Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών.
αα) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών όταν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συστήνονται χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α` 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
αβ) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων τυχόν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

β) Ως «πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ» ορίζεται το σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το οποίο διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων αα) και αβ).

γ) Ως «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης» (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση ορίζεται η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την οποία χρησιμοποιούν οι ιδρυτές χωρίς παρέμβαση Υπηρεσίας Μίας Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων αα) και αβ).

 • Άρθρο 2 παρ.: Μόνοι φορείς Υπηρεσιών Μιας Στάσης (εκτός των ΝΜ που απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου) για την σύσταση και καταχώρηση μεταβολών των προσωπικών ΝΜ και ατομικών επιχειρήσεων (πλήν των Διακοπών δραστηριότητας) πρέπει να ορισθούν τα Επιμελητήρια του Ν.2081/92 της χώρας (για τους λόγους που αναφέρουμε στο σχόλιο μας στο αρθ.1). Ομοίως θα πρέπει να ενταχθούν και οι ενάρξεις των ατομικών επιχειρήσεων και οι μεταβολές τους.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λαμβάνοντας υπόψη της τις παρακάτω απαιτήσεις:
  – των παρ. 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει…..» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους….»,
  – του άρθρου 9 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία επικύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το εξής: «[…]Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…»,
  -της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ», το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας,
  -των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α’/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,
  – του Ν. 4067/2012 Νέος Οκοδομικός Κανονισμός, άρθρο 26 ο οποίος ορίζει ότι: «1. Στους χώρους όλων των νέων κτιρίων εκτός των κτιρίων με χρήση κατοικίας, για τα οποία η άδεια δόμησης εκδίδεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιρίων σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους», όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.[…] 4. Στα υφιστάμενα πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.»,
  – του Ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005) μέσω του οποίου απαγορεύεται οποιαδήποτε «άμεση» (άρνηση πρόσληψης εξαιτίας της ύπαρξης αναπηρίας) ή «έμμεση» (όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει τα άτομα με αναπηρία σε μειονεκτική θέση) διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας καθώς και στον επαγγελματικό προσανατολισμό/αναπροσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, ενώ παράλληλα προβλέπεται η εφαρμογή «εύλογων προσαρμογών», ήτοι η εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας στις εξατομικευμένες ανάγκες του εργαζόμενου με αναπηρία,
  προτείνει τα εξής:
  1. Στο άρθρο 2 «Ορισμοί», τα εδάφια β) και γ) να συμπληρωθούν ως ακολούθως:
  β) Ως «πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ» ορίζεται το σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το οποίο διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων αα) και αβ). Το «πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ» θα συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibly Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ” που αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ή όπως άλλως η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία κάθε φορά ορίζει.
  γ) Ως «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης» (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση ορίζεται η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την οποία χρησιμοποιούν οι ιδρυτές χωρίς παρέμβαση Υπηρεσίας Μίας Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων αα) και αβ). Η ψηφιακή πλατφόρμα της Υπηρεσίας θα συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Web Content Accessibly Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ” που αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ή όπως άλλως η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία κάθε φορά ορίζει.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2016, 13:12 | Διευθυνση Εταιριών και ΓΕΜΗ

  Στο άρθρο 9 περί προτύπων καταστατικών απαντώνται όλες οι αιτιάσεις σας, τόσο ως προς την, υπό όρους, κατάργηση του συμβολαιογραφικού για ΑΕ και ΕΠΕ (ποτέ δεν ήταν υποχρεωτικό στις ΙΚΕ) όσο και για τη σαφή περιγραφή του ελαχιστου περιεχομένου του καταστατικού η οποία θα γίνει με Υπουργική Απόφαση εντός μηνός από τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νόμου στο ΦΕΚ

 • 21 Σεπτεμβρίου 2016, 11:24 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  Από τις καταστάσεις του ΟΟΣΑ είναι εμφανές ότι οποιοδήποτε έξτρα κόστος ή διαδικασία σε κατατάσσει σε κατώτερη θέση.

  Η απλοποίηση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας απαιτεί απλοποιημένες – σαφής διαδικασίες χωρίς περιττά κόστη και χωρίς σπατάλη χρόνου.

  1) Μείωση του κόστους:
  Εύλογο θα ήταν η κατάργηση της υποχρεωτικής συμμετοχής συμβολαιογράφου για τη σύσταση των ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ, καθώς το κόστος του συμβολαιογράφου είναι μεγάλο κόστος ποσοστιαία στη σύσταση των εταιρειών.
  Επίσης με αυτή την ενέργεια θα μειώνεται και ο πραγματικός χρόνος της σύστασης, αφού δεν θα απαιτείται η εξεύρεση και ο συντονισμός με τον συμβολαιογράφο για την καταχώρηση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (καλοκαίρι, απογεύματα και λοιποί χρόνοι που δεν είναι διαθέσιμοι οι συμβολαιογράφοι).
  Μείωση του κόστους είναι και η κατάργηση της εισφορά υπέρ ταμείου νομικών και ταμείου πρόνοιας δικηγόρων.

  2)Μείωση του χρόνου:
  Η σαφής περιγραφή των ελάχιστων στοιχείων που απαιτούνται στο καταστατικό και σαφή ανάλυση των εγγράφων που απαιτούνται για όλες τις περιπτώσεις. (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, υποκατάστημα αλλοδαπής, συμμετοχή αλλοδαπού Ευρωπαίου πολίτη ή πολίτη τρίτης χώρας στην εταιρεία, συμμετοχή αλλοδαπού Ευρωπαϊκής εταιρίας ή εταιρίας τρίτης χώρας στην εταιρεία κτλ.).

  Επίσης η υποβολή όλων απαιτούμενων εγγράφων στην ΥΜΣ για όλους τους φορείς (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΟΥ κτλ) καθώς και όλες οι καταβολές όλων των τελών και εξόδων προς τους φορείς να γίνονται στην ΥΜΣ (π.χ. ταμείο νομικών και πρόνοιας δικηγόρων αν δεν καταργηθεί, προεγγραφή στο ΤΕΒΕ, τέλος ανταγωνισμού κτλ).

  Σε ανάλογες περιπτώσεις, κρατών μελών στην ΕΕ που έχουν πιο προοδευτικές διαδικασίες σύστασης εταιρειών, υπάρχουν συγκεκριμένες φόρμες με τα ελάχιστα απαιτούμενα, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες τύπου ΥΜΣ, με αυτό τον τρόπο μειώνεται και το κόστος (αφού δεν υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή συμβολαιογράφου) και επιταχύνονται οι διαδικασίες.

  Εύλογο είναι κατά την απλοποίηση των νόμων, να επιδιώκουμε την διευκόλυνση των διεργασιών και όχι την διατήρηση κάποιων τυπολατρικών-συντεχνιακών συμφερόντων.