Άρθρο 11 – Ρυθμίσεις του ν. 3907/2011

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές μπορούν ανά πάσα στιγμή να χορηγούν αυτοτελή άδεια διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 19 Α΄ του ν. 4251/2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011 καταργείται.

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία αντίστοιχο της κατηγορίας που αφορούσε ο τίτλος διαμονής  που κατείχε.».

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η προθεσμία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει από την επίδοση της
σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014. Μετά την παρέλευση μηνός από τη λήξη  της προθεσμίας επίδοσης της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.4251/2014,  η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ή η κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,  ενημερώνει την αρμόδια αστυνομική αρχή, για την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής με απομάκρυνση».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι τομείς απασχόλησης και οι περιοχές της Χώρας όπου μπορούν να ασχολούνται ως μισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων έχει αναβληθεί η απομάκρυνση, το καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας εργασίας όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

6. α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

“α. Είναι ανήλικος που παρακολουθεί Ελληνικό σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης, ή οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλειά του διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.”

β)  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του ν. 3907/2011 προστίθεται περίπτωση ζ’ που έχει ως εξής:

“ζ. Είναι θύμα ή ουσιώδης μάρτυρας εγκληματικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4285/2014 και στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139Α) και προσέρχεται προς υποβολή καταγγελίας ή αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.”

γ)  Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του ν. 3907/2011 τροποποιείται ως εξής:

«Δεν απαγορεύεται η επιστροφή στις περιπτώσεις β’, γ’, στ’ και ζ’ της προηγούμενης παραγράφου, όταν ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.»

 • Παράγραφος 3: Επιβεβαιώνεται το αυτονόητο, το οποίο δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιλαμβανόταν η διοίκηση.
  Παράγραφος 6 περίπτωση α’: Θετική η προσθήκη του πρώτου εδαφίου, αυτονόητη πρόβλεψη για ένα σύγχρονο, δημοκρατικό κράτος.

 • 20 Μαΐου 2015, 08:10 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία αντίστοιχο της κατηγορίας που αφορούσε ο τίτλος διαμονής που κατείχε.».

  Ο λόγος χορήγησης του διαστήματος της οικειοθελούς αναχώρησης είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα στον πολίτη τρίτης χώρας να τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κύκλου των βιοτικών του σχέσεων. Το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία που παρέχεται θα οδηγήσει σε φαύλο κύκλο, καθώς θα παράγονται διαρκώς νέες εκκρεμότητες.

 • 16 Μαΐου 2015, 13:20 | Γεώργιος-Χαράλαμπος Κατρακίλης(Αντίοχος Αχαρνεύς)

  Οι ενστάσεις μου είναι οι κάτωθι επί του συγκεκριμένου άρθρου.
  (1) Εναντιούμαι σφοδρώς, προς κάθε νομιμοποίηση παρανομίας, χάριν «φιλευσπλαγχνίας», «ανθρωπισμού» κ.λ.π., δεδομένης της υπάρξεως καί θεσπίσεως του επαισχύντου νόμου, 2870/30-7-1922 βάσει του οποίου απαγορευόταν η άφιξη εν Ελλάδι των «μη εχόντων Ελληνικά διαβατήρια ή τεθεωρημένας αδείας εισόδου», με αποτέλεσμα την μαζική σφαγή περί των τριακοσίων πενήνα χιλιάδων(~350.000) στην προκυμαία της Σμύρνης εκ των Κεμαλικών στρατευμάτων, λόγω του επιμάχου νόμου. Ως εκ τούτου, όπως τότε δεν επεδείχθη σκοπίμως οποιαδήποτε αλληλεγγύη προς τους Έλληνες ομοεθνείς μας, θεωρώ αναγκαίαν την αντίστοιχην αντιμετώπισιν του συνόλοθ των παρανόμως εισερχομένων καί κάθε στήριξή τους αυτόχρημα προδοτική.
  (2) Η διάταξη βάσει περί της «οικειοθελούς αποχωρήσεως» θα πρέπει να μεταβληθεί ως ακολούθως:
  «Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχωρήσεως του αλλοεθνούς, παρέχονται από το κράτος όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις περί της αναχωρήσεώς του εξ Ελλάδος χάριν επιστροφής του στην πατρίδα του».
  Αυτές είναι οι θεμελιώδεις ενστάσεις μου επί του συγκεκριμένου άρθρου.-

 • 16 Μαΐου 2015, 10:01 | Aleks

  Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που έχουν γεννήσει τα παιδιά τους στην Ελλάδα ενώ οι άντρες και τα παιδιά έχουν άδεια παραμονής (και δεκαετείς παρακαλώ)οι γυναίκες είναι χωρίς χαρτιά. ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΗΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΘΕΩΡΗΣΕΙ VISAS ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ( ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΦΟΥ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΖΟΥΝ ΕΔΩ).
  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΕΣ ( ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ).
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΙΤΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΥΣΕΙΧΕΙΕΣ ΜΑΣ.