Άρθρο 01

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:23 | Antonis Oikonomou

  Όπως τεκμηριώθηκε αναλυτικά και ανωτέρω, θα πρέπει κατά την εκτίμησή μας να τεθούν απαιτήσεις για το λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, το οποίο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για το Case Management System, τη βάση λειτουργίας του λογισμικού του S.P.O.C.
  Παραθέτουμε στη συνέχεια προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιεί ένα επιχειρησιακού επιπέδου Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων:
  Λογισμικό Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management System)
  Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
  1. Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση και η χρονολογία κυκλοφορίας του προσφερόμενου λογισμικού. ΝΑΙ
  2. Η ανάπτυξη της λύλης να βασιστεί σε ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εμπορική πλατφόρμα Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management System). ΝΑΙ
  3. Να προσφερθεί πλήρης αδειοδότηση για φυσικούς εξυπηρετητές, είτε αυτοί είναι εικονικοποιημένοι είτε όχι: 2
  4. Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες χρήσης που να επιτρέπουν την πλήρη χρήση των χαρακτηριστικών του ζητούμενου λογισμικού από τον εξής αριθμό χρηστών: Ανάλογα με τις απαιτήσεις
  5. Όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις που ακολουθούν να υποστηρίζονται εγγενώς (out of the box) από την παρεχόμενη λειτουργικότητα του προσφερόμενου λογισμικού και να μην απαιτείται χρήση υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την υλοποίησή τους. ΝΑΙ
  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  6. Ενιαία και κεντρική πρόσβαση των χρηστών σε πληροφορίες οργανωμένες σε μορφή εσωτερικών δικτυακών πυλών. ΝΑΙ
  7. Να υποστηρίζεται η δημιουργία πολλαπλών ανεξάρτητων διαφορετικού είδους πυλών βασισμένων σε έτοιμα πρότυπα (templates). NAI
  8. Υποστήριξη τεχνολογίας σύνθεσης των σελίδων από ανεξάρτητα επιμέρους τμήματα που επιτελούν διακριτές λειτουργίες και είναι ξεχωριστά διαχείρισιμα και επαναδιατάξιμα στην σελίδα με γραφικό τρόπο. ΝΑΙ
  9. Να παρέχεται χάρτης κάθε διαδικτυακής πύλης (Site Directory), ο οποίος θα πρέπει να ανανεώνεται δυναμικά κάθε φορά που αλλάζει η δομή της πύλης ή προστίθεται μια νέα επιλογή. ΝΑΙ
  10. Να παρέχεται δυνατότητα πλοήγησης στα περιεχόμενα της πύλης σε δενδροειδή μορφή (Tree View). ΝΑΙ
  11. Οι ιστοσελίδες & οι παρεχόμενες λειτουργίες να είναι εγγενώς (out-of-the-box) πλήρως συμβατές με το πρότυπο WCAG 2.0 AA (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Level AA) του πλαισίου WAI (Web Accessibility Initiative) του διεθνούς οργανισμού W3C (World Wide Web Consortium), όσον αφορά τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στους χρήστες. ΝΑΙ
  12. Ενσωμάτωση κατάλληλων γραφιστικών φορμών (προσχεδιασμένες φόρμες, templates, style sheets) που να προσφέρουν υψηλής ποιότητας οπτική ταυτότητα, συνοχή και ομοιογενή παρουσίαση υψηλής αισθητικής. ΝΑΙ
  13. Ευκολία Πλοήγησης. Κατά την προσπέλαση του διαδικτυακού χώρου ο εκάστοτε χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση, βάσει της εμφανιζόμενης πληροφορίας (θεματική ενότητα ή εφαρμογή, κατηγορία, λειτουργία, κ.λπ.), να προηγείται με ευκολία και να κατανοεί ποιες κινήσεις-ενέργειες θα τον οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. NAI
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  14. Δυνατότητα ορισμού ανεξάρτητων δικτυακών τόπων για συγκεκριμένες ομάδες εργασίας. Οι δικτυακοί τόποι να δημιουργούνται και να συντηρούνται με γραφικό τρόπο από εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας χωρίς καμία παρέμβαση του διαχειριστή του συστήματος. ΝΑΙ
  15. Υποστήριξη υπηρεσιών πινάκων ανακοινώσεων, ενημέρωσης (news) και δημιουργίας ερωτηματολογίων. NAI
  16. Υποστήριξη discussion lists/forums. NAI
  17. Υποστήριξη δημιουργίας ημερολογίων (Calendars) και αυτόματου συγχρονισμού τους με διαδεδομένες εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμού γραφείου. NAI
  18. Υποστήριξη δημιουργίας και διαχείρισης λιστών εργασιών (tasks) και αυτόματου συγχρονισμού τους με διαδεδομένες εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμού γραφείου. NAI
  19. Υποστήριξη δημιουργίας λιστών επαφών (contacts) και αυτόματου συγχρονισμού τους με διαδεδομένες εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμού γραφείου. NAI
  20. Υποστήριξη δημιουργίας κοινών χώρων εργασίας για τον διαμοιρασμό αρχείων και ιδεών (workspaces). NAI
  21. Δυνατότητα δημιουργίας wikis τόσο από τον τελικό χρήστη όσο και κεντρικά. Να παρέχεται πλήρης wiki λειτουργικότητα, αξιολόγηση, συζητήσεις περί του περιεχομένου, σύνδεση άρθρων μεταξύ τους, κλπ. NAI
  22. Δυνατότητα συνεργασίας με διαδεδομένες υπηρεσίες/λογισμικό στιγμιαίας επικοινωνίας (Instant Messaging) και δυνατότητα εμφάνισης της κατάστασης/διαθεσιμότητας των χρηστών (Presence). NAI
  ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
  23. Ο ορισμός των χρηστών που ανήκουν σε μια κοινότητα θα πρέπει να μπορεί να γίνει και δυναμικά (π.χ. ανάλογα με τον ρόλο που έχει ο χρήστης στον Οργανισμό/Φορέα ή με βάση το τμήμα που ανήκει). ΝΑΙ
  24. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν δυνατότητες προσωποποίησης (personalization) του γραφικού περιβάλλοντος της πύλης και των εφαρμογών/τμημάτων της κάθε σελίδας που χρησιμοποιούν. ΝΑΙ
  25. Το μενού χρήσης και οι διαθέσιμες επιλογές που έχει κάθε φορά στην διάθεσή του ο χρήστης πρέπει να προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τα δικαιώματα χρήσης και την στόχευση περιεχομένου. ΝΑΙ
  26. Δημιουργία ανεξάρτητα προσπελάσιμης προσωπικής ιστοσελίδας για κάθε χρήστη του συστήματος. H προσωπική σελίδα να δημιουργείται και να συντηρείται με γραφικό τρόπο από τον ίδιο τον χρήστη χωρίς καμία παρέμβαση του διαχειριστή του συστήματος. Η προσωπική ιστοσελίδα χρησιμεύει σαν χώρος συγκέντρωσης & δημοσίευσης πληροφοριών ενδιαφέροντος του κάθε χρήστη και μπορεί να έχει ειδικό χώρο συγκέντρωσης & δημοσίευσης αρχείων & προσωπικό blog κ.α. NAI
  27. Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του χρήστη όταν ανανεώνεται ή εισάγεται πληροφορία του άμεσου ενδιαφέροντός του. NAI
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ WEB
  28. Δυναμικό περιβάλλον παρουσίασης του ίδιου περιεχομένου σε πολλαπλές γλώσσες, δια μέσου των ιδίων προτύπων σελίδων και όχι με δημιουργία νέων. Παροχή εξειδικευμένου μηχανισμού για την υποστήριξη πολύγλωσσων δικτυακών τόπων, με παροχή αυτοματοποιημένων σεναρίων υποβοήθησης της μετάφρασης των απαραίτητων κειμένων. Να περιγραφεί ο μηχανισμός αυτός. ΝΑΙ
  29. Υποστήριξη διαδικασιών (workflow) για τον μηχανισμό ελέγχου / δημοσίευσης περιεχομένου. ΝΑΙ
  30. Δυνατότητα προ-επισκόπησης (preview) του περιεχομένου πριν τη δημοσίευση του. ΝΑΙ
  31. Να παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης περιεχομένου και ελέγχου εκδόσεων (versioning). ΝΑΙ
  32. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του ίδιου περιεχομένου σε διαφορετικά σημεία χωρίς ανάγκη αντιγραφής του. ΝΑΙ
  33. Δυνατότητα εισαγωγής και διόρθωσης περιεχομένου μέσω κειμενογράφου WYSIWYG με την χρήση απλά ενός WEB Browser. Να υποστηρίζεται πλήρης μορφοποίηση του κειμένου, εισαγωγή πινάκων και εισαγωγή εικόνων. ΝΑΙ
  34. Υποστήριξη επεκτάσιμου μηχανισμού με τον οποίο μπορεί να δημοσιεύεται περιεχόμενο προερχόμενο από τρίτες εφαρμογές με αυτοματοποιημένο τρόπο. ΝΑΙ
  35. Δυνατότητα υποστήριξης προηγμένων τοπολογιών για την συγγραφή του περιεχομένου (authoring), τον έλεγχό του (staging) και την τελική δημοσίευσή του σε περιβάλλον παραγωγής (production). Κάθε ένα από τα περιβάλλοντα αυτά να μπορούν να υλοποιηθούν σε διαφορετικές ομάδες (farms) υπολογιστικών συστημάτων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, σε περίπτωση που ο Οργανισμός/ Φορέας το επιθυμεί μελλοντικά. ΝΑΙ
  36. Εγγενής υποστήριξη για την πρόσβαση στο περιεχόμενο με την χρήση κινητών συσκευών. NAI
