• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία Παπαδία-Λάλα' | 3 Ιουνίου 2016, 12:05

    14 2. Δεν είναι σαφές εάν η συνάφεια της εμπειρίας του Προέδρου αναφέρεται στις διοικητικές ή στις επιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου και ποια υπερισχύει. 3. Δεν προσδιορίζεται εάν προηγείται ανοικτή προκήρυξη και υποβολή υποψηφιοτήτων από ενδιαφερομένους για κατάληψη της θέσης του Προέδρου καθώς και ποια τα ειδικότερα προβλεπόμενα προσόντα. Ενδεχομένως τα παραπάνω παραπέμπονται στον εσωτερικό κανονισμό, αλλά για λόγους διαφάνειας σκόπιμη είναι και η εδώ αναγραφή τους. Ασαφές παραμένει το εάν τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής που εισηγείται ανήκουν στον ακαδημαϊκό-ερευνητικό και συναφή προς τους σκοπούς του Ελληνικού Ινστιτούτου χώρο, όπως θα ήταν ορθό. Ο ορισμός της Επιτροπής από τον Υπουργό δίχως κριτήρια μπορεί να προσδώσει στη διαδικασία, τώρα ή στο μέλλον, πολιτικά χαρακτηριστικά, που δεν αρμόζουν στη λειτουργία ενός ερευνητικού Ιδρύματος, όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο. 4. Να προστεθεί ότι η θέση του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση και «ερευνητή Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου». Επίσης ότι σε αναστολή καθηκόντων του τελεί και «ο διοριζόμενος ερευνητής Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου».