Άρθρο 14 – Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ανωτέρω ορίζεται διαφορετικά και εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 7, οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015.

 • 25 Μαΐου 2015, 12:10 | Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

  Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του δήμου Αθηναίων θέλοντας να συμβάλει στη συζήτηση παρόντος νομοσχεδίου καταθέτει προτάσεις και προβληματισμούς, όπως διατυπώθηκαν από τα μέλη του κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης.

  – Τι θα γίνει με τα παιδιά που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το σχολείο (είτε τα 9 είτε 6 χρόνια εξαιτίας κάποιας μορφής αναπηρίας)
  – Να μειωθούν τα εισοδηματικά κριτήρια για την απόκτηση της άδειας επί μακρόν διαμένοντος με ταυτόχρονη μείωση του παραβόλου για τη άδεια 10ετίας έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να αποκτούν ευκολότερα τις άδειες διαμονής που προαπαιτούνται για να καταθέσουν αίτηση ιθαγένειας για τα ανήλικα τέκνα τους.
  – Απλοποίηση της διαδικασίας της πολιτογράφησης για τα παιδιά που δεν πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για να αιτηθούν την ιθαγένεια (πχ έχουν 8 χρόνια σχολείο, β’ δημοτικού με γ’ γυμνασίου ή γέννηση και 8 χρόνια σχολείο δηλαδή να συνυπολογιστεί η σχολική διαρροή).
  – Για το άρθρο 4 το οποίο προβλέπει την σύσταση επιτροπής για την σύνταξη Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας προτείνουμε στην εν λόγω επιτροπή την συμμετοχή του ΣΕΜ Αθηναίων το οποίο και είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και ένα δευτεροβάθμιο όργανο μεταναστευτικών οργανώσεων.
  – Η κατάθεση παράβολου να καλύπτεται από το παλιό παράβολο για όσα παιδιά είχαν ξανακαταθέσει με τα παλιά κριτήρια αιτήσεις ιθαγένειας και δεν πήραν άδεια παραμονής,
  – Το παράβολο για τα παιδιά που καταθέτουν μόνα τους μετά την ενηλικίωση να είναι μικρό (100 Ευρώ) και όχι 700 που ισχύει για την πολιτογράφηση
  – Επισημαίνεται ότι η απαίτηση της προτεινόμενης ρύθμισης να κατέχει ο ένας τουλάχιστον γονέας άδεια παραμονής περιοριστικά αναφερομένων τύπων μακράς διάρκειας (λ.χ. μακρόχρονα διαμένοντος, αορίστους διαρκείας κλπ.) υπονομεύει στη πράξη το κατώφλι της πενταετούς νόμιμης διαμονής του γονέα, αφού η απόκτηση μακρόχρονων τίτλων αφ’ ενός προϋποθέτει την ήδη μακρόχρονη νόμιμη διαμονή με απλές μονοετείς και διετείς άδειες, αφ’ ετέρου συχνά καθυστερεί σοβαρά λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της διοίκησης. Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος στη πράξη η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ να διενεργείται σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο και να χάνεται η δυνατότητα ισότιμης αντιμετώπισής τους ως αυριανών πολιτών από όσο γίνεται πιο νωρίς.
  – Περαιτέρω, όμως υφίστανται ιδιαίτερες κατηγορίες παιδιών της 2ης γενιάς που φαίνεται αδύνατον να επωφεληθούν των ευεργετημάτων που παρέχει η προτεινόμενη ρύθμιση.
  1. Κατ’ αρχάς, η απουσία κάποιας ειδικής μεταβατικής πρόβλεψης, σαν αυτές που περιείχε ο ν. 3838/2010, σχετικά με τους απαιτούμενους τίτλους διαμονής, δημιουργεί την εντύπωση πως δεν λήφθηκε σοβαρά υπ’ όψιν το γεγονός ότι το να διαθέτει ένας μετανάστης στην Ελλάδα συνεχή και αδιάλειπτη νόμιμη παραμονή για πέντε και πλέον έτη ήταν για μεγάλες περιόδους εξαίρεση και όχι κανόνας λόγω των δυσλειτουργιών του διοικητικού συστήματος αδειοδότησης. Αυτό έχει ως συνέπεια, σημαντικός αριθμός παιδιών της δεύτερης γενιάς να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην αξιοποίηση των εν λόγω διατάξεων λόγω ακριβώς του ότι οι γονείς τους δεν κατάφεραν να έχουν συνεχώς νόμιμη διαμονή στη χώρα κατά το κρίσιμο για την εφαρμογή των διατάξεων χρόνο. Τα πρόβλημα δε αυτό φαίνεται κατ’ εξοχήν να αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν ή ήλθαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, οπότε και η απόκτηση από τους γονείς τους τίτλων νόμιμης διαμονής ήταν απλώς ουτοπική.
  2. Ακόμη, οι όροι που τίθενται για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας από παιδιά της 2ης γενιάς είναι εντελώς άκαμπτοι ώστε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας πλήρωσής τους, όπως η αδυναμία επιτυχούς παρακολούθησης των απαιτούμενων σχολικών τάξεων λόγω νοητικής υστέρησης, να αφήνει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα πλήρως ακάλυπτα.
  3. Κυρίως όμως πρέπει να επισημανθεί ότι ανυπέρβλητα εμπόδια αντιμετωπίζουν και με τη ρύθμιση αυτή, προκειμένου να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια, τα παιδιά εκείνα της δεύτερης γενιάς στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει ποινικό κώλυμα. Οσοδήποτε και αν είναι υπεύθυνα και τα ίδια αυτά τα πρόσωπα για την εγκληματική τους συμπεριφορά, τέτοια φαινόμενα αποτελούν στο μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων το προϊόν της αποτυχίας των θεσμών της χώρας μας να διασφαλίσει την ομαλή κοινωνική τους ένταξη μέσα από μια συγκροτημένη δέσμη πολιτικών παρεμβάσεων τόνωσης της κοινωνικής συμμετοχής. Θα αποτελούσε συνεπώς υποκρισία το να αρνούμαστε στα παιδιά αυτά την ελληνική ιθαγένεια για λόγους που ανάγονται εν πολλοίς στη δική μας ολιγωρία να μεριμνήσουμε για την ομαλή τους ανάπτυξη. Αυτό αφορά κατ’ εξοχήν τις περιπτώσεις συνήθους εφηβικής και μετεφηβικής ανομικής συμπεριφοράς (μικρο-εγκληματικότητα, μικροσυμπλοκές, ναρκωτικά). Γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαίο τυχόν καταδίκες για τέλεση αδικημάτων να μην αποτελούν πλέον ποινικά κωλύματα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση το προτεινόμενο σχέδιο ρύθμισης, εφόσον αυτά έχουν τελεστεί κατά την ανηλικιότητα του ενδιαφερομένου αλλοδαπού. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κατάλογος των αδικημάτων του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3838/2010, η καταδίκη για τα οποία συνιστά ποινικό κώλυμα πολιτογράφησης, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται και στη περίπτωση κτήσης της ιθαγένειας με βάση το προτεινόμενο άρθρο, καθώς η πρόσβαση σε αυτή τη μορφή κτήσης της ιθαγένειας από τα παιδιά που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη χώρα μας θα πρέπει να αποκλείεται, ακόμη και στη περίπτωση που το αδίκημα τελέστηκε μετά την ενηλικίωση, μόνο από καταδίκες για κακουργηματικές πράξεις.