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  37. Το σύστημα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων και δυνατότητες χρήσης ενσωματωμένων μηχανισμών ροών εργασιών για αυτοματοποίηση διαδικασιών. ΝΑΙ
  38. Μηχανισμός ελέγχου & διαχείρισης πολλαπλών εκδόσεων εγγράφων (Versioning) και υποστήριξη μηχανισμού check-in/check-out για τον συντονισμό δημιουργίας αλλαγών στα έγγραφα. Να υποστηρίζονται τόσο Major όσο και Minor εκδόσεις των εγγράφων. NAI
  39. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και χρήση μεταδεδομένων (metadata) για κατηγοριοποίηση των εγγράφων. ΝΑΙ
  40. Δυνατότητα εμφάνισης και διαχείρισης των μεταδεδομένων μέσα από περιβάλλον εργασίας των διαδεδομένων εφαρμογών λογισμικού γραφείου MS Office. ΝΑΙ
  41. Δυνατότητα ανοίγματος ενός αρχείου μέσα στον WEB Browser. ΝΑΙ
  42. Δυνατότητα ανοίγματος & επεξεργασίας ενός αρχείου μέσα στον WEB Browser. ΝΑΙ
  43. Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός αρχείου από περισσότερους από έναν χρήστες είτε μέσα από τον Web browser είτε μέσα από περιβάλλον εργασίας των διαδεδομένων εφαρμογών λογισμικού γραφείου MS Office. ΝΑΙ
  44. Δυνατότητα αρχειοθέτησης των εγγράφων σε ιεραρχικούς καταλόγους και οργάνωσης θεματικών περιοχών. ΝΑΙ
  45. Δυνατότητα αποθήκευσης στον ίδιο κατάλογο εγγράφων διαφορετικού τύπου & με διαφορετικά μεταδεδομένα (metadata) το καθένα. ΝΑΙ
  46. Δυνατότητα συσχετισμού κάθε τύπου εγγράφου με συγκεκριμένο template που μπορεί να χρησιμοποιείται από την αντίστοιχη εφαρμογή διαχείρισης και αλλαγής του. ΝΑΙ
  47. Δυνατότητα συσχετισμού κάθε τύπου εγγράφου με συγκεκριμένο σενάριο ροής εργασιών που πρέπει να εκτελεστεί αυτόματα ή χειροκίνητα, κάθε φορά που εισάγεται ή μεταβάλλεται το έγγραφο ή τα μεταδεδομένα (metadata) που το συνοδεύουν. ΝΑΙ
  48. Δυνατότητα αυτόματης κατηγοριοποίησης και παρουσίασης των περιεχόμενων ενός καταλόγου με βάση τα μεταδεδομένα (metadata) των εγγράφων που περιέχει. Δυνατότητα επιλεκτικής παρουσίασης (filtering) εγγράφων με συγκεκριμένες ιδιότητες. ΝΑΙ
  49. Δυνατότητα αξιολόγησης περιεχομένου από τον τελικό χρήστη, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη από το σύστημα για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων εύρεσης. ΝΑΙ
  50. Δυνατότητα ορισμού και διαχείρισης κεντρικής βιβλιοθήκης μεταδεδομένων, σε δενδρική μορφή. ΝΑΙ
  51. Ορισμός επιπλέον μεταδεδομένων σε ευέλικτη μορφή, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αυτών από άλλους χρήστες. Δημιουργία νέων ταξονομιών χρηστών (Folksonomies) με δυνατότητα διαχείρισης αυτών από τον κεντρικό διαχειριστή. ΝΑΙ
  52. Αντιστοίχιση ενός μοναδιαίου διακριτικού (unique ID) σε κάθε έγγραφο, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον τελικό χρήστη για την εύρεση του εγγράφου σε περίπτωση μετακίνησης, μετονομασίας, αλλαγής των μεταδεδομένων, κλπ. ΝΑΙ
  53. Δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών εγγράφων σε μια ενοποιημένη οντότητα, στην οποία εφαρμόζονται πολιτικές και δράσεις μια φορά και αφορούν όλα τα μέλη της οντότητας αυτής. Δυνατότητα download του document set ως ένα zip αρχείο. ΝΑΙ
  54. Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τον χαρακτηρισμό των εγγράφων π.χ. ως επίσημα, απαγορεύοντας έτσι την περεταίρω τροποποίηση τους. ΝΑΙ
  55. Εξελιγμένες δυνατότητες δρομολόγησης περιεχομένου με κανόνες δρομολόγησης εγγράφων, όπου ένα έγγραφο δρομολογείται προς φύλαξη στην κατάλληλη βιβλιοθήκη ή/και φάκελο, λαμβάνοντας υπόψη τα μεταδεδομένα και άλλες παραμέτρους. ΝΑΙ
  56. Δυνατότητα δημιουργίας και επιβολής πολυεπίπεδων κανόνων διατήρησης και απαλοιφής περιεχομένου. ΝΑΙ
  57. Να παρέχεται ενσωματωμένος μηχανισμός Αποτροπής απώλειας δεδομένων (DLP) που θα αποτρέπει τους χρήστες από την ακούσια αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ παράλληλα θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές συμμόρφωσης. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, θα πρέπει να λειτουργεί μέσω έτοιμων προτύπων (templates) και να προσδιορίζει, παρακολουθεί και προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα (όπως στοιχεία Προσωπικών δεδομένων, δεδομένα πιστωτικών καρτών κλπ.) που περιέχονται σε αρχεία και να επιτρέπει την επιβολή συγκεκριμένων κανόνων όπως την αποτροπή διαμοιρασμού του εγγράφου κλπ. ΝΑΙ
  58. Να παρέχεται εξειδικευμένο διαχειριστικό εργαλείο που θα δίνει την δυνατότητα στον υπεύθυνο συμμόρφωσης του εκάστοτε οργανισμού να αναζητήσει και να εντοπίσει εύκολα στις υποδομές της πλατφόρμας (τόσο σε επίπεδο εταιρικής πύλης, επιμέρους χώρων συνεργασίας αλλά και σε επίπεδο προσωπικής ιστοσελίδας χρήστη) οποιαδήποτε πληροφορία που θα ζητηθεί από αρμόδια Αρχή. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. ΝΑΙ
  59. Μηχανισμός για την υλοποίηση σεναρίων ροών εργασίας από τον διαχειριστή του συστήματος ή έμπειρους χρήστες χωρίς προγραμματισμό. ΝΑΙ
  60. Παροχή των εξής out-of-the-box σεναρίων ροών εργασιών προσαρμοσμένων σε κοινά απαντώμενες διαδικασίες: Έγκριση Εγγράφου, Συλλογή Υπογραφών, Συλλογή Σχολίων. NAI
  61. Δρομολόγηση εγγράφου βάσει κανόνων και εγκριτική διαδικασία με ηλεκτρονική υπογραφή όπου απαιτείται. ΝΑΙ
  62. Δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένων φορμών αλληλεπίδρασης με τον χρήστη σε κάθε στάδιο της εκτέλεσης ενός σεναρίου ροής εργασιών. ΝΑΙ
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
  63. Ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης που θα μπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος του περιεχομένου, με υποστήριξη και Ελληνικού full text search. NAI
  64. Ο μηχανισμός αναζήτησης να παρέχει και crawling engine για την υποστήριξη της αναζήτησης σε εξωτερικές πηγές περιεχομένου. Να αναφερθούν οι τύποι πηγών εξωτερικού περιεχομένου που υποστηρίζονται. NAI
  65. Να παρέχεται ευέλικτος μηχανισμός με τον οποίο μπορεί να επεκταθεί υποστήριξη crawling σε οποιαδήποτε επιπλέον πηγή περιεχομένου. NAI
  66. Υποστήριξη του προτύπου OpenSearch (http://www.opensearch.org) για συνεργασία με άλλες μηχανές αναζήτησης. NAI
  67. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι διαφορετικοί τύποι εγγράφων για τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν δείκτες (indexes) από το μηχανισμό αναζήτησης full text. ΝΑΙ
  68. Να παρέχεται ευέλικτος μηχανισμός με τον οποίο μπορεί να επεκταθεί η αναζήτηση τύπου full-text σε οποιονδήποτε επιπλέον τύπου κειμένου. NAI
  69. Υποστήριξη αναζήτησης σε δομημένες πηγές περιεχομένου. Να αναφερθούν οι βάσεις δεδομένων που υποστηρίζονται. NAI
  70. Υποστήριξη αναζήτησης σε οποιαδήποτε πηγή περιεχομένου είναι προσβάσιμη με χρήση WEB Services. NAI
  71. Αυτόματη επιβολή δικαιωμάτων πρόσβασης στα αποτελέσματα των αναζητήσεων με βάση τα δικαιώματα πρόσβασης του χρήστη στο αρχικό περιεχόμενο. Οι χρήστες δεν πρέπει να μπορούν να δουν στα αποτελέσματα της αναζήτησης περιεχόμενα/έγγραφα για τα οποία δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης. NAI
  72. Απεικόνιση αποτελεσμάτων τύπου Best Bet/Resulst Promotion. Το σύστημα να επιδέχεται παραμετροποίηση όπου ο διαχειριστής να ορίζει συγκεκριμένες κανόνες για προηγμένα αποτελέσματα αναζήτησης. Για παράδειγμα, πέρα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, να προτείνεται στον χρήστη σε ιδικά διαμορφωμένο σημείο της σελίδας αποτελεσμάτων, μια σειρά από προτεινόμενες πληροφορίες, εικόνες, ή σύνδεσμοι. NAI
  73. Εύκολη παραμετροποίηση του τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων αναζήτησης με χρήση προτύπων παρουσίαση βασισμένων σε HTML, CSS και JavaScript. NAI
  74. Δυνατότητα σύμπτυξης διπλοτύπων εγγράφων στα αποτελέσματα της αναζήτησης NAI
  75. Παροχή στατιστικών στοιχείων για την χρήση της υπηρεσίας αναζήτησης. NAI
  76. Να υποστηρίζεται προηγμένη αναζήτηση με βάση ιδιότητες, όπως όνομα συγγραφέα, ημερομηνία δημιουργία κλπ. Οι ιδιότητες να μπορούν να ορίζονται από τον διαχειριστή και να μπορούν να αφορούν οποιαδήποτε ιδιότητα από το περιεχόμενο που γίνεται crawled. NAI
