• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαδόπουλος Αλέξανδρος' | 25 Ιανουαρίου 2013, 15:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με το παρόν σχέδιο νόμου το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης ΠΕΕΑ μεταφέρεται στο Υπουργείο. Με τον τρόπο αυτό τεχνηέντως αποδυναμώνεται η Δ/νση ΠΕΕΑ και κατ’ ουσία θα αδυνατεί να διαμορφώνει στο εξής ,παρά την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει , συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και χορήγησης ειδικού σήματος ποιότητας . Η εφαρμογή του προγράμματος «χορήγηση του Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική κουζίνᨻ σε επιχειρήσεις εστίασης με την συνδρομή της ΠΟΕΣΕ από την ΠΕΕΑ , όχι μόνο ανέδειξε την δυναμική του ΕΟΤ στον τομέα ενίσχυσης του πολιτισμικού μας αποθέματος που είναι η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, αλλά ενίσχυσε σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και τον προϋπολογισμό του ΕΟΤ λόγω των εισπραττόμενων παραβόλων . Πολιτική του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την Ποιότητα είναι η παροχή αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών στους τομείς της πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων, κατά το σύστημα των αστέρων και κλειδιών που περιγράφεται στα προεδρικά διατάγματα 43/2002 και 337/2000, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3190/2003, διαδικασίες και της διενέργειας των ελέγχων για την οριστική κατάταξη αυτών αλλά και της διατήρησης της προσφερόμενης ποιότητας. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού λοιπόν ακολουθώντας τόσο τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις διεθνείς κατευθυντήριες προδιαγραφές όσο και τις επιταγές της ισχύουσας ελληνικής τουριστικής νομοθεσίας,(άρθρο 16 παρ 3. ε του νόμου 3190/2003 ) μέσω της Δ/νσης ΠΕΕΑ έχει διαπιστευτεί από 9-10-2008 - ο μοναδικός μέχρι σήμερα δημόσιος φορέας- από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ ως φορέας Πιστοποίησης των κύριων και μη, Τουριστικών Καταλυμάτων κατά ΕΝ 45011 για την κατάταξή τους στο σύστημα των αστέρων και κλειδιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των πδ 43/2002( ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002) και πδ 337/2000 ( ΦΕΚ 281/Α/28-12-2000) αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και ως φορέας ελέγχου κατά ISO 17020 για τον έλεγχο της Πιστοποίησης των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων έτσι όπως οι διαδικασίες αναλύονται και περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-10-2003). Πέρασε με πολύ μεγάλη επιτυχία τις αξιολογήσεις από το ΕΣΥΔ ΑΕ και διατηρεί μέχρι σήμερα την διαπίστευση αυτή χωρίς να προσλάβει κανένα ιδιωτικό σύμβουλο για να του διαμορφώσει και συγγράψει τα κείμενα και εγχειρίδια που ήταν απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών. Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η πλήρης αποδυνάμωση της αρμοδιότητας του ΕΟΤ να διενεργεί πιστοποίηση για την αρχική κατάταξη των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών ΚΑΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΊ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ. Ας μην ξεχνάμε ότι η πιστοποίηση για την κατάταξη των καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών είναι «υποχρεωτική» διαδικασία προκειμένου να χορηγηθεί στη συνέχεια το ΕΣΛ και όχι προαιρετική όπως τα υπόλοιπα συστήματα ISO που χορηγούνται από τις ιδιωτικές εταιρείες που διενεργούν πιστοποιήσεις , η δε διατήρηση της αρμοδιότητας αυτής στον ΕΟΤ θα επιφέρει σημαντικά έσοδα στον Οργανισμό και θα ενισχύσει τον προϋπολογισμό του.