  Το ζητούμενο είναι να έχουμε νόμιμους γονείς που θα αιτούνται για τα παιδιά, και όχι παιδιά τα οποία θα είναι μέσο νομιμοποίησης των γονιών. Άρα, θέλουμε απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης των αδειών διαμονής και επαναφορά στη νομιμότητα των ανθρώπων που έχουν χάσει τις άδειες τους, ετσι ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι που είναι χρόνια στην Ελλάδα να έχουν μια άδεια διαμονής στα χέρια τους.

 • 25 Μαΐου 2015, 11:59 | Παναγιωτης Γιαννακοπουλος

  Καλα τα λετε απο στρατο θα κανουν και σε περιπτωση εμπλοκης με την χωρα καταγογης τι γινεται

 • 25 Μαΐου 2015, 11:03 | Μαρια Μπούολ

  Ελπίζω να προχορήσετε το συντομότερο! Έχει πολύ καθυστερήσει και ταλαιπορεί άδικα πολλούς. Μπράβο !!!!!

 • 25 Μαΐου 2015, 03:58 | Χάικο

  Γεια σας, Ειμαι απο 3 χρονων Στην Ελλαδα, Τωρα ειμαι 23 ετων, Οι 2 γωνεις μου εχουν Ελληνικη Ταυτοτητα, Εχω κανει απο Νηπιαγωγιο μεχρι και τωρα στο ΤΕΙ Πειραια (Λογιστικη), Εχω παρει με την Ομαδα του Πανιωνιου (Κολυμβιση) Μετταλια ,Κυπελα και Βραβεια…

  Αλλα παρ’ολα αφτα δεν εχω παρει ακομα την Ελληνικη Ιθαγενεια. Και σας ροτω… Δεν ειναι αδικο για Εμενα και Αλλους σαν και εμενα?

  Ξερετε.. Ο Στρατός Παιζει πολυ Σιμαντικο Ρολο στη Δομή του χαρακτιρα ενος Εφηβου 18 ετων.. που αφτον τον χαρακτηρα θα τον κουβαλαει μεχρι να γινει παππους… Σκεφτιτε οπωτε Τη Νεολεα σας,πως σκοπευετε να τη μεγαλωσετε και τι κοινωνια χτιζετε.

  Εγω Μπορη να Ειρθα απ’την Αρμενια, Και θα ηταν Ντροπη να πω οτι δεν ειναι η πατριδα μου… Αλλα η Ελλαδα μου χαρισε Σχολειο,Φαγιτο,Σπιτι… Τελος παντον η Ελλαδα ειναι Υπεφθινη που εχω μεγαλωσει και ειμαι καλα και την Θεωρω
  Πατριδα μου και την Ελλαδα..

 • 23 Μαΐου 2015, 20:24 | Ελίζα Παπαδάκη

  Μπράβο! Προχωρήστε γρήγορα στην ψήφιση και στην εφαρμογή!

 • 23 Μαΐου 2015, 19:39 | Gregory Karras

  Καλησπέρα αγαπητοί είμαι κατά και παραθέτω μερικούς λόγους .

  Nαι στην υπηκοότητα με όρους και ποσόστωση έναντι πληθυσμού και όχι ιθαγένεια ,ρωτήστε επιτέλους κανένα καθηγητή για την ετυμολογία των λέξεων .

  Μη δίνεται λόγους η ΧΑ να ανεβάσει ποσοστά , δυστυχώς η ανθρωπότητα είναι ακόμα ανώριμη και ιδικά οι μουσουλμάνοι που η δημαγωγία των θρησκευτικών τους ηγετών καλά κρατεί αλλά και κύκλοι από γείτονες χώρες θα μπορούν μετά από χρόνια να διαλύσουν μία υγιή χώρα .
  Με εκτίμηση

 • 22 Μαΐου 2015, 17:07 | brunilda buzi

  Είμαι στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 1997 ήρθαμε με βίζα. Και μετά κάναμε χαρτιά από τον ΟΑΕΔ και εγώ έκανα την ΣΤ τάξη και μετά γυμνάσιο και με διακοπή 3 ετών λόγο το ότι γέννησα συνέχεια την σχολή του ΟΑΕΔ νοσηλευτική γενική νοσηλείας εγώ δικαιούμαι την Ελληνική Ηθαγενεια ρωτάω λόγο της διακοπής και δεν είναι η σπουδές συνεχόμενες. .παρακαλώ απαντήστε άμεσα

 • 20 Μαΐου 2015, 19:00 | βασίλης

  @ιννα

  Η αίτησή του θα εξετασθεί άμεσα μετά τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Απλώς να παρακολουθείτε μήπως χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό επί πλέον. Όσοι είχαν καταθέσει με τον προηγούμενο Νόμο του 2010 θα είναι από τους πρώτους που θα πάρουν την ιθαγένεια.

 • 20 Μαΐου 2015, 18:34 | Τάκης

  Καθ’ ην στιγμή κάποιος εισέλθει εις το Ελλαδικό χώρο παράνομα/παράτυπα/λαθραία, δεν δικαιούται ουδενός ευεργετήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας δια τον εαυτόν του αλλά και δια τους απογόνους αυτού. Της Υπηκοότητος/Ιθαγένειας συμπεριλαμβανομένης. Επιβάλλεται δε η απέλασις του, το συντομότερον δυνατόν.

 • 19 Μαΐου 2015, 18:42 | ιννα

  Καλησπέρα,ο γιος μου είναι. Φοιτητής έχει κάνει. Τιν Ετιση. Για. Να αποκτήσει. Ι πιικοοτιτα, αλλά λόγω του πάγωμα. Του. Νομο. Εκκρεμεί η διαδικασία. Ποσ Θα. Εξελιχθεί. Τιν. Διαδικασία. Σας. Ευχαριστώ

 • 19 Μαΐου 2015, 10:57 | βασίλης

  Είναι θλιβερή η άγνοια αλλά και η επιμονή ορισμένων σε θέματα που δεν γνωρίζουν:

  http://www.hlhr.gr/index.php?MDL=pages&SiteID=731‎

  Πόσες φορές πρέπει να διατυπωθεί το ίδιο πράγμα.

 • 18 Μαΐου 2015, 10:30 | Fation

  Paidia poso kairo tha parei akoma to thema?

 • 17 Μαΐου 2015, 22:40 | Ανεστης (ΛΕΥΚΟΣ ΛΥΚΟΣ ΕΛΛΗΝ)