  77. Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του χρήστη με e-mail όταν ανανεώνονται τα αποτελέσματα για ένα συγκεκριμένο ερώτημα που έχει υποβάλει στο παρελθόν. NAI
  78. Εγγενής δυνατότητα απομακρυσμένης χρήσης του συστήματος αναζήτησης από τρίτα συστήματα με την χρήση REST API. NAI
  79. Εξειδικευμένη λειτουργικότητα αναζήτησης ατόμων. Ο μηχανισμός αναζήτησης θα πρέπει, σε ξεχωριστό χώρο, να επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν ερωτήματα που αφορούν πληροφορίες από το προφίλ κάποιου ατόμου (όπως π.χ. όνομα, τμήμα, εξειδίκευση κτλ.) και τα αποτελέσματα που θα επιστρέφει να συμπεριλαμβάνουν μόνο χρήστες ή ομάδες χρηστών. NAI
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  80. Άνοιγμα και ενημέρωση εγγράφων σε βιβλιοθήκες του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων της οικογένειας λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office. ΝΑΙ
  81. Ενεργοποίηση σεναρίων ροής εργασιών απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων της οικογένειας λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office. NAI
  82. Δυνατότητα διαμοιρασμού και καθορισμού της πρόσβασης σε ένα έγγραφο απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων της οικογένειας λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office. NAI
  83. Επιθεώρηση και εισαγωγή τιμών σε όλα τα μεταδεδομένα (metadata) ενός εγγράφου απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας των προγραμμάτων της οικογένειας λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office. NAI
  84. Δυνατότητα σύγκρισης δύο διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου εγγράφου, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε κάποια βιβλιοθήκη του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων, απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του διαδεδομένου λογισμικού επεξεργασίας κειμένου MS Word. NAI
  85. Δυνατότητα συγχρονισμού των αρχείων του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων τοπικά στο σταθμό εργασίας του χρήστη, επεξεργασία του εγγράφου σε κατάσταση offline μέσα από το περιβάλλον εργασίας του διαδεδομένου λογισμικού αυτοματισμού γραφείου MS Office και συγχρονισμού των τυχόν αλλαγών κατά την επανασύνδεση του σταθμού εργασίας του χρήστη με το υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων. NAI
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΥΦΥΙΑ
  86. Δυνατότητα φιλοξενίας και παρουσίασης σε WEB περιβάλλον λογιστικών φύλλων MS Excel και δυνατότητα αλληλεπίδρασης αυτών με τον χρήστη με την χρήση απλού WEB Browser. Με αυτό τον τρόπο υπολογισμοί, αναφορές και γραφικές παραστάσεις που έχουν δημιουργηθεί με το λογισμικό δημιουργίας λογιστικών φύλλων MS Excel μπορούν να είναι διαθέσιμα στους χρήστες της πύλης με την χρήση ενός απλού browser. ΝΑΙ
  87. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σχεδιασμού και χρήσης πινάκων οργάνων συγκεντρωτικής επιχειρησιακής πληροφόρησης (Dashboards) που να μπορούν να περιέχουν τα εξής:
  • Αναφορές
  • Γραφήματα
  • Κύριους Δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs) NAI
  88. Όλοι οι χρήστες του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές αναφορές (interactive reports) υψηλής γραφιστικής αισθητικής, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας Web. NAI
  89. Υποστήριξη τεχνολογίας για την αυτοματοποιημένη δημιουργία αναφορών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (scheduled reports). Οι αναφορές να μπορούν να παραχθούν σε διάφορες μορφές αναπαράστασης (output formats) και να υποστηρίζεται η παραγωγή αναφορών τουλάχιστον στις εξής μορφές: HTML, PDF, MS Excel, MS Word, XML, CSV (Comma Separated Values), Εικόνα (λ.χ. BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG). NAI
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  90. Πλήρες σύστημα ασφάλειας, με καθορισμό ρόλων & ομάδων χρηστών και αντίστοιχων δικαιωμάτων πρόσβασης τόσο στις λειτουργίες του συστήματος όσο και στα διαχειριζόμενα δεδομένα. Διαβαθμισμένη πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες, ανάλογα με το ρόλο και την ομάδα κάθε χρήστη. ΝΑΙ
  91. Εγγενής (out-of-the-box) χρήση & ολοκλήρωση με τις διαδεδομένες υπηρεσίες καταλόγου LDAP & Active Directory, αλλά και δυνατότητα χρήσης SAML security tokens (claims) για την ταυτοποίηση χρηστών. ΝΑΙ
  92. Παροχή ευέλικτου μηχανισμού για την χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας καταλόγου. ΝΑΙ
  93. Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση των μεθόδων LDAP, Active Directory και SAML για ταυτοποίηση διαφορετικών χρηστών που έχουν πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο. ΝΑΙ
  94. Εξελιγμένες δυνατότητες τήρησης ενιαίας αναλυτικής καταγραφής (auditing και logging) όλων των ενεργειών των χρηστών όσον αφορά την συμπεριφορά τους στην πρόσβαση των δικτυακών τόπων, των αρχείων και την χρήση των σεναρίων ροής εργασιών. ΝΑΙ
  95. Παροχή παραμετροποιήσιμων αναλυτικών αναφορών σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών που καταγράφηκαν με τους μηχανισμούς auditing και logging. NAI
  96. Δυνατότητα εφαρμογής δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο μεμονωμένου αρχείου (item level access control). ΝΑΙ
  97. Ενσωματωμένος μηχανισμός single sign-on για αυτοματοποιημένη πρόσβαση των χρηστών σε τρίτες εφαρμογές που λειτουργούν εκτός του περιβάλλοντος του συστήματος. ΝΑΙ
  ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΔΟΣΗ
  98. Υποστήριξη αρχιτεκτονικής υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) για όλη την λειτουργικότητα του προϊόντος. Να αναφερθούν οι μηχανισμοί υλοποίησης. ΝΑΙ
  99. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον κόμβων σε διάταξη κατανομής φορτίου (load balancing), για την αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων αυξημένου φόρτου εξυπηρέτησης. ΝΑΙ
  100. Η προσφερόμενη λύση στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να χρησιμοποιεί πλήρως τους παραπάνω μηχανισμούς και να διαθέτει υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας χωρίς μοναδικό σημείο αστοχίας (single point of failure). ΝΑΙ
  101. Δυνατότητες κλιμάκωσης του συστήματος σε πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών. Να αναφερθούν ενδεικτικά σενάρια διαστασιοποίησης. ΝΑΙ
  102. Παροχή ενσωματωμένου μηχανισμού στους απλούς χρήστες του συστήματος που να τους επιτρέπει να επαναφέρουν με εύχρηστο και γραφικό τόπο μέσα από το περιβάλλον της συστήματος αρχείο που διέγραψαν κατά λάθος, χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή και την χρήση backup. ΝΑΙ
  103. Παροχή του ίδιου ενσωματωμένου μηχανισμού στους διαχειριστές του συστήματος που να τους επιτρέπουν να επαναφέρουν με εύχρηστο και γραφικό τόπο μέσα από το περιβάλλον της συστήματος αρχεία που διέγραψαν κατά λάθος οι χρήστες, χωρίς την χρήση backup. ΝΑΙ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
  104. Διασύνδεση, επικοινωνία και ολοκλήρωση με τρίτες εφαρμογές με χρήση WEB Services/REST. ΝΑΙ
  105. Δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών του portal με τη χρήση διαφορετικών γλωσσών προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. ΝΑΙ
  106. Παροχή τεκμηριωμένου API με δυνατότητα πλήρους προσαρμογής και επέκτασης του συστήματος με τις ως άνω αναφερόμενες γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου και περιβάλλοντα ανάπτυξης. ΝΑΙ
  107. Παροχή WEB Services ή REST API για την πλειοψηφία της λειτουργικότητας του συστήματος με στόχο την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του συστήματος από τρίτα συστήματα εντός και εκτός του φορέα. NAI
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  108. Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως από εξουσιοδοτημένη υποστήριξη στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με γραφείο εκπροσώπησης στην Ελλάδα. ΝΑΙ

