Άρθρο 09 – Πρότυπα καταστατικά

1. Για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών, δύναται να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το πρότυπο καταστατικό κατατίθεται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης οι οποίες προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 8 του παρόντος νόμου προκειμένου να γίνει καταχώριση του στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Το πρότυπο καταστατικό Εταιρείας:
α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.
β) Υπόδειγμά του είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

3. Σε κάθε περίπτωση, καταστατικό το οποίο δεν ακολουθεί τη δομή του προτύπου των προηγούμενων παραγράφων θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ελάχιστου περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την εταιρική μορφή. Οι λοιπές προβλέψεις πέραν των ελαχίστων του προηγούμενου εδαφίου θα διαμορφώνονται ελεύθερα και σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ορίζεται το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού.

5. Εταιρική σύμβαση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3190/1955, μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου.

6. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού της παρ. 4 του παρόντος.

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  Να ορισθεί πως για τους αιτούντες, που δηλώνουν νόμιμοι εκπρόσωποι αλλοδαπών εταιρειών οι οποίες θα συμμετέχουν ως εταίροι ή ως μέτοχοι σε συνιστώμενες Ελληνικές εταιρείες, θα γίνεται διαπίστωση ηλεκτρονικά ότι όντως αυτοί είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αλλοδαπών εταιρειών.

  Να οριστεί ποια Υπηρεσία εξουσιοδοτείται (μπορεί να υπάρχει εξουσιοδότηση σε Εφαρμογή Η/Υ;) και ποιες βάσεις θα προσπελαύνονται ηλεκτρονικά και πώς;

  Να οριστεί πως θα υποβάλλονται τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση και ποιά θα είναι αυτά και πως θα ελέγχεται η ορθότητα κι η γνησιότητά τους ηλεκτρονικά (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση).

  Να οριστεί α) πως θα ελέγχεται ηλεκτρονικά η πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων και η εταιρική σύμβασης/καταστατικού ως και β) ποία είναι τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας υποβάλλονται

  Θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο αυτοματοποιημένος έλεγχος και κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών και θα πρέπει να οριστεί τι θα θεωρεί το σύστημα και ποια θεωρείται ως ευδιάκριτος διαφορά από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων.

  Να διορθωθεί η ανωτέρω παράγραφος ι) και το τέλος να αποδίδεται στην ΚΕΕ (σύμφωνα και με την παρατήρηση του άρθρο 3).

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 12:31 | ΓΕΜΗ ΒΕΘ

  Θα χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα καταστατικά που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ-216/2013 – Προτυποποιημένα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ; Σε αυτά, από την εμπειρία μας, φαίνεται ότι λείπουν κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα σε διάφορες υπηρεσίες. Καλό είναι να υπάρχει συνεργασία (Δ.Ο.Υ., Συμβολαιογράφοι, Διεύθυνση Εταιριών κλπ) για το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού ανά νομική μορφή.

 • Εφόσον γίνει αποδεκτό να εξυπηρετούνται από τις ΥΜΣ και οι μεταβολές των ΝΜ, να υπάρξει η δυνατότητα υποδειγμάτων κωδικοποίησης καταστατικού.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 13:05 | Διευθυνση Εταιριών και ΓΕΜΗ

  Οι τροποποιήσεις των καταστατικών μετά το ιδρυτικό στάδιο θα γίνονται με τον τρόπο και τον έλεγχο που προβλέπει η νομοθεσία για τον κάθε εταιρικό τύπο.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 14:27 | ΟΙΝΟΦΑΡΙΣ

  ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ.

  Ποιά διαδικασία θα ακολουθείται για τη δημοσιότητά τους;
  Ποιά υπηρεσία θα ελέγχει τη νομιμότητα των τροποποιήσεων.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2016, 12:30 | ΟΙΝΟΦΑΡΙΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!!!!

  Τα πολυσέλιδα συμβολαιογραφικά έγγραφα καταστατικών δεν παρείχαν καμία διασφάλιση.
  Τουναντίον δημιουργούσαν μία γραφειοκρατία, αφού γινόταν αντιγραφή του μισού ν2190/1920 χωρίς να υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο, απλά και μόνο για να χρεώνονται οι πελάτες με τις σελίδες και επιπλέον (παλαιότερα) να πληρώνονται έξοδα παράστασης συμβολαίου σε δικηγόρους.
  Καθαρή συντεχνιακή φάμπρικα.
  Άλλωστε τι είδους διασφάλιση παρείχαν, αφού ολόκληρο σχεδόν το καταστατικό μπορούσε να τροποποιηθεί εκ των υστέρων με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης χωρίς να απαιτηθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 09:22 | Θάνος

  Είναι απαράδεκτη η προσπάθεια «παράκαμψης» του συμβολαιογραφικού τύπου για τα καταστατικά ΑΕ και ΕΠΕ. Πρόκειται για κεφαλαιουχικές εταιρείες, μεγάλης σημασίας, που συμμετέχουν στο χρηματιστήριο, σε εργοληψίες κ.ο.κ. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου η σύστασή τους γίνεται με δημόσιο έγγραφο, το οποίο έχει τεκμήριο αυθεντικότητας, έτσι ώστε οι εισερχόμενοι σε αυτές ή οι συναλλασσόμενοι με αυτές να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Το ιδιωτικό έγγραφο αρμόζει μόνο σε εταιρείες προσωπικού χαρακτήρα. Μελετήστε λίγο τι γίνεται διεθνώς.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 22:02 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΑΨΟΠΟΥΛΟΣ

  Οι νομοι 2190/1920 και 3190/3155 δεν προέβλεπαν τυχαία να συστήνονται υποχεωτικα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ με συμβολαιογραφικό εγγραφο. Ο συμβολαιογραφος διαπιστώνει τη πραγματικη προθεση των μερών να συστήσουν εταιρεία συγκεκριμένου τύπου ΑΕ ή ΕΠΕ αλλα ταυτόχρονα εξηγεί στους μετόχους τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν καθώς και τις διαφορες μεταξυ των εταιριών. Επίσης διαπιστώνει και την ταυτότητα των συμβαλλομένων Σε ένα ιδιωτικό έγγραφο ποιος θα εξηγήσει και θα διαπιστώσειυπεύθυνα όλα αυτά. Απλοποίηση της διαδικασίας σημαίνει μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν αποτελεί γραφειοκρατία η ασφάλεια των συναλλαγών. Στις κεφαλαιουχικές εταρείες αυτού του τύπου σε όλες τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκες χώρες πλην Βουλγαρίας είναι απαραίτητη προυπόθεση η τηρηση του συμβολαιογραφικού καταστατικού.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 12:49 | Βασίλης

  Θα ήθελα να προσθέσω σε όλο το σχέδιο νόμου το εξής:

  Με το ΑΦΜ των εταίρων μιας νεοσύστατης εταιρίας, να πραγματοποιείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος όπου καταχωρούνται τα στοιχεία από τους εκάστοτε λογιστές των εταίρων και ηλεκτρονικά αποστέλεται απάντηση έγκρισης στον ενδιαφερόμενο ότι η εταιρία του είναι έτοιμη με αριθμό ΧΧΧΧ και ότι χρειάζεται να μεταβεί στην κατάλληλη υπηρεσία του δημοσίου για υπογραφές με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

  Έτσι σε μια ημέρα μπορεί να αδειοδοτηθεί μια νέα εταιρία χωρίς χάσιμο χρόνου, γραφειοκρατία.

  Ευχαριστώ.