  Ως Ελλην Ιθαγενις και φορολογουμενος πολιτης θελω να επισημανω τα εξης. Την παραβαση του Συνταγματος με το νομοσχεδιο και τις τροπολογιες του. Και να υπενθυμισω οτι η ακερεοτητα και η ισχυς του ιδιου του συνταγματος επαφιεται στον πατριωτισμο των Ελληνων, με καθε μεσο και τροπο, οταν εν μερει η εν ολο αυτο καταλυεται. Ακριβως το ιδιο το συνταγμα οχι απλως το αναφερει αλλα και το ΕΠΙΤΑΣΕΙ. Το Σ.Τ.Ε. εκρινε αντισυνταγατικες’ τουλαχιστον την τροπολογια για την παροχη της ιθαγενιας ως προς τους λαθρομεταναστες, και της παρανομης Ελληνοποιησεως τους.Εξαλου την ιθαγενεια την δινη η ιδια η φυση και οχι οι δοιηκητικες υπηρεσειες.Πλιν των εγγρειτων συνταγματολογων, ανωτατων δικαστικων και δικηγορων, και η κοινη λογικη λεγει οτι, δεν δυνασε τον με νομο και φυση παρανομο, με αλλο νομο που καταργει τον ισχυοντα να τον νομιμοποποιησης.Τοτε καθισταται ακυρη και μη νομιμη η πραξη αυτη. Και ακομη οταν σε μια χωρα που εγεννησε και μεταλαμπαδευσε την δημοκρατια σε ολον τον πολιτισμενο κοσμο δεν αρμοζη οι ιθυνοντες να μην λαμβανουν υποψιν την συμφωνη γνωμη του νομιμου κυριαρχου της χωρας Ελληνικου λαου. Με δημοκρατικο το τροπο και νομιμο, οπως το δημοψηφισμα που παλι επιτασει το συνταγμα για τοσο σοβαρα θεματα, που επειρεαζουν την κυριαρχια της χωρας και την ασφαλη διαβιωση σε αυτη του Ελληνα πολιτη, και οχι υποικοου. Οταν για τοσο καιρια θεμελιωδους σημασιας ζητηματα δεν λαμβανεται υποψιν απο τους πολιτικους η γνωμη και θεση του Ελληνικου λαου, τοτε αυτοματα η δημοκρατια εξασθενει και βαινουμε προς αλλου τυπου διακηβερνησις οπου η δημοκρατια οπως την ξερουμε εξασθενει, και βαδιζουμε με σταθερα αλλα ταχυτατα βηματα, σε μια τυπου κοινωνιας μιας καποιας μορφης ολοκληρωτισμου.Αυτο θελουμαι; Οι πολιτικοι ερχονται και παρερχονται, τις αβλεψιες τους ομως τις υφισταται ο Ελληνας πολιτης, ο κυριαρχος λαος, και κατ’επεκταση τα παιδια του, οι αυριανοι Ελληνες, με δικαιωματα και υποχρεωσεις.Τελος το νομοσχεδιο αυτο θα ειναι και η ταφοπετρα του Ελληνικου Εθνους και της Ελληνικης φυλης.Τουλαχιστον οταν μιλαμε κατα την γνωμη μου για το υπαριθμον ενα σοβαρετερο για την επιβιωση του Ελληνικου Εθνους και της Ελληνικης φυλης ζητημα.Εδω πασχιζουν με νυχια και με δοντια μηπως και εκλιψει καπιο ειδος απο το φυτικο και ζωικο βασιλιο.Και δεν ενδιαφερονται για το εθνος ωπος λενε πολυαριθμες εξεχωντες πρωσοποικωτιτες, που εθεσε τα στηριγματα του εξανθρωπισμου χωρις προκαταληψεις ολου του κοσμου,και ακομη μεμονομενοι αλα σε αριθμο πλοιστοι Ελληνε προσφερουν τις υπηρεσιες τους για την καλυτερευση της ανθρωπινης διαβιωσης τοτε δικαιος θα σκεφτουμαι οτι κατι υποπτο σημβαινη.Τωρα με παραμετρους την υπογενητικοτητα και την γηρανση του Ελληνικου πλυθησμου απο την μια, και απο την αλλη την αθροα και ανεξελεκτη εισροει λαθρομεταναστων, εξαθλιωμενων ανθρωπων,αλλα με σχεδιο να εισται σιγουροι.Και τον δεικτη γεννητικοτητας τους (που επιβαρυνση οικονομικα παλι τον Ελληνικο λαο και καλειται να την σηκωσει)να ξεπερναει κατα πολυ των αυθοχθονων Ελληνω,που οχι μονο δεν διατηρει σταθερο τον πλυθησμο του ,αλλα απεναντιας ευθασαν οι θανατοι να ξεπερνουν τις γενησεις.Ετσι με μαθηματικη ακρειβια σε μια η το πολυ δυο δεκαετιες, ο Ελληνας θα καταστει μοιονοτητα στην ιδια του τη χωρα με αλλα λογια στο σπιτι του.Επειτα ο ακομη μεγαλυτερος κινδινος ειναι η εξαφανιση της Ελληνικης φυλης.

 • 17 Μαΐου 2015, 13:17 | Anisa

  Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί Ελλάδα αλλά έχουν τελειώσει δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο θα μπορέσουν να πάρουν την Ελληνική Ιθαγένεια;

 • 16 Μαΐου 2015, 22:40 | ermonela ezmeri

  kalispera sas mporo na sas rotiso kati exoume er8i stin ellada noevri tou 1996 kai kaname ta xartia mas to dekemvri tou 1997 tote ston oaed ta dinane kai to proto mas paidi geni8ike ton avgousto tou 1998 kai spoudazei nautiliaka gennh8hke sto peiraia.dikeoutai thn ellhnikh i8ageneia
  ?
  ta alla 2 mou paidia einai 12 kai 10 xronon antistika kai an nai ti xartia prepi na etimaso efxaristo para pollu

 • 16 Μαΐου 2015, 18:18 | βασίλης

  προς: Besiana, Silda matzari

  Και οι δύο αυτές περιπτώσεις (σύμφωνα και με με το άρθρο 2 του Ν/Σ) υπάγονται στις ρυθμίσεις του και άρα:
  βεβαίως και ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να πάρουντην ελληνική ιθαγένεια.