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:14 | Antonis Oikonomou

  C.4.2 Η/Υ (σελ. 171)

  Βάσει της Απαίτησης 3.1 ζητείται η προσφορά «Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου». Επειδή η προσφερόμενη σουίτα γραφείου δύναται να επηρεάσει σημαντικά την παραγωγικότητα των χειριστών του συστήματος, αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και υποθέσεων του S.P.O.C., κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική την προσθήκη απαιτήσεων συμβατότητας, ασφαλείας και παραγωγικότητας ως κάτωθι:
  • «Ενιαία Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου πλήρως εξελληνισμένη, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών, ημερολογίου & εργασιών που να συνεργάζεται πλήρως με λογισμικό Server διαχείρισης Εταιρικής Αλληλογραφίας, Επαφών και Ημερολογίου. Να προσφερθεί μία συνολική άδεια για 12 θέσεις εργασίας.
  • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου να προσφερθεί σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία να παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς και χρήσης του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα και το δικαίωμα εγκατάσταση και χρήσης προηγουμένων εκδόσεών του.
  • Πλήρης υποστήριξη χρήσης της Ελληνικής γλώσσας κατά την συγγραφή κειμένου. Θα πρέπει να παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων όρων για την Ελληνική γλώσσα οι οποίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιμέρους εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου.
  • Η Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επί μέρους εφαρμογές του. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία να καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να παρουσιάζει πλήρη (100%) συμβατότητα με τα υπάρχοντα έγγραφα που είναι κυρίως σε μορφή Office 2003, Office 2007 και Office 2010, με τον αριθμό τους να εκτιμάται σε αρκετές χιλιάδες. Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να ανοίξει τα έγγραφα, να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει χωρίς να αλλοιώνει σε καμιά περίπτωση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης τους.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να υποστηρίζει δημιουργία εγγράφων που μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Θα πρέπει να υποστηρίζονται οι εξής δυνατότητες:
  o Στο ίδιο έγγραφο να υποστηρίζονται ταυτόχρονα ψηφιακές υπογραφές από πολλαπλούς χρήστες
  o Κάθε υπογραφή να μπορεί να συνοδεύεται από οπτική αναπαράσταση της έγγραφης υπογραφής του χρήστη
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν Timestamps από οποιονδήποτε Timestamp Server συμβατό με το RFC 3161.
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου θα πρέπει να είναι συμβατές με τα πρότυπα XAdES & XAdES-T για την υποστήριξη εφαρμογών προηγμένων ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:33 | Antonis Oikonomou

  C.3.5 Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων (σελ. 159-161)

  Ως προς το υποσύστημα Βάσης Δεδομένων έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
  1. Παρακαλούμε ως άνω για την τροποποίηση της Απαίτησης 2.1, ώστε να ζητείται: «Να προσφερθεί λειτουργικό σύστημα πλατφόρμας Windows ή UNIX ή LINUX ή ισοδύναμο, 64-bit τύπου Datacenter ή Enterprise Edition.»
  2. Επίσης, παρακαλούμε για την απαλοιφή της Απαίτησης 2.6 ή για την προσθήκη των εναλλακτικών «ή HTTPS ή WCF», που είναι ευρέως διαδεδομένα πρότυπα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Microsoft.
  3. Επιπλέον, ζητούμε στην Απαίτηση 3.3.1 να απαλειφθεί η αναφορά σε συγκεκριμένη προσέγγιση “clustering”, και να αντικατασταθεί από το λεκτικό της Παραγράφου B.3.3.2: «Διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) και κατανομής φόρτου (load balancing) με δυνατότητες failover, ώστε σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας σε έναν από τους εξυπηρετητές, όλη η λειτουργικότητα να παρέχεται από τους υπόλοιπους χωρίς διακοπή.» Επίσης προτείνουμε να ζητηθεί οι δύο (εικονικοί) εξυπηρετητές εφαρμογών να εξυπηρετούνται σε διαφορετικούς φυσικούς εξυπηρετητές, για λόγους υψηλής διαθεσιμότητας.
  4. Η Απαίτηση 3.16 αντιβαίνει τις βασικές αρχές σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων βάσει των οποίων το περιβάλλον παραγωγής πρέπει να είναι διαφορετικό από το περιβάλλον δοκιμών και ανάπτυξης. Αυτό είναι ακόμη πιο επιτακτικό για τη βάση δεδομένων η οποία δύναται να απαιτήσει ιδιαίτερα αυξημένους πόρους I/O. Ζητούμε την τροποποίηση ώστε να ζητείται ακριβώς το αντίθετο: «Το περιβάλλον δοκιμών και ανάπτυξης να φιλοξενείται στους ίδιους σε διαφορετικούς εξυπηρετητές που θα φιλοξενείται το επιχειρησιακό.»
  Τέλος, και όπως ήδη αναφέρθηκε, λόγω της φύσης του Έργου, του αναφερόμενου μεγάλου αριθμού των δεδομένων, και των αναγκών διαχείρισής τους, εκτιμούμε ότι η Υπηρεσία σας θα πρέπει να απαιτήσει επιπλέον τα παρακάτω:
  • «Υποστήριξη in-memory OLTP (On-Line Transaction Processing) λειτουργιών για βελτιστοποίηση της απόδοσης.
  • Ενσωματωμένες δυνατότητες υλοποίησης λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) για την ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων με χρήση διαδεδομένων ειδικών αλγορίθμων του είδους, συμπεριλαμβανομένων των decision trees, clustering, logistic και linear regression, neural network, naive bayes, association, sequence clustering, time series. Ύπαρξη εξειδικευμένων εργαλείων (editors, wizards, ειδικών query builders).
  • Δυνατότητα συμπίεσης των πινάκων (tables) και δεικτών (indexes) της Βάσης Δεδομένων για εξοικονόμηση χωρητικότητας δίσκων (disk capacity). Η συμπίεση να πραγματοποιείται με τρόπο εντελώς διάφανο ως προς την εφαρμογή.
  • Ολοκληρωμένες δυνατότητες ελέγχου ποιότητας των δεδομένων (Data Quality), που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον αυτοματοποιημένες και χειροκίνητες μεθόδους καθαρισμού δεδομένων (Data Cleansing), δυνατότητα προσδιορισμού (Profiling) δεδομένων και λειτουργίες εντοπισμού (Look Up/Matching) δεδομένων.
  • Δυνατότητα κρυπτογράφησης αντιγράφων ασφαλείας κατά τη λήψη τους (encrypted backups) για λόγους ασφαλείας.
  • Δυνατότητα δυναμικής απόκρυψης δεδομένων (data masking) ώστε χρήστες να βλέπουν μέρος ή καθόλου από επιλεγμένα εμπιστευτικά δεδομένα, χωρίς την ανάγκη χρήσης προγραμματιστικού κώδικα για λόγους ασφαλείας.
  • Δυνατότητες Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα. Υποστήριξη auditing κατά C2.
  • Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Β.Δ. με τρόπο απόλυτα διαφανή (transparent) ως προς την εφαρμογή, μέσω της I/O κρυπτογράφησης σε πραγματικό χρόνο των data και log αρχείων, και όχι με κρυπτογράφηση σε επίπεδο βάσης δεδομένων.»

