλώ και εγώ να παραιτηθείτε.

 • 12 Ιουνίου 2022, 10:06 | Γιαννης

  Για το αρθρο 309 πεντε παρατηρήσεις από μαχιμο εκπαιδευτικό που υλοποιει τη μαθητεία.
  α) οχι στην υπερωριακή απασχόληση των μονίμων καθηγητων.
  ι) Οδηγει με μαθηματική ακρίβεια σε φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθορας
  ιι) Ο εκπαιδευτικός που θα πάρει 10 ωρες υπερωρία την εβδομάδα τελικα δεν θα κανει μαθημα λόγω κουρασης.
  ιιι) Δεν ειναι σωστο ο μόνιμος να λαμβανει 40 ωρες το μήνα υπερωρίες (7ωρες μαθημα στη μαθητεία και τουλάχιστον 3ωρες εποπτεία) και να υπάρχουν άξιοι νεοι υποψήφιο συνάδελφοι δηλαδή αναπληρωτες και να μην εργάζονται.
  ιv) τις ωρες που αφήνει ο μόνιμος να έρχεται αναπληρωτής για το μάθημα στην ταξή, ενώ ο μόνιμος να υποχρεούται με απόφαση συλλόγου ή ΚΥΑ να ετοιμάσει και τη νέα φάση μαθητείας (κάτι που γινεται άτυπα)
  β) η μαθητεία πρέπει να γίνεται από μονιμο καθηγητη (οχι γιατι εχει κληρονομικό δικαίωμα) αλλά επειδή συνήθως γνωρίζει τους μαθητευόμενους αλλά και τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις της περιοχής του και αποφεύγει δυσάρεστες καταστάσεις (για παράδειγμα εργοδότες που δεν τηρουν την σύμβαση)
  γ) αναφορικά με το θέμα που εχει προκύψει για το ποιος θα κανει τη μαθητεια ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ή του ΕΚ η λύση ειναι απλη. Καμία πληρωμη (λαμβανουν οι Διευθυντές επίδομα για τη θέση τους) ωστε να μην δημιουργούνται επιπλέον εντάσεις (που δυστυχως υπάρχουν ανάμεσα στο ΕΚ και στους διευθυντές των ΕΠΑΛ.
  δ) τα χρήματα που προορίζονται για πληρωμές στελεχών και τελικά δημιουργουν διχόνειες να κατευθυνθουν νομοθετικά στα εργαστηρια των ΕΠΑΛ. Δηλαδή τα σχολεία που υλοποιουν μαθητεία να λαμβάνουν κάθε χρόνο επιδότηση για τα εργαστήρια, αλλά και για επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο. Τονίζω το γνωστικό αντικείμενο γιατί αρκετοί συνάδελφοι έχουν μείνει πισω
  στην εποχή που πήραν πτυχίο.
  ε) η μαθητεία να ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και οχι να φθάνουμε Δεκέμβη για να εργαστούν οι μαθητευόμενοι.

 • 11 Ιουνίου 2022, 14:43 | Χ.Γ.

  Άρθρο 313
  Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου, για την απονομή πτυχίου ειδίκευσης απαιτούνται εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Παρόλα αυτά, στο πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων του φορέα εξακολουθούν να υφίστανται αδιανόητοι αναχρονισμοί, όπως η ένταξη του “Τομέα Πληροφορικής” στην κατηγορία “Γ) Επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων δεν είναι απαραίτητη η κτήση τίτλου σπουδών”, μαζί με “Σκηνοθέτες, Στυλίστες, Διακοσμητές, Βιβλιοδέτες, Ξυλουργοί, Επαγγέλματα εστίασης”. Στο συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να προβλέπεται σαφέστατα η αναμόρφωση των κατηγοριών αυτών και τομείς όπως η Πληροφορική να ενταχθούν, όπως σωστά προβλέπεται σε άλλες χώρες, στην κατηγορία “Α) Επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον”, με τις αντίστοιχες απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση και απόκτηση πτυχίου ειδίκευσης.

  Άρθρο 317
  Η ανανέωση των αποσπάσεων “μέχρι τις 31.8.2024, άνευ έτερης διαδικασίας” πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς και να προβλέπεται επαναξιολόγηση όλων των υφιστάμενων περιπτώσεων, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί για κάθε μία ξεχωριστά αν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρχικής έγκρισης, καθώς και αν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες στον αντίστοιχο φορέα προέλευσης.