 • 16 Μαΐου 2015, 16:28 | Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης(Αντίοχος Αχαρνεύς)

  Το παρόν άρθρον απλώς είναι ο εθιμοτυπικός επίλογος των νόμων.
  Οι ενστάσεις μου είναι οι κάτωθι:
  (1) Όφειλε να θεσπίζεται κοινή έναρξη του νόμου από συγκεκριμένης ημερομηνίας ισχύος καί όχι κατά περίπτωσιν άρθρου σε διάφορον ημερομηνίαν,
  (2) μπορούσε απλώς να είναι μία παράγραφος επί του προηγουμένου άρθρου, χάριν εξοικονομήσεως χώρου.
  Τώρα, επί των θέσεων των άλλων μελών, απαντώ σαφεστάτως:
  (1) Κατ’ άρθρον 16.3Σ. ορίζεται «εννεαετής υποχρεωτική εκπαίδευση» καί προς τους Έλληνες καί άρα ό,τι δεν εμπίπτει σε αυτό, απλώς απορρίπτεται,
  (2) Έθνος=ομάδα λαών με τέσσερα χαρακτηριστικά
  (α) όμαιμον=κοινή καταγωγή,
  (β) ομόγλωσσον=κοινή γλώσσα,
  (γ) ομότροπον=κοινά ήθη-έθιμα, παραδόσεις, θρύλοι, μύθοι, παροιμίες κ.λ.π.,
  (δ) ομόθρησκον=κοινή θρησκεία
  Όσον αφορά τα περί «ενσωματώσεως», ας δούμε κάποιες πρκατικές, οι οποίες βεβαίως τώρα θεωρούνται καί είναι απαράδεκτες, αλλά προ ελαχίστων αιώνων ή καί προ ελαχίστων ετών, ήσαν κοινώς αποδεκτές, επί των διαφόρων κοινωνιών, ώστε να δούμε τί ακριβώς υφίσταται ως πραγματικότητα.
  Ως γνωστόν, οι Οθωμανοί μέσω του «παιδομαζώματος», απήγαν αγόρια μικρής ηλικίας χάριν στράτευσής τους ως γενιτσάρων καί κορίτσια στα χαρέμια τους, αποκόπτοντάς τα εκ των συγγενών τους. Έτσι, διεβρώθησαν εθνολογικώς, καθώς οι Σελτζούκοι το 1.048μ.α.χ.χ., όταν επετέθησαν στην Μικράν Ασίαν ήσαν μόλις 40.000 άνδρες, γυναίκες καί παιδιά καί οι Έλληνες υπερέβαιναν τα 25.000.000, βάσει των ιστορικών πηγών. Απλώς, πολλοί Έλληνες, οργισθέντες από τους Κομνηνούς, Αγγέλους, Παλαιολόγους, Δούκες κ.λ.π., εξισλαμίσθησαν εκουσίως καί αργότερα ήλθαν καί άλλοι Τουρκογενείς.
  Αντιθέτως, οι Δυτικοί, ακολουθούσαν το έθιμο της «πρώτης νύχτας», βάσει του οποίου, όταν ένα ζεύγος παντρευόταν, ο τοπικός φεουδάρχης, είχε το δικαίωμα του έρωτα την πρώτη νύχτα του γάμου με τη νύφη. Έτσι, οι Έλληνες των υποδούλων στους Δυτικούς περιοχών, θέσπισαν ένα μέτρον, ωμότατον, εν είδει απαντήσεως προς τους Δυτικούς: τον φόνο του πρώτου τέκνου άμα τη γενέσει του, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να γεννηθεί το παιδί του ηγεμόνα. Σαφεστάτως είναι ωμότατο, σκληρότατο, εθνικιστικότατο, αλλά δεν γνωρίζω ποιός κατά την περίοδον της Φραγκοκρατίας των ετών 1.204-1.798μ.α.χ.χ., θα επέλεγε να γεννηθεί ένα τέκνο, με την πιθανότητα να μην είναι δικό του, αλλά του Δυτικού φεουδάρχη.
  Ταυτοχρόνως, αντίστοιχες πρακτικές, τηρούνταν καί στην ΟΙθωμανοκρατούμενη Ελλάδα. Παιδί άκουσα εξ ενός γέροντος τότε Κρητός, θανόντος πλέον, την εξής ιστορίαν, η οποία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, εν είδει παραδόσεως.
  Κατά την περίοδον της «Κρητικής Πολιτείας»,
  των ετών 1.898-1.913μ.α.χ.χ., έτυχε κάποια στιγμή, λόγω εργασιών τους, να απουσιάζουν ο πατέρας με τους υιούς του, σε διάφορες εργασίες. Έτσι, ο τοπικός αγάς, ευρών την ευκαιρίαν, επετέθη με στρατιώτες στην οικία τους καί απήγαγεν την νεαράν κόρην του πατρός καί αδελφήν των υιών του. Αφιχθέντων σε δεδομένη στιγμή των Κρητών, έμαθαν την απαγωγήν καί οργανωθησαν περί της επανακήσεως της αδελφής τους. Όμως, ο αγάς εν τω μεταξύ εξισλάμισεν κατά τους μήνες της απουσίας των Κρητών την κόρην καί αδελφήν τους καί την κατέστησεν έγκυον, εξ ής απεκτησεν έναν υιόν. Έτσι, πλέον οι Κρήτες, απεφάσισαν την εξαπόλυσιν του διωγμού επί μακρόν καιρόν. Ο αγάς έντρομος πήρε την νεαράν κόρην καί τον νεογέννητον υιόν του καί προσεπάθησαν να γλυτώσουν. Επί πλείστες ημέρες ο διωγμός ήταν επίπονος. Μίαν εσπέραν, ο αγάς καί η Ελληνίδα με το βρέφος, εισέρχονται μέσα σε σπήλαιον χάριν ενός ησύχου ύπνου. Μετά ελαχίστων ωρών πάροδον, αφικνούνται οι Κρήτες, πατέρας καί αδελφοί, πλησιάζουν αθορύβως καί πλέον αίφνης εισβάλλουν εντός του σπηλαίου καί σφάζουν τον αγά καί το βρέφος των ολίγων μηνών, ενώ παίρνουν την αδελφήν τους, την οποίαν επανεκχριστιανίζουν. Κατά την παράδοσιν, ουδέποτε διά βίου γέλασεν η συγεκριμένη Ελληνίδα.