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:52 | Antonis Oikonomou

  C.3.4 Υποσύστημα εξυπηρετητών εφαρμογών (AS) (σελ. 156-159)

  Οι προδιαγραφές του εξυπηρετητή εφαρμογών δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή της Microsoft και των Συνεργατών της στον Διαγωνισμό. Η πρότασή μας είναι να απαλειφθούν πλήρως οι σχετικές απαιτήσεις αφού όλες οι επιχειρησιακές ανάγκες δύνανται να καλυφθούν από το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων, που αποτελεί ουσιαστικά και το κύριο αντικείμενο του Έργου.
  Σε περίπτωση που η Υπηρεσία σας αξιολογεί ότι θα πρέπει να παραμείνει η απαίτηση για προσφορά συγκεκριμένου υποσυστήματος εξυπηρετητών εφαρμογών παρακαλούμε για την τροποποίηση των κάτωθι:
  Απαίτηση 2.1: Τροποποίηση σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα ώστε να ζητείται: «Να προσφερθεί λειτουργικό σύστημα πλατφόρμας Windows ή UNIX ή LINUX ή ισοδύναμο, 64-bit τύπου Datacenter ή Enterprise Edition.»
  Απαίτηση 2.5: Παρακαλούμε για την απαλοιφή της προδιαγραφής ή για την προσθήκη των εναλλακτικών «ή HTTPS ή WCF», που είναι ευρέως διαδεδομένα πρότυπα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Microsoft.
  Απαίτηση 3.1.3: Παρακαλούμε να απαλειφθεί η αναφορά στο cluster καθώς αποτελεί λεκτικό που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τεχνολογίες βασισμένες στη Java. Επίσης προτείνουμε να ζητηθεί οι δύο (εικονικοί) εξυπηρετητές εφαρμογών να εξυπηρετούνται σε διαφορετικούς φυσικούς εξυπηρετητές, για λόγους υψηλής διαθεσιμότητας.
  Απαίτηση 3.1.6: Ζητούμε να απαλειφθεί η απαίτηση. Επισημαίνουμε ότι δεν εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, αφού καλύπτεται η απαίτηση στη βάση δεδομένων.
  Απαίτηση 3.1.8: Παρακαλούμε να απαλειφθεί η αναφορά στην τεχνολογία cluster καθώς αποτελεί λεκτικό που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τεχνολογίες βασισμένες στη Java. Επίσης προτείνουμε να ζητηθεί οι δύο (εικονικοί) εξυπηρετητές εφαρμογών να εξυπηρετούνται σε διαφορετικούς φυσικούς εξυπηρετητές, για λόγους υψηλής διαθεσιμότητας.
  Απαίτηση 3.1.12: Ζητούμε να απαλειφθεί η απαίτηση. Επισημαίνουμε ότι δεν εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, αφού καλύπτεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από την εφαρμογή Διαχείρισης Εγγράφων και τις ροές εργασίας που υλοποιούνται σε αυτή.
  Απαίτηση 3.1.13.2: Ζητούμε να απαλειφθεί η απαίτηση. Ως τεχνολογία είναι παρωχημένη και επιπλέον δεν προκύπτει καμία σχετική ανάγκη αφού δεν περιλαμβάνονται άλλα στοιχεία SOA αρχιτεκτονικής στο Έργο.
  Απαίτηση 3.1.14: Ζητούμε να απαλειφθεί η απαίτηση. Θα πρέπει να προβλέπεται συνεργασία αφενός με την προσφερόμενη βάση δεδομένων και αφετέρου χωρίς αναφορά στο πρότυπο JDBC που περιορίζει τον ανταγωνισμό μόνο σε τεχνολογίες J2EE.
  Απαίτηση 3.2.6: Ζητούμε να απαλειφθεί η απαίτηση. Επισημαίνουμε ότι αποτελεί τεχνική λεπτομέρεια συγκεκριμένων υλοποιήσεων.
  Απαίτηση 3.2.7: Ζητούμε να απαλειφθεί η απαίτηση. Επισημαίνουμε ότι αποτελεί τεχνική λεπτομέρεια συγκεκριμένων υλοποιήσεων.
  Απαίτηση 3.3.1: Τροποποίηση σύμφωνα και με παραπάνω αναφερόμενα ώστε να ζητείται: «Να προσφερθεί λειτουργικό σύστημα πλατφόρμας Windows ή UNIX ή LINUX ή ισοδύναμο, 64-bit τύπου Datacenter ή Enterprise Edition.»
  Απαίτηση 3.3.7: Παρακαλούμε για την απαλοιφή της προδιαγραφής ή για την προσθήκη των εναλλακτικών «ή HTTPS ή WCF», που είναι ευρέως διαδεδομένα πρότυπα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Microsoft.

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:13 | Antonis Oikonomou

  C.3.1 Υποσύστημα εξυπηρετητών εικονικοποίησης (virtualization servers – VIRTS) (σελ. 142-147)

  Παρακαλούμε για την απαλοιφή των παρακάτω προδιαγραφών οι οποίες αποκλείουν τη Microsoft και τους συνεργάτες της, για ήσσονος σημασίας χαρακτηριστικά και δη στο συγκεκριμένο πλαίσιο του Έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Τεύχος Προκήρυξης.
  Απαίτηση 46: Παρακαλούμε να τροποποιηθεί η απαίτηση ώστε να αναφέρεται «Να προσφερθεί λογισμικό εικονικοποίησης τύπου Datacenter ή Enterprise Edition», καθότι η υφιστάμενη αναφορά μόνο σε Enterprise Edition παραπέμπει σε λεκτικό συγκεκριμένων κατασκευαστών.
  Απαίτηση 52: Παρακαλούμε για την πλήρη απαλοιφή της απαίτησης για υποστήριξη λειτουργικού συστήματος UNIX, εφόσον δεν απαιτείται για τη λειτουργία της προσφερόμενης λύσης.
  Απαίτηση 77: Παρακαλούμε για την τροποποίηση της προδιαγραφής σε «Κεντρική διαχείριση των virtual switches και των διασυνδέσεών τους» καθώς το υφιστάμενο λεκτικό παραπέμπει σε προσέγγιση συγκεκριμένου κατασκευαστή.
  Απαιτήσεις 82 και 83: Παρακαλούμε για την αφαίρεση των προδιαγραφών. Επισημαίνουμε ότι μεταπτώσεις συστημάτων δεν αποτελούν αντικείμενο της Προκήρυξης, αφού η προσφερόμενη λύση θα αναπτυχθεί εξαρχής σε περιβάλλον εικονικοποίησης.
  Απαίτηση 92: Παρακαλούμε για την απαλοιφή της προδιαγραφής ή για την προσθήκη των εναλλακτικών «ή HTTPS ή WCF», που είναι ευρέως διαδεδομένα πρότυπα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Microsoft.
   C.3.3.1 Backup Server (σελ. 152)
  Παρακαλούμε ως άνω για την τροποποίηση της Απαίτησης 45, ώστε να ζητείται: «Να προσφερθεί λειτουργικό σύστημα πλατφόρμας Windows ή UNIX ή LINUX ή ισοδύναμο, 64-bit.» Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος επιβαρύνει αναίτια τον προϋπολογισμό του Έργου αφού το λειτουργικό σύστημα προορίζεται μόνο για τη λειτουργία του εν λόγω Backup Server.
  Επίσης παρακαλούμε για την απαλοιφή της Προδιαγραφής 49 ή για την προσθήκη των εναλλακτικών «ή HTTPS ή WCF», που είναι ευρέως διαδεδομένα πρότυπα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Microsoft.

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:02 | Antonis Oikonomou

  Συντήρηση – Διασφάλιση καλής λειτουργίας Έτοιμου Λογισμικού (σελ. 110)

  Αναφορικά με τη «Συντήρηση – Διασφάλιση καλής λειτουργίας Έτοιμου Λογισμικού» ζητούμε σε συμφωνία με τα παραπάνω, την τροποποίηση της απαίτησης «Παράδοση– εγκατάσταση τυχόν βελτιωτικών εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση του Φορέα Λειτουργίας» σε «Παράδοση– εγκατάσταση κρίσιμων ενημερώσεων και διορθώσεων/ενημερώσεων ασφαλείας (security updates & fixes), μετά από έγκριση του Φορέα Λειτουργίας».

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:30 | Antonis Oikonomou

  B.5.1.5 Περίοδος εγγύησης και συντήρησης (σελ. 106)

  Ως ανωτέρω, παρακαλούμε για την τροποποίηση της συνολικής διάρκειας της ΠΕΣ σε 7 έτη. Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί η περίοδος της Εγγύησης ώστε να συμβαδίζει με τα οριζόμενα στην Παράγραφο Β.4.3.

