• Σχόλιο του χρήστη 'Περσεφόνη Τρίχα' | 24 Ιανουαρίου 2013, 17:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    1.Με το Σχέδιο Νόμου γίνεται κατανοητό ότι αποδυναμώνεται ο ΕΟΤ, από έμπειρο στελεχιακό δυναμικό το οποίο μετακινείται στις νεοσυσταθείσες Υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς μεταφέρονται και οι θέσεις τους (άρθρο 1.1.δ.) Αυτό έχει ως συνέπεια την απαξίωση του Οργανισμού, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρρευση τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των ΠΥΤ. Προτείνω να γίνει το οργανόγραμμα του ΕΟΤ και να θεσπιστεί το "Εγχειρίδιο του Υπαλλήλου" που θα καθορίζει τα τυπικά προσόντα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης. Αυτό καθιστά την ποσοτική και ποιοτητική απόδοση του κάθε υπαλλήλου, ελέγξιμο μέγεθος και είναι ξεκάθαρο για όλους. Ο ΕΟΤ διαθέτει υπαλλήλους με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις που απαιτούν άτομα που έχουν ένα μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα το λαμπερό μυαλό τους να αποδυναμώνεται. 2.Διακρίνεται, μέσα στο Σχέδιο Νόμου, η σύπραξη του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη διαχείριση του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, που κατά την άποψή μου είναι δημόσιο αγαθό που συγκαταλέγεται στον εθνικό πλούτο της χώρας μας. Ως εκ τούτου, η μη ορθολογική διαχείρισή του συνεπάγεται απρόβλεπτα και ανεπανόρθωτα αποτελέσματα(άρθρο 1.1.α). Προτείνω, σε κάθε τέτοιου τύπου συνεργασία, να θεσπιστούν όροι που θα διαφυλάττουν την βιωσιμότητα των τουριστικών πόρων της Χώρας, η διαχείριση των οποίων επιβάλλεται να γίνεται με σεβασμό. 3.Παρατηρούνται, επίσης, ασάφειες μέσα στο παρόν Σχέδιο Νόμου, όπως πχ στο άρθρο 1.1.α. και 1.1.β. Θεωρώ ότι οι γενικότητες δύνανται να δημιουργήσουν πολλές παρανοήσεις και αληλλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων. 4.Στο άρθρο 1.2.α, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ΠΕΕΑ που μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού αφορούν στα τουριστικά καταλύματα χωρίς να γίνεται μνεία των λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων πχ τουριστικά γραφεία κά. Επίσης, παραλείπεται το θέμα της κωδικοποίησης της Τουριστικής Νομοθεσίας, το οποίο είναι πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων με τον τουριστικό τομέα. Ο όρος "συγκέντρωση" δεν είναι ικανοποιητικός.