  Περί τέτοιων πρακτικών ομιλούμε ως προς εκείνες τις εποχές καί να μη κρίνουν ορισμένοι τέτοια γεγονότα με τα σημερινά κριτήρια, της ελευθεριότητος των ηθών καί της υπαχούσης εν πολλοίς μετριοπαθείας.
  Καί προφανώς, δεν γνωρίζω τί θα έπραττα τότε, αν ήμουν στην θέσιν ενός Έλληνος συζύγου σε Φραγκοκρατουμένη περιοχή ή αν ήμουν ένας εκ των υιών ή ο πατέρας της συγκεκριμένης οικογενείας των Κρητών.
  Βεβαίως καί σήμερα, τα ήθη καί τα έθιμα, όπως καί οι αντίστοιχες πρακρικές, μετεβλήθησαν καί άρα ενδεχομένως προσωπικώς εάν διαφωνούσα να απεκλήρωνα το τέκνο μου, αλλά έως εκεί.
  (3) Η αίτηση, χωρίς να είμαι νομικός, εξυπηρετεί κάποιον ιδιαίτερον σκοπόν, καθώς η αυτοπρόσωπη παρουσία του αλλοεθνούς, επαληθεύει την επιθυμίαν του περί πολιτογραφήσεως καί δεν αποτελεί ενδεχομένως μίαν πολιτογράφησιν χάριν αλλοτρίων σκοπών, όπως λόγου χάριν την μετεγγραφήν ξένων αθλητών-αθλήτιδων προς ευρωπαϊκές ομάδες κ.λ.π.
  Αντιθέτως, οι Έλληνες ομογενείς, δεν ωθούνται από τέτοια κίνητρα καί άρα δικαίως δεν υφίσταται ο σχετικός περιορισμός τους.
  (4) Η διεύρυνση της πολιτικής συμμετοχής δεν είναι θέμα ποσότητος, αλλά ποιότητος. Λόγου χάριν, ποιός μπορεί να προτείνει νόμους; Μόνον ο βουλευτής, μέσω μίας ομαδικής προτάσεως βουλευτών ή ο εκάστοτε υπουργός καί όχι ο λαός, μέσω υπογραφών ή καί κάποιος πολίτης.
  Ποιός κηρύσσει πόλεμο, υπογράφει διεθνείς συνθήκες
  ειρήνης-συμμαχίας-συνεργασίας-εντάξεως προς διεθνείς οργανισμούς; Ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή ο εκάστοτε υπουργός. Πού τις ανακοινώνει; Στην Βουλή. Πότε τις ανακοινώνει; «Όταν το συμφέρον καί η ασφάλεια του έθνους το επιτρέψουν». Ποιός θεσπίζει φόρους; Η βουλή.
  Ποιός δικάζει τους βουλευτές όταν παρανομήσουν; Το ειικό δικαστήριο, εφ’ όσον υπάρξει άρση της ασυλίας τους. Ποιός αποφασίζει τις φορολογικές απολαυές των βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργού καί προέδρου της δημοκρατίας; Η βουλή. Πότε γίνεται δημοψήφισμα; Μόνον εφ’ όσον το αποφασίσει η κυβέρνηση χάριν εθνικών θεμάτων καί με την έγκρισιν κατ’ ελάχιστον 121/300 ή χάριν κοιννωικών θεμάτων, εκτός των δημοσίων οικονομικών, με πρόταση 120/300 καί συμφωνία των 180/300 βουλευτών.
  Άρα, το πρόβλημα είναι πόσοι περισσότεροι θα ψηφίζουν χάριν των τριακοσίων(300) βουλευτών ή αντιθέτως πόσον ακριβώς θα διευρύνουμε την Ελληνική Δημοκρατία;
  Λόγου χάριν, γιατί δεν θεσπίζονται η επιστολική καί η διαδικτυακή ψήφος; Γιατί δεν θεσπίζεται το δικαίωμα τόσον των μεμονωμένων πολιτών όσον καί οργανωμένων ομάδων, μέσω συγκεκριμένου αριθμού υπογραφών, να επιβάλλουν την υποχρεωτική διεξαγωγή τοπικών ή πανελλαδικών δημοψηφισμάτων επί όλων των θεμάτων; Γιατί δεν καταργείται το δικαίωμα της βουλής καί της κυβερνήσεως περί νομοθετήσεως επί των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής-άμυνας, παιδείας, υγείας, εργασίας,
  οικονομίας κ.λ.π. καί θέσπιση ρήτρας βάσει της οποίας το σύνολον των όποιων διεθνών συνθηκών θα πρέπει να εγκρίνεται πάντα μέσω δημοψηφισμάτων, άλλως πως είναι άκυρες; Γιατί δεν καταργούνται η βουλευτική ασυλία, οι ατέλειες βουλευτών-υπουργών-πρωθυπουργού-προέδρου της δημοκρατίας κ.λ.π.; Πότε θα συζητηθεί κάποτε στην Ελλάδα μία τέτοια μείζονα θεσμική αλλαγή;
  (5)-(6) Η κατ’ άρθρον 16.3Σ. «εννεαετής υποχρεωτική εκπαίδευση» αποτελεί έναν εκ των θεμελιωδών όρων, αλλά όχι καί τον μοναδικόν όρον. Υπάρχουν καί άλλοι. Απτό παράδειγμα η καθημερινή στρατολόγηση «τζιχαντιστών» από τα Δυτικά κράτη, αν καί ζούσαν εκεί πλέον των δύο, εάν όχι καί τρεις γενεές καί άρα ουδείς θα περίμενε τους μουσουλμάνους της Γαλλίας, τον Νοέμβρον 2.005μ.α.χ.χ. να προκαλέσουν μίαν γενικευμένην εξέγερσιν καί πλέον ελάχιστα έτη μετέπειτα να επιτεθούν σε Γαλλικό περιοδικό, το Charlie Hebdo, με μίαν ολιγόνεκρη, συγκρινομένη προς την επίθεσιν της 11ης Μαρτίου 2.004μ.α.χ.χ. στην Μαδρίτη, επίθεσιν, χάριν κάποιων γελοιογραφιών. Άρα, το θέμα είναι πολυπλοκότερον του εμφαινομένου καί δεν επιλύεται τόσον εύκολα όσον υποστηρίζουν ορισμένοι.-