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:52 | Antonis Oikonomou

  B.4.3.1.4 Τεχνική Υποστήριξη (σελ. 97)

  Ειδικά κατά τη διετή περίοδο της Εγγύησης προτείνουμε η Αναθέτουσα Αρχή να απαιτήσει προμήθεια εξειδικευμένων υπηρεσιών του κατασκευαστή, οι οποίες δύνανται να καλύψουν ανάγκες όπως οι παρακάτω:
  «Προσφορά 80 ωρών υποστήριξης από εξειδικευμένα στελέχη του κατασκευαστή του λογισμικού στην Ελλάδα
  Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
  Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους μηχανικούς του κατασκευαστή προς τα αρμόδια στελέχη του Φορέα με στόχο την συνεχή μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική διαχείριση της προσφερόμενης υποδομής.
  Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον να παρακάτω:
  • Έμπρακτη βοήθεια και καθοδήγηση σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης λύσεων βασισμένων στα προσφερόμενα προϊόντα και τεχνολογίες της υποδομής, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ή νέα υλοποίηση θα είναι η ενδεδειγμένη και όσο το δυνατόν αρτιότερη.
  • Ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) που χρησιμοποιούνται σε παρόμοιες υλοποιήσεις, τόσο όσον αφορά το τεχνικό μέρος όσο και επιχειρησιακό (operational).
  • Ενημέρωση των αρμοδίων στελεχών του Φορέα για τις τελευταίες δυνατότητες και τα νέα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων και τεχνολογιών.
  • Υλοποίηση ολιγοήμερων ή/και πολυήμερων εντατικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων στοχευμένων σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και προϊόντα για τα οποία ο Φορέας κρίνει ότι πρέπει τα στελέχη του να αποκτήσουν σε βάθος γνώση.
  Υπηρεσία Επίλυσης Προβλημάτων
  Υπηρεσίες υποστήριξης σε εικοσιτετράωρη βάση και 365 ημέρες το χρόνο, οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν συγκεκριμένα συμπτώματα και δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται.
  H υπηρεσία αυτή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Η δήλωση του προβλήματος στο κέντρο υποστήριξης του κατασκευαστή θα πρέπει να μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή του 24ώρου.
  • Η υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων όλων των προσφερόμενων προϊόντων του κατασκευαστή.
  • Η πρώτη ανταπόκριση του κατασκευαστή σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων και δυσλειτουργιών θα πρέπει να γίνεται εντός μιας (1) ώρας από την ανακοίνωση του προβλήματος.
  • Σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να μπορεί να αποσταλεί εξειδικευμένος μηχανικός του κατασκευαστή επί τόπου στις εγκαταστάσεις του υπολογιστικού κέντρου του Φορέα εντός τεσσάρων (4) ωρών από την ανακοίνωση του προβλήματος.
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για το τυχόν πρόβλημα υπεύθυνο είναι κάποιο κομμάτι λανθασμένα ανεπτυγμένου κώδικα (bug) στο λογισμικό, θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα αίτησης από τον Φορέα για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση του προβλήματος με την επιδιόρθωση του ελαττωματικού κώδικα από τον κατασκευαστή (δημιουργία hotfix).
  Υπηρεσίες Πρόληψης και Ελέγχου
  Υπηρεσίες περιοδικού προληπτικού αναλυτικού έλεγχου της εγκατάστασης, των ρυθμίσεων και της ορθής λειτουργίας όλων των προϊόντων / τεχνολογιών της προσφερόμενης υποδομής, με στόχο τον εντοπισμό υπαρχόντων προβλημάτων, την πρόληψη μελλοντικών καταστάσεων δυσλειτουργίας και την αύξηση της διαθεσιμότητας των συστημάτων.
  Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχουν συστηματικά στον Φορέα μια ξεκάθαρη και αναλυτική «εικόνα» της κατάστασης των συστημάτων, ενώ ως παραδοτέα θα πρέπει να περιλαμβάνουν εισηγήσεις (technical recommendations) προς τον Φορέα για τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του εκάστοτε συστήματος.
  Το αναμενόμενο αποτέλεσμα θα είναι η σημαντική μείωση των κλήσεων υποστήριξης αναδραστικού τύπου (reactive).
  Υπηρεσίες Πληροφόρησης
  Ενημέρωση στελεχών του Φορέα για τις τελευταίες τεχνολογίες του κατασκευαστή του λογισμικού, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα υποστήριξης εσωτερικά στον οργανισμό από δικά του στελέχη.
  Διαχείριση Λογαριασμού
  Θα πρέπει να οριστεί κεντρικό πρόσωπο επαφής του κατασκευαστή του λογισμικού, το οποίο θα έχει συνεχή συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη του Φορέα, στην κατεύθυνση της οργάνωσης των παρεχομένων υπηρεσιών υποστήριξης με τρόπο αποδοτικό και στοχευμένο στις ανάγκες του Φορέα.
  Για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών κάθε έτους θα παράγεται δομημένο σχέδιο παροχής υπηρεσιών όπου θα προδιαγράφονται οι ανάγκες του Φορέα, τι θέλει να επιτύχει με χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και με ποιο πλάνο υλοποίησης θα συμβεί αυτό.
  Ο Φορέας θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες ανθρωποώρες υποστήριξης για χρήση οποιωνδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες σε οποιοδήποτε ποσοστό αυτός επιθυμεί, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του.»

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:47 | Antonis Oikonomou

  B.4.3.1.2 Συντήρηση Έτοιμου Λογισμικού (σελ. 96)

  Στον Διαγωνισμό ζητείται «παράδοση– εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού και ενημερώσεων/ αναβαθμίσεων, μετά από έγκριση του Φορέα Λειτουργίας.».
  Είναι κατά την εκτίμησή μας εύλογη η απαίτηση για την αρχική διετία της Περιόδου Εγγύησης, κατά τη διάρκεια της οποίας πρακτικά πραγματοποιείται η λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες. Όμως, επειδή κατά την περίοδο Συντήρησης (8 έτη που ζητούμε να μειωθεί σε 5 έτη), στην πραγματικότητα θα πραγματοποιείται συντήρηση και λειτουργία και όχι εξ αρχής ανάπτυξη του συστήματος, ζητούμε την τροποποίηση της απαίτησης ώστε να περιλαμβάνει τα απαραίτητα, ήτοι:
  • «Κατά την περίοδο Εγγύησης, παράδοση– εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισμικού και ενημερώσεων/ αναβαθμίσεων, μετά από έγκριση του Φορέα Λειτουργίας.
  • Κατά την περίοδο Συντήρησης, παράδοση– εγκατάσταση κρίσιμων ενημερώσεων και διορθώσεων/ενημερώσεων ασφαλείας (security updates & fixes), μετά από έγκριση του Φορέα Λειτουργίας.»
  Η συγκεκριμένη τροποποίηση δύναται να εξοικονομήσει σημαντικό κόστος Συντήρησης για τους Αναδόχους, το οποίο θα μετακυληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς πρακτικό αντίκτυπο για τη λειτουργία του συστήματος κατά την ΠΕΣ.
  Επιπλέον, η παγκόσμια πρακτική των κατασκευαστών λογισμικού είναι η εγγύηση/συντήρηση του έτοιμου λογισμικού να ξεκινάει από την στιγμή της παράδοσής του. Παρακαλούμε να προσαρμοστεί η απαίτηση για την ΠΕΣ ειδικά για το έτοιμο λογισμικό, ώστε η εκκίνησή της να πραγματοποιείται από τη στιγμή της παράδοσης και θέσης σε λειτουργία του έτοιμου λογισμικού και όχι από την οριστική παραλαβή του Έργου. Άλλωστε, η νόμιμη χρήση του λογισμικού και η λήψη των σχετικών υπηρεσιών από τον Φορέα πραγματοποιείται από το σημείο αυτό και μετά.

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:06 | Antonis Oikonomou

  B.4.3 Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου. Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ) (σελ. 94)

  Στον Διαγωνισμό αναφέρεται ότι «Ως Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) ορίζεται η περίοδος, με έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και με χρονική διάρκεια δέκα (10) έτη.».
  Επειδή ο συνήθης κύκλος ζωής των έργων πληροφορικής, όπως είναι η συνήθης πρακτική σε όλα τα αντίστοιχα έργα, και όπως υπαγορεύεται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, δεν υπερβαίνει τα 5-7 χρόνια, ζητούμε την τροποποίηση της απαίτησης ώστε η συνολική χρονική διάρκεια της ΠΕΣ να οριστεί σε επτά (7) έτη. Η δεκαετής ζητούμενη διάρκεια της ΠΕΣ θα προκαλέσει δυσανάλογες οικονομοτεχνικές δυσχέρειες στους Αναδόχους και θα επιβαρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος του Έργου.

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:33 | Antonis Oikonomou

  B.3.4.1.1 Σεμινάρια (σελ. 89)

  Στον Διαγωνισμό αναφέρεται ότι «Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των αναφερόμενων στους Διαχειριστές εκπαιδεύσεων θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου υλικού- λογισμικού, εκπαιδευτικό κέντρο, με αποκλειστική μέριμνα του Αναδόχου».
  Επειδή η απαίτηση αυτή επιφέρει δυσανάλογο κόστος ή αποκλείει την συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών της Microsoft, περιορίζει τον ανταγωνισμό και ευνοεί κατασκευαστές που ακολουθούν την συγκεκριμένη προσέγγιση πιστοποίησης δικών τους ή τρίτων εκπαιδευτικών κέντρων, ζητούμε την τροποποίησή της ώστε να περιλαμβάνει και πιστοποιημένα στελέχη του Αναδόχου, ως εξής:
  «Επισημαίνεται ότι, το σύνολο των αναφερόμενων στους Διαχειριστές εκπαιδεύσεων θα πραγματοποιηθεί σε πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου υλικού- λογισμικού, εκπαιδευτικό κέντρο ή από πιστοποιημένα στελέχη του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, με αποκλειστική μέριμνα του Αναδόχου.»
  Επίσης θα πρέπει να τροποποιηθεί το Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης ώστε να περιλαμβάνει τη Διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management System).