 • 15 Μαΐου 2015, 20:27 | Κώστας Δημητρίου

  ωραία -> να αποκτήσουν οι μετανάστες που έχουν τα κατά νόμο προσόντα ελληνική υπηκοότητα (ιθαγένεια) και φυσικά και πολιτικά δικαιώματα , αλλά για λόγους ισότητας (και ίσως είναι ένα επιχείρημα για μια πιθανή εμπλοκή του Στε) δεν θα έπρεπε και οι Έλληνες ομογενείς όπου κι αν βρίσκονται να μην στερούνται (χωρίς την θέλησή τους) το δικαίωμα ψήφου και να μπορούν εκεί που διαμένουν να ψηφίζουν στις εκλογές κάθε μορφής και στα δημοψηφίσματα στην Ελλάδα;

 • 15 Μαΐου 2015, 16:22 | ΝΙκόλαος Μούσης

  Οι αλλαγές στο Κώδικα είναι ευπρόσδεκτες και πρέπει να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης. Ελπίζω το νομοσχέδιο να ψηφιστεί στη Βουλή λαμβάνοντας υπόψην και μια άλλη κατηγορία, η οποία κατά την γνώμη μου είναι εξίσου σημαντική. Μιλάω συγκεκριμένα για τους φοιτητές εκείνους που ήρθαν στην Ελλάδα στα 18 τους χρόνια και συνεχίζουν να ζουν νόμιμα στην Ελλάδα έχοντας τελειώσει στην Ελλάδα όλα τα επίπεδα σπουδών από το προπτυχιακό μέχρι το διδακτορικό επίπεδο. Η κατηγορία αυτή αποτελεί μια εξέχουσα μερίδα και μικρό ποσοστό του πληθυσμού που ζει στην Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο και όχι λογικό οι επιστήμονες αυτοί να μην πάρουν υπηκοότητα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί την δικαιούνται απολύτως επειδή είναι τιμή για μια χώρα να απονέμει σε αυτή την κατηγορία την ελληνική υπηκοότητα. Οι σύμβουλοι της κυρίας Χρηστοδουλοπουλου πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν μια προσθήκη, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν υπηκοότητα. Είναι άδικο για αυτούς και όχι πρέπον για την Ελλάδα να μην περιλαμβάνει στις διατάξεις αυτές τα άτομα αυτά. Αξιοκρατικά οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν ένα ελληνικό προϊον και κατά την προσωπική μου γνώμη ίσως το καλύτερο που μπορεί να παρουσιάσει η Ελλάδα ως χώρα.