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:47 | Antonis Oikonomou

  B.3.3.5 Υποσύστημα εξυπηρετητών εφαρμογών (Application servers – AS) (σελ. 87)

  Ζητείται «Οι παραπάνω εξυπηρετητές να μπορούν να εγκατασταθούν σε λειτουργικό σύστημα (UNIX, Linux, ή ισοδύναμο)».
  Προφανώς εκ παραδρομής έχει παραληφθεί ο παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς των λειτουργικών συστημάτων desktop και server, Microsoft Windows, με μερίδιο αγοράς της τάξης του 90%. Επομένως θα πρέπει να τροποποιηθεί η απαίτηση σε «Οι παραπάνω εξυπηρετητές να μπορούν να εγκατασταθούν σε λειτουργικό σύστημα (Windows, UNIX, Linux, ή ισοδύναμο)».

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:59 | Antonis Oikonomou

  Παράγραφος B.3.3.2 Υποσύστημα εξυπηρετητών βάσης δεδομένων (Database servers- DBS) (σελ. 86)

  Λόγω της φύσης του Έργου, του αναφερόμενου μεγάλου αριθμού των δεδομένων, και των αναγκών διαχείρισής τους, εκτιμούμε ότι η Υπηρεσία σας θα πρέπει να απαιτήσει επιπλέον τα παρακάτω:
  • Υποστήριξη in-memory OLTP (On-Line Transaction Processing) λειτουργιών για βελτιστοποίηση της απόδοσης.
  • Ενσωματωμένες δυνατότητες υλοποίησης λειτουργιών εξόρυξης δεδομένων.
  • Δυνατότητα συμπίεσης των πινάκων (tables) και δεικτών (indexes) της Βάσης Δεδομένων με τρόπο εντελώς διάφανο ως προς την εφαρμογή.
  • Ολοκληρωμένες δυνατότητες ελέγχου ποιότητας των δεδομένων (Data Quality).
  • Δυνατότητα κρυπτογράφησης αντιγράφων ασφαλείας κατά τη λήψη τους (encrypted backups) για λόγους ασφαλείας.
  • Δυνατότητα δυναμικής απόκρυψης δεδομένων (data masking) ώστε χρήστες να βλέπουν μέρος ή καθόλου από επιλεγμένα εμπιστευτικά δεδομένα, χωρίς την ανάγκη χρήσης προγραμματιστικού κώδικα για λόγους ασφαλείας.
  • Δυνατότητες Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα.
  • Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Β.Δ. με τρόπο απόλυτα διαφανή (transparent) ως προς την εφαρμογή, μέσω της I/O κρυπτογράφησης σε πραγματικό χρόνο των data και log αρχείων, και όχι όπως ζητείται με κρυπτογράφηση σε επίπεδο βάσης δεδομένων.
  Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω απαιτήσεις και τα οφέλη για την Υπηρεσία σας δίνονται παρακάτω κατά τον σχολιασμό των Πινάκων Συμμόρφωσης.

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:09 | Antonis Oikonomou

  Παράγραφος B.1.1.1 Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων (σελ. 56)

  Το σύνολο των λειτουργιών που αναφέρονται για το Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων, το οποίο αποτελεί σύμφωνα και με τα αναφερόμενα τη βάση λειτουργίας του λογισμικού του S.P.O.C. (σελ. 54), και συγκεκριμένα όλες οι παρακάτω αναφερόμενες λειτουργίες της σελίδας 56 αποτελούν τα δομικά χαρακτηριστικά ενός Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management System):
   «Αποθήκευσης Δεδομένων»,
   «Δόμησης Αδόμητων Εγγράφων»,
   «Διαχείρισης Αλληλογραφίας»,
   «Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου»,
   «Αναζητήσεις σε Βάσεις Δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας»,
   «Διασύνδεση με το υποσύστημα ψηφιοποίησης»
  Ένα επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management System), καλύπτει ακόμη και με απλές παραμετροποιήσεις (“out of the box”) όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα χαρακτηριστικά της παραγράφου Β.1.1.1, στις περιοχές της διαχείρισης εγγράφων και συγκεκριμένα τις ζητούμενες λειτουργίες αποθήκευσης εγγράφων και δεδομένων, δομημένων και αδόμητων, εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αναζήτησης (συμπεριλαμβανομένου και full text search), διαχείρισης αλληλογραφίας και εγγράφων, διαχείριση υποθέσεων, διαχείρισης χρηστών, ροών εργασίας, ελέγχου σε τρίτες/εξωτερικές πηγές όπως π.χ. σε βάσεις δεδομένων, παραγωγή στατιστικών, φιλικό και παραμετροποιήσιμο/προσωποποιήσιμο περιβάλλον, πιστοποιήσεις με τα λοιπά στοιχεία της υποδομής, προτυποποιημένη και αποδεδειγμένη επεκτασιμότητα, προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα και αξιοπιστία, αλλά και άλλες που δεν αναφέρονται ή αναλύονται ως όφειλαν, όπως ενδεικτικά:
  • Ασφάλεια
  • Υποστήριξη Ψηφιακών Υπογραφών
  • Δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των χρηστών του
  • Ολοκλήρωση με εφαρμογές desktop
  • Προτυποποιημένη διαλειτουργικότητα προς τρίτα συστήματα
  • Έτοιμες διεπαφές ολοκλήρωσης από τρίτα συστήματα
  • Προτυποποιημένη επιχειρησιακή αναζήτηση σε εξωτερικά συστήματα σε διαφορετικές πηγές, με δυνατότητα προεπισκόπησης αποτελεσμάτων, ειδοποίηση για αλλαγές κλπ.
  • Δυνατότητα προσωποποίησης από τους ίδιους τους χρήστες του συστήματος
  • Πλήρες σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας
  • Προτυποποιημένες ροές εργασίας και δυνατότητα δημιουργίας ροών χωρίς χρήση κώδικα από τους χρήστες του συστήματος
  • Κ.α.
  Είναι προφανές ότι για να προμηθευτεί η Υπηρεσία σας μια πραγματικά αποδοτική και επεκτάσιμη λύση, με μειωμένο κόστος ανάπτυξης και συντήρησης, χωρίς εξαρτήσεις από συγκεκριμένους αναδόχους, θα πρέπει να συμπεριλάβει στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Διαγωνισμού συγκεκριμένες απαιτήσεις για έτοιμη λύση Διαχείρισης (και Διακίνησης) Εγγράφων. Εξάλλου, στον Διαγωνισμό ζητούνται και προδιαγράφονται αναλυτικά βοηθητικά και υποστηρικτικά λογισμικά όπως τα λογισμικά virtualization, RDBMS, application server κ.ο.κ, τα οποία ελάχιστα θα επηρεάσουν την επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία της δομικής μονάδας της νέας υποδομής, που θα αποτελέσει «τη βασική υποδομή διαχείρισης και δρομολόγησης εγγράφων για όλους τους διαύλους επικοινωνίας της Διεύθυνσης» (σελ. 54 Τεύχους Προκήρυξης).

 • 14 Ιανουαρίου 2017, 15:17 | Antonis Oikonomou

  Παράγραφος A.2.4 Χαρακτηριστικά στοιχεία του S.P.O.C. – Δομή, Σύνθεση και Στελέχωση (σελ. 49 – 52)

  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός χειριστών καθώς και θέσεων εργασίας του S.P.O.C.

 • 13 Ιανουαρίου 2017, 17:34 | Byte Computer

  Μέρος C, C.3.1, πίνακας «Υποσύστημα εξυπηρετητών εικονικοποίησης (virtualization servers – VIRTS)»
  Η απαίτηση με Α/Α 39 ζητάει: «Αριθμός φυσικών καρτών δικτύου με δύο (02) φυσικά interface FCoE ανά κάρτα (Converged network Adapters).». Τέτοιες θύρες όμως δεν υποστηρίζονται από την ζητούμενη δικτυακή υποδομή. Προτείνουμε την κατάργηση της συγκεκριμένης απαίτησης.

  Μέρος C, C.3.3.1, πίνακας «Backup Server»
  Η απαίτηση με Α/Α 37 ζητάει: «Αριθμός φυσικών καρτών δικτύου με δύο (02) φυσικά interface 10GE ανά κάρτα. ≥ 2». Τέτοιες θύρες όμως δεν υποστηρίζονται από την ζητούμενη δικτυακή υποδομή. Προτείνουμε την κατάργηση της συγκεκριμένης απαίτησης.

 • 13 Ιανουαρίου 2017, 17:06 | Byte Computer

  Μέρος C, C.2.1, πίνακας «Μεταγωγείς Πρόσβασης (Access Switches-ToR)»
  Στην Απαίτηση 3 γίνεται αναφορά σε «προσφερόμενους μεταγωγούς του Έργου (Core/Agg, IPMI-ToR, FC).» αλλά δεν υπάρχει κατά τα άλλα απαίτηση για Core/Aggregation μεταγωγούς.
  Περαιτέρω, στην απαίτηση 13 γίνεται η αναφορά «…να συνδέεται και με τους δύο (02) μεταγωγούς συνάθροισης με active-active διασύνδεση..» ενώ δεν ζητούνται μεταγωγοί συνάθροισης. Στην Απαίτηση 14 γίνεται αναφορά σε σύνδεση με μεταγωγούς Συνάθροισης, ενώ στην Απαίτηση 16 γίνεται αναφορά σε σύνδεση με μεταγωγούς Core.
  Προτείνουμε να αναδιατυπωθούν οι απαιτήσεις ώστε να προκύπτει ξεκάθαρα η ζητούμενη διασύνδεση και η ανάγκη ή μη προσφορά μεταγωγών συνάθροισης ή/και Core.

  Μέρος C, C.2.2, πίνακας «Μεταγωγέας Πρόσβασης (Access switch)»
  Ο εν λόγω πίνακας φαίνεται να αναφέρεται σε IPMI switch και όχι σε «μεταγωγέα πρόσβασης», ο οποίος άλλως τε έχει προδιαγραφεί στον αμέσως προηγούμενο πίνακα.
  Προτείνουμε την μετονομασία του συγκεκριμένου πίνακα σε «Μεταγωγέας IPMI».

 • 13 Ιανουαρίου 2017, 17:15 | Byte Computer

  C.4.2 Η/Υ
  Α/Α 1.2.6 σελ. 164
  Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι εκ παραδρομής αναγράφεται «PCI >= 2» αντί «PCIe x1 >= 2», με δεδομένη την τεχνική ανωτερότητά τους αλλά και τη μη διαθεσιμότητα πλέον στην αγορά μητρικών πλακετών με θύρες PCI.

  A/A 1.9.5 Μέγιστη Αναλογική Ανάλυση >= 2048X1536
  Προτείνεται να επαναδιατυπωθεί σε 1920×1080 προκειμένου να υπάρχουν κάρτες γραφικών που να μπορούν να καλύψουν την απαίτηση (στην έξοδο VGA).

  Φορητοί Η/Υ
  2.2.1 Αριθμός πυρήνων
  Προτείνεται να επαναδιατυπωθεί σε: 2, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορητοί υπολογιστές έχουν ως επί το πλείστον επεξεργαστές 2 πυρήνων, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

  Α/Α 1.10 σελ. 167 & Α/Α 2.11 σελ. 171
  «Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10»
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν η απαιτούμενη έκδοση είναι η Pro (Professional), εφόσον υπάρχει domain στο περιβάλλον σας.

 • 13 Ιανουαρίου 2017, 17:14 | Byte Computer

  Β.6.7.7 Επιλογή Προσφοράς, σελ. 121
  Είναι εμφανές ότι εκ παραδρομής στον υπολογισμό του Κ αναφέρονται 5 έτη εγγύησης, αντί του ορθού 2 έτη, που αναφέρεται τόσο στο Β.4.3 Περίοδος Εγγύησης-Συντήρησης (ΠΕΣ), σελ. 94, όσο και στην C.5.4.1 Υπηρεσίες, σελ. 179.
  Εξ άλλου απαίτηση για περίοδο εγγύησης 5 ετών είναι εκτός των πλαισίων παρόμοιων έργων .Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υποχρεωτική εγγύηση 5 ετών μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες οικονομικές προσφορές, που στην συνέχεια θα καταστήσουν την παροχή υπηρεσιών εγγύησης εξαιρετικά επισφαλή για τον φορέα (δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ο Ανάδοχος).

 • 13 Ιανουαρίου 2017, 17:38 | Byte Computer

  B.3.4.1.1 Σεμινάρια
  Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι η πιστοποίηση εκπαιδευτικού κέντρου είναι απαιτούμενη μόνο για το υλικό/ λογισμικό για το οποίο υφίσταται σχετική πιστοποίηση.

  Β.4.3.2.3 Μη διαθεσιμότητα/Ρήτρες
  Η ρήτρα 1.000€ για 4 ώρες (μετά τις πρώτες 4 ώρες) και 2.000€ για κάθε ώρα πέραν του 8ώρου χωρίς καν άνω όριο, είναι απαγορευτικές για την συμμετοχή στο έργο της ΕΛΑΣ από εταιρείες που εξετάζουν σε βάθος τις υποχρεώσεις και ρίσκα που αναλαμβάνουν με ένα έργο, δηλαδή για το συγκεκριμένο έργο (ύψος προϋπολογισμού, αντικείμενο του έργου).
  Προτείνεται αντί αυτού το παρακάτω :
  • 200€ για κάθε ώρα για μέχρι 4 ώρες (μετά τις πρώτες 4 ώρες) δηλαδή μέχρι τις 8 ώρες.
  • 400€ για κάθε ώρα μετά τις πρώτες 8, και με ανώτατο όριο το μηνιαίο τίμημα συντήρησης.

 • 13 Ιανουαρίου 2017, 17:23 | Byte Computer

  A.2.1 & B.1.1.1 Διαχείριση Υποθέσεων
  Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν τα συστήματα S.I.Re.N.E., EUROPOL κτλ που θα επικοινωνούν με το νέο C.M.S έχουν συγκεκριμένους τρόπους διεπαφής, εάν οι τρόποι αυτοί χρησιμοποιούνται σήμερα, αν θα συνεχίσουν και με το νέο σύστημα, καθώς και να δοθεί η περιγραφή τους.

  Α.2.4 Χαρακτηριστικά στοιχεία S.P.O.C. – Δομή, Σύνθεση, Στελέχωση
  Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τον συνολικό αριθμό χρηστών του SPOC για τις άδειες χρήσεις των λογισμικών.
  Ομοίως παρακαλούμε να δοθεί ο περίπου ετήσιος αριθμός των υποθέσεων, των ι εισερχομένων & εξερχομένων εγγράφων, καθώς και το περίπου μέγεθός τους σε GBs.

 • 13 Ιανουαρίου 2017, 17:45 | Ιωάννης Ορσάρης

  C.4.1 Ικριώματα – RACKS

  14 Να διαθέτει KVM console. ΝΑΙ
  Τα σύγχρονα συστήματα εξυπηρετητών παρέχουν δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω των service processors (remote KVM), οπότε δεν απαιτείται KVM κονσολα. Προτείνεται η αφαίρεση της προδιαγραφής και η προσθήκη ενός απλού Ethernet switch για χρήση σε management network από εξουσιοδοτημένα workstations.

 • 13 Ιανουαρίου 2017, 17:10 | Ιωάννης Ορσάρης

  C.3.3.1 Backup Server

  34. Ταχύτητα περιστροφής (RPM). ≥ 10Κ
  Συμφωνούμε με την προδιαγραφή, καθώς οι κατασκευαστές σκληρών δίσκων στρέφονται προς δίσκους 10K στροφών επιτυγχάνοντας μεγαλύτερες χωρητικότητες, ενώ για μεγαλύτερες επιδόσεις χρησιμοποιούνται SSD.

  37. Αριθμός φυσικών καρτών δικτύου με δύο (02) φυσικά interface 10GE ανά κάρτα. ≥ 2
  Ζητούνται διακριτοί μεταγωγείς Ethernet & FC, ενώ ζητούνται κάρτες FCoE στους εξυπηρετητές κάτι το οποίο δεν δύναται να λειτουργήσει. Προτείνουμε αφαίρεση της προδιαγραφής καθώς επιπλέον ζητούνται κάρτες Fibre Channel 16Gbps στην προδιαγραφή 38.

 • 13 Ιανουαρίου 2017, 17:08 | Ιωάννης Ορσάρης

  C.3.2 Υποσύστημα δικτυακού αποθηκευτικού χώρου (SAN)

  17 Υποστήριξη τεχνολογίας Encryption. ΝΑΙ
  Καθώς ζητείται encryption στην βάση δεδομένων, θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη η χρήση encryption σε επίπεδο storage καθώς όλα τα ευαίσθητα δεδομένα θα πρέπει να βρίσκονται στην βάση δεδομένων.

  18 Υποστήριξη τεχνολογίας remote copy/replication (asynchronous or synchronous) . ΝΑΙ
  Δεν ζητείται δεύτερο σύστημα για remote copy/replication, οπότε προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι η λειτουργικότητα δεν απαιτείται να προσφερθεί, σε αντίθεση με την προδιαγραφή 32, αλλά απαιτείται μόνο μελλοντική υποστήριξη με επιπρόσθετη αδειοδότηση (π.χ. ανά TB) ή/και υλικό (π.χ. replication controller).

  24 Μέγεθος λανθάνουσας μνήμης (cache) ανά ελεγκτή (controller). ≥ 16GB
  Το μέγεθος λανθάνουσας μνήμης (cache) ανά ελεγκτή (controller) είναι μικρό λαμβάνοντας υπόψιν τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές storage οι οποίες μπορούν να δώσουν υψηλές ποσότητες μνήμης με μικρό κόστος. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής σε ≥ 64GB.