 • 15 Μαΐου 2015, 13:41 | Silda matzari

  Αξιότιμη κυρία υπουργέ έχω απολυτήριο γυμνασίου και απολυτήριο λυκείου επίσης τελείωσα πανεπιστήμιο ΑΕΙ με έτος αποφοίτησης το 2009 σύμφωνα με το νέο νόμο δικαιούμαι την ελληνική υπηκοότητα?

 • 15 Μαΐου 2015, 11:45 | Γεώργιος Κιντσάκης

  Θεωρώ πως οι διατάξεις του νόμου αυτού βρίσκονται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να συνοδεύονται από ενεργητικές δράσεις ουσιαστικής ενσωμάτωσης των μεταναστών, που δε θα θέτουν σε κίνδυνο την ήδη διαταραγμένη κοινωνική συνοχή.

  Οι λαοί που είναι εθνικά -και όχι απαραίτητα εθνοτικά- ομοιογενείς εμφανίζουν στατιστικά μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεγγύη και χαμηλότερο βαθμό κοινωνικών εντάσεων. Αν δε θέλουμε να το απολέσουμε αυτό, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ενσωμάτωση, ήδη από χθες. Η ικανότητα ενσωμάτωσης άλλων λαών στο ελληνικό έθνος είναι ιστορικά αποδεδειγμένη και οι ενέργειες θα πρέπει να απευθύνονται όχι μόνο στους Έλληνες εξ αίματος αλλά πρωτίστως στους μετανάστες για την πολιτιστική του ενσωμάτωση, όπερ και αποτελεί έναν τομέα που έχει παραμεληθεί στο παρελθόν.

 • 15 Μαΐου 2015, 07:09 | Νικόλαος Μουστάκας

  Το ζήτημα που θα θίξω δεν αφορά το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, αλλά επειδή είναι σχετικό με ζήτημα ιθαγένειας θα σας παρακαλούσα να μου συγχωρήσετε την παρέμβαση. Θα σας παρακαλούσα πολύ εάν είναι δυνατόν να εξετάζατε και να προσθέτατε σε αυτό και την κατάργηση της υποχρέωσης της δήλωσης πολιτογράφησης για όλους τους αλλοδαπούς υπηκόους που επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια. Όπως γνωρίζετε, η ανωτέρω δήλωση εξακολουθεί να γίνεται στον Δήμο κατοικίας του αλλοδαπού, ενώ η αίτηση της πολιτογράφησης κατατίθεται πλέον στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μετά και την πλήρη εφαρμογή του «Καλλικράτη». Έτσι, στην πράξη καταργείται η επιθυμία του Νομοθέτη να καταστήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως «υπηρεσιών μιας στάσης». Επιπρόσθετα, η δήλωση της βούλησης του ενδιαφερομένου εκφράζεται με την υποβολή της αίτησης προς την αρμόδια υπηρεσία, οπότε από δικαιϊκής απόψεως δεν νομίζουμε πως η δήλωση της πολιτογράφησης εξυπηρετεί κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Τέλος, το πανηγυρικό του χαρακτήρα της δηλώσεως πολιτογράφησης ενώπιον του Δημάρχου ίσως να είναι περιττό, εφ’ όσον ο ίδιος πανηγυρικός χαρακτήρας και ίσως και με μεγαλύτερη επισημότητα διαφυλάσσεται κατά την ορκωμοσία του πολιτογραφούμενου ως Έλληνα υπηκόου. Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, εάν και εσείς δεν έχετε αντίρρηση, θα σας παρακαλούσαμε πολύ να εξετάζατε την κατάργηση της υποχρέωσης της δήλωσης πολιτογράφησης από αλλογενείς αλλοδαπούς υπηκόους που ζητούν να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια, όπως αυτή έχει καταργηθεί ήδη και για τους ομογενείς.
  Νικόλαος Μουστάκας
  Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης
  Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

 • 15 Μαΐου 2015, 02:59 | ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΗΣ

  Η διεύρυνση της πολιτικής συμμετοχής αναφορικά με την εργατική τάξη, είναι νίκη της δημοκρατίας.

 • 14 Μαΐου 2015, 22:11 | Besiana

  Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο τα παιδιά δεύτερης γενιάς που έχουν τελειώσει δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο τώρα σπουδάζουν αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα πτυχίο δεν θα μπορέσουν να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια;

 • 14 Μαΐου 2015, 20:03 | Αποστόλης Τσενάι

  Πιστευω πως αυτο πρεπει να τεθει σε ισχυη, διοτι αυτα τα παιδια νιωθουν τοσο ελληνες οσο και τα παιδια που οι προγονοι τους ητανε ελληνες. Ειναι αδικημενοι απο την σημερινη κοινωνια και πολιτικη κατασταση της χωρας, ωστοσο μπορει να αλλαξει αυτο αφου εγινε η αρχη απο το Υπουργειο Εσωτερικων. Ειμαι και εγω οπως και πολλοι αλλοι σε αυτη τη χωρα ενα απο αυτα παιδια και πραγματικα ειναι κριμα να μην αναγνωριζεται απο την χωρα που το εθρεψε η πραγματικη του εθνικοτητα και το παθος του για τη χωρα αυτη.

  Σας ευχαριστω που μου δωσατε τη δυνατοτητα να πω την γνωμη μου!